97. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 02.04.2009.
Saopćenje o radu

 

 

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O GRAĐEVINSKIM PROIZVODIMA

Nacrt zakona o građevinskim proizvodima koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i, sa današnje sjednice održane u Sarajevu, uputila u parlamentarnu proceduru sastavni je dio reforme sistema prostornog uređenja i građenja objekata iz nadležnosti Federacije BiH, započete donošenjem Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH. Budući da je ovim zakonom pitanje građevinskih proizvoda samo djelimično usklađeno sa načelima EU zakonodavstva bilo je to neophodno regulisati posebnim zakonom, što je i učinjeno danas utvrđenim Nacrtom.

To se, prije svega, odnosi na ocjenjivanje usklađenosti i dokazivanje upotrebljivosti građevinskih proizvoda kao uslova za njihovo stavljanje na tržište, distribuciju i upotrebu u mjeri potrebnoj za ispunjavanje bitnih zakonskih zahtjeva za građevinu. Pored usklađivanja sa direktivom o građevinskim proizvodima, u mjeri u kojoj je to bilo moguće s obzirom na potpisani Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju i odredbe Zakona o standardizaciji BiH, Nacrtom zakona je nadopunjen i dosadašnji sistem kontrole građevinskih proizvoda (kontrola i certificiranje građevinskih proizvoda uvezenih u Federaciju BiH) čime se sukladno EU zakonodavstvu, štiti domaće tržište i proizvođači.

Na ovaj način Nacrtom zakona stvaraju se uvjeti za osiguranje primjerene sigurnosti građevinskih proizvoda i otklanjanje tehničkih i administrativnih prepreka za njihov lakši plasman iz Federacije BiH na tržišta zemalja u okruženju i Evropske unije, što ima poseban značaj u uvjetima globalne ekonomske krize. U pitanju je, dakle, novi sistem za one građevinske proizvode za koje postoji interes privrednika iz Federacije BiH, dok se ostalim ostavlja dovoljno prostora i vremena za prilagođavanje uslovima i načinu rada po harmoniziranom evropskom zakonodavstvu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROSTORNOM PLANIRANJU I KORIŠTENJU ZEMLJIŠTA NA NIVOU FBiH

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou Federacije BiH, nakon što su oba parlamentarna doma podržala predložena rješenja u formi Nacrta.

Riječ je o usklađivanju postojećeg zakona sa propisima koji su u međuvremenu doneseni u Federaciji BiH, kao i s prijedlozima proisteklim iz Memoranduma o razumijevanju Vlade FBiH i USAID-a o pojednostavljenju procedura odobravanja građenja.Tako je postojeći zakon dopunjen odredbom o “zoning planu” kao detaljnom planskom dokumentu, kao i idejnim planom upravljanja građevinskim otpadom, što je novina u odnosu na sadašnja rješenja.

Prijedlog zakona omogućuje da se, prilikom izrade bilo kojeg planskog dokumenta, po potrebi, utvrdi režim zabrane građenja u svrhu zaštite odnosnog područja ili dijela područja, za razliku od dosadašnje prakse koja je takvu mogućnost dozvoljavala samo za detaljne planske dokumente čija je obaveza donošenja definirana planom šireg područja.

UREDBA O VRSTAMA I SADRŽAJU PLANOVA
ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA

Uredbom koju je danas donijela Federalna vlada utvrđuju se vrste, sadržaj i način izrade, postupak usaglašavanja, donošenja, ažuriranja i čuvanja planova zaštite od štetnog djelovanja voda u Federaciji BiH.

Zaštita od štetnog djelovanja voda odnosi se na odbranu od poplava i leda na vodotocima, zaštitu od erozije i bujica i mjere zaštite i otklanjanja posljedica od iznenadnog zagađenja voda prouzrokovanih poplavama. Ovom uredbom se, također, uspostavlja okvir za procjenu i upravljanje poplavnim rizicima sa ciljem smanjenja posljedica štetnog djelovanja voda u FBiH za ljudsko zdravlje, okoliš, kulturnu baštinu i privrednu aktivnost.

Razlog za njeno donošenje sadržan je u Zakonu o vodama kojim je utvrđeno da se opseg zaštite od štetnog djelovanja voda i potrebne mjere za smanjenje posljedica štetnog djelovanja voda određuju posebnim planovima. U isto vrijeme je Uredba uvažila principe Direktive o procjeni i upravljanju poplavnim rizicima EU, čime je i ovaj propis usklađen sa propisima EU iz oblasti voda.

INFORMACIJA O PROSTORNOJ OSNOVI ZA „SLIV UNE“

Vlada FBiH razmatrala je danas Informaciju o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - „Sliv rijeke Une“.

Inače, na današnjoj sjednici Vlade FBiH su predstavnici Urbanističkog zavoda BiH ¸ kao nositelji izrade, prezentirali Prostornu osnovu Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za FBiH - „Sliv rijeke Une“.

Nakon rasprave, Federalno ministarstvo prostornog uređenja zaduženo je da sazove sjednicu Savjeta Plana na kojoj će, uz prisustvo nadležnih federalnih ministara, biti razmotrene primjedbe i priledlozi iz današnje rasprave. Tako koncipirana Prostorna osnova ponovo će se naći pred Vladom FBiH.

TRANSFER ZA VATERINARSTVO

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Tansfer za veterinarstvo“ utvrđenog Budžetom FBiH za 2009. godinu u iznosu od 2.250.000 konvertibilnih maraka.

Ovim Programom obuhvaćeno je finansiranje mjera koje su zakonska obaveza, a tiču se aktivnosti i obaveza nadležnih organa u sprječavanju i suzbijanju zaraznih i parazitarnih bolesti životinja, posebno zoonoza. Programom je predviđeno i izmirenje obaveza nastalih tokom 2008. godine, proisteklih iz Programa iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u FBiH u periodu 2007.-2010. godina jer odobrena sredstva za prošlu godinu nisu bila dovoljna.

PROGRAM ISKORJENJIVANJA BRUCELOZE U PERIODU 2007.-2010.

Vlada FBiH usvojila je je danas Informaciju o provođenju „Programa iskorjenjivanja bruceloze ovaca i koza u Federaciji BiH u periodu 2007.-2010.godina“ sa osvrtom na ukupnu epizootiološku situaciju u Federaciji BiH u 2008.godinu.

Dijagnostička ispitivanja u 2008. godini obavljena su na 360.156 životinja, a najteža situacija je na području Zenice (2.810 pozitivnih), Travnika (3.971), Tomislavgrada (1.115), Žepča (795) i Bužima (597). Utvrđeno je da su osnovni razlozi zaraznih bolesti nomađenje i promet životinja bez svjedodžbi o zdravstvenom stanju, praksa veterinara da ispituju stada bez prethodno postavljene sumnje na brucelozu od veterinarskog inspektora, kao i nedovoljna educiranost držaoca životinja u pogledu širenja zarazne bolesti bilo među životinjama ili sa životinja na ljude.

Vlada je zadužila resorno ministarstvo da, s obzirom na pokazatelje i ocjene rezultata, ovaj Program uskladi sa zajednički donesenom strategijom suzbijanja bruceloze na nivou BiH, te da pojača saradnju i blagovremenu razmjenu podataka o registrovanim slučajevima bolesti kod ljudi i životinja. Zadužena je i Federalna uprava za inspekcijske poslove-veterinarska inspekcija da, u saradnji sa Federalnim ministarstvom unutrašnjih poslova, pojača kontrolu kretanja životinja.

PRIJEDLOG FEDERALNE STRATEGIJE ZAŠTITE OKOLIŠA

Federalna vlada je danas utvrdila Prijedlog federalne strategije zaštite okoliša koja se donosi na period od 2008. do 2018. godine. Njeni sastavni dijelovi su strategije zaštite prirode, zraka, upravljanja otpadom i zaštite voda, odnosno upravljanje vodama koje se rade posebno. U njenu izradu uključene su sve relevantne institucije i organizacije, putem različitih medija i radionica, davanjem mišljenja, sugestija i primjedbi. U tom smislu, osim četranestočlanog ekspertnog tima, formirano je petnaest stručnih radnih grupa za institucionalna, pravna i ekonomska pitanja, zatim hidrosferu, pedosferu, bioraznolikost, geološku raznolikost, prirodno naslijeđe, kvalitet zraka, emisije u zrak, monitoring i mjeriteljstvo, te industrijski, komunalni, medicinski otpad i otpad iz poljoprivrede i šumarstva.

U cilju odgovarajućeg intersektorskog usklađivanja Federalne strategije s drugim federalnim strategijama i politikama, formirano je Međusektorsko tijelo, sastavljeno od predstavnika svih sektora relevantnih za okoliš: energetika, prostorno planiranje, šumarstvo, poljoprivreda, industrija, zdravstvo, vodoprivreda, turizam i koncesije.

Nacrt federalne strategije okoliša koji je utvrdila Vlada Federacije BiH usvojila su oba doma Parlamenta Federacije BiH. Za njenu implementaciju planirana su sredstva u dokumentu okvirnog Budžeta 2009.-2012. godina, a biće konkretizirana u Fondu za zaštitu okoliša Federacije BiH.

Za implementaciju projekata iz ove strategije koristiće se i druga sredstva, kao što je pomoć Evropske komisije putem različitih fonodova, kredita i drugih izvora.

Prijedlog federalne strategije zaštite okoliša Vlada će uputiti Federalnom parlamentu.

DOPUNE UREDBE O VRŠENJU OVLASTI U
GOSPODARSKIM DRUŠTVIMA SA DRŽAVNIM KAPITALOM

Danas je Vlada FBiH dopunila Uredbu o vršenju ovlasti organa Federacije BiH u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala.

Naime, u Listu privrednih društava u kojima ovlasti na osnovu učešća državnog kapitala vrše organi Federacije, dodani su Javno preduzeće Nacionalni park „UNA“ iz Bihaća i HUTP „Salus Hotel Stela“ d.o.o. Neum čija djelatnost potpada pod resor Federalnog ministarstva okoliša i turizma.

O USPOSTAVI SISTEMA EKO-OZNAKE, GRAFIČKOG RJEŠENJA I SLOGANA

Vlada FBiH je razmatrala i usvojila Informaciju Federalnog ministarstva okoliša i turizma o uspostavljanju sistema eko-oznake koja se odnosi na odabir odgovarajućeg grafičkog rješenja eko-oznake sa eko-sloganom.

U Informaciji se navodi da je, nakon provedene procedure javnog natječaja, kao prvonagrađeni za eko-oznaku sa eko-sloganom odabran rad „SHIFT“ iz Mostara.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, prema Zaključku Vlade FBiH, treba da nastavi aktivnosti na uspostavi sistema eko-oznaka i promociji i dodjeli eko-oznake u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša.

PROGRAM RADA FEDERALNOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE

Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje dobio je danas suglasnost Vlade FBiH. Polazišta za ovaj dokument su Strategija zapošljavanja u FBiH u razdoblju od 2009. do 2013. godine i Program mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unaprjeđenja poslovnog ambijenta, kao i Socijalni sporazum za razdoblje 2009.-2010. godina.

U 2009. godini planirano je poticanje upošljavanja invalida i žena - žrtava nasilja, kao i financiranje upošljavanja mladih osoba bez radnog iskustva, ovisno od njihove stručne spreme. Federalni zavod planira, također, provesti obuku i pripremu neuposlenih za pokretanje biznisa i Program samoupošljavanja i upošljavanja povratnika.

Kroz pilot-projekt pod nazivom „Uspjet ću“ predviđeno je stručno osposobljavanje 60 visokoobrazovanih neuposlenih osoba. Oni će, kroz četverotjednu obuku, postati treneri koji će činiti jezgru stručnih suradnika izvan kantonalnih službi za zapošljavanje. Program rada Federalnog zavoda za zapošljavanje predviđa i brojne druge aktivnosti u 2009. godini.

Vlada FBiH danas je, također, prihvatila i Izvješće o radu Federalnog zavoda za zapošljavanje u 2008. godini. Lani je, kaže se u Izvješću, u FBiH bilo prosječno 430.745 uposlenih, što je povećanje od 4,13 posto u odnosu na 2007. godinu.

O RADU FONDACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA KULTURE I SPORTA

Federalna vlada je, nakon razmatranja, prihvatila izvještaje o radu u prošloj godini, te finansijske izvještaje i programe rada za ovu godinu četiri fondacije u okviru Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Riječ je o izvještajima o radu Fondacije za muzičke, scenske i likovne umjetnosti Fondacije za kinematografiju, Fondacije za izdavaštvo i Fondacije za bibliotečku djelatnost.

O RADU FEDERALNE VLADE U PROŠLOJ GODINI

Vlada FBiH je danas razmatrala i usvojila Izvještaj o svom radu u 2008. godini, koji će, nakon dorade, biti upućen u Parlament FBiH.

Izvještajem Vlade FBiH za 2008. godinu obuhvaćeno je 35 subjekata i to: 16 ministarstava, tri samostalne uprave, tri ureda, jedan sekretarijat, sedam zavoda, Arhiv FBiH, jedna direkcija, jedna agencija, Služba za zajedničke poslove organa i tijela FBiH i Gender centar FBiH.

IZMJENE I DOPUNE ODLUKE O STANDARDNOJ KLASIFIKACIJI ZANIMANJA

Vlada FBiH je donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o standardnoj klasifikaciji zanimanja u Federaciji BiH koju je pripremila interresorna radna grupa, a čiji je predlagač Federalni zavod za statistiku. Izmjene i dopune omogućavaju uvođenje u standard novih visokoškolskih kvalifikacija prvog i drugog ciklusa, kao i onih vrsta zanimanja za koja je, kroz period dosadašnje klasifikacije, ocijenjeno da su potrebna.

Prilikom izrade ovog propisa uvažene su primjedbe federalnih ministarstava, kao i zahtjevi pravnih lica u vezi sa dopunom novih vrsta zanimanja u klasifikaciji zanimanja.

Izmijenjenom i dopunjenom Odlukom su definirana zanimanja koja se obavljaju nakon sedmog, osmog i devetog stupnja stručnog obrazovanja, kao i zanimanja na temelju zvanja I, II i III ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH. U standardnu klasifikaciju zanimanja dodata su pojedina nova zanimanja za kojima se pojavila potreba na tržištu kao što su softwer inženjer, stručnjaci za zdravstvenu njegu, asistent visoke škole, profesor visoke škole i pedagog-psiholog.

Iz oblasti zdravstva usklađena su i uvrštena zanimanja: ekološko-sanitarni inženjer, sanitarni inženjer, inženjer medicinske radiologije, inženjer medicinsko-laboratorijske dijagnostike, medicinska sestra tehničar, fizioterapeut i stručnjaci za zdavstvenu njegu drugdje nesvrstani.

POOŠTRITI SANKCIJE ZA NELEGALNO POSJEDOVANJE VATRENOG ORUŽJA

Nakon što je prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova o provedbi Zakona o amnestiji za nedopušteno držanje minsko-eksplozivnih sredstava i oružja u FBiH, čija je važnost istekla 21.9.2007. godine, Vlada FBiH zaključila je kako ponovo treba donijeti isti zakon koji bi na snazi bio dvije godine.

Ujedno, zaključak je Vlade, treba pooštriti mjere kaznene politike prema osobama koje nelegalno posjeduju vatreno oružje čija nabava, držanje i nošenje, inače, nije zabranjeno.

Federalna vlada utemeljit će međuresornu skupinu sa zadatkom predlaganja načina i postupka rješavanja deponovanja i uništenja prikupljenog oružja, opreme i neeksplodiranih ubojnih sredstava u FBiH.

Na današnjoj sjednici je, također, razmatrana Informacija FMUP-a koja se odnosi na inicijativu za donošenje Zakona o oružju FBiH. Vlada je zaključila da će se o inicijativi izjasniti nakon što dobije potrebna mišljenja nadležnih institucija.

NAPLATA REZERVISANIH SREDSTAVA „FAMOS HOLDING“ D.D. SARAJEVO

Vlada FBiH je razmatrala Informaciju Agencije za privatizaciju u FBiH u vezi s naplatom rezervisanih sredstava iz pasivnog podbilansa. Prema zaključku Vijeća ministara BiH iznos koji se odnosi na Federaciju BiH, po odluci o prijenosu sredstava iz pasivnog podbilansa sa Escrow računa, umanjen je za 563,198 američkih dolara koja se odnose na „Famos“. Ova su sredstva rezervisana dok se ne riješi pitanje njihove raspodjele između „Famos Holding“ Sarajevo i FAST Istočno Sarajevo.

Vlada je donijela Zaključak kojim se, u skladu sa zahtjevom „Famos holdinga“, zadužuje Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH da koordinira pregovore između ove i kompanije FAST Istočno Sarajevo u cilju naplate rezervisanih sredstava. Po okončanju pregovora Agencija će o njihovom rezultatu informirati Vladu FBiH.

FINANSIJSKE ODLUKE

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se, sa posebnog podračuna na Jedinstvenom računu Trezora Federalnog ministarstva finansija, Federalnom ministarstvu okoliša i turizma odobrava utrošak 534.363,03 konveribilnih maraka.

Radi se o sredstvima Transfera za sanaciju korita i vodopada Plive-Jajce utvrđenim Budžetom FBiH za ovu godinu.

* * *
97. sjednica Vlade FBiH će, zbog današnjih obaveza ministara, biti nastavljena sljedeće sedmice prema utvrđenom dnevnom redu.
 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE