103. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.05.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 100., Zapisnika 101. i Zapisnika 102. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu;
 3. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o parničnom postupku;
 4. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 5. Prijedlog odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Programa prihoda i rahoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju;
 6. Prijedlog odluke o odobrenju utroška sredstava sa podračuna evidentiranog na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva financija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlozi odluka:
  a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju konačne situacije izvršenih radova na održavanju željezničke infrastrukture za 2008. godinu;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju konačnog obračuna sufinansiranja usluga u željezničkom putničkom i kombinovanom saobraćaju za 2008. godinu;
 8. Prijedlog odluke o utvrđivanju novčanih iznosa koji će se naplaćivati u toku mjeseca oktobra 2009. godine na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine za „Dječiju nedjelju“;
 9. Periodični izvještaj o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini sa Prijedlogom odluke o usvajanju Izvještaja o realizaciji Bilansa energetskih potreba Federacije Bosne i Hercegovine u 2008. godini;
 10. Socioekonomski pokazatelji po općinama u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 11. Informacija po Zaključku Vlade Federacije Bosne i Hercegovine sa 99. sjednice:
  a) Analiza troškova Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini (NOSBiH) sa Analizom plaća ostvarenih u Nezavisnom operatoru sistema u Bosni i Hercegovini u 2008. godini;
  b) Akcioni plan štednje Nezavisnog operatora sistema u Bosni i Hercegovini usljed globalne recesije;
 12. Prijedlozi rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnine eksproprisane od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko -pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja na sljedećim parcelama:
  - 1. k.č. br. 333/2, k.o. Tičić voćnjak, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Radovana, k.č. br. 542, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić rođ. Kolar Vojke, k.č. br. 531/2, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Nikole
  - 2. k.č. br. 483/2, k.o. Tičić šuma, zemljišno-knjižno vlasništvo Stanišić Rajka
  - 3. k.č. br. 443/3, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Petrović Boška
  - 4. k.č. br. 481, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Jove
  - 5. k.č.br. 487, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Jove
  - 6. k.č. br. 490/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Ikonije, k.č. br. 580/2, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Radovana
  - 7. k.č. br. 500, k.o. Tičići njiva, zemljišno – knjižno vlasništvo Krkeljaš Đorđa
  - 8. k.č. br. 502/2, Tičić njiva, zemljišno – knjižno vlasništvo Stanišić Radovana
  - 9. k.č. br. 503, k.o. Tičić njiva, zemljišno – knjižno vlasništvo Krkeljaš Đorđa
  - 10. k.č. br. 504/2, k.o. Tičići njiva, zemljišno – knjižno vlasništvo Stanišić Radovana
  - 11. k.č. br. 515, k.o. Tičić pristupni put, zemljišno – knjižno vlasništvo Radić Jove
  - 12. k.č. br. 519/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Mitra, k.č. br. 488/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić rođ. Kolar Vojke
  - 13. k.č. br. 522/2, k.o. Tičić voćnjak, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Đure
  - 14. k.č. br. 523/3, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Sime
  - 15. k.č. br. 524/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Đure
  - 16. k.č. br. 527/3 k.o. Tičić voćnjak, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Slavka
  - 17. k.č. br. 543, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Radić Radovana
  - 18. k.č. br. 554/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Radovana
  - 19. k.č. br. 577/2, k.o. Tičić, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Ikonije
  - 20. k.č. br. 578/2, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Radić Mitra
  - 21. k.č. br. 583/4, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno i stvarno vlasništvo Pipo Sakiba
  - 22. k.č. br. 630, k.o. Tičić šuma, zemljišno-knjižno vlasništvo Terzić rođ. Daruk Vjekoslave k.č. br. 631/3, k.o. Tičić voćnjak, zemljišno-knjižno vlasništvo Terzić rođ. Daruk Vjekoslave k.č. br. 641/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Malešević Mlađena
  - 23. k.č. br. 637/2, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Malešević Mlađena, k.č. br. 638, k.o. Tičić pašnjak, zemljišno-knjižno vlasništvo Malešević Mlađena, k.č. br. 643/1, k.o. Tičić livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Malešević Mlađena
  - 24. k.č. br. 953/2, k.o. Desetnik livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Marušić Sabita
  - 25. k.č. br. 954/2, k.o. Desetnik livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Delibašić rođ. Haračić Zehre
  - 26. k.č. br. 955/2, k.o. Desetnik livada, zemljišno-knjižno vlasništvo Haračić Alije
  - 27. k.č. br. 1404, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Kajtaz Milovana
  - 28. k.č. br. 1441, k.o. Tičić njiva, zemljišno-knjižno vlasništvo Škulj Rahmana;
 13. Prijedlog odluke o davanju na korištenje bez naknade jednog putničkog automobila za potrebe JU Zavod za zbrinjavanje mentalno invalidne djece i omladine iz Pazarića – davanje saglasnosti;
 14. Konačni izvještaj o implementaciji Projekta poboljšanja opreme za održavanje cesta grant Vlade Japana, sa Prijedlogom zaključka i Prijedlogom odluke o prijenosu okončanog Projekta poboljšanja opreme za održavanje cesta grant Vlade Japana;
 15. Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tima za definisanje novog ugovornog odnosa Vlade Federacije BiH sa kompanijom Microsoft, sa Prijedlogom zaključka.
   
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE