89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.02.2009.
Saopćenje o radu

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O ELEKTRIČNOJ ENERGIJI

U skladu sa primjedbama i prijedlozima iz parlamentarne rasprave o Nacrtu, Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog novog federalnog zakona o električnoj energiji. Ovo iz razloga što bi izmjene i dopune obuhvatile više od polovine važećeg zakona iz 2002. godine, a nužno je postojeća rješenja harmonizirati sa direktivama Evropske komisije i uskladiti sa novousvojenim strateškim dokumentima i dosadašnjom praksom.

Najvažnije izmjene odnose se na odredbe o nadležnosti za donošenje dugoročne energetske strategije na nivou FBiH, kao sastavnog dijela ove strategije u BiH. Predviđeno je da ovaj dokument, sastavljen od energetske politike, plana razvoja elektroenergetskog sektora FBiH i plana njihove implementacije, priprema Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, a Vlada predlaže na usvajanje Parlamentu FBiH. Prijedlogom zakona definiran je Plan razvoja elektroenergetskog sektora i utvrđeno deset mjera i aktivnosti kojima se želi postići ostvarivanje dugoročnih ciljeva u ovom sektoru.

Novopredloženim zakonom koji ima ukupno 103 člana, od čega je 16 potpuno novih članova, dopunjena je i nadležnost Regulatorne komisije obavezom da štiti prava učesnika u energetskom sektoru putem usklađivanja njihovih interesa radi ostvarivanja ciljeva energetske politike. Isto tako, pojačava se nezavisnost ove komisije i precizira da su njene odluke konačne (brisan član o Žalbenom vijeću), s tim da se protiv njih može pokrenuti upravni spor kod nadležnog suda.

U skladu sa primjedbama i prijedlozima iz parlamentarne rasprave, u Prijedlogu zakona je propisano da kompanije budu nosioci licence i da dobivaju licencu, a za privredno društvo koje obavlja elektroenergetsku djelatnost uvodi se obaveza pružanja javne usluge (PSO) i univerzalne usluge (snabdjevač interventnog snabdijevanja), što je u skladu sa direktivom 2003/54 EC o opštim pravilima za unutrašnje tržište električne energije.

UTVRĐEN NACRT ZAKONA O CESTAMA FBiH

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je, na temelju usaglašenih mišljenja federalnih ministarstava, kao i stavova sa sastanka koji je održalo Federalno ministarstvo prometa i komunikacija sa kantonalnim ministrima o Prednacrtu, utvrdila Nacrt zakona o cestama FBiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru.

Njime se definira da cesta, koju je nadležno tijelo proglasilo javnom, predstavlja javno dobro u općoj uporabi u državnom vlasništvu i od interesa za Federaciju BiH. Prema njihovom društvenom gospodarskom i teritorijalnom značaju, javne ceste su razvrstane u autoceste, magistralne, regionalne i lokalne ceste, te prometnice u naseljima.

Propisano je, također, da Vlada FBiH može donijeti odluku o naplati naknade, odnosno cestarine za uporabu autocesta ili pojedinih cestovnih objekata (most, tunel, vijadukt i slično).

Predviđeno je da Federacija BiH osniva dva javna poduzeća iz ove oblasti: Autoceste FBiH i Ceste FBiH. Dok su Autoceste nadležne za upravljanje, građenje, održavanje i zaštitu autocesta i brzih cesta, Ceste iste nadležnosti imaju kada su u pitanju magistralne i regionalne ceste.

Zasebno poglavlje Zakona odnosi se na koncesije kao način stjecanja prava na građenje i upravljanje autocestom i pojedinim cestovnim objektima na magistralnoj cesti.

Odluka o davanju koncesije donosi se na temelju provedenog javnog natječaja što ga raspisuje Federalno ministarstvo prometa i komunikacija. Ako se koncesija dodjeljuje na razdoblje do 33 godine, odluku donosi Vlada FBiH, a o koncesijama na duži rok odlučuje Parlament FBiH.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENI ZAKONA O BUDŽETIMA U FBiH

Prijedlogom zakona o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji BiH koji je Vlada Federacije BiH utvrdila i, po hitnom postupku, uputila u parlamentarnu proceduru sa današnje sjednice izmijenjen je rok u kojem su vanbudžetski fondovi i općine bili dužni uvesti trezorsko poslovanje.

Rok za ovaj posao prolongiran je do 20.5.2011.godine, na temelju analize stanja u jedinicama lokalne samouprave koju je dostavio Savez općina i gradova FBiH, a koja pokazuje da većina od 80 općina nisu izvršile sve pripreme kako bi se prešlo na trezorsko poslovanje u roku utvrđenom u važećem zakonu.

UREDBA O PLAĆAMA I NAKNADAMA POLICIJSKIH SLUŽBENIKA FBiH

Uredba o plaćama i naknadama policijskih službenika FBiH koju je Vlada FBiH donijela na današnjoj sjednici izraz je potrebe usklađivanja ovih pitanja sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima. Riječ je o regulisanju drugačijeg načina obračuna koeficijenta za policijske službenike, s tim da je koeficijent čina glavnog generalnog inspektora policije tri i po puta viši od najnižeg koeficijenta čina policajca.

U skladu s tim, Uredbom je regulisano da se plaća policijskog službenika veže za njegov čin i obračunava prema zajedničkoj osnovici za sve policijske službenike. Prema vrsti i broju činova, policijski službenici su svrstani u 11 platnih razreda, s tim da se koeficijent kreće u rasponu od 6,40 za 1. razred (glavni generalni inspektor policije) do 1,85 za 11. razred (policajac).

Na ovaj način najniži koeficijent za policajca izjednačen je sa koeficijentom namještenika sa srednjom stručnom spremom u federalnim organima uprave.

Za korištenje godišnjeg odmora i plaćenog odsustva policijskog službenika predviđena je naknada u visini njegove neto plaće iz prethodnog mjeseca.

Uredbom su regulisane naknade i njihova visina za vrijeme odsutnosti sa posla, zbog privremene nesposobnosti za rad, kao i kod nastanka teške bolesti ili invalidnosti policijskog službenika i člana njegove uže porodice.

Također su utvrđena prava policijskog službenika na naknadu za prekovremeni rad, za privremeni interni premještaj, za slučaj otpusta zbog viška policijskih službenika i za slučaj smrti.

„AGROKOMERC“ VRAĆEN NA LISTU

Na današnjoj sjednici Vlada FBiH je dopunila Uredbu o vršenju ovlasti organa FBiH u gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala.

Na ovaj način je na Listu gospodarskih društava prema kojima ovlasti temeljem državnog kapitala vrše organi FBiH vraćen “Agrokomerc” d.d Velika Kladuša.

SREDSTVA ZA SANACIJU KORITA I VODOPADA PLIVE JAJCE

Vlada FBiH usvojila je danas Program utroška sredstava „Transfera za sanaciju korita i vodopada Plive - Jajce“ , „Transfera za zaštitu korita Plive EP HB Mostar“ i „Transfera za zaštitu korita Plive - JP Sliv Save“ u iznosu od tri miliona konvertibilnih maraka. Od ove sume, jedan milion KM osigurano je u Budžetu FBiH za 2009. godinu, a jednake iznose uplatit će Agencija za vodno područje rijeke Save i EP HB Mostar.

Sredstva će se koristiti za sanacije odrona u desnom boku slapišta i bućnice slapišta, nadzor nad ovim sanacijama, te oblaganje obalnih zidova kamenom.

Ovaj Projekat je od posebnog značaja za FBiH kao dio kulturnog i prirodnog naslijeđa, i na ovaj način se održava kontinuitet u implementaciji Projekta koji je započet 2003. godine.

ODLUKA O PREUZIMANJU JP GEODETSKI ZAVOD
BiH D.O.O. SARAJEVO STAVLJENA VAN SNAGE

S obzirom na to da je Geodetski zavod BiH preduzeće koje je osnovala SRBiH, a Federacija BiH nije pravni sljednik Republike Bosne i Hercegovine, Vlada FBiH je danas, na prijedlog Federalnog ministarstva prostornog uređenja, donijela Odluku o stavljanju van snage Odluke o preuzimanju JP Geodetski zavod BiH d.o.o. Sarajevo. Ranijom odlukom su ovlaštenja Skupštine ovog društva bila prenesena na ovo ministarstvo.

PLAN I PROGRAM JP DIREKCIJE CESTA FBiH ZA 2009. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, dala saglasnost na Plan i Program JP Direkcija cesta Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu. Ovi su dokumenti pripremljeni u skladu sa Zakonom o cestama FBiH i Statutom ovog preduzeća, a razmotrio ih je i Odbor Direkcije za reviziju.

Za ovu godinu predviđa se ostvarenje prihoda od 225,4 miliona konvertibilnih maraka, od čega su javni prihodi 82,7 miliona KM. Ukupne prihode sačinjavaju i kreditna sredstva međunarodnih finansijskih institucija od 74,5 miliona KM, domaćih finansijskih institucija od tri miliona KM , te 55,4 miliona KM sredstava prenesenih iz prošle godine. Planirana sredstva od javnih prihoda veća su deset posto u odnosu na Rebalans, a sačinjavaju ih prihodi od naknada za ceste iz nafte i naftnih derivata (46,5 miliona KM ), naknada od registracije motornih vozila (20,2 miliona KM), sredstva od posebne naknade od službe „Pomoć i informacije na cestama“ (4,5 miliona KM), kao i od naknade za korištenje cestovnog zemljišta, vanrednih prevoza, naknade po osnovu prekomjerne upotrebe ceste, kao i iz drugih izvora.

Iz ukupno planiranih sredstava od 225,4 miliona KM treba pokriti planirane javne rashode u iznosu od 143,8 miliona KM (zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama, vanredno i redovno održavanje cesta, rezervna sredstva za neplanirane rizike i rashode, te za sudske presude, troškove poslovanja i druge izdatke). Ukupno planirane investicije iznose 65,4 miliona KM, a odnose se na završetak ranije započetih projekata, projekte rekonstrukcije i poboljšanja elemenata na raskrsnicama i priključcima, rasvjetu i semaforizaciju raskrsnica i tunela i tako dalje. Iz Programa „Rehabilitacije cesta u FBiH“ od 2008. do 2012. godine za ovu je godinu planirano izvođenje radova na rehabilitaciji i poboljšanju prioritetnih dionica magistralnih cesta i cestovnih objekata.

Dajući saglasnost na Plan i Program, Vlada FBiH je obavezala Direkciju cesta da materijalne troškove svede na nivo iz 2008. godine.

O stanju projekata će Direkcija izvještavati Federalno ministarstvo prometa i komunikacija svaka tri mjeseca.

O RADU MEĐUENTITETSKOG TIJELA ZA OKOLIŠ ZA 2008.

U 2008. godini je Međuentitetsko tijelo za okoliš imalo više operativnih aktivnosti kroz pripreme i razmjene podataka, usaglašavanje i usvajanje odgovarajućih zaključaka i odluka, razmatranje i usvajanje izvještaja. Kao najznačajnije se može navesti koordinacija aktivnosti vezanih za ratifikaciju međunarodnih okolišnih konvencija i protokola kojima je prošle godine pristupila BiH.

To su Protokol iz Kyota Okvirne konvencije UN o klimatskim promjenama, Konvencija o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka tzv. CITES i Kartagenski protokol o biosigurnosti Konvencije UN o biodiverzitetu.

Od domaćih strateških dokumenata Međuentitetsko tijelo je učestvovalo u izradi Federalne strategije zaštite okoliša i Strategije BiH sa akcionim planom za zaštitu biološke i pejzažne raznolikosti. Ovo tijelo je učestvovalo i u izradi provedbenih propisa iz seta okolinskih zakona za izradu provedbenih propisa za PET (Poly Etilen Teraphthalate) amabalažu, Al-ambalažu, životinjski otpad, autogume i medicinski otpad.

O UVOĐENJU FISKALNIH KASA U FBiH

Federalna vlada je, nakon rasprave, prihvatila Informaciju o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u FBiH, koju je pripremilo Radno tijelo formirano od strane Vlade FBiH na 81. sjednici održanoj 3. decembra prošle godine. U Informaciji se cijeni da je uvođenje fiskalnih kasa opravdano, uz prijedlog da se koristi sistem GPRS. Razlozi za ovakav stav leže u činjenici da bi se na ovaj način značajno suzbila siva ekonomija, povećala fiskalna disciplina, te stekao pravi uvid u fiskalne obaveze i stvarno ostvareni promet u maloprodaji.

Uvođenjem kasa bi se, također, unaprijedio i sistem bezgotovinskog plaćanja i harmonizirao promet sa evropskim sandardima.

U skladu s ovim prijedlozima, Vlada je donijela Odluku o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u FBiH i istovremeno Rješenjem imenovala Radno tijelo za analizu postojećih i izradu novih propisa iz ove oblasti. U Radno tijelo imenovani su Filip Ujević (predsjednik), Hajrudin Hadžimehanović, Donko Jović, Midhat Arifović, Lela Glibo i Ibrahim Tirak (članovi).

O RADU KOMISIJE ZA IMOVINSKE ZAHTJEVE RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA

Vlada FBiH razmatrala je i podržala mišljenje Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u vezi s prijedlogom Sporazuma između BiH, FBiH i RS o prijenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih lica i izbjeglica u skladu sa Članom XVI Aneksa Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH kojim se mandat ove komisije produžava do 31.12.2009.godine. U mišljenju se navodi da razlozi za to postoje i u praksi, jer se događa da jedan broj nezadovoljnih osoba koristi pravo i pokreće upravne sporove.

Međutim, kako Komisija nema utvrđenu sistematizaciju radnih mjesta, kao ni usvojen plana i programa rada, Vlada je mišljenja da se ne može dati saglasnost za produženje mandata Komisiji, a da se prethodno ne sagledaju ciljevi njenog poslovanja i planirane aktivnosti za naredni period. Stoga je zatraženo da Komisija Vladi predoči detaljni finansijski izvještaj, kao i izvještaj o broju angažovanih i broju obrađenih predmeta za protekli period, kao i poduzimanju aktivnosti u skladu sa preporukama revizora koje se odnose na izradu planskih aktivnosti i ciljeva poslovanja, kao i procjene završetka poslova koji su vezani za konačno rješavanje imovinskih zahtjeva.

SUGLASNOST ELEKTROPRIVREDI HZ HB

Današnjom Odlukom Vlada FBiH je dala suglasnost Elektroprivredi HZ HB za nabavku nedostajuće električne energije po pregovaračkom postupku, potrebne za zatvaranje Energetske bilance FBiH za 2009. godinu. Pri pregovaračkom postupku o nabavci ukupno 312.480 MWh, Elektroprivreda HZ HB je du\na poštivati odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH, vodeći računa o Općim i posebnim mjerama za ostvarenje Bilance električne energije utvrđene Energetskom bilancom FBiH za 2009. godinu. Riječ je o obvezi sklapanja najpovoljnijih aranžmana na međunarodnom tržištu.

INFORMACIJA O POPLAVAMA I EKOLOŠKIM ŠTETAMA

Vlada Federacije BiH razmatrala je danas Informaciju Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i Federalnog ministarstva okoliša i turizma o poplavama i štetama u Popovom polju, Hutovom blatu i slivovima rijeka Trebišnjice i Neretve.

U Informaciji se navodi da su poplave u Popovom polju, Hutovom blatu i na području rijeke Krupe u januaru i februaru ove godine uzrokovane ispuštanjem velikih količina vode iz sistema HE na Trebišnjici od strane Elektroprivrede RS. U cilju sprječavanja ovakvih i sličnih situacija u budućnosti Vlada je danas usvojila niz zaključaka. Zadužena je Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar da pruži pomoć Općini Ravno u utvrđivanju štete, a federalna resorna ministarstva u sanaciji šteta.

Zatraženo je od Vijeća ministara BiH da u roku od sedam dana informira Vladu FBiH o problematici vezanoj za projekat „Gornji horizonti“, te da po hitnom postupku osigura izmjene Zakona o vodama Republike Srpske kako bi se RS obavezala na pribavljanje prethodne saglasnosti Federacije BiH kod izdavanja vodnih dozvola za objekte na teritoriji RS čiji rad može prouzrokovati promjene režima voda na teritoriji Federacije BiH. Također, od Vijeća ministara BiH je zatraženo da osigura da postojeće vodne dozvole koje su izdali organi RS bez pribavljene prethodne saglasnosti nadležnih organa FBiH, stave van snage i da se do pribavljanja saglasnosti nadleženih organa FBiH poštuju uslovi propisani ranijim vodoprivrednim dozvolama izdatim od strane organa SRBiH, kao i uspostavljanje mehanizama kontrole poštivanja propisanih uvjeta, te uspostavljanje mehanizama sankcija za nepoštivanje propisanih uvjeta.

Kada je riječ o slivnim područjima rijeka Trebišnjice i Neretve, Vlada je zatražila od Međuentitetske komisije za vode i Međudržavne komisije za vodoprivredu između BiH i Hrvatske da daju prijedlog akcijskog plana za rješavanje pitanja šteta koje nastaju u zimskom i ljetnom razdoblju, a u vezi periodične pojave visokih i niskih nivoa voda.
 

Utorak,
26. januar 2021.
VIŠE