97. sjednica Vlade Federacije BiH (nastavak)

Mostar, 09.04.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 96. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o građevinskim proizvodima;
 3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Prijedlog federalne strategije zaštite okoliša;
 5. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 6. Prijedlog uredbe o dopuni Uredbe o vršenju ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
 7. Prijedlog uredbe o privatnim agencijama za posredovanje u zapošljavanju;
 8. Prijedlog uredbe o vrstama i sadržaju planova zaštite od štetnog djelovanja voda;
 9. Izvještaj o radu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
 11. 11.
  a) Prijedlog odluke o davanju kasarne „Husein Kapetan Gradaščević“ u Tuzli na privremeno korištenje Vladi Tuzlanskog kantona;
  b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju na privremeno korištenje vojnog objekta „Ambulanta“ Skupštini Tuzlanskog kantona;
 12. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj: 338-690-22465793-82 evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
 13. Prijedlog odluke o Standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 14. Prostorna osnova Prostornog plana Una;
 15. Izvještaj o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
 16. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje za 2009. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti;
 17. Izvještaj o radu Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 18. Program rada Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 19. Preliminarni izvještaji o poslovanju javnih preduzeća sa prijedlozima odluka o raspodjeli dobiti;
 20. Izvještaji i programi rada:
  - Izvještaj o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti u Sarajevu za 2008. godinu;
  - Izvještaj o finansijskom poslovanju Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti;
  - Program rada za 2009. godinu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti;
  - Izvještaj o radu Fondacije za kinematografiju;
  - Izvještaj o finansijskom poslovanju Fondacije za kinematografiju;
  - Program rada za 2009. godinu Fondacije za kinematografiju;
  - Izvještaj o radu Fondacije za izdavaštvo;
  - Izvještaj o finansijskom poslovanju Fondacije za izdavaštvo;
  - Program rada za 2009. godinu Fondacije za izdavaštvo;
  - Izvještaj o radu Fondacije za bibliotekarstvo;
  - Izvještaj o finansijskom poslovanju Fondacije za bibliotekarstvo;
  - Program rada za 2009. godinu Fondacije za bibliotekarstvo;
 21. Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 22. Izvještaj o radu Tima za utvrđivanje modela za uvezivanje penzijskog staža za period novembar 2008. – mart 2009. godine sa prijedlogom mjera i aktivnosti;
 23. Informacija u vezi sa donošenjem Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko eksplozivnih sredstava i oružja u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 24. Informacija u vezi sa donošenjem Zakona o oružju sa Prijedlogom zaključaka;
 25. Informacija o provođenju Programa iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u Federaciji Bosne i Hercegovine u periodu 2007.- 2010. godina sa osvrtom na ukupnu epizotiološku situaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2008. godini sa Prijedlogom zaključaka;
 26. Informacija u vezi sa podjelom sredstava iz pasivnog podbilansa sa Prijedlogom zaključaka;
 27. Prijedlog rješenja o izmjenama Rješenja o imenovanju Komisije za utvrđivanje rang-liste za dodjelu stanova u skladu sa Uredbom o uslovima, kriterijima postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene zakona o napuštenim stanovima;
 28. Prijedlozi rješenja o razrješenjima i imenovanjima;
 29. Program rada Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove za 2009. godinu;
 30. Informacija o uspostavljanju sistema eko-oznake i odabiru grafičkog rješenja eko-oznake i eko-slogana s Prijedlogom zaključka;
 31. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava tekuće rezerve Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
 32. Informacija o prijedlogu mjera sanacije finansijskih obaveza Željezare Zenica d.o.o. Zenica s Prijedlogom zaključaka;
 33. Informacija o ostvarivanju uslova za uspostavu Agencije za lijekove.
Petak,
22. januar 2021.
VIŠE