100. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 11.05.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 99. Zapisnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Prijedlog mišljenja na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3. Prijedlog uredbe o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima uprave Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Sporazum o saradnji između Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i Međunarodne finansijske korporacije;
5. Nacrt Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“, sa Zapisnikom Savjeta Prostornog plana;
6. Program zapošljavanja boračkih populacija;
7. Projekt „Razvoj trgovine i domaćeg tržišta u Federaciji Bosne i Hercegovine“, s Prijedlogom zaključaka;
8. Izvještaj o radu i aktivnostima Porezne uprave Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
9. Izvještaj o radu i aktivnostima Finansijske policije Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
10. Prijedlog odluke o utvrđivanju visine cijene prirodnog gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
11. Prijedlog Plana pojačane kontrole „rada na crno“ ss Prijedlogom odluke o provođenju Plana pojačane kontrole „rada na crno“;
12. Prijedlog odluke o usvajanju Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2009. godinu;
13. Peti izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2007. godine za Federaciju Bosne i Hercegovine, s prijedlozima odluka o prenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2007. godine;
14.
a) Godišnji izvještaj o radu Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu, s Prijedlogom zaključka;
b) Program rada Upravnog odbora Fonda za studentske zajmove Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i Finansijski plan Fonda za 2009. godinu, s Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Program rada i Finansijski plan Fonda;
15. Program utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava na poziciji „Kapitalni grant za vodoprivredu“ iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, s Prijedlogom zaključaka;
16. Izvještaj o radu Agencije za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Informacijom o bankarskom sistemu Federacije Bosne i Hercegovine (stanje 31.12.2008. godine);
17. Izvještaj o toku aktivnosti na izradi Jedinstvene metodologije za pripremu i donošenje lokalnih razvojnih strategija;
18. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za perod od 21.2.2008. do 31.12.2008. godine;
19. Informacija o realizaciji Programa deminiranja 2008. - Faza X. s Prijedlogom zaključaka;
20. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Igman, Bjelašnica, Treskavica, kanjon rijeke Rakitnice (Visočica)“, s Prijedlogom zaključka;
21. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar, s Prijedlogom zaključka;
22. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Počitelj, s Prijedlogom zaključka;
23. Informacija o nezakonitom postupanju Ministarstva za pitanja branilaca Hercegovačko-neretvanskog kantona i neprovođenju naloženih upravnih mjera rješenjima Inspektorata Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata;
24. Informacija o sufinansiranju obnove devastiranih stambenih zgrada u Gradu Mostaru, s Prijedlogom zaključka;
25. Prijedlozi rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj - (17 Prijedloga rješenja);
26. Prijedlog zaključka u vezi s izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo;
27. Prijedlog tri predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Radnu grupu za popis imovine;
28. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza o imenovanju direktora;
29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru Rudnika mrkog uglja „Abid Lolić“ d.o.o. Travnik - Bila za imenovanje direktora;
30. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzionog osiguranja, d.o.o. Sarajevo - ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo;
31. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje;
32. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
33. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža;
34. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša za izbor direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
35. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine;
36. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša;
37. Prednacrt zakona o javno-privatnom partnerstvu;
38. Prijedlog mišljenja na Prijedlog sporazuma o smještaju i naknadi troškova za izvršenje mjera sigurnosti izrečenih u krivičnom postupku i u drugom postupku u kojem se izriče mjera liječenja;
39. Imenovanje eksperta iz oblasti ustavnog prava ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zastupanje Bosne i Hercegovine u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, app. No 27996/06 i 34836/06;
40. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu.
41. Prijedlog zaključka kojim se odobrava Federalnom zavodu za zapošljavanje isplata nedostajućih sredstava za novčane naknade nezaposlenim demobilisanim borcima.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE