96. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.03.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT

Iz potrebe da se Zakon o porezu na dobit uskladi sa međunarodnim računovodstvenim standardima, Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila njegove dopune i, u formi Prijedloga zakona, uputila ih u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku.

Naime, bilo je neophodno omogućiti da se na teret rashoda u poreznom bilansu, kod izračunavanja osnovice za plaćanje poreza na dobit, priznaju i “rezerviranja za potencijalne kreditne gubitke kod banaka i mikrokreditnih organizacija”, čime je dopunjena odgovarajuća odredba postojećeg zakona. Ovo je značajno posebno u uslovima ekonomske krize kada se sve teže dolazi do sredstava potrebnih za odobravanje kredita, jer se na ovaj način omogućuje jačanje potencijala banaka i mikrokreditnih organizacija.

Mikrokreditne organizacije, koje odobravaju kredite i obveznice su formiranja rezervi za potencijalne kreditne gubitke, do sada nisu bile obuhvaćene Zakonom o porezu na dobit.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA
ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH.

Predloženim dopunama omogućeno je osobama koje su stekle akademske kvalifikacije, nakon završenog prvog ciklusa studija u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH, da ravnopravno konkurišu za radna mjesta u organima državne službe.

Drugom predloženom dopunom postojećeg zakona olakšava se njegova primjena u praksi jer se precizira da se namještenik koji, uz rad, stekne VII stepen stručne spreme ili prvi ciklus studija, može prijaviti na konkurs na upražnjena radna mjesta stručnog saradnika u državnoj službi, bez obaveze obavljanja pripravničkog staža.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI

Jedan od razloga što je Vlada FBiH danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti leži u činjenici što je posljednji put ova oblast zakonski regulirana 1997. godine. U međuvremenu, donijeti su brojni drugi dokumenti koje se, izravno ili neizravno, dotiču zdravstva: politike, strategije i akcijski planovi. Stoga je ocijenjeno nužnim i kroz nova zakonska rješenja urediti ovu oblast.

Nadalje, ova obveza proističe i iz Strategijskog plana razvitka zdravstva u FBiH u razdoblju od 2008. do 2018. godine, a donošenje Zakona o zdravstvenoj zaštiti, uz Zakon o zdravstvenom osiguranju, predstavlja ne samo ispunjenje zadataka iz ovog dokumenta, već je i jedan od uvjeta iz procesa priključenja europskim integracijama.

Inače, u Nacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti ugrađene su primjedbe i sugestije iz široke javne rasprave koja je obuhvatila sve relevantne institucije u FBiH - kantonalna ministarstva iz oblasti zdravstva i socijalne skrbi, zavode, fakultete i druge.

Društvena skrb za zdravlje stanovništva ostvaruje se na razini FBiH, kantona, općina, odnosno poslodavaca i pojedinaca.

Iz federalnog proračuna se, između ostalog, osiguravaju sredstva za epidemiološko praćenje, sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, imunizaciju djece, prevenciju malignih oboljenja i HIV/AIDS-a, liječenje tuberkoloze za osobe koje nisu osigurane po drugom osnovu, sprječavanje i otklanjanje zdravstvenih posljedica prouzročenih prirodnim nepogodama i drugim nesrećama koje obuhvataju cijelu FBiH, i tako dalje.

Među nadležnostima kantona je stvaranje uvjeta za pristupačnost i ujednačenost korištenja primarne i sekundarne zdravstvene zaštite na kantonalnom teritoriju, dok u dužnosti općina spada i ocjenjivanje rada zdravstvenih ustanova i usluga koje pružaju.

Poslodavci su, među ostalim, dužni provoditi mjere za sprječavanje i otkrivanje profesionalnih oboljenja, sprječavanje povreda na radu i pružanje odgovarajuće prve pomoći.

Sa svoje strane, Zakon obvezuje pojedince na sudjelovanje u svim preventivno-zdravstvenim djelatnostima koje se provode u mjestu življenja i rada, a usmjerene su na unaprjeđenje i čuvanje zdravlja i sprječavanje bolesti.

Zdravstvena zaštita, u duhu Zakona, temelji se na načelima pristupačnosti, pravičnosti, solidarnosti, sveobuhvatnosti, kontinuiteta, specijaliziranog pristupa, stalnog unaprjeđenja kvaliteta i učinkovitosti.

ODLUKE O SREDSTVIMA ZA „KRIVAJU“

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije, dala saglasnost na četiri odluke koje se odnose na ispunjenje obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju u „Krivaja 1884“ d.o.o. Njima se operacionalizira ranije donesena Odluka Vlade kojom je usvojen Program utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava iz tekućih grantova –„Podsticaj proizvodnji i prestrukturiranje industrije i rudarstva“ kojim je za Krivaju iz Budžeta FBiH za ovu godinu osigurano sedam miliona konveribilnih maraka.

Prva danas donesena odluka se odnosi na usmjeravanje dijela ovih sredstava za finansiranje troškova rada IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići na ime pomoći radnicima do otvaranja stečajnog postupka

Druga odluka je o najvećem dijelu ovih sredstava za rješavanje obaveza prema radnicima IP „Krivaja“ d.o.o Zavidovići po osnovu neto plaća i doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje za period od 1. avgusta do 1. decembra 2008. godine, treća se odnosi na učešće u finansiranju po razlici cijena drvnih sortimenata, a četvrta na izdvajanje sredstava za nesmetanu isporuku električne energije ovom kombinatu.

TRANSFERI ZA POTICAJ RAZVOJA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Vlada FBiH usvojila je danas dvije odluke za poticaj razvoja poduzetništva i obrta. Prva Odluka odnosi se na odobravanje dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrđen Budžetom Federacije BiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Sredstva u iznosu od 4,4 miliona konvertibilnih maraka plasirat će se putem Razvojne banke FBiH, na revolving osnovi sa rokom povrata od sedam godina, grejs periodom od dvije godine i kamatnom stopom do dva posto. Kreditni projekt ima za cilj da pruži finansijsku podršku subjektima male privrede koji imaju dovoljne proizvodne kapacitete ili obezbjeđuju nove, a neophodna su im dodatna ulaganja u stalna i obrtna sredstva za pokretanje proizvodnje i pružanje usluga, veće iskorištenje kapaciteta, novo upošljavanje i povećanje izvoza.

Kriteriji za izbor projekta su njegova kvaliteta, vrsta proizvoda i usluga, orijentiranost ka izvozu, povećanje uposlenosti i nivo samofinansiranja. Korisnici kreditnih sredstava su subjekti male privrede i obrtnici čije je sjedište na području Federacije BiH, te imaju najmanje tri zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Vlada je danas usvojila i Odluku o usvajanju Programa utroška sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja poduzetništva i obrta“ utvrđenog Proračunom Federacije BiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta. Sredstva u iznosu od 4,1 milion KM biće raspodijeljena za izgradnju poduzetničke infrastrukture 2,4 miliona KM, razvoj obrtničkih komora 150.000 KM, potporu udruženjima poduzetnika i obrtnika 100.000 KM, razvoj tradicionalnih i starih obrta 450.000 KM, stipendiranje učenika 50.000 KM, za izgradnju inovativnog gospodarstva (inovacije, uvođenje ISO standarda, osiguranje CE znaka, transfer znanja i tehnologija) 150.000 KM, te za potporu novoosnovanim subjektima malog gospodarstva i obrtnicima 500.000 KM.

SREDSTVA FEDERALNOJ UPRAVI CIVILNE ZAŠTITE ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Odlukom Vlade FBiH je sa Jedinstvenog računa Trezora za zaštitu i spašavanje Federalnoj upravi civilne zaštite odobreno izdvajanje ukupno milion konvertibilnih maraka.

Od toga, 830 hiljada KM će se utrošiti za opremu, a ostatak za nabavku stalnih sredstava.

Sredstva su namijenjena za izmirenje obaveza po ugovorima za kupoprodaju osam gumenih čamaca i vanbrodskih motora u funkciji spašavanja na vodi, za pokretne laboratorije za dekontaminaciju i detoksikaciju, te za opremanje Federalne specijalizirane postrojbe za spašavanje na vodi i pod vodom pri Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova. Dio sredstava namijenjen je izradi studije „Gašenje požara otvorenog prostora korištenjem zračnih snaga u Federaciji BiH“.

Federalna uprava civilne zaštite će o utrošku sredstava periodično izvještavati Federalno ministarstvo finansija, a sačinit će i Godišnji izvještaj.

PROJEKAT „RAZVOJ MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA U FBiH“

Projekat „Razvoj malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji BiH“ koji je danas usvojila Federalna vlada, zajedno sa ostalim razvojnim projektima resornih ministarstva iz FBiH, predstavlja ključni razvojni i strateški dokument za FBiH.

Ciljevi izrade projekta su jačanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva i obrta, povećanje zaposlenosti i omogućavanje da malo i srednje poduzetništvo postane izvor tehničkih i drugih inovacija. Projektom je predviđeno ispunjenje osam strateških ciljeva, a to su smanjenje administrativnih prepreka, promocija poduzetništva, uspostava centralne agencije za malo i srednje poduzetništvo, finansijska podrška, stručno usavršavanje svih relevantnih osoba za malo i srednje poduzetništvo, jačanje poduzetničke infrastrukture, tehnički razvitak i poticanje poduzetnika i ciljnih skupina. Strateški ciljevi su stručno i kvalitetno definirani i vode ispunjenju svih zahtjeva postavljenih projektnim zadatkom – izgradnji razvojnog poduzetništva u FBiH. Izgradnja strategije, ispunjenje osam strateških ciljeva, trideset prioriteta, te sedamdeset mjera je složen posao u kojem treba učestvovati preko trideset subjekata-podupiratelja MSP i traži političku saglasnost da se nadležnosti FBiH i kantona ne preklapaju, formiranje novih institucija (agencija za malo i srednje poduzetništvo, uspostava fonda rizičnog kapitala), te prestruktuiranje postojećih subjekata-nositelja podrške malom i srednjem pouzetništvu.

Glavni ciljevi programa su povećanje broja malih i srednjih poduzetnika za 20 posto u tri godine, poticanje rasta udjela dobiti i dodane vrijednosti sektora malih i srednjih poduzetnika, poticanje rasta brzorastućih, inovativnih i izvozu usmjerenih malih i srednjih preduzeća, poticanje razvoja sektora malih i srednjih poduzeća diferenciranim potporama, te poboljšanje poduzetničke okoline za nastavak i povećanje investicija malih i srednjih poduzeća.

Provedbeni akt Programa bio bi „Operativni plan poticanja malog i srednjeg poduzetništva Federacije BiH“ koji bi nadležno ministarstvo donosilo godišnje, a tim bi planom bili predviđeni projekti, korisnici, mjere i sredstva poticaja.

O RADU KOMISIJE ZA IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BiH ZA 2008. GODINU

Vlada FBiH je upoznata sa Izvještajem o radu u prošloj godini Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

U ovom se dokumentu navodi da su ukupno raspoloživa sredstva na računu Fonda za povratak iznosila 38,8 miliona konvertibilnih maraka koja su prikupljena u skladu sa Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije sredstava za podršku procesu povratka u BiH. Njegovi su potpisnici Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ministarstvo za izbjeglice i raseljena lica RS, Federalno ministarstvo raseljenih osoba i izbjeglica, Vlada Brčko Distrikta i Fond za povratak BiH, te Komisija za izbjeglice i raseljene osobe BiH.

Raspoloživa sredstva su u prošloj godini usmjerena na rekonstrukciju individualnih stambenih jedinica, objekata kolektivnog stanovanja, te za komunalnu i socijalnu infrastrukturu i druge vidove održivosti povratka. Njima se rješavao i problem kolektivnih centara i alternativnog smještaja.

Za rekonstrukciju stambenih individualnih jedinica ukupno je utrošeno 21,8 miliona KM u 57 općina na području BiH. Ukupno četiri miliona KM su data za rekonstrukciju stanova korisnika iz kolektivnih cenatara i alternativnog smještaja u sklopu projekta koji se realizira sa Razvojnom bankom Vijeća Evrope. Za rekonstrukciju stanova povratnika u stambene zgrade izdvojeno je osam miliona KM, dok je u svrhu održivosti povratka dato pet miliona KM. Osim ovih sredstava, 3,23 miliona KM izdvojena su za elektrifikaciju povratničkih naselja, a 1,54 miliona KM namijenjeno je interventnim potrebama u svrhu povratka. Dakle, riječ je o ukupno 43,57 miliona KM sredstava koje je Komisija tretirala u 2008. godini.

O IMPLEMENTACIJI ZAKONA O PRIVREDNIM DRUŠTVIMA

Vlada FBiH usvojila je danas Informaciju u vezi sa provođenjem Zakona o privrednim društvima, Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti FBiH i Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija FBiH i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu FBiH.

Informacija je fokusirana na odredbe kojima se zabranjuje članstvo u upravnim ili nadzornim odborima društava ili institucija licima koji su već članovi-predsjednici jednog nadzornog odbora društva sa većinskim državnim kapitalom.

U tom smislu usvojen je Zaključak kojim se zadužuju resorna ministarstva koja Vladi FBiH predlažu imenovanja članova upravnih ili nadzornih odbora javnih preduzeća, da u slučajevima gdje nije ispoštovan Zakon poduzmu aktivnosti u cilju razrješenja sa dužnosti, kao i druge Zakonom propisane mjere.

Također, zaključeno je da će, prilikom predlaganja odluka o raspisivanju javnih oglasa za imenovanje članova upravnih ili nadzornih odbora institucija, javnih preduzeća ili privrednih društava sa većinskim državnim kapitalom, resorna ministarstva osigurati da se u kriterijima za imenovanja i javnim oglasima navede da kandidati moraju dokazati da ne podliježu ograničenjima iz ovih zakona. Također, preporučno je vladama kantona da putem resornih ministarstava izvrše provjere postupanja u skladu sa navedenim zakonima.

Danas je ukazano na potrebu izmjene Zakona o postupku upisa pravnih osoba u sudski registar kako bi se dobila jedinstvena baza podataka.

O ZAKLJUČCIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA FBiH

Vlada Federacije BiH razmatrala je obrazloženje zaključaka Predstavničkog doma Parlamenta FBiH o stanju u oblasti boračko-invalidske zaštite, koje je pripremilo resorno federalno ministarstvo. Ovo obrazloženje bit će dostavljeno na izjašnjenje Domu naroda Parlamenta FBiH, kako bi Vlada imala jedinstven stav oba parlamentarna doma.

Suština zaključaka odnosi se na uređenje ove oblasti jedinstvenim propisima i usmjeravanje sredstava ka onim korisnicima kojima je ta zaštita neophodna.

INFORMACIJA O STANJU METALNE, ELEKTRO I NAMJENSKE INDUSTRIJE U FBiH

Vlada FBiH razamtrala je danas i usvojila iscrpnu Informaciju Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o stanju metalne, elektro i namjenske industrije u FBiH. U ovom dokumentu se navodi da je u prethodnim mjesecima smanjen rast industrijske proizvodnje, nešto manji pad zabilježen je u spoljnotrgovinskoj razmjeni, opada izvoz, a pojedini poslodavaci najavljuju da će morati otpuštati radnike zbog smanjenog broja narudžbi.

Stoga se, navodi se u Informaciji, koja će biti upućena Parlamentu FBiH, može govoriti da se efekti recesije značajno osjećaju u BiH. Zbog toga je Vlada FBiH zadužila sva ministarstva da, svako iz svoje nadležnosti, pokrene aktivnosti ka podsticanju investicijskih aktivnosti kako bi se održala i povećala zaposlenost.

Među mjerama predloženim Parlamentu su rasterećenje privrede, poticaji proizvodnji i izvozu, preispitivanje kolektivnih ugovora, unaprjeđenje poslovnog ambijenta, kao i aktivnosti koje trebaju rezultirati povećanjem interesa za proces privatizacije.

O PRIMJENI ZAKONA O IZMJENAMA I
DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATIZACIJI PREDUZEĆA

Vlada FBiH je prihvatila Informaciju o primjeni Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća koju je pripremilo Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.Informacija je sačinjena radi otklanjanja nedoumica koje se, nakon usvojenih promjena Zakona, mogu pojaviti u njegovoj primjeni. Na ovo je ukazala Vlada Tuzlanskog kantona koja je zatražila mišljenje o primjeni Zakona, pošto su se na ESCROW računu Kantona našla neutrošena sredstva iz privatizacije izvršene prije donošenja izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća. Stoga je Vlada FBiH danas dala saglasnost Vladi Tuzlanskog kantona da može plasirati sredstva sa ESCROW računa prikupljena prije donošenja izmjena i dopuna Zakona o privatizaciji preduzeća, što će važiti i za ostale kantone.

PODRŠKA INTEGRALNOM UPRAVLJANJU SLIVOM SAVE

Razmatrajući Informaciju Agencije za vodno područje rijeke Save o aktivnostima Projekta integralnog upravljanja vodnim resursima sliva ove rijeke, Vlada FBiH je podržala predloženi pristup koji obezbjeđuje da se, u slučaju opravdane potrebe, pojedini segmenti Projekta realiziraju i zasebno.

Danas je Vlada, ujedno, ovlastila direktora Agencije da imenuje Upravljački odbor za praćenje realizacije Projekta.

* * *

96. sjednica Vlade FBiH bit će nastavljena sutra u 13.00 sati.

26.3.2009.

NASTAVAK 96. SJEDNICE VLADE FEDERACIJE BiH:

UTVRĐENI PRIJEDLOZI REBALANSA BUDŽETA ZA 2009.
GODINU I IZMJENA I DOPUNA ZAKONA O NJEGOVOM IZVRŠENJU

Vlada FBiH je danas u Sarajevu, u nastavku jučer započete 96. sjednice, utvrdila i u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku uputila Prijedlog izmjena i dopuna Budžeta za FBiH za 2009. godinu, kao i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o njegovom izvršenju.

Prema Prijedlogu, rebalansirani budžet iznosi 1.906.373.386 konvertibilnih maraka, čime su obuhvaćene sve obaveze iz 2008. godine verificirane za izvršenje, u iznosu od 260 miliona KM.

Kada je riječ o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju ovogodišnjeg budžeta, kao prioritetnim je definirano izmirenje obaveza, odnosno deficita iz budžeta za 2008. godinu utvđenog Prijedlogom rebalansiranog budžeta za 2009. godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ZAKONA O DUGU, ZADUŽIVANJU I GARANCIJAMA U FBiH

Kako je sadašnjim zakonskim odredbama utvrđeno da „kratkoročni dug može nastati samo radi financiranja deficita nastalog iz gotovinskog tijeka i otplatit će se u fiskalnoj godini u kojoj je zaduženje i nastalo“, Vlada FBiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o dugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.

Razlog za izmjene i dopune je stvaranje mogućnosti kratkoročnog zaduženja i za druge namjene, a ne samo radi financiranja deficita nastalog iz gotovinskog tijeka.

PRIVREMENA OBUSTAVA PLAĆANJA PRORAČUNSKIH IZDATAKA

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom se, zbog smanjenja prihoda ostvarenih u prvom kvartalu 2009. godine, a u cilju uspostave likvidnosti federalnog proračuna, obustavlja izvršenje i plaćanje pojedinih proračunskih izdataka.

Ova odluka, donesena sukladno Zakonu o izvršenju proračuna FBiH, bit će na snazi 45 dana, a stupa na snagu sljedećeg dana po objavi u „Službenim novinama FBiH“.

Ovim mjerama, o kojima će biti upoznat i Parlament FBiH, Federalna vlada nalaže zaustavljanje preuzimanja obveza i/ili produženja rokova plaćanja, te nalaže zabranu preraspodjele proračunskih sredstava radi preuzimanja obveza.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 16.10 sati.

 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE