103. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.05.2009.
Saopćenje o radu

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O JAVNO-PRIVATNOM PARTNERSTVU

Radi stvaranja transparentnog, nediskriminatorskog i jasnog pravnog okvira za utvrđivanje uvjeta pod kojima domaće i inozemne pravne osobe mogu realizirati projekte u suradnji s javnim sektorom, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Predacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu (JPP), što ga je pripremilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Kao predmete JPP, Prednacrt zakona definira izgradnju, sanaciju, rekonstrukciju, upravljanje i održavanje kapaciteta za zadovoljavanje javnih potreba u svim oblastima, a osobito u energetici, rudarstvu, industriji, prometu, komunikacijama, vodoprivredi, komunalnoj infrastrukturi, zdravstvu, turizmu i zaštiti okoliša, kulturnom i prirodnom naslijeđu, kulturi i sportu.

Prema konceptu JPP-a, privatni partner ulaže kapital, rad i znanje, a javni resurse i prava.

Inače, ovaj zakonski projekt predstavlja dio odgovora Federalne vlade na izazove ekonomske krize i treba doprinijeti stimuliranju ulaganja domaćeg i inozemnog kapitala u javni sektor radi osiguranja više razine kvalitete javnih usluga.

O Prednacrtu zakona bit će obavljena široka javna rasprava u svim kantonima, pojedinim općinama, Povjerenstvu za koncesije FBiH i u Gospodarskoj komori FBiH, a u tekst će biti ugrađene i sugestije federalnih ministarstava.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O PARNIČNOM POSTUPKU

Vlada FBiH danas je, na inicijativu Federalnog ministarstva pravde, utvrdila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku, čiji je cilj dovođenje u ravnopravan položaj svih stranaka u parničnom postupku.

Naime, prema još važećim zakonskim rješenjima, pravobranitelji, kao zakonski zastupnici Federacije BiH, kantona i općina ostvaruju pravo samo na naknadu, ali ne i na nagradu za radnje poduzete u zastupanju, a propisane Tarifom o nagradama i naknadama troškova za rad odvjetnika, što se Prijedlogom zakona želi izmijeniti.

I UNIS-GROUP NA POPISU

Federalna vlada donijela je Uredbu o dopuni Uredbe o vršenju ovlasti tijela Federacije BiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala. Na ovaj je način popisu ovih gospodarskih društava pridodan, pod rednim brojem 36., i UNIS-Group d.o.o. Vogošća, čija je djelatnost u nadležnosti Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.

USVOJENO IZVJEŠĆE FED CAD-a

Federalna vlada današnjom je Odlukom usvojila Izvješće o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) za 2008. godinu.

Proteklu godinu FED CAD je okončao s prihodima od 16.447.404 konvertibilne marke, čime je plan ispunjen s 92,53 posto. Od tog iznosa, 923 milijuna odnose se na prihode iz federalnog proračuna, a 6,2 milijuna na vlastite prihode FED CAD-a.

Smanjeni prihodi odrazili su se i na realizaciju pojedinih projekata i poslova, tako da će se neki, započeti prošle, realizirati u ovoj godini.

ODOBRENJE ZA RASPOLAGANJE SREDSTVIMA STRANIH DONATORA

Vlada FBiH je donijela Odluku kojom se Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH odobrava utrošak sredstava sa jedinstvenog računa Trezora u iznosu od 19.558,30 konvertibilnih maraka. Radi se o donatorskim sredstvima iz projekta EUROPREVOB „Socioekonomske determinante ishrane i fizičke aktivnosti za prevenciju gojaznosti u Europi“ koje je osigurala Europska komisija u BiH.

SAGLASNOST NA ODLUKE NO JP ŽELJEZNICE FEDERACIJE BiH

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o usvajanju Konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2008. godinu. Vlada je dala saglasnost i na Odluku NO ovog preduzeća o usvajanju Konačnog obračuna sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom prometu za 2008. godinu. Odluke o davanju saglasnosti su donesene u skladu sa potrebom da Vlada FBiH uzme učešće u završnoj kontroli provođenja Budžeta FBiH i namjenskog utroška sredstava sa transfera za željeznice na poziciji subvencija za javna preduzeća u Budžetu Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

SREDSTVA ZA „DJEČIJU NEDJELJU“

Današnjom Odlukom Vlade FBiH utvrđeni se novčani iznosi koji će se naplaćivati tokom oktobra/listopada 2009. godine na terotoriji Federacije BiH za „Dječiju nedjelju“.

Tako će se za ove namjene naplaćivati po jedan posto na svaku prodatu voznu kartu u međumjesnom i međunarodnom željezničkom, brodskom, avionskom i autobuskom saobraćaju.

Na poštanske pošiljke u unutrašnjem saobraćaju, osim na pošiljke štampe naplaćivat će se 20 posto, a po jedan posto i na svaku prodatu ulaznicu za pozorište, kino, druge kulturne manifestacije i sportske priredbe, kao i na svaku prodatu videokasetu i nosač zvuka.

Sredstva se naplaćuju na području kantona i uplaćuju u njegov budžet u roku od 15 dana po isteku mjeseca oktobra, a poslužiće za raznovrsne kulturno-obrazovne, rekreativne i druge manifestacije posvećene djeci, te akcije za unapređenje brige o djeci u FBiH.

Vlada je danas zadužila resorno ministarstvo da od svih kantona zatraži izvještaje o visini sredstava prikupljenih kroz „Dječiju nedjelju“ 2008. godine, te načinu njihovog utroška, a to će vrijediti i za svaku sljedeću godinu.

REALIZACIJA BILANSA ENERGETSKIH POTREBA FBiH U 2008. GODINI

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o realizaciji energetskih potreba u 2008. godini.

U ovom je periodu ostvarena proizvodnja uglja od 6.709 miliona tona, što je 99,7 posto od planiranih količina. Potrošnja je u ovom periodu iznosila 6.578 miliona tona, što znači da je iznad plana za jedan posto. Snabdijevanje termoelektrana, industrijskih potrošača i domaćinstava odvijalo se u skladu sa zahtjevima tržišta, pri čemu je snabdijevanje FBiH bilo stabilno.

U proizvodnji električne energije u 2008. godini je ostvareno 8.650 gigawata što je za četiri procenta više od planiranog, dok je potrošnja iznosila 8.384 gigawata, a u oba slučaja radi se o povećanju od četiri posto u odnosu na plan. Elektroenergetski sistem FBiH je u 2008. godini radio stabilno i bez poremećaja.

Kada se radi o derivatima nafte u 2008. godini je uvezeno 893,79 hiljada tona, što je u odnosu na plan više za četiri posto. Potrošeno je 906,6 hiljada tona, odnosno pet posto iznad plana. Snabdijevanje tržišta je bilo bez poremećaja.

Ukupne količine prirodnog gasa uvezene u 2008. godini iznosile su 224,05 miliona kubnih metara, što je za jedan posto manje od planiranih. U ovom je periodu zabilježena potrošnja od 223 miliona metara kubnih, što je u odnosu na plan manje za jedan posto.

SOCIOEKONOMSKI POKAZATELJI PO OPĆINAMA U FBiH U 2008.GODINI

Vlada FBiH razmatrala je danas dokument Federalnog zavoda za programiranje razvoja „Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji BiH za 2008.godinu“. Dokument obuhvata iscprne pokazatelje za svih 79 općina u Federaciji kada je u pitanju gustina naseljenosti, nacionalna struktura stanovništva, radno aktivno stanovništvo, prirodni priraštaj, bruto domaći proizvod, poljoprivredna površina, šumsko zemljište, stepen zaposlenosti i nezaposlenosti, plaće, broj penzionera, nivo obrazovanja stanovništva, zdravstvo.

Prema ovom dokumentu, u FBiH ima devet izrazito nerazvijenih općina koje imaju indeks razvijenosti ispod 50 posto prosjeka Federacije BiH: Foča, Ilijaš, Bužim, Ravno, Čelić, Kalesija, Teočak, Sapna i Dobretići.

Također, 26 općina je nedovoljno razvijeno: Živinice, Kladanj, Donji Vakuf, Sanski Most, Tomislavgrad, Odžak, Novi Travnik, Jajce, Stolac, Gradačac, Drvar, Gornji Vakuf-Uskoplje, Maglaj, Bugojno, Velika Kladuša, Domaljevac-Šamac, Ključ, Srebrenik, Bosanska Krupa, Doboj-Istok, Žepče, Busovača, Prozor, Trnovo, Cazin, Pale. Radi se o općinama koje imaju indeks razvijenosti ispod 75 posto prosjeka Federacije BiH.

ANALIZA TROŠKOVA NOSBiH-a U 2008. GODINI

Vlada FBiH je, u skladu sa raspravom na 99. sjednici, dobila i razmatrala Analizu troškova Nezavisnog operatera sistema u BiH za 2008. godinu, visinu plaća i plan štednje ove institucije.

U ovoj se analizi konstatuje da su u prošloj godini ukupni troškovi iznosili 5,74 miliona konvertibilnih maraka i bili su uravnoteženi sa prihodima, a utvrđeni su nakon donesenog rebalansa.

Za bruto plaće i naknade zaposlenih je u ovom periodu isplaćeno ukupno 2,74 miliona KM, što je u odnosu na prethodno planirana sredstva za ove namjene povećanje za 115 hiljada KM. Prosječno je bilo 53 zaposlenih. Ukupno je za „ostale rashode“ potrošeno 447.537 KM, što se odnosi na naknade članova Upravnog odbora, rad stručnih komisija i grupa, ugovore o djelu, dnevnice i troškove službenih putovanja, članarine domaćim i međunarodnim asocijacijama.

Uslijed globalne ekonomske krize, sačinjen je Akcioni plan mjera štednje koji, između ostalog, predviđa analizu organizacijske i kadrovske strukture, poduzimanje mjera u cilju uravnoteženja prihoda s rashodima, dok će se posebno voditi računa o smanjenju materijalnih troškova, odabiru najpovoljnijih dobavljača za ino-usluge, kao i smanjenju troškova za službena putovanja - stoji u dostavljenoj analizi NOSBIH-a.

RJEŠENJA O PREDAJI U POSJED NEKRETNINA

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH danas je donijela 28 rješenja o predaji u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o izvlaštenju.

Rješenja su donesena na zahtjev Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, a odnose se na privatne posjede na trasi izgradnje autoceste Sarajevo-Zenica.

AUTOMOBIL ZAVODU IZ PAZARIĆA

Vlada FBiH je danas, na prijedlog Agencije za državnu službu Federacije BiH, dala na korištenje bez naknade jedan putnički automobil JU Zavod za zbrinjavanje menatlno invalidne djece i omladine iz Pazarića. Odjeljenje Agencije u Mostaru je koristilo ovo vozilo u službene potrebe do polovine 2008. godine.

OPREMA ZA „CESTE“ d.d. MOSTAR

Vlada FBiH je danas usvojila Konačni izvještaj o projektu poboljšanja opreme za održavanje cesta, za koji je Vlada Japana osigurala grant sredstva od 10,6 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je okončan u septembru prošle godine. Donesena je Odluka kojom se Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija odobrava da na preduzeće „Ceste“ d.d. Mostar prenese doniranu opremu u iznosu od 10,12 miliona KM. Ovaj projekat uključuje nabavku, dopremu i montažu odgovarajuće opreme za zemljane i asfaltne radove, kamione-kipere, mobilne radionice, rezervne dijelove i alate za održavanje opreme.

Donirana oprema predstavlja uvećanje učešća državnog kapitala u preduzeću „Ceste“ koje je dužno provesti aktivnosti na preuzimanju opreme s pravom uknjižbe, promjene vlasništva i evidentiranja u sudski registar. Preduzeće je dužno da odgovorno upravlja i koristi doniranu opremu koja će doprinijeti kvalitetnijem radu na održavanju cesta od strane ovog preduzeća.

PRIPREMA NOVOG UGOVORA S MICROSOFTOM

Kako krajem 2009. godine istječe trogodišnji Ugovor o strategijskom partnerstvu potpisan između Vlade FBiH i kompanije Microsoft, a odnosi se na korištenje licenciranog softwarea, Federalna vlada je, na današnjoj sjednici, imenovala radni tim za pregovore s Microsoftom sa zadatkom pripreme izvješća o izvršenju dosadašnjeg i prijedloga novog ugovornog odnosa. Vlada je, ujedno, zaključkom obvezala sva federalna tijela uprave i federalne upravne organizacije da Glavnom tajništvu dostave pokazatelje o broju računara s instaliranim Microsoft Officeom, broju računara nabavljenih u 2008. godini, te broju licenci za Microsoft Ofiice 2003 i 2007 kupljenih ili dobijenih izvan ugovora Vlade FBiH i Microsofta.

TRAŽENJE SAGLASNOSTI OD VIJEĆA MINISTARA BiH

Vlada FBiH je odlučila da Vijeću ministara BiH uputi na saglasnost Odluku o davanju saglasnosti o preuzimanju JP Geodetski zavod BiH broj 203/09 od 18.3.2009. godine.

Ovo je potrebno radi upisa Geodetskog zavoda BiH u sudski registar, što je naložio i nadležni sud.

* * *
Sjednica Vlade FBi završena je u 11.45 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE