94. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.03.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O BANKAMA

Na današnjoj sjednici u Mostaru, Vlada Federacije BiH je utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o bankama.

Predložene dopune predstavljaju sastavni dio mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenje poslovnog ambijenta, a odnose se na sastav nadzornog odbora i uprave banke. Naime, obveznim je propisano da najmanje jedna trećina članova nadzornog odbora i uprave u banci moraju biti domaća fizička lica, jer ona bolje poznaju ukupnu ekonomsku situaciju i poslovno okruženje u Bosni i Hercegovini, čime mogu bitnije uticati na njihovo unapređivanje.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O JEDINSTVENOM
SISTEMU REGISTRACIJE, KONTROLE I NAPLATE DOPRINOSA

U skladu sa raspravom u oba doma Parlamenta FBiH o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa koji je rezultat zajedničkog rada interresorne grupe Vlade FBiH i predstavnika USAID-a na implementaciji istoimenog projekta.

U praksi se pojedine evidencije vode kod više institucija, a neke se ne vode nikako što je posljedica različitog načina utvrđivanja registracije i vođenja evidencija o obveznicima uplate doprinosa i o osiguranicima u postojećim poreznim i zakonima kojii uređuju pojedine oblike socijalnog osiguranja (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti).

Radi prevazilaženja ovih nedostataka i stvaranja boljih uslova za poštivanje poreznih i drugih zakona, danas utvrđenim Prijedlogom zakona se predviđa uspostava i vođenje Jedinstvenog sistema registracije, kontrole i naplate doprinosa za socijalno osiguranje (penzijsko-invalidsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti), uspostava novog sistema izvještavanja o obračunatim i naplaćenim doprinosima i propisuje postupak korištenja i zaštite pokazatelja. Poslovi u vezi Jedinstvenog sistema povjeravaju se zasebnoj organizacijskoj jedinici u okviru Porezne uprave.

Registracija obveznika i osiguranika vršit će se na temelju jedinstvene prijave, a svakom osiguraniku Porezna uprava će, najkasnije do 31.maja naredne godine, izdati uvjerenje iz Jedinstvenog sistema koje sadrži pokazatelje o stažu osiguranja, iznosu (ne)uplaćenih doprinosa i plaće za svaku fiskalnu godinu.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O DOPUNAMA ZAKONA O OVRŠNOM POSTUPKU

Federalna vlada danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po žurnom postupku uputila Prijedlog zakona o dopunama Zakona o ovršnom postupku FBiH, te tako pozitivno odgovorila na inicijative Skupštine Zeničko-dobojskog kantona i Općine Žepče za izmjene zakonske regulative u ovoj oblasti. Cilj dopuna je zaštita osnovnih funkcija javnih ustanova i vlasti.

Prijedlogom zakona su od ovrhe izuzeti nekretnine, pokretna novčana i sredstva za rad Federacije, kantona, grada, općine i javnog fonda koje ovim instancama osiguravaju neometano obnašanje djelatnosti od javnog interesa.

ODLUKA O ISPLATI STARE DEVIZNE ŠTEDNJE

„Svakom pojedinačnom potražitelju, kojem je izdana potvrda o verificiranju, isplaćuje se s Jedinstvenog računa trezora FBiH maksimalan iznos od 1.000 KM ili ukupan iznos od 1.000 KM“, precizirano je u danas donesenoj Odluci o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u FBiH za 2009. godinu.

Redoslijed isplata utvrđivat će Federalno ministarstvo financija prema kronološkom redu pojedinačno izdatih potvrda o verificiranim tražbinama koje se objavljuju u „Službenim novinama FBiH“ i u dvoje dnevnih novina.

Sredstva za ove potrebe predviđena su u federalnom proračunu za 2009. godinu.

Na današnjoj sjednici Vlada je, ujedno, prihvatila Godišnje izvješće Povjerenstva za verificiranje računa stare devizne štednje za proteklu godinu. Od 2005. do konca 2008. godine, Povjerenstvo je primilo 10.275 žalbi.

Završeno je ukupno 6.249, a u radu je ostalo 4.026 žalbi.

U 2007. godini urađeno je 2.654 premeta, od kojih je 1.108 odbijenih i 1.546 odobrenih zahtjeva za verifikaciju potraživanja u iznosu od 16 miliona KM. Protekle godine odobrena su 2.483 zahtjeva u ukupnom iznosu većem od 27 milijuna KM. Odbijeno je 1.112 žalbi.

Broj neriješenih predmeta odnosi se na one za koje su nužni dodatni pokazatelji od tijela za verificiranje u Republici Srpskoj. Upravo zbog nemogućnosti utvrđivanja relevantnog depozita, pokrenut je veliki broj sudskih postupaka i donesenih presuda. To predstavlja dodatni posao za Povjerenstvo, kako zbog davanja valjanog odgovora na tužbe štediša, tako i zbog ponovnog rješavanja žalbi nakon sudskih presuda.

SREDSTVA ZA UPOŠLJAVANJE INVALIDNIH OSOBA U FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o raspodjeli sredstava iz Budžeta FBiH za 2009. godinu za finansiranje podrške upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji BiH u iznosu od 450.000 konvertibilnih maraka.

Od navedenog iznosa, sa 100.000 KM sufinansirat će se projekat „Podrška socio-ekonomskoj reintegraciji žrtava mina kroz kreiranje radnih mjesta u zajednicama sa značajnim stepenom manjinskog povratka“ na temelju Memoranduma o suradnji od 25.9.2008. godine između Mercy Corps Scotland-Tuzla i Vlade FBiH, odnosno Federalnog ministarstva rada i socijalne politike. Ovim memorandumom predviđeno je da Federalna vlada sufinansira projekat u visini deset posto njegove ukupne vrijednosti od 1.000.000 KM.

Iznos od 350.000 KM će biti iskorišten za nastavak projekata upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji BiH putem PIU SESER-a.

PRIJENOS OBVEZNICA IRAČKE VLADE NA APF

Beogradska Jumes banka a.d. je obavijestila Agenciju za privatizaciju u FBiH (APF) kako je s Uredom za usuglašavanje iračkog duga registrirala i usuglasila sva komercijalna potraživanja poduzeća iz FBiH. Ta potraživanja su rekonstruirana sukladno uvjetima Pariškog kruga: obračun i pripis kamate za razdoblje od 1990. do konca 2005. godine, otpis 80 posto tako utvrđenih potraživanja, te konverzija preostalih 20 posto potraživanja u nove obveznice Republike Irak, čija glavnica dospijeva u 16 jednakih polugodišnjih rata od 2020. do 2028. godine, uz kamatu od 5,8 posto koja se obračunava i isplaćuje polugodišnje.

Jumes banka se izravno obraćala poduzećima u FBiH, te na ona koja su dokazali pravni kontinuitet prenijela iračke obveznice. Međutim, nije uspostavljen kontakt s četiri povjeritelja iz Sarajeva koja nemaju pravnog sljednika.

Stoga su, na sastanku održanom s Jumes bankom 26.11.2008. godine, predstavnici APF-a obrazložili kako, sukladno propisima, obveznice svih tvrtki trebaju biti prenesene na APF. Od ovog se izuzimaju „Energoinvest“ i „Hidrogradnja“, jer su ova potraživanja iskazali u aktivnoj podbilanci.

Kako bi ovakav aranžman bilo moguće ostvariti, Vlada FBiH danas je donijela Odluku o davanju ovlasti za prijenos obveznica iračke vlade na APF. Ovlast se odnosi na obveznice četiri kompanije „Integra“, „Bitas“, UPI i „Šipad“ u ukupnom iznosu od 960.559,38 američkih dolara. Danas je, također, data APF-u i Punomoć, koju će potpisati premijer FBiH, za potpis Ugovora s Jumes bankom o prijenosu obveznica.

O RADU FONDACIJE ZA STAMBENO ZBRINJAVANJE
BORACA U 2008. GODINI I PROGRAMU RADA ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Izvještaj o poslovanju Fondacije za pružanje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika branilačkih populacija u prošloj godini.

U prošloj godini iz Budžeta FBiH odobreno je 834, 2 hiljade KM na ime pomoći u rješavanju stambenih pitanja boračke populacije, dok je od povrata ranije datih kreditnih sredstava za ove namjene osigurano još dodatnih 790,8 hiljada KM. Nakon raspisivanja javnog oglasa za dodjelu ukupno 1,5 miliona KM za ove namjene javilo se 805 aplikanata.Od valjanih 350 zahtjeva utvrđena je rang lista 131 aplikanta za dodjelu raspoloživih sredstava. Dodijeljene su i tri bespovratne pomoći za posebne namjene u iznosu od ukupno 15.000 KM.

Usvajajući Izvještaj Vlada je donijela zaključak da Federalno ministarstvo pravde ubrza inicijativu za izmjenu i dopunu člana 22. Zakona o udugama i fondacijama BiH u cilju rješavanja statusa Fondacije, a da Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i dalje vrši nadzor nad radom Fondacije.

U Programu rada Fondacije za ovu godinu planirano je da se za stambeno zbrinjavanje boraca iz Budžeta FBiH osigura 834,2 hiljade KM što, uz očekivanih 765,8 hiljada povrata od ranijih kredita, čini ukupno 1,6 miliona KM. Sredstva će se dodjeljivati za kupovinu ili izgradnju stanova (iznos kredita do 20.000 KM) na period otplate od 15 godina, uz 2 posto kamate, odnosno za popravku i sanaciju stambenih jedinica odobravaće se kreditna sredstva do 10.000 KM, uz rok otplate od 10 godina i kamatu 3 posto na godišnjem nivou. Planirano je da se u ovoj godini odobri oko 140-150 boračkih zahtjeva za dodjelu namjenskih kreditnih sredstava.

RJEŠENJE O UVOĐENJU U POSJED EKSPROPRISANIH NEKRETNINA

Federalna vlada je danas, na prijedlog JP Direkcija cesta FBiH, donijela Rješenje kojim se dozvoljava ulazak u posjed nekretnina eksproprisanih od strane Općinske službe za imovinsko-pravne, geodetske poslove i katastar nekretnina Općine Novi Grad Sarajevo.

Rješenje je doneseno iz potrebe nastavka radova na izgradnji „Sarajevske zaobilaznice“, dionica LOT 1, Jošanica-Butila, radi realiziranja ciljeva od javnog interesa i investicije velike vrijednosti.

O PRIMJENI OKOLIŠNIH ZAKONA I IZDAVANJU OKOLIŠNIH DOZVOLA

Vlada FBiH usvojila je danas Izvješće o realizaciji projekta „Obuka za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematici izdavanja okolišnih dozvola“.

Kako je navedeno u Izvješću, s obzirom na neodgovarajuće stanje u oblasti primjene okolišnih zakona u praksi i na evidentno mali broj postojećih gospodarskih subjekata koji su podnijeli zahtjeve za okolišnu dozvolu, Federalno ministarstvo okoliša i turizma je odlučilo da neposredno upozna sve relevatne subjekte o zakonskim obvezama posjedovanja okolišne dozvole iako postojeća postrojenja imaju uporabnu dozvolu i trenutno rade.

Jedan od ciljeva obuke je pružanje konkretne stručne pomoći tvrtkama kako da izrade Plan aktivnosti sa mjerama i rokovima za postepeno prilagođavanje tehnoloških procesa smanjenju emisije, odnosno zagađivanja putem primjene najboljih, trenutno raspoloživih tehnika kao preduvjet za dobivanje okolišne dozvole.

Drugi cilj je bio obuka djelatnika u stručnim službama kantona i općina koji rade kao državni službenici na izdavanju rješenja za urbanističku saglasnost, građevinsku i okolišnu dozvolu. Održano je u tu svrhu 10 radionica sa preko 500 sudionika.

Vlada je, usvajajući Izvješće, zadužila Fedealno ministarstvo okoliša i turizma da nastavi aktivnosti promicanja i edukacije svih zainteresiranih strana i javnosti u ovoj oblasti.

O RADU AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU

Vlada FBiH je razmatrala Izvještaj Agencije za državnu službu FBiH o stanju kadrova u organima državne službe u FBiH za 2008. godinu, u kojem se konstatuje da je revizija radnih mjesta od 2005. do 2008. godine obavljena u 461 organu državne službe (98,7 posto od njihovog ukupnog broja).

Utvrđeno je da je u kontrolisanim organima zaposleno 6.062 državnih službenika i 13.631 namještenik. Rješenja o prestanku radnog odnosa donesena su za 117 državnih službenika koja nisu ispunjavala uslov u pogledu stručne spreme, za 290 njih zbog nezakonitog zapošljavanja i za 25 zbog neispunjavanja oba pomenuta uvjeta.

U Planu rada Agencije za ovu godinu, koji je također bio na dnevnom redu današnje sjednice Vlade FBiH, između ostalog je predviđeno okončanje postupka revizije radnih mjesta, unapređenje saradnje sa organima radi brže realizacije mjera iz Akcionog plana, te jačanje uloge ove Agencije u procesu zapošljavanja, uz modernizaciju procedura zapošljavanja i ocjenjivanja državnih službenika u organima državne službe.

UREDBE O BORAVIŠNOJ TAKSI I O ČLANARINAMA U TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela nove uredbe: o boravišnoj taksi i o članarinama u turističkim zajednicama. Prvom uredbom se uspostavljaju mehanizmi za veću finansijsku disciplinu u prikupljanju boravišne takse s ciljem povećanja stepena njene naplate, koja trenutno nije na zadovoljavajućem nivou. Prema ovoj uredbi boravišnu taksu plaća građanin – domaći i strani državljanin koji se izvan svog prebivališta u turističkom mjestu koristi uslugama noćenja u smještajnom objektu u kojem se obavlja ugostitetljska ili turistička djelatnost. Uredbom je precizirano ko sve nije obavezan plaćati boravišnu taksu koja se, inače, plaća po svakom ostvarenom noćenju. Visinu takse utvrđuje Vlada FBiH na prijedlog resornog ministra, a prikupljena sredstva se raspoređuju tako da 80 posto pripada turističkoj zajednici kantona, a 20 posto Turističkoj zajednici Federacije BiH.

Drugom, odnosno Uredbom o članarinama u turističkim zajednicama, visina ove pristojbe je, u skladu sa Operativnim planom za implementaciju Socijalnog sporazuma 2009.- 2010. godine i Programom mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unapređenje poslovnog ambijenta, smanjena u odnosu na dosadašnju za 50 posto za sve razrede, čime se doprinosi rasterećenju privrednika, računajući da će kroz povećan stepen naplate biti obezbijeđena sredstva neophodna za osnovne funkcije turističkih zajednica.

Sredstva od članarine dostavljaju se turističkoj zajednici kantona - 80 posto i Turističkoj zajednici Federacije BiH -20 posto. Od ovih, kao i sredstava prikupljenih od boravišnih pristojbi, predloženo je da su turističke zajednice dužne da 35 posto rasporede za unapređenje turizma, a 25 posto za očuvanje, konzerviranje i obnavljanje kulturno-historijskog i prirodnog naslijeđa. Ova sredstva raspoređivaće se na osnovu Programa i Odluke koje donosi Vlada FBiH na zajednički prijedlog federalnih ministarstava: kulture i sporta i turizma i okoliša.

O STANJU U KAZNENO-POPRAVNIM ZAVODIMA

Nakon što je danas razmotrila i prihvatila Informaciju Federalnog ministarstva pravde o stanju u kazneno-popravnim zavodima Federacije BiH, Vlada FBiH razmotrila je cijeli set kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih mjera za popravljanje stanja u ovoj oblasti.

Ono što žurno treba učiniti je u cijelosti izmiriti novčane obveze spram KPZ-ova iz 2008. godine, a osobito se to odnosi na dovršetak gradnje i otvaranje novih smještajnih kapaciteta tuzlanskog KPZ-a. Treba omogućiti upošljavanje većeg broja pripadnika zatvorske straže, ali i ostalih službenika. Po žurnom postupku treba usvojiti novi Zakon o izvršenju kaznenih sankcija u FBiH, kojim bi bilo regulirano i pitanje osnivanja zatvorenih odjela u postojećim KPZ-ovima.

Racionalnijom uporabom i prenamjenom moguće je poboljšati uvjete za smještaj osuđenih, a kroz potpuniju i veću primjenu isntituta uvjetnog otpusta osuđene osobe treba uključiti u normalan rad i život u zajednici.Treba nastaviti aktivnosti na osnivanju odgojno-popravnog doma za maloljetnike u Orašju, te naći lokaciju za izgradnju zatvora za žene, te za premještaj postojećeg maloljetničkog odjela iz KPZ Zenica.

Među srednjoročnim mjerama je i osnivanje neovisnih promatračkih tijela radi nadgledanja uvjeta za izdržavanje kazne i ponašanja prema zatvorenicima. Jedna od dugoročnih mjera je dodatna izobrazba zatvorskih službenika iz oblasti karakterističnih za rad u visoko rizičnim uvjetima.

Danas je Federalno ministarstvo pravde zaduženo da, na temelju ponuđenih mjera, Vladi FBiH dostavi parametre na osnovu kojih će biti utvrđeni konkretni koraci za poboljšanje stanja ovoj oblasti.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH je, na prijedlog Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, donijela rješenja o nominiranju članova nadzornih odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo i HP d.o.o. Mostar.

Za članove Nadzornog odbora JP BH Pošte nominirani su: Zijo Brzina, Mesud Omerspahić, Goran Mišić, Avdija Kovačević, Avdija Numanović, Senada Kurtanović i Romeo Zelenika, a u Nadzorni odbor HP Mostar: Antonija Krtalić ( predsjednik), Marko Bagarić, Radoslav Udovičić, Mate Mađarević, Hajrudin Radžo i Mensur Galijatović ( članovi).

U Međuresornu komisiju za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja, danas su imenovani dr. Fani Majkić (predsjednica), dr. Fehma Kovač, dr. Ivan Kantor, dr. Jasna Gribajčević, dr. Ivan Šandrk, Dobrica Jonjić, Zehra Novo-Omanović, Nafija Kurtić-Osmanović i dr. Mirsad Muftić.

Za v.d. direktora velikokladuškog „Akrokomerca“ d.d., na privremeni rok do 60 dana, Vlada je danas imenovala Enesa Selimovića.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 14.10 sati.
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE