93. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.03.2009.
Saopćenje o radu

 

RAZMATRAN PREDNACRT ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O RADU

Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu, kojeg je Vlada FBiH razmatrala na današnjoj sjednici u Sarajevu, ima za cilj da osigura veći stepen harmonizacije postojećih zakonskih rješenja sa konvencijama Međunarodne organizacije rada koje je prihvatila i naša zemlja. Ovo se posebno odnosi na konvencije o godišnjem odmoru, o minimalnoj starosnoj dobi i o zaštiti materinstva, kao i na odredbe o radu i radnim odnosima revidirane Evropske socijalne povelje.

U skladu s tim, propisana je bolja prevencija i zaštita od svakog oblika diskriminacije svih zaposlenih osoba, kao i osoba koje traže zaposlenje, te usklađene odgovarajuće odredbe sa Zakonom o ravopravnosti polova u BiH.

Pored toga, bilo je neophodno u zakonska rješenja ugraditi neka od prava iz radnog odnosa sadržana u kolektivnim ugovorima, te utvrditi osnovne kriterije na osnovu kojih se sindikat, odnosno udruženje poslodavaca smatraju reprezentativnim socijalnim partnerom za učešće u kolektivnom pregovaranju i drugim oblicima socijalnog dijaloga. Ovim pitanjima posvećeno je čitavo zakonsko poglavlje pod nazivom “Reprezentativnost sindikata i udruženja poslodavaca”.

Prednacrt zakona, usklađen sa mišljenjima kantona, daje i veća ovlaštenja federalnom i kantonalnim inspektorima rada i osigurava njihovu veću međusobnu koordinaciju i saradnju, što se cijeni neophodnim u suzbijanju, prije svega, rada na crno.

Vlada FBiH je zaključila da, prije utvrđivanja Nacrta, mišljenje o ponuđenim rješenjima zatraži i od Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O GEOLOŠKIM ISTRAŽIVANJIMA FBiH

U skladu sa sugestijama i prijedlozima iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada FBiH je danas utvrdila Prijedlog zakona o geološkim istraživanjima FBiH. Njime se uređuje i razgraničava nadležnost u ovoj oblasti između Federacije BiH i kantona i usklađuju odredbe važećeg zakona iz 1993. godine sa zakonima donesenim u međuvremenu.

O predloženim rješenjima obavljena je prethodna rasprava u kantonima, budući da se radi o zajedničkoj nadležnosti Federacije i kantona, kao i u privrednim društvima i stručnim javnim ustanovama koje se bave geološkim istraživanjima i eksploatacijom mineralnih sirovina.

Prijedlogom ovog zakona stvaraju se uvjeti za strateški razvoj i utvrđivanje jedinstvenog načina istraživanja i korištenja rezultata tih istraživanja na području cijele Federacije, što je posebno značajno sa stanovišta planiranja racionalne eksploatacije u Federaciji BiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O RUDARSTVU

Na današnjoj sjednici Vlade FBiH utvrđen je i u parlamentarnu proceduru upućen Prijedlog zakona o rudarstvu u koji su, sukladno njihovom značaju i svrsishodnosti, ugrađene sugestije i primjedbe date na Nacrt zakona. Prijedlogom ovog zakona se odredbe postojećeg, koji je donsen prije 14 godina, usklađuju sa rješenjima iz, u međuvremenu donesenih zakona (o koncesijama, o vodama, o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH, o privrednim društvima, o javnim preduzećima, o inspekcijama, o prekršajima i o vlasničko-pravnim odnosima, kao i set zakona iz oblasti okoliša).

O rješenjima u Prijedlogu zakona obavljene su prethodne konsultacije u kantonima pošto se radi o materiji iz zajedničke nadležnosti Federacije i kantona. U skladu s tim, odnosi između federalnih i kantonalnih vlasti kod eksploatacije mineralnih sirovina uređeni su na načelima razgraničenja prava, obaveza i odgovornosti.

Prijedlog zakona regulira pravni status rudnog blaga, odnosno mineralnih sirovina, kao dorba od opšteg interesa i u vlasništvu države, način i uslove upravljanja mineralnim sirovinama, zaštitu, izvođenje rudarskih radova, mjere zaštite na radu, obustavu izvođenja i trajni prekid rudarskih radova, tehničku dokumentaciju i projektovanje, rudarska mjerenja i rudarske planove, inspekcijski nadzor i zaštitu i uređenje prostora.

PROGRAM UTROŠKA SREDSTAVA OD TAKSE ZA AUTOCESTU

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o davanju saglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste.

Federalna direkcija za izgradnju, upravljanje i održavanje autocesta za ovu godinu planira prihode od naplate takse za korištenje autoceste u iznosu od deset miliona KM, a zaključno sa 31.12.2008. godine Direkcija je raspolagala sa iznosom od 6.089.880,76 KM. Prema danas usvojenom programu ova sredstva će biti raspoređena za nabavku zemljišta, građevina, opreme i stalnih sredstava u obliku prava, izdatke za energiju, komunalne usluge, tekuće održavanje, osiguranje, banakarske usluge, usluge platnog prometa, za nabavku materijala i sitnog inventara, ugovorene i druge posebne usluge.

ODOBRENA PRENAMJENA NEUTROŠENIH SREDSTAVA

Federalna vlada danas je dopunila Odluku o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP „Zračna luka Mostar“, utvrđenih proračunom FBiH za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija. Na ovaj način Vlada FBiH je pozitivno odgovorila na molbu mostarske zračne luke upućene Federalnom ministarstvu za prenamjenu dijela odobrenih, a neutrošenih sredstava od 250.000 konvertibilnih maraka radi izmirenja tekućih financijskih obveza.

TRANSFER ŽELJEZNICAMA FBiH

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o Programu raspodjele sredstava tekućeg granta „Subvencije javnim preduzećima- Federalnog ministarstva prometa i komunikacija-transfer željeznicama FBiH“ u iznosu od 24 miliona KM.

Sredstva su namijenjena održavanju željezničke infrastrukture u 2009.godini, obavljanju usluga putničkog saobraćaja i kombinovanog prijevoza, te Bosanskogercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji Sarajevo na ime učešća Federacije BiH u finansiranju u ovoj godini.

Razlozi za donošenje ove Odluke proističu iz hitnosti donošenja svih potrebnih provedbenih dokumenata Budžeta FBiH za 2009.godinu, potreba ovog važnog infrastrukturnog sektora, te provođenja preporuka Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH da se ovakve odluke donose do kraja protekle ili na samom početku nove budžetske godine.

PLAN POSLOVANJA JP ŽELJEZNICE FBiH ZA 2009. GODINU

Federalna vlada je dala saglasnost na Odluku Skupštine Javnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo o usvajanju Plana poslovanja za 2009.godinu.

Plan je pripremljen, uz učešće Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, na osnovu detaljne analize poslovnog sistema i funkcionalnog stanja infrastrukture, rebalansa Srednjoročnog plana razvoja, kao i elaborata za izračun troškova.

U ovoj je godini planirano da se preveze 8,2 miliona tona robe, ostvari 992,8 miliona netotonskih kilometara, te preveze 593 hiljade putnika uz ostvarenih 45,4 miliona putničkih kilometara. Planira se povećanje udjela u transportu masovnog prijevoza robe, naročito u dijelu prijevoza za potrebe teške bazne industrije i prijevoza nafte.

U skladu sa predviđenim obimom poslova planirani su radovi na tekućem i investicionom održavanju mobilnih kapaciteta, te ulaganja u infrastrukturne trase i kapacitete. Nema značajnijih povećanja aktivnosti u odnosu na prethodnu godinu pošto se u obzir uzimaju ekonomska situacija i kretanja na svjetskom tržištu što će se odraziti i na ovu kompaniju.

Planirana pokrivenost troškova prihodima iznosi 112,2 posto. Od željezničkih usluga očekuje se prihod od 82,14 miliona KM i dobit kompanije u iznosu od 580.000 KM.

SKUPLJI UGLJEN ZA TERMOELEKTRANE

Vlada FBiH donijela je danas Odluku o davanju suglasnosti na cijene ugljena za termoelektrane. Na ovaj način Vlada se suglasila sa odlukama i zaključcima nadzornih odbora rudnika ugljena u FBiH, tako da cijena ugljena iz površinske eksploatacije bude 4,70, a iz podzemne 5,00 KM/GJ. Riječ je o osnovnim cijenama, koje ovise o kaloričnoj vrijednosti ugljena.

Ovakva odluka obrazložena je time što je u 2007. i 2008. godini došlo do naglog poremećaja na tržištu repromaterijala nužnih za rad rudnika ugljena.

Uz ovu odluku, Vlada je usvojila zaključak da se sredstva od povećanja cijene ugljena mogu koristiti jedino za povećanje stupnja sigurnosti i uvjeta rada i standarda rudara. O realiziranju ovog zaključka skrbit će Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije.

IZMJENA SPORAZUMA O PRIJENOSU NADLEŽNOSTI I
NASTAVKU FINANSIRANJA KOMISIJE ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE

Vlada FBiH je dala saglasnost na izmjene Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prijenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa Aneksom VII Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH. Izmjenama se važenje Sporazuma produžava do kraja 2009. godine.

Ova je izmjena donesena kako bi se osiguralo da Komisija nastavi raditi radi postupanja po zahtjevima Suda Bosne i Hercegovine.

Vlada je razmatrala i Izvještaj o radu ove Komisije za 2008. godinu. U ovom se dokumentu konstatuje da je do kraja prošle godine zaprimljeno 1.072 predmeta i 35 predmeta za ponovno razmatranje odluka Komisije od strane Službe za zajedničke poslove Vlade FBiH, koja je pravni sljednik Federalnog ministarstva odbrane po ovim pitanjima.

U prošloj je godini Komisija održala 14 sjednica, te donijela odluke po zahtjevima za ponovno razmatranje u 60 slučajeva. Ostalo je neriješeno 35 ovakvih zahtjeva. Od strane Suda BiH je zaprimljeno 109 tužbenih zahtjeva po upravnim sporovima, od čega su 82 riješena do kraja godine.

IZVJEŠĆE UREDA ZA PRITUŽBE

Ured za pritužbe javnosti, koji djeluje u Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova, od 1.10. do 31.12.2008. godine razmotrio je 120 žalbi i drugih akata koji se odnose na rad pripadnika MUP-a, kaže se u Izvješću razmatranom na današnjoj sjednici Vlade FBiH.

Primljeno je 12 izvješća Jedinice za profesionalne standarde (JPS) o provedenim unutarnjim istragama protiv policijskih službenika, uz mišljenja načelnika JPS-a. U četiri slučaja Ured je žalbe ocijenio utemeljenima, te kako postoje uvjeti za pokretanje stegovnog postupka. Šest žalbi je odbio kao neutemeljene, a u dva slučaja Ured se nije usuglasio s mišljenjem načelnika JPS-a, te je zatražio ponavljanje istrage.

U ovom razdoblju JPS je dostavila sedam zahtjeva za pokretanje stegovnog postupka, podnijetih Stegovnom povjerenstvu zbog teže povrede službene dužnosti službenika FMUP-a.

U 14 slučajeva Ured je zatražio od JPS-a provedbu internog postupka na temelju žalbi koje je izravno primio ili koje mu je dostavila JPS.

PLAN PREMJERA I USPOSTAVE KATASTRA NEKRETNINA

Na prijedlog Federalne uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, Vlada FBiH prihvatila je danas Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2009. godinu.

Tako je u ovoj godini, uz ostalo, planirano dovršenje nekoliko već započetih projekata: premjer i digitaliziranje dijelova općina Jajce, Maglaj i Posušje, komasacija dijelova općina Odžak i Orašje i izrada projektne dokumentacije za dijelove općina Ravno, Čapljina i Posušje, te izrada listova digitalne topografske karte u srazmjeri 1:25.000.

Predviđena je i obnova geodetske mreže gradskih dijelova općina Bihać, Cazin, Velika Kladuša, Zavidovići, Teočak, Čelić, Gračanica, Gradačac, Livno, Bosansko Grahovo, Odžak, Goražde, Ključ, Sapna, Srebrenik i Tešanj. Uz to, bit će digitalizirani katastarski planovi 56 općina u FBiH.

Prema planu, za ovogodišnje aktivnosti premjera i katastra nekretnina trebat će osigurati 1,3 milijuna konvertibilnih maraka.

O STANJU U OBLASTI BRANITELJSKO-INVALIDSKE ZAŠTITE

Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata upoznalo je Vladu FBiH, danas dostavljenom Informacijom, sa stanjem i provedbom zakona iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite u FBiH.

Nakon usvajanja Informacije, koju će dostaviti i Parlamentu FBiH, Vlada je zadužila Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida domovinskog rata da pripremi set mjera kako bi ova oblast bila reformirana sukladno ekonomskoj situaciji.

Ukazano je i na potrebu intenziviranja inspekcijskog i upravno-financijskog nadzora nad provedbom zakona u ovoj oblasti. Nadležno federalno ministarstvo ostvarit će još veću suradnju s Institutom za medicinsko vještačenje s ciljem bržeg davanja ocjena, nalaza i mišljenja o postotku invaliditeta.

Sukladno zaključcima Parlamenta FBiH, nadležno ministarstvo će do 1.6.2009. godine pripremiti Pravilnik o jedinstvenom registru pripadnika oružanih snaga i korisnika prava iz oblasti braniteljsko-invalidske zaštite, koristeći preciznu ratnu evidenciju svih braniteljskih kategorija.

Do istog roka će Parlamentu FBiH biti dostavljeni tekstovi dva zakona. U prvom slučaju je riječ o Zakonu o beneficiranim mirovinama koji bi obuhvatio dosadašnje tri uredbe o povoljnijem umirovljenju pripadnika bivše Vojske FBiH i službenika i namještenika bivšeg Federalnog ministarstva obrane.

Drugim zakonom bit će regulirana revizija svih korisnika prava, kao i uvjeti, načini i postupci izvršenja revizije u oblasti braniteljsko-invalidske zaštite.

Uz ostale mjere, bit će pripremljen i program upošljavanja braniteljskih populacija.

O NEUMSKIM HOTELIMA

Danas je Vlada FBiH prihvatila Informaciju o statusu poduzeća s dvojno iskazanom imovinom/kapitalom s teritorija općine Neum.

Istodobno, zadužila je Federalno ministarstvo okoliša i turizma na pokretanje inicijative kako bi, sukladno Uredbi o vršenju ovlasti tijela FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala, hoteli s nespornom strukturom kapitala, pod mjerodavnošću Agencije za privatizaciju u FBiH, bili uvršteni na popis gospodarskih društava spram kojih ovlasti obavljaju tijela FBiH. To podrazumijeva i provedbu procedure za imenovanje predstavnika državnog kapitala u ova društva.

KREDIT ZA RAZVOJ VODOSNADBIJEVANJA ZA OPĆINU LIVNO

Vlada FBiH usvojila je danas Odluku o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita Reiffeisen Zentralbank Osterreich aktiengesellschaft za Projekat „Razvoj sistema vodosnadbijevanja za Općinu Livno“ u iznosu od 3,5 miliona eura. Rok otplate ovog beskamatnog kredita je 12 godina uz grace period od 3,5 godine, a upotpunosti će ga otplaćivati Općina Livno.

Osnovni razlog za donošenje ove odluke je nezadovoljavajuće i neodrživo stanje u sektoru vodosnadbijevanja na području Livna. Postojeća vodovodna mreža je u veoma lošem stanju, a znatan broj stanovnika nema pristup javnom sistemu vodosnadbijevanja.

Prihavćanjem ovog kreditnog sporazuma stvaraju se uslovi za finansiranje projekta na izgradnji vodovoda „Livanjski horiznot“ dionica Žabljak-Bila-Lipa-Prolog-Rujan, koji će omogućiti kvalitetnije snadbijevanje pitkom vodom šireg područja Općine Livno.

O RASPODJELI 3,05 POSTO SREDSTAVA S JEDINSTVENOG RAČUNA

Nakon presude Ustavnog suda FBiH kojom je nezakonitom ocijenjena odredba članka 1. stavak 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u FBiH, ostalo je otvoreno pitanje raspodjele 3,05 posto sredstava s Jedinstvenog računa.

Riječ je o sredstvima koja su, kao dio javnih prihoda u FBiH, bila namijenjena za privremeno financiranje naknada neuposlenim razvojačenim braniteljima. Ovakvo rješenje bilo je privremenog karaktera, odnosno bilo je na snazi do 31.12.2008. godine, odnosno do roka važenja Zakona o pravima razvojačenih branitelja i članova njihovih obitelji.

Pošto se Ustavni sud FBiH, na upit premijera FBiH, oglasio nenadležnim za raspodjelu preostalih 3,05 posto javnih prihoda, Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom se raspodjeljuju ova sredstva. Riječ je o 4.184.501 konveribilnoj marki koji će se rasporediti u omjeru 42,20 posto proračunu Federacije i 57,80 posto kantonalnim proračunima. Doznačavanje sredstava svakom kantonu pojedinačno vršiće se sukladno Uputstvu o određivanju sudjelovanja kantona, jedinica lokalne samouprave i nadležnih kantonalnih organa za ceste u prihodima od neizravnih poreza i načinu raspoređivanja tih prihoda za 2008. godinu.

Vlada je zaključkom preporučila kantonima da ova sredstva usmjere za isplatu naknada razvojačenih branitelja.

SREDSTVA ZA OTPLATU OBVEZA „B&H AIRLINESA“

Današnjom Odlukom, Federalna vlada utvrdila je dinamiku prebacivanja i namjenu sredstava prikupljenih od putničke pristojbe - naknade za unaprjeđenje zračnog prometa u FBiH.

Ta sredstva bit će prebacivana JP „B&H Airlines“ d.o.o. Sarajevo dvaput mjesečno - svakog 15. i posljednjeg dana u mjesecu, a namijenjena su otplati obveza proisteklih iz ugovora o dva financijska leasinga i o dugoročnom kreditu.

OKVIRNI I FINANSIJSKI PLANOVI AGENCIJA
ZA VODNA PODRUČJA JADRANSKOG MORA I RIJEKE SAVE

Vlada FBiH dala je danas saglasnost na okvirne i finansijske planove agencija za vodno područje Jadranskog mora i za vodno područje rijeke Save, koji se odnose na period 2009.-2011. godina.

U Okvirnom i finansijskom planu Agnecije za vodno područje Jadranskog mora se u trogodišnjem periodu planiraju aktivnosti na usvajanje Strategije upravljanja vodama Federacije BiH, pripremi podloga i dokumentacije za Plan upravljanja vodama, provođenje monitoringa kvaliteta i kvantiteta voda, razvoj informacionih sistema voda, povećanje stepena sigurnosti odbrane od poplava na vodotocima I kategorije, održavanje zaštitinih objekata od štetnog djelovanja voda, izradu podloga za pripremu podzakonskih akata, te za implementaciju projekata finansiranih sredstvima Budžeta FBiH. Predviđeno je ostavrenje prihoda u iznosu od 4.280.834 KM. Prema usvojenom Okvirnom i finansijskom planu Agencije za vodno područje rijeke Save izvršena je korekcija stavki, na način da su određena sredstva iz prihoda Agencije izdvojena za sufinansiranje izgradnje i/ili rekonstrukciju objekata koji su u nadležnosti kantona i lokalnih zajednica. Radi se o objektima za korištenje voda ili vodosnadbijevanje, za zaštitu voda ili kanalizaciju i prečišćavanje otpadnih voda i zaštitu vodnih objekata, kao što su objekti za zaštitu od poplava na površinskim vodama II kategorije.

Nakon današnje rasprave, Vlada je zaključila da nadležno federalno ministarstvo i Agencija za vodno područje rijeke Save u Okvirni finansijski plan ubace i obaveze koje se odnose na saniranje korita rijeke Plive.

O PROVEDBI PROGRAMA REREGISTRACIJE NEUPOSLENIH U FBiH

Razmatrajući Izvještaj Federalnog zavoda za zapošljavanje o provedbi reregistracije neuposlenih osoba u Federaciji BiH, Vlada FBiH je ocijenila da je realizacija ovog programa doprinijela smanjenju broja neuposlenih osoba, posebno u pogledu ažuriranja evidencija neuposlenih putem saradnje sa nadležnim institucijama, što je značajno sa aspekta sprječavanja zloupotreba statutusa neuposlenih i prava koja se po tom osnovu stiču.

Podaci pokazuju da je tokom prošle godine sa evidencija kantonalnih službi za zapošljavanje brisano 127.149 osoba, od čega su zaposlene 60.224 osobe. U istom periodu prijavile su se na evidenciju 98.222 osobe.

U periodu od 1.1. do 1.12.2008. godine povećan je broj zaposlenih osoba za 10.354.

Krajem prošle godine na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje registrirane su 338.643 nezaposlene osobe, što predstavlja smanjenje za 28.062 osobe u odnosu na januar iste godine.

Sve ovo, prema zaključku Vlade, upućuje na neophodnost daljnjeg dosljednog provođenja ovog programa uz punu saradnju svih nadležnih organa radi uspostave pouzdanih i potpunih pokazatelja na tržištu rada.

O UTROŠKU SREDSTAVA ZA ŽELJEZNICU

Vlada FBiH prihvatila je Informaciju o utrošku sredstava proračuna FBiH za proteklu godinu namijenjenih financiranju sektora željeznica.

Prema Informaciji, za 12 mjeseci protekle godine je, s proračunske pozicije namijenjene subvenciji javnih poduzeća, za potrebe željeznice odobreno 29.000.000 konvertibilnih maraka. Od toga je doznačeno 22.208.833 KM, odnosno 76,58 posto.

Ocijenjeno je kako su ova sredstva namjenski utrošena za održavanje željezničke infrastrukture u FBiH, za sufinanciranje javnog putničkog servisa, te za rad Bosanskohercegovačke željezničke javne korporacije.

O ORGANIZIRANJU I POTPORI SAJAMSKO-KONFERENCIJSKIM MANIFESTACIJAMA U OBLASTI TURIZMA U 2009.

U Informaciji koju je Vlada FBiH usvojila danas, navodi se da je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, uz potporu Vlade, pokrenulo aktivnosti s ciljem boljeg pozicioniranja turizma kao gospodarske grane u ukupnom gospodarskom razvitku i aktiviranja nesumnjivih turističkih potencijala.

Aktivnosti se kreću od započetih reformi u zakonodavstvu, preko izrade Strategije razvoja turizma do 2019. godine, izrade Master planova za odabrana područja, do programa sufinansiranja projekata koji imaju za cilj stvaranje prepoznatljivog turističkog identiteta, povećanje konkurentnosti i kvalitete domaće turističke ponude. U ovom trenutku turistički sektor je suglasan kako je najveći problem domaćeg turizma loša promocija FBiH kao turističke destinacije, odnosno izostanak organizirane promocije destinacija i turističkih proizvoda. U tom svjetlu, sajamske manifestacije predstavljaju jedinstvenu prigodu za sveobuhvatno predstavljanje turističke ponude, susret s novim klijentima, njegovanje kontakata s poslovnim partnerima, sondiranje tržišta, ali i definiranje buduće strategije.

Za ove namjene Vlada je u Budžetu planirala 100.000 konvertibilnih maraka, a tokom ove godine resorno ministarstvo je primilo tri zahtjeva za potporu i suorganizaciju sajamskih i sajamsko-konferencijskih manifestacija u oblasti turizma i ugostiteljstva. Stoga je Vlada, usvajajući danas Informaciju, zadužila Federalno ministarstvo okoliša i turizma da se uključi u organizaciju i osigura potporu ovim manifestacijama.

LISTA PRIORITETNOG DEMINIRANJA 2009.

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, podržala Listu prioritetnih zadataka za deminiranje u BiH za 2009. godinu, koja je sastavni dio Operativnog plana humanitarnog deminiranja u Bosni i Hercegovini.

Ovaj plan je djelo Centra za uklanjanje mina BiH, kojeg odobrava Komisija za deminiranje u BiH u saradnji sa odborom donatora, a usvaja Vijeće ministara BiH. Ove godine će veći dio aktivnosti biti usmjeren na čišćenje i tehničko izviđanje na površini od 30,9 km2, od čega se oko pola površine odnosi na lokacije prve kategorije prioriteta. Pored toga, predviđeno je i obilježavanje na 5 km2. Kad je riječ o teritoriji FBiH ukupno je predviđeno izvođenje 406 projekata na području devet kantona (osim Zapadnohercegovačkog).

Predviđeno je da se sredstva za provođenje Plana deminiranja osiguravaju iz donatorskih sredstava, te budžeta BiH i entiteta.

POTICAJI INDUSTRIJI I RUDARSTVU

Vlada FBiH je usvojila Program utroška sa kriterijima raspodjele tekućih grantova „ Posticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva, konsolidaciji rudnika uglja u FBiH i konsolidaciji „Krivaja“ Zavidovići“ utvrđenih u Budžetu FBiH za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije.

Riječ je o ukupno 37,5 miliona konvertibilnih maraka, od čega je 28 miliona KM namijenjeno konsolidaciji rudnika uglja u FBiH, prema usvojenom zakonu, sedam miliona KM predstavlja realizaciju obaveza iz ugovora o zajedničkom ulaganju u „Krivaja 1884“ d.o.o. Zavidovići, dva miliona KM su predviđena za privredna društva sa učešćem državnog kapitala i općine, a 500.000 KM za naučne i stručno organizovane manifestacije i aktivnosti.

SREDSTVA ZA NEZAPOSLENE DEMOBILISANE BORCE

U prvom mjesecu ove godine kantonalne službe za zapošljavanje evidentirale su 59.788 korisnika naknade za demobilisane borce, za što je potrebno osigurati 9.104.286,49 konvertibilnih maraka.

Budući da su kantonalne službe u stanju osigurati za isplatu januarskih naknada 1.075.052,60 KM, Vlada FBiH je danas Federalnom zavodu za zapošljavanje odobrila da, u okviru planiranih sredstava za isplatu novčanih naknada nezaposlenim demobilisanim borcima za 2009. godinu za Republiku Srpsku i Brčko Distrikt BiH, preusmjeri 4.000.000 KM kantonalnim službama za zapošljavanje radi isplate naknada nezaposlenim demobilisanim borcima u Federaciji BiH za januar/siječanj 2009. godine. Preostala potrebna sredstva od 4.029.233,89 KM će biti osigurana s proračunske pozicije Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Kako je obrazloženo, kantonalne službe za zapošljavanje nemaju dovoljno sredstava za isplate januarskih naknada za nezaposlene demobilisane borce jer su opterećene povećanim brojem korisnika koji su ostali bez posla, a uplaćivali su doprinose.

Ujedno, u ovoj godini su za 20 posto umanjeni prihodi od doprinosa za slučaj nezaposlenosti.

USKLADITI OBRAZOVANJE S POTREBAMA PRIVREDE

Vlada FBiH je danas prihvatila Analizu stanja u oblasti srednjeg obrazovanja sa prijedlogom mjera za usklađivanje obrazovanja s potrebama privrede, koju je sačinilo Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke kao dio obaveze iz Programa mjera za ublažavanje posljednica globalne ekonomske krize.

Analiza će, kao dopuna Informaciji o stanju u srednjem obrazovanju u FBiH, biti upućena Federalnom parlamentu.

Nakon što o ovom dokumentu mišljenje dadne Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH, Federalno ministarstvo će, prema zaključku Vlade, izraditi plan aktivnosti za provođenje mjera i preporuka sadržanih u Analizi.

KADROVSKA PITANJA

Na temelju liste najuspješnijih kandidata koju je nakon provedene propisane konkursne procedure, utvrdila u tu svrhu formirana Komisija, Vlada FBiH je danas za direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja imenovala Ljubišu Đapana.

Danas je imenovan Odbor za nadzor realizacije projekta izgradnje autoceste na trasi Koridora 5c koji se finansiraju iz kredita međunarodnih finansijskih institucija. Odbor sačinjavaju ministri u Vladi FBiH - Vjekoslav Bevanda, Nail Šećkanović i Salko Obhođaš.

Vlada FBiH je Slavka Vukića, na njegov zahtjev, razriješila dužnosti člana Upravnog odbora Zavoda za zdravstveno osiguranje i reosiguranje FBiH.

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 15.45 sati.
 

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE