93. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.03.2009.
Dnevni red
 1. Verifikacija Zapisnika 91. i Zapisnika 92. Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu;
 3. Nacrt zakona o geološkim istraživanjima Federacije Bosne i Hercegovine;
 4. Nacrt zakona o rudarstvu;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Program utroška planiranih sredstava ostvarenih naplatom takse za korištenje autoceste A1;
 6. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o utvrđivanju interesa i potrebe za uspostavljanjem Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo V. broj: 804/2006 od 18.01.2006. godine;
 7. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o utrošku sredstava tekućeg granta Transfer za JP „Aerodrom Mostar“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
 8. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava tekućeg granta „Subvencije javnim preduzećima – FMPIK – transfer željeznicama FBiH“ utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija;
 9. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na odluku Skupštine JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, d.o.o. Sarajevo broj: S-10221-4/200908 od 26.12.2008. godine o usvajanju Plana poslovanja za 2009. godinu;
 10. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijene uglja za termoelektrane;
 11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Obrtničke komore Federacije Bosne i Hercegovine;
 12. Izvještaj o radu Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica za period 1.01.2008. godine – 31.12.2008. godine;
 13. Sporazum o izmjeni Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;
 14. Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period od 1.10.2008. do 31.12.2008. godine;
 15. Plan poslova premjera i uspostave katastra nekretnina za 2009. godinu;
 16. Analiza mogućnosti obezbjeđenja sredstava u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine od koncesija;
 17. Prijedlog za imenovanje direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja;
 18. Informacija o stanju i provođenju zakona iz oblasti boračko-invalidske zaštite u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
 19. Informacija o statusu preduzeća sa dvojno iskazanom imovinom/kapitalom sa područja Općine Neum sa Prijedlogom zaključaka;
 20. Informacija o problemima koji se pojavljuju u sudskim sporovima povodom tužbi uposlenika bivšeg Federalnog ministarstva odbrane;
 21. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za razmjenu podataka o vojnim stanovima sa Republikom Srbijom i Republikom Crnom Gorom;
 22. Prijedlog zaključka u vezi sa stopom doprinosa za zdravstveno osiguranje penzionera;
 23. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o visini dnevnica za službena putovanja za budžetske korisnike u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 24.  
 • a) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za prihvatanje kredita RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT – Beč za finansiranje Projekta za razvoj sistema vodosnabdijevanja za Općinu Livno;
 • b) Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog kreditnog sporazuma između Bosne i Hercegovine i Federacije Bosne i Hercegovine za kredit RAIFFEISEN ZENTRALBANK OSTERREICH AKTIENGESELLSCHAFT – Beč za finansiranje Projekta za razvoj sistema vodosnabdijevanja za Općinu Livno;
 1. Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava od 3,05% iz člana 1. stav 1. tačka a) Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda Federacije Bosne i Hercegovine;
 2. Prijedlog odluke o dinamici prebacivanja i namjeni finansijskih sredstava prikupljenih po osnovu putničke takse – naknade za razvoj i unapređenje avio prometa u Federaciji Bosne i Hercegovine u 2009. godini;
 3. Prijedlog rješenja o imenovanju Odbora za nadzor realizacije projekta autoceste na trasi koridora 5c;
 4. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan „Agencije za vodno područje Jadranskog mora“ Mostar;
 5. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Okvirni plan i finansijski plan „Agencije za vodno područje rijeke Save“ Sarajevo ;
 6. Izvještaj o provedbi Programa reregistracije neuposlenih osoba u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 7. Informacija o utrošku sredstava Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu namijenjenih finansiranju sektora željeznica sa Prijedlogom zaključka;
 8. Informacija o organiziranju i potpori sajamsko-konferencijskim manifestacijama u oblasti turizma u 2009. godini sa Prijedlogom zaključaka;
 9. Prijedlog liste prioritetnih zadataka za deminiranje;
 10. Prijedlog rješenja o razrješenju člana Upravnog odbora Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine;
 11. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sa kriterijima za raspodjelu sredstava Tekući grantovi «Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranje industrije i rudarstva, konsolidacija rudnika uglja u Federaciji Bosne i Hercegovine i konsolidacija ‘Krivaja’ Zavidovići» utvrđenim u Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije ;
 12. Informacija u vezi sa isplatom novčanih naknada demobiliziranih branilaca u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključka ;
 13. Sporazum između predstavnika Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i predstavnika Pregovaračkog tima Sindikata državnih službenika i namještenika u organima državne službe, sudskoj vlasti i javnim ustanovama u Federaciji Bosne i Hercegovine – Koordinacionog odbora sindikalnih organizacija federalnih organa državne službe i sudske vlasti o otvaranju socijalnog dijaloga ;
 14. Saglasnost za zaključivanje Protokola o privremenom rasporedu sredstava dobivenih po Sporazumu o pitanjima sukcesije. 
Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE