99. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 15.04.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 97. i Zapisnika 98. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine;
 3. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o upravljanju otpadom;
 4. Prednacrt zakona o organskoj poljoprivredi u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 5. Nacrt Prostorne osnove Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Sliv rijeke Une“, sa Zapisnikom Savjeta Prostornog plana;
 6. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Prevencije zloupotrebe opojnih droga i programske aktivnosti za bolji tretman porodice i mladih“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za bolničko liječenje povratnika u RS“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za Zavod za transfuzijsku medicinu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu zdravstva;
 11. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna na jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Zavodu za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog odluke o prihvaćanju podrške USAID/ELMO projekta promoviranja tržišta rada jačanju kapaciteta Sekretarijata ESV-a za teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine;
 13. Inicijativa za izmjene Odluke o osnivanju TP „RIVA TRPANJ“ d.o.o. za poslovanje nekretninama i usluge Trpanj;
 14. Prijedlog odluke o utvrđivanju Plana rada provedbe statističkih istraživanja od interesa za Federaciju Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 15. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o posebnoj taksi na izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992 – 1995. godina;
 16. Informacija o postupku dodjele kasarne „Husein Kapetan Gradaščević“ u Tuzli na privremeno korištenje Vladi Tuzlanskog kantona i Prijedlog odluke o davanju kasarne „Husein Kapetan Gradaščević“ u Tuzli na privremeno korištenje Vladi Tuzlanskog kantona;
 17. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje vojnog objekta „Ambulanta“ Skupštini Tuzlanskog kantona;

 18. a) Finansijski izvještaj za izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo, dionica: Kakanj-Visoko, Sekcija II: Dobrinje-Visoko L=7,6 km, na Koridoru Vc, zaključno sa 31.12.2008. godine;
  b) Finansijski izvještaj za eksproprijaciju autoceste Zenica – Sarajevo, dionica: Kakanj-Visoko, poddionica: Kakanj-Dobrinje, zaključno sa 31.12.2008. godine;
  c) Izvještaj Programa utroška sredstava „Grant Federalnoj direkciji cesta za kapitalne investicije“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu sa stanjem 31.12.2008. godine;
  d) Izvještaj o implementaciji projekata obuhvaćenih investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. i 2006. godinu (stanje 31.12.2008. godine);
  e) Završni izvještaj za Projekat „Izgradnje južne zaobilaznice Mostara“ obuhvaćenih investicijskim sredstvima razvoja utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2005. i 2006. godinu;
  f) Prijedlog zaključaka;
 19. Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu i Prijedlog odluke o prihvatanju Finansijskog plana Federalnog fonda solidarnosti za 2008. godinu;
 20. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti za period od 21.2.2008. do 31.12.2008. godine;
 21. Godišnji izvještaj o radu Neovisnog operatera sistema u Bosni i Hercegovini u periodu od 1.1.2008. do 31.12.2008. godine;
 22. Izvještaj o praćenju realizacije i izvršenja ugovornih obaveza u postupku dokapitalizacije Preduzeća „Energopetrol“ d.d. Sarajevo;
 23. Izvještaj o stepenu dovršenosti poslova na likvidaciji Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 24. Izvještaj o radu Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža za period novembar 2008. – mart 2009. godine, sa Prijedlogom zaključaka;
 25. Izvještaj o radu Radne grupe za analizu postojećih propisa iz oblasti organizovanog kriminala, te eventualnu izradu izmjena i dopuna postojećih propisa kao i eventualno donošenje novih propisa u vezi sa organizovanim kriminalom;
 26. Analiza stanja sa mjerama za unapređenje u oblasti robnih rezervi radi poboljšanja obima i funkcionalnosti robnih rezervi, sa prijedlogom zaključaka;
 27. Informacija o mogućem uticaju na poslovanje JP ŽFBiH, d.o.o. Sarajevo sprovođenja Zakona o izmjeni i dopuni Zakona o privrednim društvima, sa Prijedlogom zaključka;
 28. Informacija o odobrenim transferima za poljoprivredu u 2008. godini, sa Prijedlogom zaključka;
 29. Prijedlog rješenja o imenovanju Radne grupe za izradu Programa za zapošljavanje boračke populacije;
 30. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju likvidatora za provođenje i okončanje poslova likvidacije Zavoda za platni promet Federacije Bosne i Hercegovine;
 31. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja „Breza“ d.o.o. Breza o imenovanju direktora;
 32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Rudnika mrkog uglja „Nova Bila“ d.o.o. Nova Bila o imenovanju direktora;
 33. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora Elektronskog računarskog centra zdravstva i penzionog osiguranja, d.o.o. Sarajevo – ERC ZIPO d.o.o. Sarajevo;
 34. Prijedlog rješenja o razrješenju članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje i Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Federalnog zavoda za zapošljavanje;
 35. Prijedlog rješenja o razrješenju privremenog Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje i Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
 36. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža;
 37. Prijedlog liste za imenovanje dva člana Komisije za koncesije Federacije Bosne i Hercegovine;
 38. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku Upravnog odbora Fonda za zaštitu okoliša za izbor direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine;
 39. Prijedlog rješenja o prijedlogu za imenovanje jednog člana Upravnog odbora Kompanije „Elektroprijenos Bosne i Hercegovine“ d.d. Banja Luka iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 40. Informacija o privatizaciji tehničko-tehnoloških cjelina KTK Visoko sa Prijedlogom zaključaka;
 41. Prijedlog odluke o prihvatanju zaduženja FBiH za finansiranje budžetskog deficita za 2008. godinu;
 42. Prijedlog izjašnjenja na Amandman I na Prijedlog zakona o električnoj energiji koji je dostavio Klub SDA u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine;
 43. Prijedlog zaključka o dostavi materijala sa 2. sjednice Skupštine Razvojne banke po Izvještaju o poslovanju.
Subota,
23. januar 2021.
VIŠE