100. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 29.04.2009.
Saopćenje o radu

PODRŽAN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O REGISTRACIJI POSLOVNIH SUBJEKATA U FBiH

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je, polazeći od obrazloženja Federalnog ministarstva pravde, podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o registraciji poslovnih subjekata u FBiH koji je podnio Klub zastupnika BPS Sefer Halilović u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Predloženim izmjenama se postojeća rješenja u ovom zakonu usklađuju sa onima u Zakonu o notarima, te tako otklanjaju dosadašnje dileme i nedoumice, a omogućavanjem podnošenja prijave za upis u registar od strane punomoćnika, advokata i notara pojednostavljuje se postupak upisa, što je lakše i praktičnije, posebno za strane ulagače.

UREDBA O KORIŠTENJU SLUŽBENIH VOZILA ORGANA UPRAVE FBiH

Vlada Federacije BiH donijela je danas Uredbu o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih vozila u organima uprave u FBiH, kojom su utvrđeni uslovi, način korištenja i nadležnosti za odobravanje korištenja vozila u vlasništvu Federacije BiH.

Prema Uredbi, pravo na korištenje službenih putničkih vozila imaju imenovani dužnosnici, rukovodioci federalnih organa i njihovi savjetnici, rukovodeći i ostali državni službenici, te namještenici za obavljanje isključivo službenih poslova. Pravo korištenja službenog putničkog automobila 24 sata dnevno imaju premijer FBiH i njegovi zamjenici, ministri u Vladi FBiH, te rukovodioci federalnih organa uprave i upravnih organizacija, po potrebi za obavljanje službenih poslova.

Regulisane su i obaveze lica koja upravljaju službenim putničkim automobilima u pogledu ispravnosti, sigurnosti, kompletnosti i drugih aspekata bezbjedne upotrebe.

Utvrđen je natpis kojim će na naljepnici biti označeni službeni automobili federalnih organa i, u skladu sa Zakonom o bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH, precizirano korištenje dodatne zvučne i svjetlosne signalizacije.

Cilj donošenja Uredbe je smanjenje troškova održavanja, potrošnje goriva, smanjenje upotrebe osim u opravdanim slučajevima. Racionalnija upotreba službenih putničkih vozila je doprinos štednji i stabilizaciji i manjoj potrošnji budžetskih sredstava u godini koja je proglašena za godinu štednje.

SPORAZUM O SARADNJI VLADE FBiH I MEĐUNARODNE FINANSIJSKE KORPORACIJE

Federalna vlada je razmatrala i podržala Nacrt sporazuma o saradnji sa Međunarodnom finansijskom korporacijom (IFC) koji je dostavilo Federalno ministarstvo pravde.

Sporazumom se predviđa saradnja u oblasti razvoja Projekta regulatorne reforme u FBiH sa uslovima i rokovima saradnje. Cilj ovog projekta je pomoć u unaprjeđenju klime za vođenje biznisa smanjenjem troškova i rizika poslovanja, pojednostavljivanjem i unaprjeđenjem kvaliteta zakona koji se odnose na inspekciju i unaprjeđenjem administrativnih procedura.

Prema Sporazumu će IFC osigurati tehničku podršku u kreiranju regulatornog pregleda i procesa giljotiniranja, kao i obuku o procesu za Upravni odbor, tehničku jedinicu i druge relevantne zainteresirane subjekte. Saradnja, također, podrazumijeva i pomoć u kreiranju on-lajn internet registra koji sadrži sve administrativne postupke.

Vlada će osnovati Centralno koordinaciono tijelo na nivou kabineta pod predsjedavanjem premijera, te imenovati UO koji će upravljati ovim procesom.

PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA BORAČKIH POPULACIJA

Vlada FBiH je razmatrala, u prvom čitanju, Program zapošljavanja boračkih populacija koji je pripremila, u tu svrhu, oformljena interresorna Radna grupa.

Cilj Programa, koji se odnosi na period do 2014. godine, jeste povećanje broja zaposlenih boraca i omogućavanje formalizacije radno-pravnog statusa boraca angažovanih u sivoj ekonomiji. Ciljna grupa su svi nezaposleni radno sposobni pripadnici boračke populacije među, kojim su i povratnici u RS.

U decembru 2008. godine na području Federacije BiH bilo je 76.266 nezaposlenih boraca. Najveći broj ih je u starosnoj dobi od 36 do 40 godina (22 posto), a među nezaposlenim borcima je najviše NKV radnika (44,47 posto). U broju nezaposlenih iz ove kategorije prednjači Tuzlanski kanton – 18.323, zatim Srednjebosanski – 12.417 i Zeničko-dobojski - 13.369.

Nakon rasprave, konstatirano je da će Vlada usvojiti konkretne zaključke nakon što sva ministarstva, u okvirima svojih nadležnosti i budžetskih mogućnosti, ocijene kako mogu doprinijeti realizaciji ponuđenog Programa. Na osnovu toga bili bi precizirani izvori sredstava za financiranje Programa.

O RADU POREZNE UPRAVE FEDERACIJE BiH U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Izvještaj o prošlogodišnjem radu Porezne uprave Federacije BiH, te ga uputila Parlamentu FBiH.

U ovom periodu su ukupno naplaćeni javni prihodi iznosili 3,6 milijardi konvertibilnih maraka, od čega se na direktne poreze odnosi 805 miliona KM, a na neporezne prihode i kazne 365, 6 miliona KM. Izvršeno je 5.686 kontrola i izdato 450 rješenja o zatvaranju radnji, dok je prisilno naplaćeno 58 miliona KM, što je u odnosu na prethodnu godinu manje za 10,38 posto. Broj uposlenih u Poreznoj upravi od 1.290 u prošloj godini manji je u odnosu na 2007. godinu (indeks 97,6 ).

Sa 31.12.2008. godine registrirano je 114.336 poreznih obveznika od kojih se 51.056 odnosi na fizička lica.

Pored redovnih, u prošloj je godini Porezna uprava obavljala i veliki broj dodatnih aktivnosti u oblasti razreza i naplate direktnih poreza, kontroli obračuna i uplate poreza uz pojačani inspekcijski nadzor rada na crno i igara na sreću. Posebno se radilo na edukaciji zaposlenih na implementaciji zakona iz ove oblasti uz pružanje stručne pomoći zaposlenim, kao i poreznim obveznicima. Sve je ovo rezultiralo povećanom naplatom direktnih i ostalih poreza – stoji u Izvještaju.

O RADU FINANSIJSKE POLICIJE U PROŠLOJ I PROGRAMU RADA U OVOJ GODINI

Federalna vlada je danas razmatrala Izvještaj o radu i aktivnostima Finansijske policije FBiH u prošloj godini i Operativni plan rada za ovu godinu.

U Izvještaju se, između ostalog, ukazuje na rezultate u borbi protiv zloupotrebe javnih prihoda, te bankarskih, berzanskih, deviznih i spoljnotrgovinskih i privatizacijskih prevara, korupcije, finansiranja terorizma i ostalih modaliteta finansijskog kriminala. Težište aktivnosti bilo je usmjereno na slučajeve administrativne korupcije (114), od kojih je zaključno s krajem 2008. godine okončan 91 predmet protiv 132 fizička lica sa 18, 3 milona KM identificirane štete i koristi u iznosu od 48,3 miliona KM. Inspektori su se, po zahtjevima sudova i tužilaštva, bavili i utvrđivanjem, kvalifikacijom nezakonitosti i nepravilnosti u poslovanju pravnih lica, na osnovu čega je u 113 slučajeva izuzeta dokumentacija.

Obavljeno je šest kontrola finansijskog poslovanja nevladinih organizacija radi sprječavanja finansiranja terorizma i identificirana razumna sumnja za pranje novca u iznosu od oko 900.000 KM.

Od 58 izvršenih kontrola finansijskog poslovanja, u 41 slučaju protiv 170 fizičkih lica utvrđena je šteta u iznosima od 248 miliona KM, 580 miliona dolara i 5,6 miliona eura i protivpravno ostvarena korist od 567 hiljada KM, te nalazi proslijeđeni nadležnim tužilaštvima.

U okviru kontrole naplate javnih prihoda Finansijska policija je izdala 42 rješenja o obračunu i plaćanju zakonskih obaveza kojima je naložena isplata 17,668 miliona KM. Pravosnažnim, konačnim i izvršnim rješenjima Finansijske policije utvrđena je, po ovom osnovu, obaveza sa pripadajućom kamatom pravnih lica u prethodnim godinama u iznosu od 294,3 miliona KM i dostavljena na prinudnu naplatu jedinicama Porezne uprave FBiH.

U Izvještaju, koji će biti upućen Parlamentu FBiH, ukazuje se i na teškoće u radu Finansijske policije, kao objektivne, tako i subjektivne prirode, kao i na potrebu kadrovskog i materijalnog jačanja ove institucije.

PLAN POJAČANE KONTROLE RADA NA CRNO

Vlada FBiH usvojila je danas Plan kontrole „rada na crno“ na području Federacije BiH, koji će biti realizovan u skladu sa zaključcima sa sastanka čelnika Vlade FBiH i kantonalnih premijera i ministara održanog nedavno u Fojnici. Odvijat će se na području cijele Federacije BiH, po posebnom operativnom planu koji će se prezentirati za svaki dan posebno i neposredno prije početka kontrole.

Nosilac kontrole „rada na crno“ u FBiH je Federalna uprava za inspekcijske poslove, a aktivnostima će neposredno rukovoditi direktor Federalne uprave sa glavnim federalnim inspektorima.

Pored nadležnih inspekcijskih organa, u akciju će biti aktivno uključeni i Poreska uprava FBiH, Federalni zavod PiO/MiO, Federalni i kantonalni zavodi zdravstvenog osiguranja i zapošljavanja, Jedinica za podršku FMUP-a, Odjel za strance Ministarstva sigurnosti BiH i Ured za odnose s javnošću Vlade FBiH.

Pored kontrole iz oblasti radnih odnosa, planirane su i kontrole iz oblasti tržišne i turističko-ugostiteljske inspekcije, propisa iz oblasti saobraćaja, šumarstva, veterinarstva, zdravstva, kontrole goriva, a za realizaciju ovog plana predviđa se angažovanje ukupno 120 federalnih i kantonalnih inspektora.

SMANJENA CIJENA PRIRODNOG PLINA

Federalna vlada danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala suglasnost na Odluku Nadzornog odbora BH-gasa d.o.o. Sarajevo o novoj, nižoj, cijeni prirodnog plina.

Počev od 1.4.2009. godine, cijena prirodnog plina za distributivna poduzeća u FBiH iznosi 0,70 konvertibilnih maraka za standardni kubični metar.

Ova cijena je, u odnosu na onu od 0,80 KM, koja je bila na snazi od 1.11.2008. godine, manja za 12,5 posto.

Vlada je danas zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije da ispita jesu li iscrpljene sve realne mogućnosti za sniženje cijena ovog prirodnog energenta.

PROGRAM PRIHODA I RASHODA FED CAD-a

Sukladno općim nastojanjima za smanjenje javne potrošnje, Vlada Federacije BiH usvojila je danas Program prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo (FED CAD) kojim su planirana sredstva bitno manja nego prvobitno planirana.

Naime, umjesto 12,17 milijuna konvertibilnih maraka, iz federalnog proračuna će za FED CAD u ovoj godini biti izdvojeno 7.974.659 KM.

Uz ova sredstva, FED CAD računa i na 2,4 milijuna KM vlastitih prihoda ostvarenih naplatom terminalnih navigacijskih usluga, te još 5,2 milijuna od navigacijskih usluga preleta BiH.

REALIZACIJA PROJEKATA IZ SREDSTAVA GSM LICENCE 2007. GODINE

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila V Izvještaj o implementaciji Programa investiranja sredstvima naplaćenim izdvajanjem GSM licence 2007. godine za Federaciju BiH.

Prikupljena sredstva po ovom osnovu u iznosu od 23,38 miliona KM, odnosno 2,22 miliona KM manje od ukupno planiranih, uplaćena su na namjenski otvoren račun JP Direkcije cesta FBiH. Sa ostvarenim prihodima po osnovu kamate, ukupna sredstva iznose 23,405 miliona KM, tako da je na računu, nakon izvršenih isplata, ostalo 10,808 miliona KM.

U Izvještaju je pozitivno ocijenjen napredak u implementaciji projekata, što potvrđuje iznos od 62 posto implementiranih od ukupno odobrenih sredstava.

Vlada je ovom prilikom zaključila da su implementatori, za koje su uplaćena cjelokupna odobrena sredstva, obavezni da preduzmu hitne aktivnosti oko preuzimanja okončanih projekata i dostavljanja konačnih izvještaja o implemntaciji.

Prihvaćena je predložena izmjena programa investiranja prema kojoj se 354.735 KM odobrenih za rekonstrukciju puta Visoko-Fojnica (I faza) implementatora Vlade Zeničko-dobojskog kantona, usljed neprovedene eksproprijacije, usmjeravaju na projekat Fojnica-Visoko, dionica Fojnica-Malkoć-Korita čiji je implementator općina Fojnica izvršila sve pripreme za realizaciju. Ukupno odobrena sredstva za ovu dionicu iznose 443.277 KM.

Istovremeno, donesene su odgovarajuće odluke o prijenosu okončanih projekata na brigu i upravljanje implementatorima i to: na Direkciju za ceste Srednjobosanskog kantona rekonstruisane regionalne ceste Medenik-Pavlovica i Jajce-Dobretići i izgrađena regionalna cesta Tarčin-Kreševo u ukupnoj vrijednosti od 1,299 miliona KM, na Direkciju cesta Tuzlanskog kantona sanirana regionalna cesta Tuzla-Šibošnica u vrijednosti od jednog miliona KM, na općinu Široki Brijeg rekonstruisana cesta Kruševo-Knešpolje-Ljuti Dolac u iznosu od 500 hiljada KM i na Grad Mostar sanirane lokalne ceste Podveležje i Novo naselje-Mostar sjever, te rasvjeta Mostar ukupne vrijednosti 1,050 miliona KM.

O RADU FONDA ZA STUDENTSKE ZAJMOVE FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu i finansijski izvještaj Fonda za studentske zajmove FBiH za 2008. godinu, kao i Program rada i Finansijski plan Upravnog odobra ovog fonda. Na Javni poziv za dodjelu studentskih zajmova u akademskoj 2008./2009. godini objavljen 16. oktobra prošle godine prijavilo se ukupno 175 kandidata, od čega je propisane uvjete ispunilo njih 164.

Na drugi Javni poziv, objavljen 20. januara 2009.godine, prijavilo se 285 kandidata, što govori u prilog pozitivne predodžbe o ovom Fondu i povećanoj zainteresiranosti za njegov rad.

U finansijskom izvještaju za 2008. godinu se, pored prihoda i rashoda Fonda za izvještajni period, konstatuje da za studentske zajmove, kao i za finansiranje drugih aktivnosti u 2009. godini Fond raspolaže sredstvima u iznosu od 1.442.439,24 konvertibilnih maraka.

Prema danas usvojenom Finansijskom planu rada UO Fonda, ta sredstva, kao i sredstva planirana iz drugih izvora u 2009.godini biće raspoređena za studentske zajmove (1.467.500 KM), za naknade članovima UO (49.576 KM), a za ostale poslove i usluge (195.576 KM).

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA IZ KAPITALNOG GRANTA ZA VODOPRIVREDU

Vlada je razmatrala i odobrila Program utroška milion KM sa kriterijima raspodjele na poziciji „Kapitalni grant za vodoprivredu“ planiranih u Budžetu za ovu godinu.

Program je pripremilo Federalno ministarstvo poljorpivrede, vodoprivrede i šumarstva. Od raspoložive sume, 250 hiljada KM utrošiće se za povećanje obima zaštite kvaliteta voda u riječnim tokovima, izgradnjom kanalizacionih sistema i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Za povećanje stepena zaštite od poplava u ugroženim područjima, sanacijom na odbrambenim objektima i dovođenjem u funkciju postojećih sistema zaštite od poplava uz rijeke Savu i Neretvu, utrošiće se 360 hiljada KM. Iz ovih sredstava će, sa 50 hiljada KM, biti finansiran rad savjetodavnih vijeća za vode, sa 100 hiljada KM izrada Katastra izvorišta vode za piće, a sa 90 hiljada KM izrada Studije dodjele koncesija na vodama.

Za sanaciju i izgradnju objekata općinske infrastrukture predviđeno je 150 hiljada KM.

SREDSTVA ZA NAKNADE RAZVOJAČENIM NEUPOSLENIM BRANITELJIMA

Vlada FBiH odobrila je danas Federalnom zavodu za zapošljavanje da uplati kantonalnim službama za zapošljavanje nedostajuća sredstva namijenjena isplati naknada neuposlenim razvojačenim braniteljima za ožujak/mart 2009. godine.

Riječ je o ukupno 1.444.317,86 konvertibilnih maraka koje će biti raspodijeljene na osam kantonalnih službi za zapošljavanje kako bi izmirile obveze spram neuposlenih razvojačenih branitelja.

O UVOĐENJU U POSJED NEKRETNINA

Na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija - Federalne direkcije za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta, Vlada FBiH je donijela više rješenja kojima se dozvoljava korisniku eksproprijacije ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Službe za urbanizam, geodetske i imovinsko-pravne poslove Općine Kakanj prije pravosnažnosti rješenja.

Postupak ekropoprijacije je vođen radi izgradnje autoceste Zenica-Sarajevo, dionica Drivuša-Kakanj, poddionica Kakanj-Bilješevo.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je donijela je Rješenje kojim je predložila svoja tri predstavnika u Radnu grupu za popis imovine koju je oformilo Vijeće ministara BiH. To su Donko Jović, Enver Smajkan i Muharem Cero.

Kao eksperta iz oblasti ustavnog prava ispred Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za zastupanje Bosne i Hercegovine u predmetu Sejdić i Finci protiv Bosne i Hercegovine, koji se vodi pred Sudom za ljudska prava u Strassbourgu, danas je imenovan dr. Damir Arnaut.

Danas je donijeta i Odluka o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora privrednog društva Agrokomerc d.d. Velika Kladuša. Od predloženih osam imenovano je pet članova: Fadil Bihorac, Mario Buntić, Safet Bašagić, Šemsudin Dervić i Muhamed Krkić.

* * *

Zbog neodložnih obaveza pojedinih članova Vlade FBiH, 100. sjednica završena je u 12.20 sati, a bit će nastavljenja sljedeće sedmice.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE