106. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.06.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG INTERVENTNOG ZAKONA

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i po hitnom postupku Parlamentu Federacije BiH uputila Prijedlog interventnog zakona kojim se privremeno, u periodu trajanja stand by aranžmana, uređuje visina plaća i naknada koje nemaju karakter plaća zaposlenih u organima uprave, sudovima, tužilaštvima, izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i njihovih savjetnika i svim drugim institucijama i ustanovama koje se finansiraju iz budžeta Federacije BiH, kantona, gradova i općina, te plaće i naknade vanbudžetskih fondova, direkcija za ceste i visina tekućih grantova.

Vlada Federacije se predlažući ovaj zakon, rukovodila odredbama Ustava FBiH, prema kojima je donošenje propisa o finansijama i finansijskim institucijama Federacije, kao i fiskalna politika Federacije u isključivoj nadležnosti Federacije BiH.

Odredbe ovog zakona odnose se i na preduzeća s većinskim državnim kapitalom.

Prijedlog zakona, kao izraz potrebe da se smanji javna potrošnja, odnosi se na sve nivoe vlasti u Federaciji BiH i predstavlja rezultat višekratnih razgovora sa predstavnicima Međunarodnog monetarnog fonda, kantonalnih vlasti i Saveza gradova i općina Federacije BiH. Ograničavanjem visine pomenutih davanja, treba osigurati uravnoteženost svih budžeta, što je uvjet za stand by aranžman i dobijanje potencijalnih kredita od Svjetske banke i drugih finansijera.

Sredstva za plaće korisnika koja se utvrđuju u budžetima Federacije, kantona i općina i finansijskim planovima vanbudžetskih fondova i direkcija za ceste, prema interventnom zakonu, mogu iznositi mjesečno maksimalno u visini isplaćenih sredstava za plaće za decembar prošle godine, umanjene za 10 posto. Sredstva za naknadu za ishranu za vrijeme rada (topli obrok) mogu mjesečno iznositi do jedan posto od prosječne plaće, a sredstva za regres za godišnji odmor do 50 posto prosječne plaće isplaćene u Federaciji BiH prema posljednjem objavljenom podatku Federalnog zavoda za statistiku. Sredstva za ostale naknade koje su propisane zakonima ili Uredbom o naknadama i drugim materijalnim pravima koja nemaju karakter plaća mogu se isplaćivati maksimalno u visini sredstava za te naknade isplaćenih za decembar 2008. godine, umanjene za 10 posto.

Primjenom interventnog zakona osigurali bi se finansijski efekti od 413,8 miliona KM konsolidovano za FBiH.

U Prijedlog zakona će, prije slanja u Parlament FBiH, biti ugrađene primjedbe i prijedlozi iz današnje diskusije, čiji je cilj poboljšanje i preciziranje pojedinih rješenja.
 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA FBiH ZA 2008. GODINU

U fiskalnoj 2008. godini ostvaren je manjak prihoda nad rashodima kao rezultat, prije svega, slabih priljeva prihoda na Jedinstveni račun riznice Federacije BiH. Porezni i neporezni prihodi ostvareni su sa veoma niskim stopama u odnosu na planirane, kaže se u danas razmatranom i usvojenom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH za 2008. godinu, koje će biti upućeno Parlamentu FBiH. Tako su ukupno neizmirene obveze Federacije BiH, prenesene na teret prihoda 2009. godine, iznosile oko 300 milijuna konvertibilnih maraka.

Od ukupno planiranih 1.833,6 milijuna KM po osnovi prihoda, primitaka i financiranja, proračun je ostvario 1.338,7 milijuna KM, što predstavlja 73 posto planiranih sredstava za 2008. godinu. Ostvareni prihodi nominalno su manji za 494,9 milijuna KM. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje su manji za 36 milijuna KM ili 2,6 posto.

Podbačaj prihoda, kako poreznih 212 milijuna KM, tako i neporeznih za 67 milijuna KM je posljedica, prije svega, svjetske recesije i ekonomske krize koja se od mjeseca kolovoza/augusta osjeti i u Federaciji BiH.

Također, na razinu prihoda utjecalo je i smanjivanje prihoda po osnovi carina. Naime, od 1. lipnja/juna 2008. godine smanjene su carine na skoro sve proizvode iz Europske unije za 50 posto, kao rezultat potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Od ukupno planiranih prihoda ostvarenih prodajom poduzeća i banaka na teritoriju FBiH i prihoda od sukcesije (ESCROW račun) u iznosu od 33 milijuna KM ostvareno je 0,1 milijun KM ili 0,3 posto proračunom planiranih sredstava.

Proračunom za 2008. godinu planirana su sredstva po osnovi neraspoređenog viška prihoda iz 2007. godine u iznosu od 150,6 milijuna KM, a stvarno raspoloživa novčana sredstva koja su se koristila za izmirenje tekućih obveza u 2008. godini su iznosila 33,5 milijuna KM.

Ukupni ostvareni rashodi i izdatci na obračunskoj osnovi iznose 1.677 milijuna KM i veći su za 13 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na planirane su manji za 8,6 posto. Dakle, ostvareni rashodi i izdatci u 2008. godini su u apsolutnom iznosu manji za 157 milijuna KM od planiranih.

Kao rezultat slabijeg priljeva prihoda u odnosu na realizaciju rashoda, u fiskalnoj 2008. godini ostvaren je deficit u iznosu od 337,8 milijuna KM. Na visinu deficita utjecale su i obveze FBiH.

Radi pokrića deficita, te s ciljem stabiliziranja proračuna za 2009. godinu, Vlada FBiH poduzela je nekoliko bitnih aktivnosti. Prije svega, u toku su pregovori sa MMF-om i Svjetskom bankom o trogodišnjem stand-by aranžmanu kroz Pismo namjere. Sredstva od sukcesije u iznosu od 110,5 milijuna KM korištena su za pokriće iskazanog proračunskog deficita, poduzete su odgovarajuće aktivnosti na zaduženju kod komercijalnih banaka do visine nedostajućih sredstava, te poduzete sve potrebne aktivnosti radi pripreme rebalansa proračuna za 2009. godinu.

RADNA GRUPA ZA PROVEDBU ZAKLJUČAKA PARLAMENTA FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je imenovala Radnu grupu koja će raditi na izradi Akcionog plana za provođenje Zaključaka Parlamenta FBiH o stanju metalne, elektro i namjenske industrije u Federaciji BiH.

U ovu grupu imenovani su Tihomir Ćurak iz Federalnog ministarstva finansija, Stipo Buljan iz Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Zehra Novo- Omanović iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, Izet Mehinagić iz Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, Snježana Bodnaruk iz Federalnog ministrstva zdravstva i Mirsada Jahić iz Generalnog sekretarijata Vlade FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.50 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE