105. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 10.06.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O DOPUNI ZAKONA
O POSREDOVANJU U PRIVATNOM OSIGURANJU

Na današnjoj sjednici u Sarajevu, Vlada Federacije BiH je utvrdila i, u parlamentarnu proceduru, uputila Nacrt zakona o dopuni Zakona o posredovanju u privatnom osiguranju.

Predloženom dopunom omogućava se poštanskim operaterima da se bave poslovima posredovanja u osiguranju ukoliko ispunjavaju uvjete koje za to propisuje Zakon i Agencija za nadzor osiguranja FBiH, koja izdaje licence za ove poslove.

Dopuna je predložena na inicijativu Hrvatskih pošta d.o.o. Mostar i BH Pošte d.o.o. Sarajevo izraženu kroz projekat “Poslovi osiguranja na šalterima pošta”, čiji je cilj da građani Federacije BiH na jednom mjestu (pošta), kao CIPS lokaciji, mogu obaviti poslove osiguranja i registracije vozila. Isti projekat pokrenut je i u Republici Srpskoj pa bi usvajanje danas predložene dopune postojećeg zakona doprinijelo harmonizaciji propisa u ovoj oblasti u BiH.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O FISKALNIM SUSTAVIMA

Nacrtom zakona o fiskalnim sustavima, što ga je danas utvrdila Vlada Federacije BiH, dio je fiskalne reforme unutar koje već uvedeni fiskalni instrumenti (PDV) zahtijevaju tehničko opremanje poreznih obveznika elementima digitalnih i komunikacijskih tehnologija.

Nacrtom se propisuje obveza evidentiranja svakog pojedinačno ostvarenog prometa preko fiskalne kase ili drugog fiskalnog proizvoda, i to neovisno o načinu plaćanja (gotovina, ček, virman, kartica). Ovu obvezu ima svaka osoba upisana u registar za promet dobara i pružanje usluga.
Inače, pitanje fiskalnih kasa, pisača i drugih fiskalnih uređaja, odnosno fiskalizacije uopće, te propisivanje, organiziranje i ubiranje javnih prihoda predstavlja kontinuiranu aktivnost svih uređenih država. Uvođenje digitalnih kasa i drugih uređaja, kao najsuvremenijih rješenja u unaprjeđenju fiskalizacije, doprinosi smanjenju sive ekonomije, sprječava fiskalne utaje i stvara ravnopravnije tržišne uvjete u korist legalnog poslovanja.

Primjenom novog zakona u potpunosti će biti ostvareni pravna sigurnost u trgovini, stabilnost i zaštita potrošača, a nadzor nad provedbom Zakona imat će Federalno ministarstvo financija, Porezna i Uprava za inspekcijske poslove.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Jedan od razloga što je Federalna vlada danas utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Poreznoj upravi FBiH jeste njegovo usuglašavanje s odredbama Zakona o jedinstvenom sustavu registracije, kontrole i naplate doprinosa i Zakona o prekršajima.

Izmjene i dopune se, između ostalog, odnose na provedbu i izvršavanje aktivnosti iz oblasti svih vrsta federalnih, kantonalnih i općinskih poreza, doprinosa, taksi i novčanih kazni za porezne prekršaje. Pod taksama se podrazumijevaju one za istaknutu firmu i za držanje aparata za igre na sreću i zabavne igre.

Novim zakonskim tekstom definiraju se i pojmovi porezne tajne i porezne informacije.

Definirano je kako se Porezna uprava organizira na dvije razine: Središnji ured i kantonalni porezni uredi s pripadajućim poreznim ispostavama.

S ciljem većeg poštivanja poreznih zakona oba entiteta i Brčko Distrikta BiH, Porezna uprava FBiH dužna je razmjenjivati informacije s odgovarajućim tijelima Republike Srpske i Brčko Distrikta BiH.

Zaposlenicima poreznog organa, prema Nacrtu zakona, nije dopušteno da budu u tijelima političkih partija, niti u zakonodavnoj vlasti na bilo kojoj razini.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZVLAŠTENJU

Izmjenama i dopunama Zakona o izvlaštenju/eksproprijaciji, koji je Vlada FBiH na današnjoj sjednici utvrdila u formi Nacrta, preciziraju se pojedine odredbe u pogledu prava i obaveza korisnika izvlaštenja.

Tako je predviđeno da je, prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje, korisnik izvlaštenja dužan putem javnog oglasa pozvati vlasnika nekretnina radi sporazumnog pribavljanja nekretnine, a sa zainteresovanim vlasnikom nekretnine korisnik izvlaštenja je dužan pokušati sporazumno riješiti sticanje prava vlasništva nad određenom nekretninom. Ova odredba je izmijenjena jer neažurna zemljišnoknjižna evidencija i neslaganje zemljišnoknjižnog sa faktičkim stanjem na nekretninama otežava korisniku izvlaštenja identificiranje vlasnika nekretnine, kao i pribavljanje dokaza o tome da je korisnik izvlaštenja prije podnošenja prijedloga za izvlaštenje pokušao sa vlasnikom nekretnine sporazumno da riješi stjecanje prava vlasništva na određenom nekretninom, što negativno utiče na ažurnost i ekonomičnost čitavog postupka izvlaštenja.

Izmjenama je, također, predviđeno da Vlada FBiH može, na zahtjev korisnika izvlaštenja koji je iznio valjane razloge za potrebu hitnog stupanja u posjed nekretnine, riješiti da mu se ta nekretnina preda u posjed prije isplate naknade za izvlaštenu nekretninu, ako utvrdi da je to neophodno zbog žurnosti slučaja ili da bi se otklonila znatnija šteta.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O VRAĆANJU, DODJELI I PRODAJI STANOVA

Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i uputila u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku, postojeći zakon se usklađuje sa Presudom Ustavnog suda Federacije BiH od 24. juna 2008. godine.

Predlaže se, naime, brisanje člana Zakona kojim je propisano da nosioci stanarskog prava na stanovima u privatnom vlasništvu zahtjev za dodjelu zamjenskog stana podnose službi za stambene poslove u općini na čijoj se teritoriji nalazi stan u privatnom vlasništvu, a da je općina pod uslovima utvrđenim Zakonom dužna dodijeliti zamjenski stan.

Budući da je Ustavni sud FBiH ocijenio da je ovom zakonskom odredbom povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu, predloženo je njeno brisanje iz Zakona.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OBEZBJEĐENJU SREDSTAVA ZA REDOVNO I BEZBJEDNO SNABDIJEVANJE PRIRODNIM GASOM POTROŠAČA U FBiH

Polazeći od dosadašnjih iskustava u snabdijevanju potrošača u FBiH prirodnim gasom od strane “Gaspromeksporta” iz Moskve, kao i potrebe osiguranja kompatibilnog načina izmirenja duga prema ovom isporučiocu za period od 1992. do 1995. godine od strane entiteta, Vlada se opredijelila za donošenje Zakona o obezbjeđenju sredstava za redovno i bezbjedno snabdijevanje prirodnim gasom potrošača u Federaciji BiH, koji je u formi Prijedloga sa današnje sjednice upućen u hitnu parlamentarnu proceduru.

Za ove svrhe uvodi se posebna naknada u visini i protuvrijednosno u konvertibilnim markama pet dolara na 1.000 Nm3 isporučenog prirodnog gasa prema svim potrošačima u Federaciji BiH, koju su dužni plaćati potrošači na redovne isporuke prirodnog gasa.

Propisano je da kontrolu obračuna i naplate naknade vrši Poreska uprava FBiH na način i po postupku koji je propisan Zakonom o poreskoj upravi.

Obezbjeđenje sredstava po ovom zakonu ograničeno je na rok do dvije godine do kada je potrebno iznaći adekvatnije rješenje, a početak njegove primjene uslovljen je donošenjem, i stupanjem na snagu, identničnog propisa u Republici Srpskoj.

IZMIJENJENA UREDBA O UVJETIMA I NAČINU
POLAGANJA STRUČNOG ARHIVISTIČKOG ISPITA

Razlog za izmjene Uredbe o uvjetima i načinu polaganja stručnog arhivističkog ispita i načinu sticanja stručnih zvanja u arhivskoj struci jeste potreba skraćenja, inače, predugačkih rokova za sticanje stručnih zvanja.

Tako je za sticanje stručnog zvanja arhivskog tehničara I vrste neophodno provesti tri, umjesto dosad propisanih pet godina u zvanju viši arhivski tehničar.

Isto toliko godina je neophodno da arhivista stekne zvanje viši arhivist, dok je višem arhivisti dovoljno da u tom zvanju provede dvije, umjesto dosadašnjih deset godina, kako bi stekao stručno zvanje arhivski savjetnik.

Danas usvojenom Uredbom, također, preciziraju se uslovi za članove komisije za polaganje stručnog arhivističkog ispita, te propisuje da se ova komisija imenuje na jednu, umjesto dosadašnje četiri godine.

PODRŠKA PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O NAPUŠTENIM STANOVIMA

Na današnjoj sjednici, Vlada FBiH je, na temelju mišljenja Federalnog ministarstva prostornog uređenja, podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o napuštenim stanovima, čiji je predlagač zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak.

Suština ovog prijedloga je da se Zakonom obuhvate i stanovi iz fonda bivšeg Federalnog ministarstva obrane, a njima bi raspolagala Vlada FBiH. Na ovaj način bi konačno bio ozakonjen status titulara imovine bivšeg FMO i Vojske Federacije.

Također, bio bi omogućen nastavak otkupa vojnih stanova obustavljen koncem 2005. godine, nakon ukidanja Federalnog ministarstva obrane, odnosno transformacije u okviru reforme obrane.

O RAZLOZIMA NEPRIHVATANJA PRIJEDLOGA ZAKONA
O OSNOVNIM PRAVIMA OSOBA SA ONESPOSOBLJENJEM

U skladu sa zaključcima prethodne sjednice, kada nije podržan Prijedlog zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem, klubova zastupnika SDA i SBiH, koji je usvojen u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je za današnju sjednicu Vlade FBiH pripremilo šire obrazloženje neprihvatljivosti ovog prijedloga zakona.

Predloženim zakonom utvrđuju se osnovna prava osoba sa onesposobljenjem kod kojih je onesposobljenje nastalo od rođenja do navršenih 27 godina života, ako su na redovnom školovanju, kao i osoba ometenih u fizičkom i psihičkom razvoju u navedenom periodu, bez utvrđivanja dobne granice potencijalnih podnositelja zahtjeva za ostvarenje prava.

Time se svim korinisicima kod kojih je oštećenje organizma nastupilo do utvrđene starosne dobi, bez obzira na sadašnju starosnu dob, daje mogućnost aplikacije za ostvarenje prava po ovom osnovu, što bi podrazumijevalo novih 40.897 korisnika i dodatnih 52 miliona KM bužetskih sredstava.

Uz podršku nastojanju da se posebno zaštiti kategorija osoba čija je invalidnost nastala u periodu od rođenja do navršenih 18, odnosno 27 godina života, Vlada ostaje pri stavu da ovo pitanje treba tretirati u Zakonu o zaštiti obitelji s djecom, kako je ranije i predložila.

U predloženom zakonu nije predviđena mogućnost novog i drugačijeg načina raspodjele raspoloživih sredstava, ukoliko planirana sredstva za tekuću godinu ne budu dovoljna za isplatu novčanih primanja, kao što to reguliše Zakon o osnovama socijalne zaštite, što dovodi u neravnopravan položaj I i II grupu osoba sa invaliditetom u odnosu na one iz III, IV i V grupe.

Praktična primjena predloženih rješenja u pogledu utvrđivanja stepena oštećenja organizma podrazumijeva primjenu više različitih pravilnika, u ovisnosti od grupe oštećenja.

Isto tako, sprovođenje ovako predloženog zakona dovelo bi do situacije da se praktično na istu populaciju osoba sa invaliditetom primjenjuju dva ili više različitih zakonskih rješenja, što je neprihvatljivo pogotovo s aspekta kadrovske i tehničke onesposobljenosti centara za socijalni rad.

Sam naslov predloženog zakona nije u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (a ne onesposobljenjem), Politikom u oblasti invalidnosti i Standardnim pravilima osoba sa invaliditetom.

Na kraju, ni u broju korisnika, ni u iznosu potrebnih budžetskih sredstava za ostvarivanje ovih prava, predložena rješenja ne doprinose promjeni sadašnjeg stanja u ovoj oblasti.

Što više, provedba ovog zakona doprinijela bi uvećanju duga, nastalog po osnovu provođenja Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštiti obitelji s djecom, za 50 miliona KM u odnosu na odobreni iznos ovogodišnjih budžetskih sredstava u ove svrhe.

Prihvatajući danas razmatranu analizu, Vlada FBiH je odlučila da je uputi Parlamentu FBiH kao šire obrazloženje ranije upućenog mišljenja kojim nije podržan Prijedlog zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem.

IZVJEŠĆE O ZADUŽENJU FBiH

Sukladno Zakonu o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH, federalni ministar financija dostavio je Vladi FBiH Izvješće o zaduženju FBiH temeljem Ugovora o sindiciranom kreditu u iznosu od 153.975.786 konvertibilnih maraka. Ovo kreditno zaduženje je sukladno, u Parlamentu FBiH usvojenom, rebalansiranom proračunu za 2009. godinu.

Prema Zakonu, Federalno ministarstvo financija mora Vladu FBiH izvijestiti 30 dana od dana zaduženja, a Vlada istu obvezu ima prema Parlamentu FBiH, s tim što je taj rok 60 dana.

INICIJATIVA VIJEĆU MINISTARA BiH

Federalna vlada danas je, nakon razmatranja problema komunikacijske mreže Porezne uprave FBiH, zaključila kako će biti pokrenuta inicijativa za autentično tumačenje članka 7. alineja 26. i 27. Zakona o poreznoj upravi FBiH.

O pokretanju ove inicijative bit će upoznato i Vijeće ministara BiH. Također, bit će mu dostavljeno i mišljenje Vlade FBiH da su Zakonom utvrđene ovlasti i obveze Porezne uprave FBiH identične onima što ih imaju organi unutarnjih poslova shodno Zakonu o kaznenom postupku. Nesporno je, naime, kako je Poretzna uprava FBiH organ od sigurnosnog značenja i institucija za sprovedbu zakona, te je stoga treba uključiti u sustav za prijednos podataka za potrebe organa sigurnosti Bosne i Hercegovine - SDH.

ZAKLJUČCI O ISPLATI PLAĆA ČLANOVIMA ORGANA UPRAVLJANJA
U INSTITUCIJAMA FBiH I DRŽAVNIM PREDUZEĆIMA

Radi jedinstvenog pristupa u davanju saglasnosti od strane Vlade FBiH na visinu mjesečne plaće i druga materijalna prava članova organa upravljanja u institucijama FBiH i javnim preduzećima u većinskom vlasništvu Federacije BiH, Vlada FBiH je danas donijela određene zaključke.

Prema njima, visinu ovih primanja (mjesečna neto plaća za članove uprave i mjesečna naknada za predsjednika, odnosno članove upravnih odbora, odnosno vijeća) će utvrditi Vlada FBiH, na prijedlog resornog federalnog ministra, nakon čega će saglasnost potpisati premijer FBiH.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojim je dala saglasnost Nadzonom odboru JP “B&H Airlines” d.o.o. Sarajevo da se za generalnog direktora ovog preduzeća imenuje Nudžeim Rečica.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 10.55 sati.

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE