86. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 21.01.2009.
Dnevni red

Dnevni red:

1. Verifikacija Zapisnika 85. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
3. Prijedlog izjašnjenja o Inicijativi za izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koju je predložilo Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova;
4. Prijedlog uredbe o izmjeni Uredbe o postupku verificiranja tražbina i gotovinskih isplata po osnovu računa stare devizne štednje u Federaciji Bosne i Hercegovine;
5. Prijedlog uredbe o primjeni odgojnih preporuka prema malodobnicima;
6. Prijedlog uredbe o uvjetima, programu i načinu polaganja stručnog ispita za obavljanje poslova upravnog rješavanja u pravnim osobama koje imaju javna ovlaštenja;
7. Izvještaj o izvršenju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za period januar-novembar 2008. godine;
9.
a) Prijedlog strategije i akcionog plana razvoja mreže autocesta i brzih cesta na području Federacije Bosne i Hercegovine, sa Prijedlogom zaključaka;
b) Davanje saglasnosti na Memorandum o razumijevanju između Teamster Construction & Development Group Co., Ltd., kompanije s ograničenom odgovornošću koja postoji prema zakonima Republike Koreje, sa sjedištem na A-1204 Dessant Ruv, 246 Kangnam St. Seocho-gu, Seul, Koreja (137-855) i Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
10.
a) Izvještaj o radu Upravnog odbora i v.d. direktora Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za period decembar 2006. godine – decembar 2007. godine;
b) Finansijski izvještaj Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2007. godinu;
c) Finansijski plan Fonda za zaštitu okoliša Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Prijedlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za 2008. godinu;
11. Informacija o stanju u srednjem obrazovanju u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
12. Informacija na aktivnosti na izradi Regulacionog plana historijskog gradskog područja Mostar sa Prijedlogom zaključaka;
13. Informacija o pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Autocesta na koridoru Vc“ sa Prijedlogom zaključaka;
14. Informacija o aktivnostima na izradi Strategije upravljanja vodama Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
15. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana Federacije Bosne i Hercegovine za period 2008.-2028. sa Prijedlogom zaključaka;
16. Informacija o pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine „Sliv rijeke Une“ sa Prijedlogom zaključaka;
17. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka:
a) Priprema i izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Igman, Bjelašnica, Treskavica kanjon Rakitnice (Visočica);
b) Priprema i izrada Prostornog plana područja posebnih obilježja od značaja za Federaciju BiH „Prenj, Čvrsnica, Čabulja, Vran“;
18. Informacija o aktivnostima na pripremi i izradi planskih dokumenata iz nadležnosti Federacije Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka.
 

Četvrtak,
28. januar 2021.
VIŠE