99. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.04.2009.
Saopćenje o radu

99. SJEDNICA VLADE FEDERACIJE BiH:

PRIPREME ZA PREGOVORE S MMF-om

Na današnjoj sjednici u Sarajevu Vlada Federacije BiH je prihvatila Informaciju o platformi za pregovore s Međunarodnim monetarnim fondom (MMF) koja će biti utvrđena na sutrašnjoj sjednici Fiskalnog vijeća BiH.

Istovremeno, ovlastila je premijera FBiH i federalnog ministra financija da, na danas utvrđenim osnovama, sudjeluju u radu Fiskalnog vijeća BiH, odnosno u kreiranju platforme za pregovore s MMF-om.

Informacijom je obuhvaćen paket mjera za ublažavanje posljedica ekonomske krize koje su usmjerene na povećanje prihoda, s jedne, te mjere štednje, s druge strane. Realizacija ovih mjera dovela bi do konsolidacije financijskih tokova.

ODLUKA O ZADUŽENJU FBiH

Vlada FBiH donijela je Odluku o prihvatanju zaduženja FBiH za financiranje proračunskog deficita za 2008. godinu.

Riječ je o zaduženju od 153.975.786 konvertibilnih maraka, prema uvjetima utvrđenim Ugovorom o sindiciranom kreditu između FBiH i Unicredit banke d.d. Mostar, Raiffeisen banke d.d. BiH, Intensa SanPaolo banke d.d. Sarajevo i NLB Tuzlanske banke d.d. Tuzla.

Za potpis ovog ugovora Vlada je ovlastila federalnog ministra financija, a kreditna sredstva bit će korištena za izvršenje neizmirenih obveza utvrđenih Zakonom o izvršenju proračuna FBiH za 2008. godinu.

Zaduženje je utvrđeno Proračunom FBiH za 2009. godinu i u suglasnosti je s odredbama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

U ovogodišnjem proračunu je na ime troškova po osnovu naknada i kamata nužno osigurati 9.150.000 KM, a u proračunu za 2010. godinu treba osigurati sredstva za otplatu cjelokupne glavnice kredita, kao i 3.555.000 KM za izmirenje kamata.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O ŽELJEZNICAMA FBiH

Izmjene i dopune Zakona o željeznicama FBiH, koje je Vlada Federacije BiH utvrdila i u formi Prijedloga uputila u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku, rezultat su usklađivanja postojećih rješenja sa, u međuvremenu donesenim, zakonima o privrednim društvima i o javnim preduzećima.

Tako je predviđeno da Željeznice FBiH nastave rad kao Javno preduzeće Željeznice FBiH, društvo sa ograničenom odgovornosti što je u skladu sa sadašnjom organizacijom ovog preduzeća, u kojem je državni kapital zastupljen sa 91,18 posto, dok udio privatnog iznosi 8,18 posto. Također je usklađena odredba po kojoj je za društvo sa ograničenom odgovornošću predviđen Nadzorni odbor kao organ upravljanja, i utvrđen broj od sedam, umjesto dosadašnjih devet njegovih članova, uključujući članove iz dijela državnog i dijela privatiziranog kapitala.

Odredbe o radu Regulatornog odbora usklađene su sa rješenjima Zakona o željeznicama BiH, a rad i imenovanje Uprave Društva sa Zakonom o privrednim društvima, s obzirom na to da je do sada bio u pitanju poslovodni organ.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom, koji je Federalna vlada utvrdila i sa današnje sjednice uputila u parlamentarnu proceduru, definiše na adekvatniji način neke pojmove iz ove oblasti.

U cilju izgradnje novih regionalnih deponija regulirano je šta je to “centar za upravljanje otpadom”, kao dio odlagališta, “zbrinjavanje otpada” i “upravljanje otpadom” za šta privredni subjekti moraju imati dozvolu, što je u skladu sa Strategijom upravljanja čvrstim otpadom. Sukladno ovom dokumentu, u Zakon je ugrađena i obaveza donošenja Federalnog plana upravljanja otpadom, sa kojim moraju biti usaglašeni kantonalni planovi iz ove oblasti.

Radi usaglašavanja zakona sa direktivama EU/EC, kao i uspostavljanja održivog sistema upravljanja otpadom radi njegovog selektivnog razdvajanja i reciklaže uvodi se obaveza donošenja određenih provedbenih propisa.

Također je uveden isti vremenski rok za izradu Plana upravljanja otpadom “postojećim” i “novim” privrednim subjektima u postupku pribavljanja okolinske dozvole radi efektivnosti i jednostavnosti ovih procedura, a sa tri na pet godina produžen rok za ažuriranje Plana upravljanja otpadom koliko iznosi i rok za ažuriranje okolinske dozvole.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ORGANSKOJ POLJOPRIVREDI U FBiH

Cijeneći sve veći interes i potražnju za zdravom i prirodnom hranom, Vlada FBiH se opredijelila da i zakonski regulira ovu materiju, što je učinjeno Nacrtom zakona o organskoj poljoprivredi u FBiH koji utvrđen na današnjoj sjednici i upućen u parlamentarnu proceduru.

Na ovaj način se prvi put legalizira održiva poljoprivreda, odnosno praksa koja insistira na zaštiti prirodnih resursa i uvode sistemi kvaliteta u poljoprivrednu proizvodnju, uz definisanje odnosa između proizvođača, inspekcije, sertifikacijske kuće (pravila proizvodnje), akreditacijske kuće i tržišta.

Osnov za pripremu ovog zakona je Direktiva Vijeća Evropske unije o organskoj proizvodnji i označavanju organskih proizvoda, a o predloženim rješenjima su se prethodno izjasnili kantonalna ministarstva poljoprivrede, poljoprivredni fakulteti i zavodi, odbori za poljoprivredu i inspekcijski organi.

Na tim osnovama, Nacrt zakona u jedanaest poglavlja uređuje ciljeve, metode i načela organske proizvodnje, opća pravila ove vrste proizvodnje, registraciju proizvođača i proizvoda, označavanje/etiketiranje, kontrolu, trgovinu sa drugim zemljama, nadzor nad sprovođenjem zakona i sankcije za njegovo kršenje.

Cilj je osigurati lojalnu konkurenciju i propisati funkcioniranje tržišta organskim proizvodima, opravdati povjerenje potrošača u proizvode koji su označeni kao organski, povećati transparetnost, te stvoriti uvjete u kojima ovaj sektor može napredovati u skladu sa povećanom potrebom i tražnjom.

Stoga se odredbe zakona odnose na sve stadije proizvodnje, pripreme, plasmana i kontrole organskih proizvoda, te upotrebu oznaka koje se odnose na organsku proizvodnju pri etiketiranju i reklamiranju, a primjenjuju se na proizvode koji se plasiraju ili se namjeravaju plasirati na tržište.

IZMJENA UREDBE O VRŠENJU OVLASTI U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA DRŽAVNIM KAPITALOM

Danas je, na prijedlog Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, izmijenjena Uredba o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

Naime, sa Liste privrednih društava u kojima ovlasti na osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije, brisana su javna preduzeća „Vodno područje slivova rijeke Save“, Sarajevo i „Vodno područje slivova Jadranskog mora“, Mostar, budući da nema potrebe da agencije za vodna područja koje su, prema Zakonu o vodama, pravni slijednici ovih preduzeća, budu na listi preduzeća za čiju je privatizaciju nadležna Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH. Naime, riječ je o agencijama koje, kao federalne javne ustanove, djeluju sukladno propisima koji reguliraju rad ustanova.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZDRAVSTVA

Vlada FBiH je danas donijela nekoliko odluka o usvajanju programa utroška sredstava Federalnom ministarstvu zdravstva predviđenih Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu. Prva Odluka odnosi se na transfer Zavodu za transfuzijsku medicinu u iznosu od 240.000 konvertibilnih maraka, a koristiće se za plaće i naknade troškova uposlenika, kao i sufinansiranje izdataka za materijal i usluge Zavoda. U drugoj odluci riječ je o 22 miliona KM Zavodu zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH, koja će se koristiti za finansiranje zdravstvenih usluga i provođenje programa unaprjeđenja zdravstvenog stanja stanovništva, kao i nabavku lijekova i medicinskih materijala. Transfer u iznosu od 500.000 KM predviđen je za bolničko liječenje povratnika u Republiku Srpsku, dok je za sprječavanje i suzbijanje zloupotrebe opojnih droga u FBiH predviđeno 100.000 KM.

Federalna vlada je donijela i Odluku kojom je Zavodu za javno zdravstvo Federacije BiH odobrila utrošak sredstava sa posebnog podračuna na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija u iznosu od 136.131,22 konvertibilnih maraka. Riječ je o donatorskim sredstvima iz projekata: EUROPREVOB “Socio ekonomske determinante ishrane i fizičke aktivnosti za prevenciju gojaznosti u Evropi” Evropske komisije, “Obilježavanje evropske sedmice imunizacije” UNICEF-a, Politika primarne zdravstvene zaštite na Balkanu u BiH Kanadskog društva za međunarodno zdravlje i Queens University, GAVI-program UNICEF-a i ESPAD Evropskog monitoring centra za narkotike i ovisnosti iz Portugala.

PODRŠKA PROJEKTU PROMOVIRANJA TRŽIŠTA RADA U FBiH

Današnjom Odlukom Federalna vlada je prihvatila podršku USAID-a /ELMO za Projekat promoviranja tržišta rada, koja se ogleda u uspostavljanju Sekretarijata Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij Federacije BiH.

Projekat podrazumjeva obavezu finansiranja dva uposlenika Sekretarijata, kao i osiguranje opreme i prostora za njihov rad. Finansiranje Sekretarijata će od 1. januara/siječnja 2010. godine preuzeti Vlada, koja će raditi na njegovom daljem kadrovskom jačanju i osposobljavanju.

Odluka je donešena u cilju jačanja ESV-a, što je u skladu sa zaključcima socijalnih partnera.

PLAN PROVOĐENJA STATISTIČKIH ISTRAŽIVANJA U 2009. GODINI¸

Vlada FBiH je donijela odluku o utvrđivanju Plana provođenja statističkih istraživanja od interesa za Federaciju BiH u ovoj godini, koji je pripremio Federalni zavod za statistiku.

Istraživanja će se finansirati iz Budžeta FBiH. Kod izrade Plana istraživanja ugrađene su primjedbe i sugestije koje su dostavila federalna ministarstva i ostale institucije i organi Federacije BiH.

Planom su definisani prioriteti u statističkom istraživanju, periodika i jedinice posmatranja, izvori i način prikupljanja podataka, te rokovi za prve rezultate obrade podataka.

Predviđeno je da se u 2009. godini provede ukupno 190 istraživanja, od kojih je 153 u nadležnosti Federalnog zavoda za statistiku.

PRIHVAĆENO IZVJEŠĆE FONDA SOLIDARNOSTI ZA 2008. GODINU

Današnjom Odlukom Vlada FBiH prihvatila je i Parlamentu FBiH uputila Izvješće o izvršenju Financijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu, kada je Fond ostvario prihode za financiranje zdravstvenih usluga iz programa Fonda od 104.791.775 konvertibilnih maraka.

To znači kako su u protekloj godini Fondu na raspolaganju bila sredstva 5,6 posto veća nego u 2007. godini. Pri tome su prihodi Fonda iz doprinosa ostvareni s više od 86 milijuna KM, odnosno bili su 22 posto veći nego godinu dana ranije. Međutim, prihodi iz proračuna bili su manji 19 posto, pa je Fond imao višak rashoda nad prihodima od oko četiri milijuna KM.

Tijekom 2008. godine je kroz različite programe i usluge Fonda bilo obuhvaćeno oko 17.000 pacijenata, odnosno 13 posto više nego 2007. godine.

Ukupna vrijednost lijekova nabavljenih putem tendera iznosila je 47,8 milijuna KM, od čega na citostatike 30,8 milijuna KM.

Fond je proveo i nekoliko zdravstvenih programa kojima su bila obuhaćena sva djeca u Federaciji BiH.

IZVJEŠĆA DIREKCIJE CESTA

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH prihavtila je nekoliko izvješća za proteklu godinu koja se odnose na JP Direkcija cesta FBiH.

U Financijskom izvješću za izgradnju autoceste Zenica-Sarajevo, odnosno 7,6 kilometara duge sekcije Dobrinje-Visoko navodi se kako su za izgradnju mostova, trase i za nadzor osigurana sredstva u odnosu na ugovorenu vrijednost manja za 1,63 milijuna konvertibilnih maraka.

U Izvješću koje se odnosi na eksproprijaciju za potrebe ove dionice autoceste kaže se kako su ukupno osigurana sredstva iznosila 2.003.900 KM, dok je nakon realiziranja ostalo neutrošeno 714.924 KM.

Prihvaćena su i izvješća koje se odnose na realizaciju grant sredstava Federalnoj direkciji većim od 35,2 milijuna KM (od ukupnog granta od 37,2 milijuna KM), namijenjenih za projekte na magistralnim cestama, te na implementaciju projekata obuhvaćenim investicijskim sredstvima razvitka, (izgradnja sarajevske obilaznice i rekonstrukcija ceste Tuzla-Orašje), kao i Završno izvješće za projekt izgradnje južne obilaznice Mostar.

O ODOBRENIM TRANSFERIMA ZA POLJOPRIVREDU U 2008. GODINI

Prema Programu utroška sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ korisnici poticaja su bili poljoprivredni proizvođači, zadruge, lokalne zajednice, udruženja i institucije.

Program je realiziran u iznosu od 52.376.871,89 konvertibilnih maraka, odnosno 99,48 posto planiranih sredstava. Odobren je 1.691 zahtjev za ruralni razvoj, 1.216 zahtjeva za podršku kapitalnim ulaganjima, 23 stručna projekta, 58 zahtjeva za edukacije, stručne skupove, simpozije i seminare, 53 zahtjeva za podršku organiziranju poljoporivrednika, te tri za pomoć u stručnom obrazovanju.

S obzirom na finansijsko stanje u Budžetu Federacije BiH isplaćeno je 28.656.243,11 KM na ime podrške poljoprivredi, a ostatak od 23.720.628, 78 KM biti će realiziran u skladu sa Zaključkom Vlade FBiH koji je donijela na 93. sjednici 4. marta ove godine.

O RADU NEZAVISNOG OPERATORA SISTEMA U BiH U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH nije danas usvojila Izvještaj o radu, kao ni Finansijski izvještaj Nezavisnog operatora u BiH za 2008. godinu. Nakon rasprave, konstatirano je da su plaće zaposlenih u ovoj kompaniji, kao i naknade članova Upravnog odbora neopravdano visoke.

Stoga je od Nezavisnog operatora zatraženo da Vladi FBiH dostavi detaljnu analizu troškova, prije svega plata.

Također je zatraženo da se troškovi usklade s opštim nastojanjima štednje u javnim institucijama, tim više što sve troškove u Nezavisnom operatoru, kroz cijenu struje, plaćaju krajnji potrošači, dakle i građani.

O LIKVIDACIJI ZAVODA ZA PLATNI PROMET

Likvidator Zavoda za platni promet FBiH dostavio je Federalnoj vladi izvješće o stupnju dovršenosti poslova u procesu likvidacije s 31.3.2009. godine.

Do ovog dana, realiziran je prijenos poslovnih objekata između Zavoda i Službe za zajedničke poslove organa i tijela FBiH, te isknjižena imovina iz poslovnih knjiga Zavoda. Nakon toga je knjigovodstvena vrijednost imovine Zavoda bila 8,3 milijuna konvertibilnih maraka, što je 17 posto u odnosu na stanje iz 2006. godine.

Pripremljene su i Vladi dostavljene odluke o prijenosu prava Zavoda iz Ugovora o kupoprodaji dvije stambene zgrade u Makarskoj (Hrvatska) na FBiH, te udjela Zavoda u beogradskom ”Recreatoursu” na temelju ulaganja u odmarališta u Čanju (Crna Gora) i Vrnjačkoj Banji (Srbija), te na temelju financiranja izgradnje odmarališta u Srebrenom (Hrvatska).

Kada se u obzir uzmu i tekući poslovi, zaključuje se kako se likvidacija Zavoda za platni promet obavlja u kontinuitetu i, uglavnom, planiranom dinamikom.

REALIZACIJA OBAVEZA U DOKAPITALIZACIJI
PREDUZEĆA ENERGOPETROL D.D. SARAJEVO

Federalna vlada je, nakon rasprave, prihvatila Izvještaj Agencije za privatizaciju u FBiH o realizaciji i izvršenju ugovornih obaveza u postupku dokapitalizacije Energopetrola d.d. Sarajevo.

Prema ugovoru, Konzorcij MOL-INA je u tri godine trebao u Energopetrol uložiti 150.000.000 konvertibilnih maraka: u prvoj 20.000.000 KM, u drugoj 35.000.000 KM, a u trećoj 95.000.000 KM. Do sada je, pak, uloženo samo oko 6.000.000 KM, što predstavlja 35 posto ulaganja predviđenih za prvu godinu.

U okviru mjera za sporazumni raskid ugovora zaposlenika do 10.11. prošle godine za otpremnine 84 radnika je, na osnovu potpisanog Sporazuma radnika i poslodavca, ukupno isplaćeno (s porezima i drugim davanjima) 2,62 miliona konvertibilnih maraka.

Prilikom zaključivanja Ugovora o dokapitalizaciji u Energopetrolu je bilo zaposleno 1.059 radnika dok je sa 10. novembrom/studenim prošle godine taj broj smanjen na ukupno 882 radnika raspoređena na podružnice u Sarajevu, Mostaru, Bihaću i Živinicama. To znači da je u ovom periodu preduzeće napustilo 214 radnika, a novouposlenih je 34.

Danas je Vlada zadužila Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Agenciju za privatizaciju da, zajedno sa kupcem, u roku od 30 dana izaberu nezavisnu međunarodnu revizorsku tvrtku, registrovanu na području BiH, koja bi sačinila zaključni nalaz o ispunjenju obaveza Konzorcija o ugovorenom investiranju u prethodnom periodu.

Ukoliko se ova obaveza ne realizuje, Vlada će razmotriti pokretanje postupka u skladu sa obavezama iz ugovora za njegov raskid.

Energopetrol je dužan Komisiji za praćenje realizacije ugovora o dokapitalizaciji pružiti na uvid kompletnu potrebnu dokumentaciju.

ANALIZA PROPISA IZ OBLASTI ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada FBiH je usvojila Izvještaj Radne grupe za analizu propisa iz oblasti organiziranog kriminala u kojem se ističe da rješenja u općem dijelu krivičnih zakona, kako FBiH, tako i BiH, uglavnom zadovoljavaju kriterije uspješne borbe protiv organizovanog kriminala, uz neka minimalna poboljšanja. Radna grupa je ukazala na pravce u kojima trebaju ići ova poboljšanja, a tiču se državnih i federalnih propisa čiji izmjene i dopune, odnosno prilagođavanje postojećih rješenja potrebama uspješne borbe pritiv organizovanog kriminala, treba da realizije više organa na državnom i nižim nivoima.

Jedan od prioritetnih zadataka je priprema strategije za borbu protiv organiziranog kriminala na federalnom i državnom nivou.

O ROBNIM REZERVAMA

Federalno ministarstvo trgovine je za sjednicu Vlade Federacije BiH pripremilo Analizu sa mjerama za unapređivanje stanja u oblasti robnih rezervi radi poboljšanja obima i funkcionalnosti robnih rezervi, nakon čijeg razmatranja je Vlada FBiH usvojila određene zaključke. Prije svega, Vlada smatra da kadrovske i organizacione probleme u Federalnoj direkciji robnih rezervi treba rješavati kroz donošenje odgovarajućih pravilnika i utvrđene procedure prijema novih zaposlenika.

Putem Federalne uprave za inspekcijske poslove treba provesti detaljnu kontrolu postojećih skladišnih kapaciteta koje koristi Federalna dsirekcija i pristupiti sistemskom rješavanju ovog problema, kao i razmotriti mogućnost za kupovinu vlastitih skladišnih kapaciteta. Potrebno je odmah pristupiti izradi novog zakona o federalnim robnim rezervama, u kojem bi, radi operativnijeg planiranja, trebalo propisati obavezu saradnje sa kantonalnim vladama.

O PRIVATIZACIJI DIJELOVA KTK VISOKO

Federalna vlada usvojila je danas informaciju Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) o privatizaciji tehničko-tehnoloških cjelina KTK Visoko za preradu kože i krzna u Topuzovom Polju i za proizvodnju obuće Goruša, te zadužila APF da nastavi postupak prodaje u skladu sa Pravilnikom o postupku prodaje metodom neposredne pogodbe.

Vlada je menadžment KTK Visoko zadužila da dogovori sa Federalnim zavodom PiO/MiO dinamiku plaćanja obaveza, što će garantovati ,,Prevent" neopozivom bankarskom garancijom, koja će biti usklađena sa dinamikom plaćanja kupoprodajne cijene.

,,Prevent", također, treba obezbijediti garancije za predviđene investicije.

KADROVSKA PITANJA

Na osnovu prijedloga Komisije za utvrđivanje kandidata, za članove (dva) Komisije za koncesije Federacije BiH predloženi su Munib Zaimović i Osman Sadović.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.20 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE