95. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 18.03.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 94. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o unutrašnjoj trgovini;
 3. Prijedlog uredbe o mjerama zaštite finansijskih institucija;
 4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o utvrđivanju i načinu izmirenja unutrašnjih obaveza Federacije Bosne i Hercegovine;
 5. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o profesionalnoj rehabilitaciji, osposobljavanju i zapošljavanju osoba sa invaliditetom koje su podnijeli: zastupnica Aida Brkić; Nermina Ćemalović i Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH;
 6. Prijedlog izjašnjenja u vezi sa Zakonom o pravima lica sa onesposobljenjem;
 7. Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije BiH za 2009. godinu za sufinansiranje Projekta razvoja i očuvanja šuma, za I kvartal 2009. godine;
 8. Informacija o kreditu Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekat autoceste Kakanj - Donja Gračanica sa Nacrtom sporazuma i Prijedlozima odluka:
  a) Nacrt kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine zastupane od strane Ministarstva finansija trezora i Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za finansiranje Projekta autoput Kakanj - Donja Gračanica;
  b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj - Donja Gračanica;
  c) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit Kuvajtskog fonda za arapski ekonomski razvoj za Projekt autoput Kakanj - Donja Gračanica;
 9. Program zatvaranja obaveza iz Budžeta za 2008. godinu;
 10. Prijedlog odluke o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji ASSOCIAZIONE DEMINE ul. PIAZALLE DONATELLO 4, 51232 FIRENZA, ITALIJA, za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 12. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti stranoj nevladinoj organizaciji PORTA DEL CIELO sa sjedištem u Rimu, Via Bassano del Grappa broj 24. Italija, za osnivanje Predstavništva u Federaciji Bosne i Hercegovine;

 13. a) Prijedlog mišljenja u vezi sa određivanjem koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom u skladu sa članom 18.n Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom;
  b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom počev od februara 2009. godine;
 14. Protokol o saradnji na realizaciji projekata izgradnje ili rekonstrukcije osnovnih i srednjih škola i dječijih vrtića, sa Prijedlogom zaključka;
 15. Analiza razvijenosti poduzetničke infrastrukture u općinama Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključka;
 16. Informacija o nesreći u jami Stranjani Rudnika mrkog uglja Zenica sa Prijedlogom odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godine za pomoć nastradalima;
 17. Informacija o ostvarivanju prava raspolaganja električnom energijom iz hidroelektrana na zajedničkim vodotocima sa Srbijom i Hrvatskom, sa Prijedlogom zaključaka;
 18. Prijedlog odgovora na traženje Ombudsmena Federacije BiH radi prigovora na izbor u Nadzorni odbor „BH Telecoma“ d.d. sarajevo (LOMA-11/08; 12/08; 16/08; 17/08; 18/08 od 13.02.2009. godine);
 19. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata - davanje saglasnosti.
   
Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE