98. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 09.04.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O LEASINGU

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o leasingu.

Suština predložene izmjene je omogućavanje produžavanja trajanja leasinga, što je značajno kako za leasing društva tako i korisnike leasinga, u uvjetima ekonomske krize kada je sve teže otplaćivati kredite, pa tako i leasing.

Sadašnja rješenja u Zakona dozvoljavala su da se ugovor o leasingu, saglasno volji ugovornih strana, u svim elementima mijenja, osim u pogledu produženja trajanja ugovora.

NEPRIHVATLJIV PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVIMA IZABRANIH DUŽNOSNIKA, NOSITELJA IZVRŠNIH FUNKCIJA I SAVJETNIKA U INSTITUCIJAMA VLASTI FBiH

Uvažavajući obrazloženje Federalnog ministarstva pravde, Vlada FBiH nije podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH, koji je podnio zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Jasmin Duvnjak.

Vlada, naime, smatra da bi prijedlog “da izabrani dužnosnici koji ostvaruju plaću po osnovu poslaničke dužnosti (profesionalci) nemaju pravo na paušal, na ime materijalnih troškova” trebalo analizirati i predložiti odgovarajuća rješenja u Administrativnoj komisiji Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koja, inače, priprema, utvrđuje i donosi akte kojima se uređuju pitanja naknade plaće i određenih materijalnih troškova, u saradnji sa Kolegijom Zastupničkog doma Parlamenta FBiH koji brine o ostvarivanju ovih prava.

PODRŠKA PRIJEDLOGU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O FEDERALNIM MINISTARSTVIMA I DRUGIM TIJELIMA FEDERALNE UPRAVE

Polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva pravde, Federalna Vlada je danas podržala Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave koje je podnio Klub zastupnika HDZ BiH u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH.

Izmjene se odnose na usklađivanje naziva Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke i drugih termina, kao “naučnoistraživački” i “naučno”u Zakonu objavljenom na hrvatskom jeziku, što predstavlja i usklađivanje sa ustavno-pravnim sistemom FBiH, odnosno Ustavom FBiH.

Isto tako, prihvaćena je i ugrađena u tekst zakona i inicijativa istog Kluba poslanika o regulisanju vremena u kojem Zakon stupa na snagu.

PRIHVAĆEN PETI IFAD-ov KREDIT

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila usaglašeni Projektni sporazum o zajmu između Bosne i Hercegovine i Međunarodnog fonda za poljoprivredni razvoj, te donijela neophodne odluke o zaključivanju supsidijarnog kreditnog sporazuma po ovom zajmu između BiH i FBiH.

Riječ je o petom zajmu ove međunarodne organizacije u ukupnom iznosu od 11,1 miliona USD za BiH, od čega se 43 posto, odnosno 4,7 miliona USD odnosi na Federaciju BiH. Zajam se daje na period od 20 godina, sa grejs razdobljem od 5 godina i kamatnom stopom u visini polovine IFAD-ove referentne kamatne stope na ostatak duga u valuti servisiranja pozajmice.

Pored toga, OPEC je izrazio spremnost da sa oko 6,1 milion USD učestvuje u finansiranju ovog projekta za područje FBiH.

U periodu pripreme, za sufinansiranje Projekta neophodno je da Vlada FBiH obezbijedi 712.219,36 dolara, a ostali korisnici 1,082 miliona dolara.

Sredstva kredita namijenjena su za finansiranje poljoprivredne proizvodnje i organizacija poljoprivrednika, razvoj ruralnog poduzetništva, ruralno finansiranje (kreditiranje farmera i MiSP), te koordinaciju i upravljanje projektom, a njegovu realizaciju nadgledaće entitetska resorna ministarstva.

TRANSFERI FEDERALNOG MINISTARSTVA ZA PITANJA BORACA
I INVALIDA ODBRAMBENO-OSLOBODILAČKOG RATA

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Odluku o Programu utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za temeljna udruženja/udruge proistekle iz posljednjeg odbrambeno- oslobodilačkog rata“ u iznosu od 700.000 KM i “Transfer za pomoć liječenju boraca/branitelja” u iznosu od 500.520 KM.

Kada je riječ o sufinasiranju rada temeljnih boračkih udruženja, cilj odluke je podrška u realizaciji projekata od značaja za rad udruženja, poboljšanje pitanja članova udruženja i poboljšanje ambijenta za život i rad boračkih populacija.

Sredstva za liječenje dodjeljivat će se u visini 1/12 raspoloživih sredstava, a na osnovu zahtjeva podnesenih tokom godine.

Vlada je danas donijela i Odluku o odobravanju utroška sredstava tekućeg granta „Transfer za podršku Fondaciji za stambeno zbrinjavanje RVI i boračke populacije“ u iznosu od 834.200 KM. Uz ovo, Fondacija će ove godine raspolagati sa 765.800 KM planiranih od povrata dodijeljenih kredita, ističe se, između ostalog, u Programu rada Fondacije za ovu godinu, na koji je Vlada danas dala saglasnost.

Odluke će biti realizirane nakon isteka važnosti Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu FBiH za 2009.godinu na 45 dana.

SUGLASNOST NA AKTE „ARCELORMITTAL“ ZENICA

Federalna vlada današnjom je Odlukom dala suglasnost na Anex V. Dopunjenog i izmijenjenog Ugovora o osnivanju ArcelorMittal Zenica d.o.o. Ovo je nužno stoga što je Mittal Steel Holdings AG kod Trgovinskog suda u Švicarskoj promijenio naziv u ArcelorMittal Holding AG, pa je s tim trebalo usuglasiti i akte koji se odnose na ArcelorMittal Zenica.

Vlada je, također, dala suglasnost i na izmjene i dopune Statuta ovog društva, a posebnom je odlukom za zastupanje Federacije BiH na Skupštini gospodarskog društva ArcelorMittal Zenica d.o.o. ovlastila punomoćnika Jasminu Pašić.

Istom odlukom, premijer FBiH ovlašten je za potpisivanje prijave i punomoći s mišljenjem o načinu glasovanja po pojedinim točkama dnevnog reda Skupštine.

SAGLASNOST NA OSNIVANJE PREDSTAVNIŠTAVA
STRANIH NEVLADINIH ORGANIZACIJA

Danas je Federalna vlada donijela dvije odluke kojima je dala saglasnost italijanskim nevladinim organizacijama da osnuju predstavništva na teritoriji Federacije i to: “SOLLIEVO YAHWEN LA LUCE” i “CONSACRATI DELLO SPIRITO E DELL IMACOLATA SUA SPOSA” koje će imati sjedišta u Međugorju, općina Čitluk.

Obje organizacije bave se sličnim humanitarnim djelatnostima: pružanjem pomoći osobama sa fizičkim i psihičkim tegobama, putem programa ergoterapije i psihoterapije, pomoći mladima sa psihološkim i socijalnim problemima i kod obrazovanja i prevencije u cilju njihovog uključivanja u društveni život.

STATUT JP “FILMSKI CENTAR SARAJEVO”

Vlada FBiH je danas, u ulozi osnivača, donijela Statut JP “Filmski centar Sarajevo”, d.o.o. kojim se regulišu naziv i sjedište, kao i djelatnost ovog centra, zatim izbor, opoziv i djelokrug organa Centra, etički kodeks, te raspodjela dobiti i način pokrića gubitka.

Od organa upravljanja predviđeni su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava koju čine tri izvršna direktora, sa generalnim direktorom na čelu. Filmski centar je dužan formirati Odbor za reviziju, sastavljen od tri člana koja nemaju finansijski i drugi interes u Centru i angažirati nezavisnog revizora koji podnosi godišnji izvještaj o izvršenoj reviziji Centra.

IZVRŠENJE PRORAČUNA U PRVA DVA MJESECA

U prva dva ovogodišnja mjeseca federalni proračun ostvario je ukupne prihode, primitke i financiranja od 143,8 milijuna konvertibilnih maraka. Istodobno, ukupni rashodi i izdatci iznosili su 79,2 milijuna KM, te je ostvaren višak prihoda nad rashodima od 64,6 milijuna KM. Ovako niski rashodi posljedica su izmirenja obveza iz 2008. godine, što je izravno utjecalo i na kašnjenje realiziranja ovogodišnjih rashoda, istaknuto je u danas usvojenom Izvješću o izvršenju proračuna FBiH za razdoblje siječanj/januar - veljača/februar 2009. godine.

Ukupni prihodi su, u odnosu na prva dva prošlogodišnja mjeseca, manji 13,3 posto, odnosno za 22,2 milijuna KM, a predstavljaju devetpostotno izvršenje ovogodišnjeg proračuna. Kao glavni razlozi pada prihoda u Izvješću su istaknuti recesija i svjetska ekonomska kriza, čije se posljedice po federalni proračun osjećaju još od kolovoza 2008. godine. Tada su prihodi počeli padati, a ta tendencija nastavljena je i u ovoj godini: u prvom mjesecu prihodi su iznosili 78,3, a u drugom 65,5 milijuna KM.

Na prihodovnoj strani proračuna, najveću stavku čine porezni prihodi od 129,5 milijuna KM, a unutar njih većina se odnosi na prihode od neizravnih poreza - 124,9 milijuna KM.

Kada je riječ o ukupnim rashodima od 79,2 milijuna KM, oni su manji 22 posto u odnosu na prva dva mjeseca 2008. godine, a u odnosu na plan ostvareni su s 4,9 posto.

Tekući rashodi su za razdoblje siječanj/januar - veljača/februar 2009. godine realizirani s 47,2 milijuna KM. Strukturu ovih rashoda čine transferi za neratne invalidnine (13,5 milijuna KM), invalidnine (28,6 milijuna KM), provedbu Zakona o posebnim pravima dobitnika ratnih priznanja (1,5 milijuna KM), civilne žrtve rata (2,3 milijuna KM) i za deminere (0,5 milijuna KM).

Kapitalni izdatci u ovom razdoblju iznosili su 5,9 milijuna KM, što je 37,4 posto više nego u prva dva prošlogodišnja mjeseca.

O SUZBIJANJU ŠIRENJA AMBROZIJE NA PODRUČJU FBiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Akcioni plan za upoznavanje javnosti, uništavanje i suzbijanje širenja ambrozije na području Federacije BiH. Prisustvo ambrozije, koja je korovska jednogodišnja biljka, uzrokuje značajne probleme usjevima gajenih biljaka.

Prema trenutnim mjerenjima gotovo 50 posto površine BiH je izloženo povećanoj koncentraciji peludi ambrozije koji može izazvati alergijeske bolesti. U Posavini je najbrojnija u sastavu kultura, kao i napuštenih staništa, što ujedno predstavlja „vruću zonu“, a i prostor sliva rijeke Neretve ocjenjuje se jednim od značajnijih žarišta njenog širenja.

Kontrola ambrozije podrazumijeva mjere suzbijanja, prvenstveno agrotehničke, mehaničke i na kraju hemijske koje su dužni poduzimati sva fizička i pravna lica kao vlasnici bilja, biljnih proizvoda ili reguliranih objekata. U realizaciji ovog Akcijskog plana moguće je ostvariti odgovarajuću saradnju i koordinaciju preko Međuentitetskog tijela za okoliš, kao i saradnju sa odgovarajućim institucijama susjednih zemalja.

Zaduženja po ovom planu imaju sve federalne i kantonalne institucije o čemu će izvještavati Federalno ministarstvo okoliša i turizma.

TRANSFER ZA NERATNE INVALIDE

Vlada FBiH je donijela Odluku o raspodjeli sredstava “Transfer za implementaciju i uvođenje u prava neratnih invalida” utvrđenih Budžetom za 2009. godinu Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike.

Riječ je o 1,5 milion konvertibilnih maraka koja su namijenjena centrima za socijalni rad u Federaciji BiH za uvođenje u pravo neratnih invalida i civilnih žrtava rata i to za: zavisne troškove provođenja Zakona o osnovama socijalne skrbi, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom, održavanje aplikativnog softvera SOTAC, izradu softvera za civilne žrtve rata sa mjesečnim praćenjem isplata i uvođenja u prava, troškove ljekarske komisije-drugostepene i reviziju prava. U skladu s tim, sredstva se raspodjeljuju: po 400.000 KM Institutu za medicinsko vještačenje i centrima za socijalni rad u Federaciji BiH, 536.000 KM Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike i 164.000 KM COMP. 2000 d.o.o. Sarajevo.

ODLUKA O UTVRĐIVANJU OSNOVICE

Na današnjoj sjednici Federalna vlada donijela je Odluku o utvrđivanju osnovice za određivanje mjesečnih novčanih primanja korisnika boračko-invalidske zaštite i članova njihovih porodica u 2009. godini.

Ova osnovica utvrđena je u iznosu od 914,16 KM i poslužit će za utvrđivanje visine mjesečnih novčanih primanja ličnih i porodičnih korisnika prava boračko-invalidske zaštite u 2009. godini u skladu sa odredbama Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica, kao i za korisnike prava boračko-invalidkse zaštite koji su to pravo stekli do 6.4.1992. godine, u skladu s članom 69. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica.

Na osnovu današnje odluke, federalni ministar za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata izdaje Naredbu o visini mjesečnih novčanih iznosa za sve korisnike, koji će biti isplaćivani u 2009. godini.

Odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u “Službenim novinama FBiH”, a primjenjivat će se kada se za to obezbijede potrebna finansijska sredstva. Do obezbjeđenja potrebnih finansijskih sredstava, primjenjivat će se osnovica 805,64 konvertibilne marke.

KADROVSKA RJEŠENJA

Današnjom Odlukom Federalna vlada je dala saglasnost Nadzornom odboru BH Telecoma d.d. Sarajevo o razrješenju Ibrahima Koludera dužnosti izvršnog direktora Izvršne direkcije BH Line radi odlaska u penziju.

Data je saglasnost da se za vršioca dužnosti izvršnog direktora ove direkcije, do konačnog imenovanja po raspisanom konkursu, imenuje Nedim Džaferović.

Vlada FBiH je donijela Rješenje kojim je Mihada Hajru nominovala za prdsjednika, a Muamera Karajicu i Sandru Soče za članove Nadzornog odbora JP B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.

* * *
Sjednica Vlade FBiH je završena u 15.35 sati.
 

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE