107. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.06.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O PLAĆAMA, NAKNADAMA KOJE NEMAJU KARAKTER PLAĆA ZAPOSLENIH U INSTITUCIJAMA FBiH, KANTONA,
GRADOVA, OPĆINA, VANBUDŽETSKIH FONDOVA I DIREKCIJA
ZA CESTE I TEKUĆIM GRANTOVIMA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovima. Na ovaj način definirane su izmjene ranije utvrđenog Prijedloga interventnog zakona, kojima je promijenjen, ne samo njegov naziv, već i suština pojedinih odredaba.

Prije svega, brisan je član zakona koji je predviđao smanjenje prinadležnosti ratnih vojnih invalida i porodica šehida i poginulih boraca. Umjesto toga, precizirana je obaveza Vlade FBiH da u roku od 120 dana uspostavi jedinstveni registar budžetskih korisnika svih veteranskih i socijalnih kategorija, s tim da su resorna ministarstva dužna da završe reviziju ovih korisnika do 31.12.2009. godine.

Inače, ovim zakonom se privremeno – u periodu trajanja stand-by aranžmana s MMF-om - reguliraju plaće i naknade zaposlenih u organima uprave, sudovima i tužilaštvima, izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i njihovih savjetnika i svih drugih institucija i ustanova koje se finansiraju iz budžeta FBiH, kantona gradova i općina, te plaće i naknade vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste i visina tekućih grantova.

Danas predloženim izmjenama je utvrđeno da se odredbe Zakona, pored preduzeća s većinskim državnim kapitalom, odnose i na sve druge pravne subjekte koji se finansiraju iz javnih prihoda, kao i na ustanove i institucije kojima je osnivač FBiH (Razvojna banka FBiH, agencije, zavodi, javne uprave).

UTVRĐEN PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA FBiH ZA 2009. GODINU

Vlada Federacije utvrdila je i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2009. godinu, koncipiran sukladno danas utvrđenom Prijedlogu zakona o plaćama, naknadama koje nemaju karakter plaća zaposlenih u institucijama Federacije Bosne i Hercegovine, kantona, gradova, općina, vanproračunskih fondova i direkcija za ceste i tekućim grantovima.

Rebalansirani proračun je, u odnosu na utvrđeni za 2009. godinu, i na prihodovnoj i na rashodovnoj strani veći za 226.881.385 konvertibilnih maraka. Pri tome su prihodi i primitci u rebalansiranom proračunu planirani na razini od 1.431.798.985 KM.

Deficit od 701.455.786 KM bit će, kako je planirano, nadoknađen iz financiranja koje podrazumijeva prvu i drugu tranšu iz stand-by aranžmana s MMF-om (396.000.000 KM), te iz primitka: od domaćeg zaduživanja (153.975.786 KM), od sukcesije (120.000.000 KM) i od domaćeg pozajmljivanja (31.480.000 KM).

Kako je istaknuto tijekom današnje rasprave, Prijedlog izmjena i dopuna proračuna FBiH za 2009. godinu nužan je ukoliko Federacija BiH želi dobiti pristup MMF-ovom stand-by aranžmanu. Smanjene potrošnje proračunskih korisnika, izuzev onih koji su nositelji ekonomskog razvitka, a što je i jedan od zahtjeva MMF-a, predstavlja izraz nastojanja za racionaliziranjem javne potrošnje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O UTVRĐIVANJU I OSTVARIVANJU POTRAŽIVANJA GRAĐANA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici utvrdila i po skraćenom postupku uputila u parlamentarnu proceduru Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o utvrđivanju i ostvarivanju potraživanja građana u postupku privatizacije.

Izmjena Zakona ima za cilj stvaranje zakonskih preduslova za uspješno okončanje procesa privatizacije stanova na kojima postoji stanarsko pravo, jer se njome produžuje rok važenja certifikata kao platežnog sredstva.

Ovo je učinjeno zbog velikog interesa građana i jednog broja pravnih lica kod kojih je u toku procedura povrata i dodjele stanova propisana Zakonom o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova, po kojem postoji mogućnost da određena kategorija zaposlenika koji imaju stanarsko pravo, mogu platiti cijenu stana u certifikatima po osnovu potraživanja građana.

Kako bi istekom zakonskog roka 30. juna 2009. godine, svim licima kojima se po okončanju procedure za povrat stanova dodijeli stan ili koja ostvare povrat stanova po osnovu stanarskog prava, bila uskraćena mogućnost otkupa za certifikate, predloženo je produženje roka za otkup stanova za godinu dana.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O
UTVRĐIVANJU I NAČINU IZMIRENJA UNUTARNJIH OBAVEZA FBiH

Predložene dopune Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutarnjih obaveza FBiH, koje je Vlada Federacije BiH na današnjoj sjednici utvrdila i, u formi Prijedloga, po hitnom postupku uputila u parlamentarnu proceduru, predstavljaju usaglašavanje postojećih rješenja sa zaključkom Doma naroda Parlamenta FBiH o ograničavanju prava raspolaganja obveznicama po osnovu ratnih potraživanja do visine obaveza prema PiO i zdravstvenim fondovima.

Ovim zaključkom, a time i predloženom dopunom, utvrđuje se obaveza tvrtke da, vrijednosnim papirima dobivenim na ime ratnog potraživanja, odnosno njihovom eventualnom prodajom na tržištu, prvo izmiri neizmirene obaveze prema radnicima, odnosno za radnike prema PiO/MiO fondu i Fondu zdravstvenog osiguranja.

Budući da je realna vrijednost obveznica na tržištu vrijednosnih papira manja od njihove nominalne vrijednosti, predloženom dopunom se ujedno ograničava pravo njihovim raspolaganjem do visine obaveza prema fondovima, kako bi do dospjelosti kamata ili glavnice obveznice bile iskorištene u nominalnom iznosu.

Zakon je predložen za donošenje po hitnom postupku kako bi se osiguralo da Vlada FBiH u propisanom roku (najkasnije od 30.6.2009. godine) počne izdavanje obveznica za ratne tražbine.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA
O POČETNOM BILANSU STANJA PREDUZEĆA I BANAKA

U cilju zaštite imovine Federacije BiH koja se nalazi na teritoriji republika bivše SFRJ, Vlada FBiH je utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o početnom bilansu preduzeća i banaka i po skraćenom postupku uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Naime, u toku procesa privatizacije pojavila se potreba zaštite dijela imovine preduzeća i banaka koji, nakon njihove privatizacije, ostaje u pasivnom podbilansu kao državni kapital.

Aktivnosti na tom planu koje su poduzimale agencije na svim nivoima organiziranja otežane su činjenicom da se ta imovina nalazi na teritoriji drugih država, odnosno republika bivše SFRJ. Stoga je predložena izmjena Zakona kojom se stvaraju zakonski preduslovi za pokretanje tužbi za utvrđivanje vlasništva kod nadležnih sudova u drugim državama na čijoj teritoriji se nalaze dijelovi naših preduzeća i banaka, a u cilju povrata te imovine Federaciji BiH, kao vlasniku, te u cilju sprječavanja njezine prodaje kupcima i trajnog otuđenja od strane tih država.

Time bi se ispunili uslovi da se ta imovina uključi i evidentira u sastav državne imovine FBiH i da se evidentira u Registar imovine Federacije BiH, te da se raspolaganje ovom imovinom vrši sa jednog mjesta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMIRENJU OBVEZA
PO OSNOVU RAČUNA STARE DEVIZNE ŠTEDNJE U FBiH

Vlada Federacije BiH utvrdila je danas Prijedlog zakona o izmirenju obveza po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH.

Krajnji rok za verificiranje potraživanja po ovom zakonu je 31.12.2010. godine, a neverificirane obveze mogu biti, sukladno Zakonu o izmirenju obveza, dokazivane samo u sudbenom postupku.

Obveze po osnovu računa stare devizne štednje koje nisu izvršene uplatom u gotovini, izmiruju se putem obveznica. Izuzetak je to što se neće emitirati obveznice za iznose koje ne prelaze 100 konvertibilnih maraka.

Obveznice emitira Federacija BiH, a dospijevaju do sedam godina nakon emisije, uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 2,5 posto.

O POTICAJIMA U POLJOPRIVREDI

Razmatrajući Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o pitanjima utvrđivanja garantirane otkupne cijene, te isplatu poticaja u poljoprivredi utvrđenih Programom utroška i kriterijima raspodjele sa transfera poticaji u poljprivredi za 2009. godinu, Vlada Federacije BiH je zadužila ovo i Federalno ministarstvo finansija da, u razgvorima sa proizvođačima pšenice, utvrde garantiranu cijenu pšenice roda 2009. godine koju će predložiti za narednu sjednicu Federalne vlade.

Za realizaciju ovog zaključka zadužena je Direkcija federalnih robnih rezervi, a sredstva predviđena Programom njihovog utroška sa kriterijima raspodjele poticaja za poljoprivredu utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu postaju operativna odmah - zaključci su današnje sjednice Federalne vlade.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.10 sati.
 

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE