101. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 11.05.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O NAPLATI I DJELIMIČNOM OTPISU DOSPJELIH
A NENAPLAĆENIH DOPRINOSA ZA SOCIJALNO OSIGURANJE

Vlada Federacije BiH danas je, na 101. sjednici u Mostaru, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje. Izmjene i dopune su manjeg obujma, a predložene su radi zaštite sredstava, odnosno povećanja javnih prihoda kroz doprinose, stabiliziranja vanproračunskih fondova te rasterećenja gospodarstva u FBiH.

Rješenja omogućavaju stvaranje uvjeta u kojima će pravne osobe - dužnici moći pod povoljnim uvjetima uplatiti obveze nastale temeljem obračunatih a nenaplaćenih prihoda. Na taj način bi i vanproračunski fondovi naplatili dugogodišnja potraživanja.

Ujedno, cilj novopredloženih rješenja je ubrzavanje već započetih aktivnosti za izmirenje dugovanja. Dosada pokrenute aktivnosti nisu okončane zbog Zakonom utvrđenog kratkog roka za podnošenje prijave dugovanja. Uz to, fondovi nisu u blagovremeno donijeli podzakonska provedbena akta, a i sam Zakon je stupio na snagu u vrijeme godišnjih odmora, što je još skratilo rokove za podnošenje prijava.

U obrazloženju predloženih izmjena i dopuna Zakona istaknuto je kako se, na ovaj način, stvara zakonski okvir koji omogućava uvezivanje staža i uposlenicima kojima su doprinosi obračunati, ali ne i uplaćeni, odnosno omogućava im se ostvarivanje prava iz mirovinsko-invalidskog osiguranja.

Vlada je zadužila predlagača Zakona da u Prijedlog zakona ugradi odredbu kojom će se dati zakonski osnov nižim razinama vlasti (skupštinama kantona) da daju suglasnosti na otpis dospjelih a nenaplaćenih potraživanja.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNI ZAKONA O POREZNOJ UPRAVI FBiH

Kako se Prijedlogom zakona o dopuni Zakona u poreznoj upravi FBiH, što ga je utvrdila Vlada Federacije BiH, dopunjuje samo jedna odredba originalnog teksta, te je on upućen u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku.

Dopuna ovog zakona u tijesnoj je vezi s danas predloženim izmjenama i dopunama Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, odnosno njegovu dijelu koji se odnosi na nadzor provedbe ovog propisa. Naime, Prijedlogom zakona o dopuni Zakona o poreznoj upravi FBiH predviđeno je rješenje po kojem se pojedine odredbe ovog zakona ne primjenjuju u slučaju provedbe Zakona o naplati i djelimičnom otpisu dospjelih a nenaplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje.

IZMJENE ODLUKE O DAVANJU SAGLASNOSTI O IZUZIMANJU
OD PRIVATIZACIJE JP RTV TUZLANSKOG KANTONA

Vlada FBiH je izmijenila Odluku o davanju prethodne saglasnosti o izuzimanju od privatizacije JP RTV Tuzlanskog kantona. Umjesto Vlade Tuzlanskog kantona, kako je bilo navedeno u originalnom tekstu Odluke, sada je precizirano da Odluku na usvajanje Parlamentu FBiH dostavlja Vlada FBiH.

Iz Tuzlanskog kantona došla je inicijativa da se od privatizacije izuzme cjelokupan državni kapital u JP RTV Tuzlanskog kantona, pa će, u skladu sa tim, Vlada FBiH uputiti prijedlog Parlamentu FBiH radi usvajanja.

MJERE NEPOSREDNE KONTROLE CIJENA
ODREĐENIH PROIZVODA I USLUGA OD INTERESA ZA FBiH

Federalna vlada je donijela Odluku kojom se propisuju mjere neposredne kontrole cijena od interesa za FBiH davanjem saglasnosti na cijene i obaveznom obavještavanju o promjeni cijena i marži.

Prema ovoj odluci, zahtjev za promjenu veleprodajne cijene uglja za termoelektrane i zemnog gasa će privredni subjekti podnositi Vladi FBiH preko Federalnog ministarstva trgovine. Uz zahtjev, trebaju dostaviti i odluke nadzornih odbora, kao i dokumentaciju kojom se zahtjev obrazlaže uz pribavljenu saglasnost nadležnog ministarstva. Ako u roku od 60 dana Vlada ne odgovori na podnešeni zahtjev, smatraće se da je tražena saglasnost data.

Privredni su subjekti dužni Federalnom ministarstvu trgovine dostaviti obavještenje o promjeni cijena i marži na malo za pogonska motorna goriva i ulja za loženje koji se prometuju u maloprodaji (benzinska pumpa). Obavještenje o promjenama maloprodajnih cijena i marži dostavlja se ovom ministarstvu i za so za ljudsku prehranu, šećer kristal, mlijeko u prahu, jestivo ulje u jediničnoj mjeri (kilogram - litar) i margarin od 250 grama.

Odluka je donešena iz razloga što je, u međuvremenu, intervencijama Parlamenta FBiH izvršena normativna revizija ove materije sadržane u ranijoj odluci, pa se na ovaj način izvršilo usaglašavanje s promjenama zakonske regulative u ovoj oblasti.

RADI SMANJENJA TROŠKOVA, POREZNA UPRAVA PRODAJE 45 AUTOMOBILA

Federalna vlada dans je donesenom Odlukom odobrila Poreznoj upravi FBiH prodaju, putem javnog nadmetanja, 45 vozila iz svog postojećeg voznog parka.

Na ovaj način Porezna uprava u praksi primjenjuje preporuku premijera FBiH, dogovorenu na sastanku s predstavnicima Sindikata državnih službenika i namještenika u tijelima državne uprave, sudbenoj vlasti i javnim ustanovama u FBiH, kojom se traži smanjenje materijalnih troškova za najmanje 20 posto u odnosu na proračunima planirane.

TROMJESEČNO IZVRŠENJE FEDERALNOG PRORAČUNA

U prva tri mjeseca 2009. godine, ukupno ostvareni prihodi, primitci i financiranje
iznose 277,7 milijuna konvertibilnih maraka i bilježe ostvarenje od 17 posto u odnosu na ovogodišnji planirani proračun. Strukturu ukupno ostvarenih prihoda, pored prihoda koji su planirani Proračunom za 2009. godinu, čini pozajmica od 31,48 milijuna KM - primitci od domaćeg zaduživanja. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine, prihodi su manji za 9,4 milijuna KM ili postotno za 3,3 posto, kaže se u Izvješću o izvršenju federalnog proračuna za razdoblje siječanj/januar-ožujak/mart 2009. godine.

Utjecaj svjetske recesije i ekonomske krize prisutan je u Federaciji još od kolovoza/augusta prošle godine, od kada su se prihodi počeli smanjivati. Ta tendencija nastavljena je i u ovoj godini.

Smanjenje prihoda u prvom kvartalu 2009. godine uvjetovano je smanjenjem kako poreznih prihoda za 38,3 miliona KM, tako i neporeznih za 2,5 miliona KM. Također, na podbačaj prihoda uticalo je i neostvarivanje prihoda po osnovu carina, a što je posljedica potpisivanja Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, na osnovu kojeg su ukinute carine na sve proizvode iz Europske unije.

U strukturi ukupnih prihoda, 217,6 milijuna KM odnosni se na porezne, a unutar njih je na ime neizravnih poreza prikupljeno 208,2 miliona KM.

Ukupno ostvareni rashodi i izdatci iznosili su 197,8 milijuna KM i pokazuju smanjenje od 21,8 posto u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u odnosu na plan ostvareni su indeksom od 12,4 posto.

Strukturu tekućih transfera čine: za neratne invalide 26,4 milijuna KM, za invalidnine 57,2 milijuna KM, za provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja 3,0 milijuna KM, civilnim žrtvama rata 4,6 milijuna KM, za deminere 1,0 milijun KM i za kantonalnu službu za zapošljavanje za i isplatu naknada demcbilisanim borcima 3,8 milijuna KM.

O FINANCIRANJU IZGRADNJE SARAJEVSKE OBILAZNICE

Vlada FBiH usvojila je Izvješće JP Direkcija cesta FBiH o implementaciji projekta Sarajevske obilaznice.

Usvojenim zaključcima zaduženo je Federalno ministarstvo prometa i komunikacija i Federalno ministarstvo financija da, u suradnji s Direkcijom cesta, upute zahtjev međunarodnim financijskim institucijama za iskazivanje interesa za osiguranje dodatnih kreditnih sredstava za izgradnju punog profila autoceste od Butila do Vlakova, te, po iskazanom interesu međunarodnih financijskih institucija, podrže otpočinjanje pregovora.

O RADU INSTITUTA ZA PRIVREDNI INŽENJERING U 2008. GODINI

Federalna vlada je usvojila Informaciju o radu Instituta za privredni inženjering iz Zenice u prošloj godini, koju je dostavilo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija.

Nakon rasprave, Vlada je zadužila federalna ministarstva prometa i komunikacija i unutrašnjih poslova da, u saradnji s kantonalnim ministarstvima unutrašnjih poslova i s Institutom iz Zenice, kao i Agencijom za identifikacione dokumente i elektronsku razmjenu podataka, osiguraju implementaciju informatičkog sistema tehničkih pregleda vozila sa video nadzorom i prenosom fotografija pregledanih vozila.

Bez ovoga se neće priznavati vjerodostojnost dokumentacije o obavljenom tehničkom pregledu vozila.

U Izvještaju o prošlogodišnjem radu Instituta za privredni inženjering d.o.o. Zenica se, između ostalog, konstatuje da je u prvom kvartalu bio uspostavljen jedinstven informatički sistem u koji su uvezane sve stanice tehničkog pregleda vozila (njih 155 u tom periodu). Također je formirana server prostorija u Institutu, kao i u Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Sistem prikuplja podatke o izvršenom tehničkom pregledu u bilo kojoj stanici tehničkog pregleda na području Federacije BiH i odmah ih prosljeđuje na server ove stručne institucije.

U Izvještaju je ukazano na problem nedostajuće telekomunikacione infrastrukture na području nekih stanica, pa se u narednom periodu ovi nedostaci trebaju otkloniti i osigurati optička veza putem pristupa na Eronetovu mrežu optičkih kablova, što je u završnoj fazi realizacije - stoji u ovom Izvještaju.

O TUŽBAMA ZA NAPLATU POTRAŽIVANJA IZ PASIVNE PODBILANCE

Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) upoznala je Federalnu vladu sa stanjem u sporovima pokrenutim pred sudovima u Hrvatskoj, Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori radi naplate potraživanja iz pasivne podbilance naših kompanija na temelju imovine u ovim bivšim jugoslavenskim republikama.

APF je, kada su u pitanju kompanije iz njezine nadležnosti, podnijela ukupno 26 tužbi radi naplate potraživanja u ukupnom iznosu od oko 77 milijuna dolara: u Srbiji 21, u Hrvatskoj tri, a u Makedoniji i Crnoj Gori po jednu. U deset sporova donesene su odbijajuće presude iz razloga zastarjelosti. Podneseno je deset žalbi na prvostupanjske presude. Jednom presudom usvojena je žalba i slučaj vraćen na prvostupanjski postupak.

U izvješću APF-a se iskazuje zabrinutost kako će sudovi u Srbiji odbiti sve tužbe, pošto daju prednost tamošnjem Zakonu o obligacijskim odnosima nad odredbama Okvirnog sporazuma o sukcesiji - Anex G.

Nakon rasparave, Vlada FBiH je zadužila APF i Federalno pravobraniteljstvo da iskoriste sve redovite i pravne lijekove pred sudovima u državama nastalim raspadom SFRJ kako bi bilo moguće pokrenuti sporove pred Međunarodnim sudom u Bruxellesu.

Treba nastaviti aktivnosti spram Vijeća ministara BiH s ciljem sveobuhvatne provedbe Anexa G, te pravodobno poduzimati sve druge aktivnosti i o tome izvješćivati Vladu FBiH.

O AKTIVNOSTIMA NA ZAŠTITI OD VIRUSA "A" (H1N1)

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o aktivnostima Federalnog ministarstava zdravstva kao odgovora na potencijalnu pojavu oboljenja od gripe A (H1N1), kao javnozdravstvenog problema od međunarodnog značaja i osiguranju potrebnih finansijskih sredstava za interventnu nabavku antiviralnih lijekova.

U Infomaciji se navodi da je Federalno ministarstvo, pripremajući se za zaštitu od virusa gripe H1N1, imenovalo Koordinacijski stručni tim koji prati aktuelnu epidemilošku situaciju na području FBiH, prati preporuke Svjetske zdravstvene organizacije, koordinira i sarađuje sa zdravstenim institucijama u FBiH s ciljem prikupljanja i razmjene informacija koje se odnose na procjenu vanrednog stanja u oblasti javnog zdravlja.

Pored niza mjera koje je poduzeo na praćenju pojavnosti i poduzimanju preventivnih mjera na zaštiti od virusa gripe A na području FBiH, Kooridnacijski tim je preporučio Federalnom ministarstvu zdravstva osiguranje zaliha antiviralnih lijekova Tamiflu (oseltamivir) i Relenza (zanamiriv) namijenjenih za sprječavanje razmnožavanja i širenja virusa gripe A (H1N1).

KADROVSKA RJEŠENJA

Vlada FBiH danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva kulture i sporta, kao svog predstavnika u Državnom upravnom odboru BiH za UNDP/Španjolski fond za postizanje Milenijskih razvojnih ciljeva predložila Angelu Petrović.

Danas je, zbog prestanka radnog odnosa, dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za javno zdravstvo FBiH ispred zaposlenih razriješen Zlatko Puvačić, a na ovu dužnost imenovana Irena Jokić.

Nakon što je danas donijela Rješenje kojim prihvata ostavku Ivana Đogića na članstvo u Nadzornom odboru Razvojne banke FBiH, Federalna vlada je donijela odluke o raspisivanju javnog natječaja za popunu ovog mjesta u Nadzornom odboru, o kriterijima za izbor i imenovanje novog člana, te o imenovanju Povjerenstva za izbor i imenovanje.

Danas je donesena Odluka kojom je punomoćniku Jasmini Pašić dato ovlaštenje za zastupanje Federacije BiH na Skupštini privrednog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o., zakazanoj za 15.5.2009. godine.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.35 sati.
 

Srijeda,
20. januar 2021.
VIŠE