90. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 12.02.2009.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 87., Zapisnika 88. i Zapisnika 89. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o štrajku – izjašnjenje Federalnog ministarstva rada i socijalne politike;
3. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti;
4. Prijedlog izjašnjenja na amandmane na Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti;
5. Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o turističkoj djelatnosti;
6. Prijedlog amandmana Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Prijedlog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti;
7. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava sa kriterijima raspodjele sredstava „Poticaj za poljoprivredu“ utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva;
8. a) Prijedlog odluke o smanjenju osnovnog kapitala JP Direkcija cesta Federacije BiH d.o.o. Sarajevo;
b) Prijedlog odluke o prenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno – tehničke dokumentacije autoceste Zenica – Sarajevo;
c) Prijedlog odluke o prenosu izvršenih ulaganja za izradu projektno-tehničke dokumentacije za brzu cestu Lašva-Vitez- Donji Vakuf;
9. Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izboru strateških partnera za pripremu izgradnje, izgradnju i korištenje elektroenergetskih objekata u Federaciji Bosne i Hercegovine;
10.a) Prijedlog odluke o namjeravanoj reorganizaciji (statusnoj promjeni) pripajanjem „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
b) Prijedlog odluke o namjeravanoj reorganizaciji (statusnoj promjeni) prihvatanjem pripajanja „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
c) Prijedlog odluke o pripajanju „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
d) Prijedlog odluke o prihvatanju pripajanja „Sutjeska filma“ d.o.o. Javnom preduzeću Filmski Centar Sarajevo d.o.o.;
11. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za zaključivanje Sporazuma o saradnji u oblasti namjenske industrije;
12. Prijedlog odluke o uslovima i načinu korištenja službenih putničkih automobila u organima Federacije Bosne i Hercegovine;
13. Memorandum o međusobnoj suradnji Generalnog sekretarijata Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Generalnog sekretarijata Vlade Republike Srpske i Sekretarijata Vlade Brčko Distrikta sa Prijedlogom zaključaka;
14. Plan privatizacije i program rada Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu i Finansijski plan Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine za 2009. godinu;
15. Izvještaj o radu Komisije za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;
16. Pismo Komisije za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar sa Prijedlogom zaključaka;
17. Informacija o edukaciji i polaganju stručnog ispita za turističke vodiče sa Prijedlogom zaključaka;
18. Informacija o rezultatima provedenog stručnog pregleda bilja radi utvrđivanja proširenosti duhanovog štitastog moljca – Bemisia tabaci (Gennadius) i monitoringa na nadziranom području u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
19. Informacija o dosadašnjim aktivnostima i problemima u vezi sa primjenom Uredbe o uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stanova iz člana 13. Zakona o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima sa Prijedlogom zaključaka;
20. Prijedlog zaključaka povodom Informacije o dugovanjima privatiziranih preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine i kantonalnih agencija za privatizaciju;
21. Informacija o mjerama za implementaciju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine u svjetlu presude Ustavnog suda Federacije Bosne i Hercegovine;
22. Informacija u vezi sa Odlukom o posebnoj taksi – naknadi za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina;
23. Prijedlog kandidata za privremeni Nadzorni odbor privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša;
24. Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja V. broj: 753/07 od 17. oktobra 2007. godine;
25. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o javnim preduzećima u FBiH;
26. Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za praćenje realizacije Odluke o prenosu udjela Federacije BiH u rudnicima uglja u Federaciji BiH na JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE