96. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 25.03.2009.
Dnevni red

96. sjednica Vlade Federacije BiH održana 25. i 26.3.2009. u Sarajevu.

 1. Verifikacija Zapisnika 95. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o porezu na dobit;
 3. Nacrt zakona o dopunama Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hecergovine;
 4. Prednacrt zakona o zdravstvenoj zaštiti;
 5.  
  a) Informacija o kreditu Evropske investicijske banke za projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
  b) Nacrt ugovora o financiranju između Evropske investicijske banke (EIB-a) i Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za financiranje Projekta na Koridoru Vc – prva faza – sjever;
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
  d) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Evropske investicijske banke za Projekat Koridor Vc – prva faza – sjever;
 6. Prijedlog odluke o prijenosu prava i obaveza s JP „BH Pošta“ d.o.o. Sarajevo koja proističu iz uloženih sredstava, iz dobiti za 2000. godinu, u izgradnju autoceste Zenica – Sarajevo dionica Podlugovi – Jošanica na Federaciju Bosne i Hercegovine;
 7. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi – Konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići za financiranje rada IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići – pomoć radnicima do otvaranja stečajnog postupka;
 8. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi – Konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići za rješavanje obveza prema radnicima IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići po osnovu neto plaća i doprinosa za mirovinsko i invalidsko osiguranje za razdoblje od 01.08.2008. godine do 01.12.2008. godine;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi – Konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići za sudjelovanje u financiranju po razlici u cijeni drvnih sortimenata;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o raspodjeli dijela sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije Tekući grantovi – Konsolidacija „Krivaja“ Zavidovići za financiranje troškova rada – nesmetane isporuke električne energije;
 11. Preliminarni izvještaji o poslovanju javnih preduzeća sa prijedlozima odluka o raspodjeli dobiti;
 12. Prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za poticaj razvoja preduzetništva i obrta“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta;
 13. Prijedlog odluke o odobravanju utroška dijela sredstava „Transfer za poticaj razvoja preduzetništva i obrta“ utvrđen Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, Federalnom ministarstvu razvoja, preduzetništva i obrta;
 14. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj: 338-690-22465515-43, pod nazivom FMF-pos.tr. sredstava za zaštitu i spašavanje evidentiranog na jedinstvenom računu Trezora-Riznice Federalnog ministarstva financija Federalnoj upravi civilne zaštite;
 15. Projekat „Razvitak malog i srednjeg poduzetništva u Federaciji Bosne i Hercegovine“ s Prijedlogom zaključaka;
 16. Izvještaj o radu Povjerenstva za izbjeglice i raseljene osobe Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
 17. Informacija u vezi s provođenjem Zakona o privrednim društvima, Zakona o pravima izabranih dužnosnika, nosilaca izvršnih funkcija i savjetnika u institucijama vlasti Federacije Bosne i Hercegovine i Zakona o plaćama i drugim materijalnim pravima članova organa upravljanja institucija Federacije Bosne i Hercegovine i javnih preduzeća u većinskom vlasništvu Federacije Bosne i Hercegovine s Prijedlogom zaključaka;
 18. Informacija o Zaključcima koje je donio Predstavnički dom Federacije Bosne i Hercegovine na usaglašen prijedlog Odbora za boračko-invalidska pitanja Predstavničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i temeljnih boračkih populacija;
 19. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ sa prijedlogom zaključka;
 20.  
  a) Regulisanje prava i obaveza iz radnog odnosa zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
  b) Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za imenovanje zamjenika direktora Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 21. Informacija o aktivnostima projekta „Integralno upravljanje vodnim resursima sliva rijeke Bosne“ s Prijedlogom zaključaka;
 22. Prijedlog odluke o utvrđivanju kriterija za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 23. Prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 24. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor kandidata za imenovanje člana Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine iz Federacije Bosne i Hercegovine;
 25. Prijedlog novog teksta amandmana IX. Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o električnoj energiji;
 26. Informacija u vezi s primjenom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privatizaciji preduzeća sa Prijedlogom zaključka;
 27. Informacija o stanju metalne, elektro i namjenske industrije u Federaciji Bosne i Hercegovine s analizom utjecaja recesije s Prijedlogom zaključka;
 28. Prijedlog odluke o obustavljanju izvršavanja pojedinih rashoda i izdataka u Budžetu FBiH za 2009. godinu;
 29. Nacrt izmjena i dopuna Budžeta FBiH za 2009. godinu;
 30. Nacrt zakona o izmjeni i dopuni Zakonu o izvršavanju Budžeta FBiH za 2009. godinu;
 31. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o drugu, zaduživanju i garancijama u FBiH.
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE