88. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 04.02.2009.
Saopćenje o radu

OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI NA UBLAŽAVANJU
POSLJEDICA EKONOMSKE KRIZE

Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, razmatrala Operativni plan za implementaciju Socijalnog sporazuma 2009.-2010.godina i Programa mjera za ublažavanje posljedica globalne ekonomske krize i unaprjeđenja poslovnog ambijenta.

Planom su definirani zadaci i njihovi nosioci, sa rokom izvršenja u prvom tromjesečju ove godine.

Tako su predviđene mjere i zadaci na izmjeni propisa koje imaju za cilj, između ostalog, poboljšanje poslovnog ambijenta i jačanje efikasnosti institucija sistema, unaprjeđenje zaštite radnika sa najnižim primanjima i socijalno ugroženih građana, uz osiguranje pojedinih oblika socijalne zaštite za korisnike kojima je ona najpotrebnija, racionalizaciju, pravičnost i smanjenje rashoda u okviru boračko-invalidske zaštite, preispitivanje potrebe reorganizacije zdravstvenog osiguranja, unaprjeđenje stanja u oblasti revizije i kontrole privatizacije i razrješenje problema u neprivatiziranim firmama, razvijanje tržišta rada i povećanje zapošljavanja, uz uključivanje privatnog sektora u posredovanje pri zapošljavanju, reprogramiranje kredita stanovništvu u ovoj godini, angažiranje kapaciteta javnog i privatnog sektora na bazi partnerstva u svrhu zadovoljavanja javnih potreba i sl.

Bitne aktivnosti predviđene su i na izmjeni i dopuni zakona i drugih propisa u oblastima koje najviše participiraju u javnoj potrošnji.

To se odnosi na izmjene zakona i podzakonskih akata koji regulišu organizaciju i metod rada Federalne vlade i ministarstava, s ciljem unapređenja funkcionalnosti i efikasnosti, te smanjenja troškova. Jedna od mjera, pri tome, predviđa bolju usaglašenost socijalnih partnera o rješenjima koje predlaže Federalna vlada, što bi se obezbijedilo pribavljanjem mišljenja Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritorij FBiH o svim propisima i drugim materijalima - od zakona do odluka.

Zaključeno je da se u danas razmatrani dokument ugrade primjedbe i prijedlozi iz rasprave i primjedbe ministarstava, nakon čega će se o tome izjasniti Ekonomsko-socijalno vijeće za teritorij FBiH.

O DUGOVANJIMA ZA RUSKI GAS

Vlada FBiH danas je donijela Odluku kojom privremeno, do donošenja drugog odgovarajućeg rješenja na nivou Bosne i Hercegovine, propisuje uvođenje posebne takse - naknade za izmirenje duga Ruskoj Federaciji za isporuku prirodnog gasa u periodu 1992.-1995. godina, u visini od pet dolara na 1.000 kubnih metara.

S obzirom na to da se očekuje donošenje istovjetne odluke i u Republici Srpskoj, premijer i dopremijeri FBiH su ovlašteni da pitanja na koje se odnosi ova odluka usaglase s predstavnicima Vlade tog entiteta.
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE