104. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.06.2009.
Saopćenje o radu

NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O
OSNOVNIM PRAVIMA OSOBA SA ONESPOSOBLJENJEM

Na današnjoj sjednici, održanoj u Mostaru, Vlada Federacije BiH se izjasnila o Prijedlogu zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem, koji su predložili klubovi zastupnika SDA i SBiH u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH.

Uvažavajući mišljenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kojim su obuhvaćeni i stavovi federalnih ministarstava pravde i finansija, te Ureda Vlade FBiH za zakonodavstvo i usklađenost sa propisima Evropske unije, Vlada je Prijedlog ovog zakona ocijenila neprihvatljivim.

Smatra se da predložena rješenja, ni u broju korisnika, ni u iznosu potrebnih budžetskih sredstava za ostvarivanje ovih prava, ne doprinose promjeni sadašnjeg stanja u ovoj oblasti.

Uz podršku namjeri predlagača da se posebno zaštiti kategorija osoba čija je invalidnost nastala u periodu od rođenja do navršenih 18, odnosno 27 godina života, Vlada smatra da ovo pitanje treba tretirati u Zakonu o zaštiti obitelji s djecom, kako je to ranije i predloženo.

Pored toga, sam naslov predloženog zakona nije u skladu sa Konvencijom o pravima osoba sa invaliditetom (a ne onesposobljenjem), Politikom u oblasti invalidnosti i Standardnim pravilima osoba sa invaliditetom.

Obrazlažući ovakvo mišljenje, Vlada je imala u vidu i stavove Svjetske banke koja je izrazila spremnost da finansijski podrži reforme socijalnog sektora koje podrazumijevaju utvrđivanje imovinskog cenzusa, sveobuhvatnu reviziju svih korisnika i uspostavu jedinstvene baze podataka.

RASPODJELA DIJELA SREDSTAVA TEKUĆIH
GRANTOVA ZA RUDARSTVO I INDUSTRIJU

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli dijela sredstava tekućih grantova Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, namijenjenih rudarstvu i industriji.

Riječ je o 28 miliona konvertibilnih maraka za finansiranje dijela duga rudnika uglja u FBiH po osnovu penzijskog i invalidskog osiguranja i poreza na plaću, u skladu sa obavezom iz Zakona o finansijskoj konsolidaciji rudnika uglja u FBiH. Od toga se 22,8 miliona KM odnosi na dug za penzijsko i invalidsko osiguranje.

Sredstva će biti uplaćena na račune rudnika uglja FBiH u skladu sa Godišnjim planom uplate obračunatih, a neuplaćenih javnih prihodaa za period od 2009. do 2015. godine.

Vlada je ovom prilikom preporučila kantonima da izvrše svoje obaveze u skladu sa ovim zakonom kad su u pitanju doprinosi za zdravstvo i nezaposlenost.

OVOGODIŠNJI PLAN POVRATKA, OBNOVE,
GRADNJE I RAZVOJA ODRŽIVOG POVRATKA

Vlada FBiH je današnjoj sjednici razmatrala i usvojila Plan povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2009. godinu i donijela odluke o usvajanju Programa utroška transfera za raseljena lica i izbjeglice i o odobravanju sredstava Budžeta FBiH za obilježavanje godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata u općinama Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik i Prijedor, koje je pripremilo Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica.

Prema ovom dokumentu, prioriteti djelovanja u smislu pomoći povratku i njegovoj održivosti su: povratak u regiju Srebrenica na koji čeka 6.811 porodica, povratak u Gornjodrinsku regiju za oko 3.265 porodica, povratak raseljenih osoba sa boravištem u Federaciji BiH u općine na području FBiH i u općine na području Republike Srpske, povratak u istočnu Hercegovinu, te podrška povratku Srba na područje Federacije BiH.

Prema statističkim podacima, od ukupno 116.855 raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini, njih 49.835 nalazi se na području Federacije BiH kojima je potrebno pružiti asistenciju, kako u povratku u njihove prijeratne stambene jedinice, tako i u samoodrživosti odnosno održivosti njihovog povratka.

Za ove svrhe, Planom je predviđeno 28 miliona KM iz sredstava Budžeta Federacije za ovu godinu koja će biti realizirana u skladu s Budžetom, Rebalansom budžeta i Zakonom o izvršenju budžeta.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Proračun Federacije BiH je u fiskalnom razdoblju siječanj/januar - travanj/april 2009. godine ostvario ukupne prihode, primitke i financiranja u iznosu od 464,8 milijuna konvertibilnih maraka, te ukupne rashode i izdatke u iznosu od 293,2 milijuna KM, te je zabilježen višak prihoda nad rashodima u iznosu od 171,6 milijuna KM.

Ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranja veći su za 24 posto u odnosu na proračun za 2009. godinu. U strukturi prihoda gotovo 30 posto, ili nominalno 129,3 miljuna KM, čine prihodi od financiranja koji su namijenjeni realizaciji neizmirenih obveza iz prethodne godine, kaže se u danas razmatranom i usvojenom Izvješću o izvršenju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za razdoblje od 1.1. do 31.4.2009. godine.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su veći za 72,7 milijuna KM ili postotno za 18,5 posto. Ukoliko se od ukupnih prihoda oduzme 129,3 miljuna KM (pozajmica i sredstva od sukcesije), onda su stvarno ostvareni prihodi 335,5 miljuna KM. Tako posmatrano, prihodi su u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji su za 56,7 miljuna KM ili postotno za 14,5 posto, te proračun bilježi manjak prihoda nad rashodima u iznosu od 42,3 miljuna KM, što i odražava realnu sliku trenutnog financijskog stanja u Federaciji BiH.

Prihodi od neizravnih poreza ostvareni su u ukupnom iznosu od 269,7 miliona KM, a odnose se na prihode sa Jedinstvenog računa koji se doznačavaju federalnom proračunu 245,2 milijuna KM i prihode od neizravnih poreza namijenjenih za servisiranje relevantnog duga Federacije BiH 24,4 milijuna KM. Ostvarenje ovih prihoda u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manje je za 18,2 posto, dok je ostvarenje u odnosu na plan 22,5 posto.

Prihodi od poreza na dobit iznose 25,7 milijuna KM, s povećanjem od 34,2 posto u
odnosu na isto razdoblje predhodne godine. U odnosu na prihode planirane ovogodišnjim proračunom, bilježe ostvarenje od 37,6 posto.

Ukupno ostvareni rashodi i izdatci iznosili su 293,2 milijuna KM i pokazuju smanjenje od 21,2 posto u odnosu na isto razdoblje predhodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 15,4 posto. Rashodi po svim kategorijama, osim plaća, doprinosa i troškova zaposlenih bilježe pad u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Isto tako, u odnosu na Proračun ostvareni su svega sa 15,4 posto. Po osnovi tekućih transfera realizirano je 183,3 milijuna KM, što iznosi 20,8 posto planiranih sredstava za 2009. godinu.

U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, realiziranje tekućih transfera manje je za 12,4 posto. Riječ je o transferima za isplatu mirovina (15,3 milijuna KM), za neratne invalide (39,9 milijuna KM), za invalidnine (86,1 milijuna KM), za implementaciju Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (4,5 milijuna KM), civilnim žrtvama rata (6,5 milijuna KM), za deminere (2,0 milijuna KM), za kantonalnu službu za zapošljavanje i za isplatu naknada demobilisanim borcima (10,4 milijuna KM).

U izvještajnom razdoblju realizirane su otplate dugova u iznosu od 16,6 milijuna: otplate dugova primljenih kroz državu 14,7 milijuna KM, izravne obveze FBiH jedan milijun KM, kao i 900.000 KM za otplate domaćeg pozajmljivanja.

SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA

Vlada FBiH je danas donijela Odluku o rasporedu sredstava “Transfer za političke stranke i koalicije” Budžeta FBiH za 2009. godini u drugom kvartalu ove godine.

Radi se o 750.000 konvertibilnih maraka koje se raspoređuju na 15 političkih stranaka i koalicija i to, 30 posto sredstava na političke subjekte zastupljene u Parlamentu FBiH u jednakim iznosima, a 70 posto sredstava prema broju poslanika u parlamentarnim domovima.

USVOJENO IZVJEŠĆE DIREKCIJE ZA CESTE FBiH

Današnjom Odlukom Federalna vlada je odobrila Izvješće o realiziranju Plana i programa JP Direkcija cesta FBiH d.o.o. Sarajevo za 2008. godinu. Kada su javni prihodi u pitanju, Direkcija je, kaže se u Izvješću, prošlogodišnji (rebalansirani) plan realizirala s 95 posto, odnosno realizirala 71,5 milijuna konvertibilnih maraka. Kada je riječ o inozemnim kreditnim sredstvima, ostvarenje je 51 posto. Na rashodovnoj strani, ostvarenje iznosi 87 posto planiranih sredstava. Direkcija je realizirala 49 posto planiranih investicija, odnosno 59,3 od 122,3 milijuna KM.

O IZVRŠENJU OBAVEZA IZ UGOVORA O KUPOPRODAJI DIONICA FDM

Federalna vlada je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH o izvršenju obaveza iz Ugovora o kupoprodaji 67 posto dionica Fabrike duhana Mostar čija je vrijednost 6,95 miliona konvertibilnih maraka.

U Informaciji se navodi da je Ugovor o kupoprodaji zaključen sa bugarskim „Pazardžikom“ 18. juna 2008. godine, kojim se kupac obavezao da će izvršiti uplatu 200 hiljada KM, dostaviti bankarsku garanciju, te investirati sedam miliona KM u roku od tri godine uz preuzimanje 122 radnika. Pored toga, preuzeta je obaveza rješavanja pravnog statusa radnika, kao i isplata u roku od 30 dana neto plaća i drugih naknada, obračunatih do 31. maja 2008. godine u ukupnom iznosu od 561.430 KM.

Tokom dvije prošlogodišnje kontrole izvršavanja preuzetih obaveza (19. novembra i 11. decembra), konstatovano je da poslovna aktivnost i proizvodnja u fabrici stoje, kao i da kupac ne izvršava dospjele obaveze iz Ugovora.

Na osnovu ovih informacija, Vlada je danas zadužila Agenciju za privatizaciju u Federaciji BiH da jednostrano raskine Ugovor s „Pazardžikom“, a da, po okončanju tog procesa, Vladi i nadležnom federalnom ministarstvu predloži dalje korake u vezi sa stanjem u FDM-u.

JEFTINIJI ŽELJEZNIČKI PRIJEVOZ ZA LUKAVAČKU KOKSARU

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju o toku pregovora sa korisnikom Global Ispat koksna industrija Lukavac (GIKIL) vezano za ugovaranje prijevoza željeznicom i sniženje cijena prijevoza.

Tim povodom data je saglasnost Upravi JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. da može sniziti svoje učešće u ukupnoj cijeni prijevoza 1,3 miliona tona uglja i koksa, te da se cijena formira na nivou od 17,8 KM/toni, kako bi se omogućio nastavak rada Global Ispat koksne industrije Lukavac i, istovremeno, osiguralo da željeznice nemaju povratka praznih vagona.

SANACIJA PRUŠČAKOVE DŽAMIJE U PRUSCU

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva prostornog uređenja o potrebi hitne sanacije Nacionalnog spomenika BiH - Pruščakove (Hasana Kjafije) džamije u Pruscu.

U svrhu sanacije džamije, koja je pretrpjela određena oštećenja uslijed posljedica nedavnih intervencija u prostoru Nacionalnog spomenika, Vlada je odobrila 95.000 KM.

O STANJU RAZVIJENOSTI TRADICIONALNIH I STARIH ZANATA U FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o stanju razvijenosti tradicionalnih i starih zanata u FBiH.

Budući da tradicionalni i stari zanati u FBiH ne postoje kao posebna kategorija u statitstičkim podacima Federalnog zavoda za statistiku, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta, u skladu sa obavezom propisanom Zakonom o obrtu i srodnim djelatnostima, radi na definiranju detaljnog popisa tradicionlanih i starih znata, kako bi se konačno odredilo koje su to djelatnosti koje treba zaštititi.

Neke od mjera definirane su u okviru Projekta razvoja malih i srednjih preduzeća, a odnose se na stipendiranje učenika za obrtnička zanimanja, programe poticaja tradicionalnim i starim zanatima, te programe poticaja izradi autohtonih proizvoda i izvornih suvenira. U okviru ovogodišnjeg Programa „Kreditni poticaj razvoju poduzetništva“ planirano je da se određeni dio sredstava izdvoji u poseban fond za obrtnike, pa se tu mogu prijaviti i obrtnici koji se bave tradicionalnim i starim zanatima. Kredit iznosi od 30.000 do 80.000 KM, sa rokom otplate na sedam godina, uz grace period od dvije godine i kamatu od dva posto.

U Informaciji se, također, navodi da je u toku usaglašavanje Prijedloga akcionog plana realizacije mjera za poboljšanje stanja u ovoj oblasti koji će uskoro biti upućen na usvajanje Vladi FBiH.

USVOJENA STRATEGIJA RAZVOJA TURIZMA U FBiH ZA RAZDOBLJE 2008-2018.

Temeljni cilj danas usvojene Strategije razvoja turizma u FBiH za razdoblje 2008-2018. je da, uvažavajući domaće turističke resurse i kretanja na turističkom tržištu, osigura jače pozicioniranje Federacije BiH kao prepoznatljive turističke destinacije koja se diferencira na tržištu nudeći tradiciju, te bogatstvo različitosti i raznovrsnosti.

Kako je riječ o dokumentu od naročitog značaja za razvoj, ne samo turizma već i ukupnog gospodarstva, te društva u cjelini, posebno se ističe značaj za mogući i očekivani doprinos porastu blagostanja domicilnog stanovništva, povećanju deviznog priliva, porastu domaćeg turističkog prometa i zaposlenosti u turizmu.

Uz ove temeljne ekonomske ciljeve, od ovog strateškog dokumenta se očekuje kreiranje pozitivnog imidža na svjetskom turističkom tržištu.

O PRIMJENI ZAKONA IZ OBLASTI VETERINARSTVA

Vlada FBiH je usvojila Informaciju o primjeni zakona iz oblasti veterinarstva koju su pripremila federalna ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i finansija, te Ured za zakonodavstvo Vlade FBiH i usklađenost sa propisima Evropske unije.

Zaključeno je da Vlada FBiH i Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva u roku od 30 dana Parlamentu proslijede Prijedlog zakona o veterinarstvu sa ciljem stvaranja preduslova za dosljednu i potpunu primjenu jedinstvenih zakonskih propisa na cijeloj teritoriji BiH.

Do stupanja na snagu federalnog, preporučuje se primjena Zakona o veterinarstvu u BiH u skladu sa nadležnostima, čime se osigurava provođenje jedinstvenih mjera veterinarskog javnog zdravstva i zaštite zdravlja životinja u Bosni i Hercegovini.

Zaduženo je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da odmah pristupi izmjeni pravilnika koji regulišu visinu naknade i način raspodjele sredstava za veterinarsko-zdravstvene preglede i kontrolu, kao i za svjedožbu o zdravstvenom stanju životinja. Federalno ministarstvo finansija će u roku od 30 dana usaglasiti Pravilnik o načinu uplate javnih prihoda budžetskih i vanbudžetskih sredstava na teritoriji FBiH sa ovim pravilnicima.

Na osnovu stava Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Agencije za privatizacju u FBiH, Vlada nije prihvatila inicijativu Općinskog vijeća Tuzla da se iz privatizacije izuzme JP Veterinarska stanica u Tuzli.

O JEDINSTVENOJ STRATEGIJI ZA KONTROLU I SUZBIJANJE BRUCELOZE U BiH

U danas usvojenoj Informaciji Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva navodi se da je ovo ministarstvo, u saradnji sa resornim ministarstvom Republike Srpske i Uredom za veterinarstvom BiH, pokrenulo aktivnosti na usvajanju jedinstvene strategije na suzbijanju bruceloze.

Oformljena je radna grupa od eskperata iz FBiH i RS koja je, na temelju pokazatelja o kretanju bruceloze u oba entiteta, sačinila Operativni program suzbijanja bruceloze u BiH. Prioritetni ciljevi su ograničavanje širenja oboljenja, smanjenje prijenosa na ljude i osiguranje progresivne eliminacije zaraze među životinjama.

U Informaciji se ukazuje na potrebu osiguranja sredstava za dodatnu dijagnostiku i nadoknadu štete vlasnicima neškodljivo uklonjenih životinja, kao i za izgradnju i opremanje laboratorije za zarazna oboljenja životinja "Stup" pri Veterinarskom fakultetu u Sarajevu.

KADROVSKA PITANJA

Nakon što je Odlukom poništila Javni konkurs za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz FBiH, od 6.4.2009. godine, Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku o ponovnom raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje na ovu poziciju.

Donesena je i Odluka o formiranju Komisije za iznalaženje rješenja finansiranja Biblioteke za slijepa i slabovidna lica, kao jedne od institucija od značaja za kulturu u Bosni i Hercegovini, sastavljenu od predstavnika federalnih ministarstava kulture i sporta, finansija, rada i socijalne politike, za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rada, i obrazovanja i nauke.

Današnjom Odlukom, Vlada je dala saglasnost na produljenje misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontingenta civilne policije s područja FBiH u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji za Sašu Prodanovića i Josipa Bilandžiju.

* * *
Sjednica Vlade FBi završena je u 14.40 sati.

 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE