97. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 09.04.2009.
Saopćenje o radu

USKORO ISPLATA POMOĆI PORODICAMA RUDARA

Vlada FBiH danas je odlučila da iduće sedmice počne isplata 50.000 konvertibilnih maraka ranije odobrenih na ime pomoći porodicama rudara stradalih u jami „Stranjani“.

Ova odluka donesena je iznimno od Odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu FBiH za 2009. godinu, koja je još na snazi.

UREDBA O PRIVATNIM AGENCIJAMA ZA POSREDOVANJE U ZAPOŠLJAVANJU

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je predložilo, a Vlada FBiH, u nastavku 97. sjednice u Mostaru, donijela Uredbu o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju.

Agencije, kojima dozvolu za rad daje Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, osim posredovanja u zapošljavanju, savjetuju i informiraju poslodavce i nezaposlene osobe o mogućnostima zapošljavanja, te organiziraju osposobljavanje i obrazovanje nezaposlenih i profesionalno ih usmjeravaju.

Privatnim agencijama nije dopušteno posredovati u zapošljavanju osoba u slučaju saznanja da poslodavac traži osobe koje bi zamijenile zaposlenike u štrajku. Posredovanje agencije mogu naplatiti samo od poslodavca, po cjenovniku utvrđenom posebnim aktom.

O RADU FEDERALNOG ZAVODA ZA MiO/PiO

Isplata penzija za april ove godine u Federaciji BiH će početi 30. aprila, rečeno je na današnjoj sjednici Vlade FBiH prilikom razmatranja i usvjajanja Izvještaja o radu Federalnog zavoda PiO/MiO u prošloj godini i Programa rada za ovu godinu.

U Izvještaju, koji će, kao i Program rada, biti upućeni Parlamentu FBiH, između ostalog se konstatuje da je koeficijent za isplatu penzija u prošloj godini tri puta povećavan, pa je u prva četiri mjeseca iznosio 1,57, od maja do kraja jula 1,61 da bi do kraja godine bio povećan na 1,65. U cilju efikasnije naplate doprinosa poduzete su mjere da se, u saradnji sa Poreznom upravom, pojača kontrola ovih uplata, a od Vlade FBiH zatražena uplata dugovanja po osnovu utvrđenih obaveza.

U Izvještaju se ukazuje i na neraščišćene odnose sa Institutom za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja koje su dovele do obustave primanja predmeta od ove institucije u februaru prošle godine, pa je ostalo 15.000 neriješenih zahtjeva.

Federalni zavod PiO/MiO je u prošloj godini ostvario prihode od 1,47 milijardi KM, dok su rashodi iznosili 1,49 milijardi KM.

U decembru prošle godine bilo je 342.653 korisnika penzija, što je za 4,99 posto više u odnosu na isti mjesec prethodne godine.Prosječno isplaćena penzija iz redovne isplate iznosi 340,36 KM, što predstavlja povećanje za 19,97 u odnosu na godinu ranije. Od ukupnog broja penzionera, 151.092 ih je starosnih sa prosječnom visinom penzije od 402,41 KM; 76.054 je invalidskih sa prosječnom penzijom 307,48 KM, a 115.507 prima porodičnu penziju uz prosječni iznos od 303,92 KM- stoji između ostalog u ovom Izvještaju.

O RADU TIJELA ZAVODA ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA I REOSIGURANJA FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Izvještaj o radu Stručne službe Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH i Plan rada za ovu godinu.

Stručna služba je u izvještajnom periodu radila na izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju prioritetnih vertikalnih programa zdravstvene zaštite od interesa za FBiH, praćenju prihoda i rashoda Federalnog fonda solidarnosti u cilju njihovog uravnoteženja, koordinaciji djelatnosti kantonalnih zavoda zdravstvenog osiguranja u provođenju obaveznog zdravstvenog osiguranja, učestvovala u procesu reforme zdravstvenog sektora kroz razne projekte, kao i u kreiranju Zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa, te vršila druge aktivnosti definirane Zakonom o zdravstvenom osiguranju.

Danas je usvojen i Izvještaj o radu Upravnog vijeća Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH u 2008. godini i Program rada za ovu godinu.

I ove godine, kako se planira, Upravno vijeće će biti angažirano na unapređenju sistema zdravstvenog osiguranja i zdravstvene zaštite kroz sudjelovanje u pripremi podzakonskih i drugih akata, provođenju reformi u ovoj oblasti, unaprjeđenju rada Federalnog fonda solidarnosti, izmjeni i dopuni Liste lijekova u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti i na racionalizaciji bolničkih usluga.

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je razmatrala i dokumente o finansijskom poslovanju Zavoda, njegovih organa i tijela i to: Godišnji obračun Zavoda za 2008. godinu, kao i izvještaje o izvršenju finansijskih planova Zavoda, Federalnog fonda solidarnosti i Stručne službe Zavoda.

Konstatirano je da su ukupni prihodi Zavoda u prošloj godini realizirani u iznosu od 107.329.837 KM, dok su rashodi iznosili 111.383.736 KM. Višak rashoda nad prihodima ostvaren je u Federalnom fondu solidarnosti i u cijelosti je pokriven sredstvima rezervi obezbijeđenim u 2007. i ranijim godinama.

Danas razmatrani dokumenti bit će upućeni Parlamentu FBiH.

POOŠTRITI SANKCIJE ZA NELEGALNO POSJEDOVANJE VATRENOG ORUŽJA

Na današnjoj sjednici je razmotrena i prihvaćena Informacija FMUP-a koja se odnosi na inicijativu za donošenje Zakona o oružju FBiH. U svezi toga, zaključeno je kako će Federalna vlada inzistirati u Vijeću ministara BiH na reguliranju ove zakonske materije na razini Bosne i Hercegovine. Ukoliko do toga ne dođe, Vlada FBiH će Federalnom parlamentu uputiti inicijativu za donošenje ovog zakona na razini Federacije BiH. U tom slučaju, od kantonalnih skupština treba tražiti suglasnost za prijenos nadležnosti u ovoj oblasti na Federalni parlament.

Do tada, daje se potpora započetim aktivnostima na donošenju kantonalnih zakona u onim kantonima u kojima je još na snazi Zakon o nabavljanju, držanju i nošenju oružja i municije SRBiH iz 1990. godine.

Vlada FBiH, također, podržava provedbu aktivnosti kantonalnih ministarstava unutarnjih poslova s ciljem revizije ranije izdanih oružnih listova.

O MJERAMA ZA SANACIJU ŽELJEZARE „ZENICA“D.O.O.

Nakon što je razmatrala i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o prijedlogu mjera za sanaciju finansijskih obaveza Željezare „Zenica“ d.o.o. Zenica, Vlada je zaključila da ovo ministarstvo, u saradnji s Federalnim ministarstvom finansija, na bazi razmatranih prijedloga, predloži model rješavanja finansijskih problema ovog privrednog društva.

Ministarstvo, također, treba da organizira sastanak sa predstavnicima Federalnog zavoda PiO/MiO, BOR banke i Federalne porezne uprave, radi utvrđivanja aktivnosti u prelaznom periodu za nesmetano poslovanje privrednog društva Željezara „ Zenica“ d.o.o. Zenica.

O UVJETIMA ZA USPOSTAVU AGENCIJE ZA LIJEKOVE I MEDICINSKA SREDSTVA

U Informaciji Federalnog ministarstva zdravstva, koju je Vlada FBiH danas usvojila, navodi se da je, saglasno Zakonu o lijekovima i medicinskim sredstvima i Odluci o početku rada Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, formirana ova agencija kao regulatorni organ u ovoj oblasti na državnom nivou, za poslove iz oblasti farmaceutike na cijeloj teritoriji BiH.

Vijeće ministara BiH imenovalo je članove Stručnog vijeća, direktora i zamjenika direktora Agencije i donijelo Odluku o dodjeli finansijskih sredstava za njen rad. Nakon okončanja ovih aktivnosti, predstoji posao na preuzimanju uposlenika Agencije za lijekove i medicinska sredstva RS, Zavoda za kontrolu lijekova FBiH, te Sektora za farmaciju Federalnog ministarstva zdravstva na rad u agenciju na državnom nivou.

Vlada je danas donijela zaključke koji obavezuju Federalno ministarstvo zdravstva i druge federalne organe da ubrzaju aktivnosti na stvaranju uvjeta za uspostavljanje punih funkcija Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, među kojima je i priprema prijedloga Sporazuma o stvaranju uvjeta za uspostavljanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, kao i prijedlog odluke o prihvatanju ovog sporazuma.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada Federacije BiH je, u skladu sa zakonskim i drugim propisima koji regulišu ova pitanja, imenovala upravne i nadzorne odbore u više javnih preduzeća u kojima ovlaštenja po osnovu državnog kapitala vrše federalna ministarstva i ustanova, te dala saglasnost na odluke upravljačkih struktura za imenovanje jednog broja direktora u ovim preduzećima.

Donijeta su rješenja kojima se za imenovanje člana Upravnog odbora Nezavisnog operatora sistema u BiH iz Federacije BiH predlaže Suad Salkić, a za člana Upravnog odbora Agencije za unaprjeđenje stranih investicija u BiH (FIPA) Ivan Vrankić.

Za imenovanje na dužnost člana Upravnog odbora Kompanije “Elektroprijenos BiH” d.d. Banja Luka iz Federacije BiH na mandatno razdoblje od pet godina predložen je Stipo Buljan.

Za predsjednika i članove Nadzornog odbora JP Željeznice FBiH nominovani su: Pavo Boban (predsjednik), Izet Mehinagić, Dragan Čalović, Izet Džananović, Rešad Mulaomerović, Fatima Drinčić, Omer Sadiković, Šefkija Botonić i Marijan Jozinović (članovi).

U Nadzorni odbor JP Direkcija cesta FBiH Rješenjem su danas nominirani: Rasim Šahinović (predsjednik), Ana Ćulap, Tihomir Šukan, Anton Vidačak, Ahmed Mušija, Vlado Budimir, Behudin Stroil i Bisera Lokvančić (članovi).

Za članove Nadzornog odbora JP „Ceste“ d.d. Mostar danas su nominirani Jadranko Stojkić, Srećko Glibić i Miralem Boloban.

Na današnjoj sjednici data je saglasnost na odluke više preduzeća o imenovanju direktora. Vlada je saglasna da se za izvršnog direktora za ekonomske poslove JP “Elektroprivreda BiH”d.d. Sarajevo imenuje Besim Halilović, za izvršnog direktora za proizvodnju i transport gasa “BH GAS“ d.o.o. Sarajevo Nadžida Ninković i za izvršne direktore u “Igman” Konjic Mustafa Alagić za Sektor marketinga, finansija, pravnih i opštih poslova i Asim Dželilović za Proizvodno-tehnički sektor.

Rješenjem je Vlada FBiH za imenovanje člana Regulatorne komisije za električnu energiju iz Federacije BiH, većinom glasova, predložila Zdenka Šimunovića, a za člana Državne regulatorne komisije za električnu energiju iz FBiH Mirsada Salkića.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 13.45 sati.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE