92. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 24.02.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O ZAŠTITI OBITELJI S DJECOM

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o zaštiti obitelji s djecom. Donošenje ovog reformskog zakona posljedica je potrebe da se zaštita obitelji s djecom osigura na jedinstven način na cjelokupnom prostoru Federacije BiH, neovisno od kantona u kojoj korisnik prava ima prebivalište. Prema dosadašnjim propisima financiranje ovih prava bilo je u nadležnosti kantona i općina, što je, zbog nedostatka sredstava, imalo za posljedicu obespravljenost obitelji s djecom u nekim kantonima.
Stoga je Nacrt zakona koncipiran na potrebi da se osigura dostupnost i ujednačenost ovih prava u cijeloj Federaciji što je i suština mjera predviđenih Akcionim planom za djecu u Federaciji BiH 2002.-2010. godine. Ovakvo opredjeljenje podržano je i od strane kantona koje u ovoj oblasti dijele nadležnost s Federacijom.
Uvažavajući pronatalitetnu komponentu, Nacrt zakona predviđa bolju zaštitu majke rodilje i djeteta u odnosu na dosadašnje stanje. Tako je njime utvrđeno pravo na dodatak na djecu, naknada plaće ženi-majci u radnom odnosu u vrijeme dok odsustvuje s posla radi trudnoće, rađanja i njege djeteta, novčana pomoć majci rodilji koja nije u radnom odnosu i jednokratna pomoć za opremu novorođenog djeteta. Istovremeno je predviđeno da će se, pod uvjetima, na način i postupak utvrđenen propisima kantona, ostvarivati pravo na pomoć u ishrani djeteta do šest mjeseci i dodatna ishrana za majke dojilje, posebni psihosocijalni tretman trudnica i bračnih drugova koji žele djecu, smještaj djece uz ishranu u ustanove predškolskog odgoja i osiguranje jednog obroka u vrijeme nastave u školama osnovnog obrazovanja.
Prilikom koncipiranja Nacrta, uzet je u obzir amandman klubova SDA i SBiH na Prijedlog zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji s djecom. U skladu s tim, povoljniji uvjeti u sticanju i ostvarivanju prava i veći iznos materijalnih i drugih davanja predviđeni su za dijete bez jednog ili oba roditelja, kao i ono koje je ometeno u fizičkom ili psihičkom razvoju sa utvrđenim invaliditetom od 60,70 i 80 posto, na osnovu nalaza i mišljenja Instituta za medicinsko vještačenje, zatim za dijete oboljelo od šećerne bolesti, karcinoma, leukemije TBC i celijakije.

INFORMACIJA FEDERALNOG MINISTARSTVA FINANCIJA

Vlada FBiH je danas razmatrala Informaciju Federalnog ministarstva financija o neizmirenim obvezama federalnog proračuna za 2008. godinu, s prijedlogom rješenja njihovog izmirenja.

* * *

Sjednica Vlade FBiH završena je u 09.30 sati.
 

Petak,
15. januar 2021.
VIŠE