104. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 04.06.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 103. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o osnovnim pravima osoba sa onesposobljenjem;
 3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Prijedlog rješenja o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, Tekući grantovi - "Konsolidacija rudnika uglja u Federaciji BiH" za finansiranje rudnika uglja po osnovu penzijsko-invalidskog osiguranja i poreza na plaću;
 4. Prijedlog plana povratka, obnove, gradnje i razvoja održivog povratka za 2009. godinu s Prijedlogom zaključka;
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava “Transfer za raseljena lica i povratnike” utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu raseljenih osoba i izbjeglica;
 6. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za obilježavanje godišnjica i ukopa nevinih žrtava rata u općinama Srebrenica, Vlasenica, Bratunac, Zvornik i Prijedor, kao i izgradnju spomen-obilježja na prostoru Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za II kvartal 2009. godine;
 8. Prijedlog odluke o poništavanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 9. Prijedlog odluke o ponovnom raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 10. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period od 1.1. do 31.4.2009. godine;
 11. Izvještaj o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za period 1.1.-31.12.2008. godine sa Prijedlogom odluke o odobravanju Izvještaja o realizaciji Plana i programa JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za period 1.1.-31.12.2008. godine;
 12. Informacija u vezi izvršenja obaveza iz Ugovora o kupoprodaji državnog kapitala preduzeća "Fabrika duhana Mostar" d.d. Mostar;
 13.  Informacija o presudi Vrhovnog suda Federacije Bosne i Hercegovine broj: U-3031/03 od 28.11.2008. godine, kojom se poništava Zaključak Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, broj: UP-I-07-25-7/03 od 25.9.2003. godine, vezano za koncesiju izvorišta Kruščica sa Prijedlogom zaključka;
 14. Informacija Uprave JP Željeznice Federacije BiH, d.o.o. Sarajevo o toku pregovora sa korisnikom Global Ispat koksna industrija Lukavac, sa Prijedlogom zaključka;
 15.  Informacija o hitnoj sanaciji Nacionalnog spomenika Bosne i Hercegovine Pruščakova (Hasana Kjafije) džamija u Pruscu sa Prijedlogom zaključka;
 16. Informacija o stanju razvijenosti tradicionalnih i starih zanata u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka;
 17. Prijedlog zaključka o imenovanju Komisije za iznalaženje rješenja finansiranja Biblioteke za slijepa i slabovidna lica;
 18. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za produženje Misije pripadnicima bosanskohercegovačkog kontigenta civilne policije s područja Federacije Bosne i Hercegovine u Mirovnoj misiji UN-a u Liberiji;
 19. Informacija o jedinstvenoj strategiji za kontrolu i suzbijanje bruceloze u Bosni i Hercegovini, sa Prijedlogom zaključaka;
 20. Zajednička informacija Federalnog ministartsva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ureda za zakonodavstvo Vlade Federacije BiH i usklađenost sa propisima Evropske unije i Federalnog ministarstva finansija s Prijedlogom zaključaka i Izjašnjenje o inicijativi Općinskog vijeća Općine Tuzla;
 21. Prijedlog dokumenta "Strategija razvoja turizma u Federaciji Bosne i Hercegovine za period 2008.-2018.".
   
Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE