94. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.03.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 93. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o dopunama Zakona o bankama;
3. Nacrt zakona o jedinstvenom sistemu registracije, kontrole i naplate doprinosa;
4. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o Službi za zajedničke poslove organa i tijela Federacije Bosne i Hercegovine;
5. Prijedlog odluke o gotovinskim isplatama verificiranih tražbina po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
6. Prijedlog odluke o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine;
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu kulture i sporta;
8. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer Fondaciji za muzičke, scenske i likovne djelatnosti“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer Fondaciji za bibliotečku djelatnost“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
10. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer Fondaciji za Fond za izdavaštvo“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Transfer za kinematografiju“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
12. Prijedlog odluke o otpisu potraživanja Federalne direkcije za civilnu avijaciju – Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo prema JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo;
13. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu za finansiranje podrške upošljavanja invalidnih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine;
14.
a) Prijedlog mišljenja u vezi sa određivanjem koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom u skladu sa članom 18.n Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom;
b) Prijedlog odluke o utvrđivanju koeficijenta za usklađivanje visine mjesečnih novčanih primanja lica sa invaliditetom počev od februara 2009. godine;
15. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke;
16. Prijedlog odluke o rasporedu sredstava „Transfer za političke stranke i koalicije“ Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu, za I kvartal 2009. godine;
17. Prijedlog odluke o davanju ovlasti za prenos obveznica iračke vlade na Agenciju za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine;
18.
a) Izvještaj o radu Fondacije za pruženje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija sa Prijedlogom zaključaka;
b) Program rada Fondacije za pruženje pomoći u rješavanju stambenih pitanja pripadnika boračkih populacija za 2009. godinu;
19. Informacija o izvršenim ulaganjima u adaptaciju zgrade Geodetskog zavoda u Sarajevu, ulica Džemala Bijedića 95, u cilju smještaja federalnih organa i tijela;
20. Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke – davanje saglasnosti;
21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Federalnog ministarstva kulture i sporta;
22. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti rješenja o eksproprijaciji;
23. Godišnji izvještaj Komisije za verifikaciju stare devizne štednje;
24. Izvještaj o realizaciji projekta „Obuka za podizanje svijesti o primjeni okolišnih zakona i problematike izdavanja okolišnih dozvola“ sa Prijedlogom zaključaka;
25. Izvještaj o stanju kadrova u organima državne službe u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2008. godinu i Plan rada Agencije za državnu službu u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
26. Informacija o stanju u kazneno-popravnim zavodima FBiH;
27. Prednacrt zakona o dopunama Zakona o izvršnom postupku FBiH;
28. Prijedlog uredbe o boravišnoj taksi;
29. Prijedlog uredbe o članarinama u turističkim zajednicama;
30. Prijedlog za nominiranje kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora JP BH Pošta d.o.o. Sarajevo;
31. Prijedlog za nominiranje kandidata za imenovanje članova Nadzornog odbora HP d.o.o. Mostar;
32. Prijedlog rješenja o imenovanju Međuresorne komisije za izradu Pravilnika o kriterijima i postupku medicinskog vještačenja.
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE