89. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.02.2009.
Dnevni red

1. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršenju krivičnih sankcija u Federaciji Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o električnoj energiji;
3. Nacrt zakona o cestama Federacije Bosne i Hercegovine;
4. Nacrt zakona o izmjeni Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
5. Prijedlog uredbe o plaćama i naknadama policijskih službenika Federacije Bosne i Hercegovine;
6. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o vršenju ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim društvima sa učešćem državnog kapitala;
7. Prijedlog odluke o odobravanju prodaje/nabavke po principu „staro za novo“ motornih vozila za potrebe Federalne uprave policije;
8. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o odobravanju preraspodjele sredstava između Federalnog ministarstva zdravstva i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija u okviru budžeta odobrenog za 2008. godinu i namjene sredstava;
9. Prijedlog odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Transfer za sanaciju korita i vodopada Plive – Jajce“, „Transfer za zaštitu korita Plive – EP HB Mostar (donacija) utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2009. godinu Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
10. Prijedlog odluke o oglašavanju ništavom Odluke o preuzimanju Javnog preduzeća Geodetski zavod Bosne i Hercegovine d.o.o. Sarajevo;
11. Prijedlog mišljenja na Prijedlog sporazuma o izmjeni Sporazuma između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine i Repblike Srpske o prenosu nadležnosti i nastavku finansiranja i rada Komisije za imovinske zahtjeve raseljenih osoba i izbjeglica u skladu sa članom XVI Aneksa 7 Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini;
12. Prijedlog odgovora na poslaničko pitanje koje je postavio poslanik u Domu naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine Saša Magazinović;
13. Plan i i program JP Direkcije cesta Federacije Bosne i Hercegovine d.o.o. za 2009. godinu – davanje saglasnosti;
14. Izvještaj o radu Međuentitetskog tijela za okoliš za 2008. godinu sa Prijedlogom zaključka;
15. Informacija Radnog tijela za izradu Informacije o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
a) Prijedlog odluke o prihvatanju Informacije Radnog tijela o mogućnostima i opravdanosti uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
b) Prijedlog odluke o pokretanju postupka uvođenja fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
c) Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tijela za izradu prednacrta zakona i podzakonskih akata za uvođenje fiskalnih kasa u Federaciji Bosne i Hercegovine;
16. Dopuna Informacije o aneksima potpisanih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
17. Informacija o sudskim i upravnim sporovima u predmetima u kojima je Agencija za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine tužena strana, sa stanjem na dan 31.12.2008. godine;
18. Informacija o poplavama i šetatama u Popovom polju, Hutovom blatu i slivovima rijeka Trebišnjice i Neretve.
 

Subota,
23. januar 2021.
VIŠE