100. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 11.05.2009.
Saopćenje o radu

NASTAVAK 100. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:
PRIHVAĆEN PROJEKAT "RAZVOJ TRGOVINE I DOMAĆEG TRŽIŠTA U FBiH"

Vlada FBiH danas je u Mostaru, nastavljajući 100. sjednicu, prihvatila Projekat "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH". Cilj ovog dokumenta, koji je pripremilo Federalno ministarstvo trgovine, jeste prikazati stvarno stanje i trendove u trgovini FBiH, analizirati snage, slabosti, mogućnosti i prijetnje u razvoju trgovine i domaćeg tržišta, ocijeniti položaj i ulogu trgovine u poslovnom sektoru FBiH i prilagođenost trgovine FBiH aktuelnim trendovima i izazovima budućnosti.

Projektom se, također, želi ukazati na mogućnost kooperativnih odnosa s domaćom proizvodnjom stvaranjem vlastitih marki, predložiti mjere za povećanje konkurentnosti trgovine stvaranjem nabavnih grupa i učlanjivanje u međunarodne nabavne grupacije, predložiti mogućnost stvaranja nacionalnog trgovačkog lanca, ponuditi strategiju odnosa lokalne sredine prema prodoru inozemnih trgovačkih lanaca, dati smjernice za ponašanje trgovine u povećanoj liberalizaciji tržišta, te ponuditi nova zakonska rješenja sukladno smjernicama Evropske unije.

Dokument je podijeljen u sedam zasebnih cjelina koje su metodološki dobro obrađene, a sadrži i oko 70 mjera koje su taksativno pobrojane i koje Federalno ministarstvo trgovine u narednom periodu mora poduzeti kako bi on zaživio. U njegovoj izradi učestvovao je veliki broj eminentnih domaćih i stranih pravnih i ekonomskih stručnjaka posebno u oblasti trgovine, marketinga, trgovačkog i evropskog prava.

Projekat "Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji BiH", kao dio cjelovite strategije razvoja Federac ije BiH, bit će upućen Parlamentu FBiH na razmatranje i konačno usvajanje.

RAZMATRAN IZVJEŠTAJ O RADU AGENCIJE ZA BANKARSTVO FBiH

Federalna vlada je danas RAZMATRALA Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo FBiH za prošlu godinu i Informaciju iste agencije o bankarskom sistemu u Federaciji BiH. Ovi dokumenti će biti dostavljeni i Parlamentu FBiH.

U Izvještaju se ističe da je Agencija, u okviru nadzora nad poslovanjem banaka, obavljala licenciranje i rješavala statusna pitanja banaka, te vršila kontrole na licu mjesta u bankama. Agencija je izdala/ukinula više od 200 različitih odobrenja i saglasnosti, od čega se 84 saglasnosti odnose na otvaranje novih organizacionih dijelova, 30 na promjenu organizacionih oblika, sjedišta i adresa banaka, jedanaest na imenovanje članova ndzornih odbora i isto toliko na imenovanje članova uprava banaka. Samo u jednom slučaju ukinuta je dozvola i istovremeno data saglasnost za promjenu statusa banke (pripajanje HVB Central Profit banke d.d. Sarajevo UniCredit Zagrebačkoj banci d.d. Mostar).

Obavljeno je 50 kontrola na licu mjesta (on-site kontrola) i to 29 standardiziranih supervizorskih kontrola i 21 kontrola aktivnosti banaka na sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, o čijim nalazima su, u skladu sa Zakonom, redovno dostavljani podaci i informacije.

Agencija je u prošloj godini obavljala i poslove izdavanja dozvola za rad mikrokreditnih organizacija i mikrokreditnih društava i nadzor nad njihovim radom, pri čemu je težište aktivnosti usmjereno na zaštitu donatorskih sredstava.

U Informaciji o bankarskom sektoru u FBiH se ističe da je krajem 2008. godine u Federaciji BiH bilo 20 banaka, od kojih su dvije imale privremenu upravu (UNA banka d.d. Bihać i Hercegovačka banka d.d. Mostar), dok je u septembru 2008. okončana privremena uprava u Privrednoj banci Sarajevo. Od 1.7. posluje i Razvojna banka FBiH.

U privatnom i pretežno privatnom vlasništvu je 18 banaka, od čega ih je 12 u većinskom stranom vlasništvu i to najviše (59,2 oposto) kapitala u vlasništvu dioničara iz Austrije.

Ukupna bilansna suma banaka u Federaciji BiH iznosila je krajem prošle godine 15,1 milijardu KM što je šest posto više u odnosu na prethodnu, pri čemu su depoziti u iznosu od 10,5 milijardi KM i učešćem od 69,4 posto u strukturi pasive banaka, i dalje dominantan izvor finansiranja banaka u Federaciji BiH.

Učešće kreditnih obaveza povećano je sa 13,1 na 14,4 posto, a učešće kapitala sa 10,6 na 10,9 posto.

Nakon rasprave, Vlada FBiH danas je zadužila Agenciju za bankarstvo da, u skladu s raspravom, dopuni Izvještaj i Informaciju, te sačini analizu stanja u bankarskom sektoru u posljednjem kvartalu prošle i prvom kvartalu ove godine, u kontekstu aktuelne ekonomske krize. Također je zaključeno da Federalno ministarstvo finansija utvrdi operativni plan s mehanizmima koji bi Parlamentu i Vladi FBiH omogućili veći uvid u rad ove, ali i Agencije za nadzor nad društvima za osiguranje i Komisije za vrijednosne papire.

IZRADA JEDINSTVENE METODOLOGIJE ZA PRIPREMU
I DONOŠENJE LOKALNIH RAZVOJNIH STRATEGIJA

Vlada FBiH prihvatila je danas Izvještaj o toku aktivnosti na izradi jedinstvene metodologije za pripremu i donošenje lokalnih razvojnih strategija. Data je podrška daljnim aktivnostima na institucionalizaciji Metodologije, a na osnovu analize i akcionog plana za institucionalizaciju koji će biti izrađen i usaglašen u okviru Radne grupe.

U Izvještaju se navodi da su Federalni zavod za pogramiranje razvoja i Federalno ministarstvo pravde aktivnosti usmjerili ka razvoju „odozgo prema dolje“ na način da afirmiraju i pomažu lokalnim zajednicama da planiraju vlastiti razvoj. Tako su prihvatili ponudu UNDP-a da se, zajednički s domaćim vladinim i nevladinim organizacijama, pristupi izradi Metodologije. Radna grupa, oformljena u tu svrhu, intenzivno radi od oktobra 2008. godine i pri završetku je izrade praktičnog dijela Metodologije.

IZVJEŠTAJ UREDA ZA PRITUŽBE

Ured za pritužbe javnosti, koji djeluje u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova, od 21.2. do 31.12.2008. godine razmotrio je 120 žalbi i drugih akata koji se odnose na rad pripadnika MUP-a, kaže se u Izvještaju razmatranom na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

Primljena su 52 izvještaja Jedinice za profesionalne standarde (JPS) o provedenim unutarnjim istragama protiv policijskih službenika, uz mišljenja načelnika JPS-a, od čega su u 17 slučajeva žalbe ocijenjene osnovanim. U 32 slučaja žalbe su ocijenjene neosnovanim, a u tri slučaja Ured se nije složio s mišljenjem načelnika JPS-a, te je zatražio ponavljanje istrage.

U ovom razdoblju JPS je dostavila 19 zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka, podnijetih Disciplinskoj komisiji zbog teže povrede službene dužnosti službenika FMUP-a.

U ukupno 53 slučaja Ured je zatražio od JPS-a provedbu internog postupka na temelju žalbi koje je neposredno primio ili koje mu je dostavila JPS.

O (NE)PROVOĐENJU MJERA FEDERALNOG UPRAVNOG INSPEKTORA

Vlada Federacije BiH je danas upoznata s Informacijom Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata o nezakonitom postupanju resornog ministarstva Hercegovačko-neretvanskog kantona i neprovođenju upravnih mjera naloženih rješenjima Inspektorata resornog federalnog ministarstva.

Ovaj inspektorat je u oktobru i novembru prošle godine u svim općinskim službama za pitanja boraca i invalida Hercegovačko-neretvanskog kantona izvršio uvid u spise korisnika lične invalidnine koji su, po pravu nadzora, pregledani u Federalnom ministarstvu i za koje su pribavljeni nalazi i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje FBiH, te dostavljeni općinskim službama.

Utvrđeno je da se 129 korisnika lične invalidnine iz općina općina Čapljina, Čitluk, Jablanica, Mostar, Neum, Prozor-Rama i Stolac, za koje je pribavljen nalaz i mišljenje Instituta za medicinsko vještačenje FBiH, a kojim je ocijenjena visina invaliditeta manja od 20 posto i dalje nalaze na isplati, što je proizvelo materijalnu štetu po Budžet FBiH u iznosu od 304.297,20 KM.

Ovaj predmet bit će uputićen Federalnom pravobranilaštvu na daljnje postupanje.

O SUFINASIRANJU OBNOVE DEVASTIRANIH OBJEKATA U GRADU MOSTARU

Za sufinansiranje obnove devastiranih objekata u Gradu Mostaru, Federalna vlada je, putem Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica izdvojila 5,7 miliona konvertibilnih maraka, a sredstva za realizaciju i sama realizacija projekta se odnose na period od tri godine (2007., 2008. i 2009. godinu). Ostala sredstva od 12.275.000 KM kolika je vrijednost projekta, izdovjili su Grad Mostar 3,3 miliona KM, Vlada HNK 1,5 miliona KM, Vijeće ministara BiH 1.325.000 KM i Vlada RS 457.578,12 KM. Nosilac Projekta obonove je Grad Mostar koji je osigurao potrebnu dokumentaciju, kao i odgovarajuća odobrenja. Proveden je postupak javne nabavke radova i imenovana Komisija za njegovo provođenje, pod nazivom „Rekonstrukcija objekata kolektivnog stanovanja u Mostaru“ čime su obuhvaćena 32 objekta, svrstana u 29 lotova.

Nakon provedene procedure javne nabavke i drugih predviđenih procedura, radovi su otpočeli tokom jula i avgusta 2008. godine i teku predviđenom dinamikom, osim radova na tri zgrade, za koje još nije izdato odobrenje za građenje.

ZAKLJUČAK O PRODAJI STANOVA NA KOJIMA POSTOJI STANARSKO PRAVO

Vlada FBiH je danas usvojila Zaključak u vezi sa izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova sa stanarskim pravom čiji je prijedlog pripremila Služba za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine.

Zaključkom se zadužuje direktor Službe da, u skladu s Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, formira komisiju za uvođenje u posjed lica kojima je bivše Federalno ministarstvo odbrane rješenjem dodijelilo stan na korištenje iz stambenog fonda Ministarstva, a po kojem nije izvršeno useljenje niti zaključen ugovor o korištenju nakon završenog postupka kontrole dodjele stana od strane Federalnog pravobranilaštva u skladu sa članom 1. Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Direktor Službe za zajedničke poslove se ovlašćuje da potpisuje akta kojima se odlučuje po zahtjevu stranke ili službenoj dužnosti u upravnom postupku u vezi sa primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

Ovaj je Zaključak donesen kako bi se, nakon kontrole zakonitosti dodjele stana po ovom osnovu od strane Federalnog pravobranilaštva, mogli zaključivati ugovori o korištenju stana. U slučajevima kada se utvrdi da stan nije dodijeljen u skladu sa Zakonom, Služba za zajedničke poslove bi oglasila ništavnim ranije doneseno rješenje o dodjeli stana.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.10 sati.
 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE