84. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 23.12.2008.
Dnevni red

1. Potvrđivanje Zapisnika 82. sjednice Vlade Federacije Bosne i Hercegovine;
2. Nacrt zakona o poljoprivrednom zemljištu;
3. Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zapošljavanju stranaca;
4. Nacrt zakona o turističkoj djelatnosti;
5. Nacrt zakona o ugostiteljskoj djelatnosti;
6. Nacrt zakona o izmjenama Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji Bosne i Hercegovine;
7. Prednacrt zakona o financijsko-informatičkoj agenciji;
8. Prednacrt zakona o računovodstvu i reviziji u Federaciji Bosne i Hercegovine;
9. Prednacrt zakona o izmjenama i dopunam Zakona o osnovama socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite obitelji sa djecom;
10. Prijedlog mišljenja na Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o šumama Federacije Bosne i Hercegovine;
11. Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o naknadama troškova za službena putovanja;
12. Informacija o revolving fondovima stvorenim po projektu „Lokalne inicijative“ i „Lokalni razvoj“ sa Prijedlozima odluka i Prijedlogom rješenja:
-Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za lokalni razvoj;
-Prijedlog odluke o uslovima i kriterijima za kreditiranje krajnjih korisnika revolving fonda za lokalne inicijative;
-Prijedlog rješenja o imenovanju Povjerenstva za revolving sredstva po projektima „Lokalne inicijative“ i „Lokalni razvoj“;
13. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnih ravnatelja – članova Uprave:
-Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za proizvodnju električne energije;
-Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za distribuciju električne energije;
-Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za finansijsko-računovodstvene poslove;
-Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Nadzornom odboru JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar za imenovanje izvršnog ravnatelja za pravne, kadrovske i opće poslove; 14.a) Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Tekućih grantova – „Podsticaj proizvodnji i prestruktuiranju industrije i rudarstva“ za financiranje troškova osnivanja, registracije i poslovanja „UNIS-GROUP“ Društvo za promet i usluge d.o.o. Vogošća;
14.b) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta „Restruktuiranje poduzeća u BiH“ , za I kvartal 2008. godine;
14.c) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta „Razvoj zajednice-dodatno financiranje“ , za I kvartal 2008. godine;
14.d) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje Udruženja za brigu i prava djeteta „Naša djeca“, Velika Kladuša za II i III kvartal 2008. godine;
14.e) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta „Pripremljenost za svijarnu influencu (Ptičja gripa), za I kvartal 2008. godine;
14.f) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za sufinanciranje Projekta IFAD 697 BA, za III i IV kvartal 2008. godine;
14.g) Prijedlog odluke o utrošku dodatnih sredstava na poziciji ekonomski kod 615100-Kapitalni grant kantonima-podrška VFBiH utvrđenih unutarnjom preraspodjelom sredstava Federalnog ministarstva prometa i komunikacija;
14.h) Prijedlog odluke o usvajanju Programa i kriterija za raspodjelu sredstava odobrenih Odlukom o odobravanju izdvajanja sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu kulture i športa – Federalnom ministarstvu kulture i sporta V. broj: 517/2008 od 15.4.2008. godine;
14.i) Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Proračunom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za financiranje Fondacije Srebrenica – Potočari za II, III i IV kvartal 2008. godine;
15. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Federalno ministarstvo unutarnjih poslova;
16. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu Federalnom ministarstvu unutarnjih poslova;
17. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Poreznu upravu Federacije Bosne i Hercegovine;
18. Prijedlog odluke o preuzimanju osnivačkih prava i usklađivanja statusa i poslovanja Zavoda za saobraćaj d.o.o. Sarajevo;
19. Prijedlog odluke o otpisu duga Savezu sjedeće odbojke Bosne i Hercegovine;
20. Prijedlog odluke o davanju na korištenje putničkih motornih vozila;
21. Prijedlog Aneksa Ugovora o učešću u BH Steel Željezara Zenica d.o.o. putem uvećanja kapitala i prijenosa dijelova udjela Mittal Steel d.o.o. Zenica;
22. Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa Tabelarnim pregledom za period siječanj – listopad 2008. godine;
23. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Zavod za kontrolu lijekova Federacije Bosne i Hercegovine;
24. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Vlade Federacije Bosne i Hercegovine na Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine;
25. Informacija o kreditu Svjetske banke za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom sa Prijedlozima odluka:
- Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne asocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
- Odluka o davanju saglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH za kredit Međunarodne aocijacije za razvoj (IDA) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
- Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
- Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog sporazuma između BiH i Federacije BiH za kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) za Drugi projekat upravljanja čvrstim otpadom;
26. Informacija o kreditu export-import banke Koreje za Projekat modernizacije bolnica u BiH – faza II sa prijedlozima odluka:
- Odluka o davanju suglasnosti za prihvatanje kredita Export- import banke Koreje za Projekat modernizacije bolnica - Koreja II;
- Odluka o davanju suglasnosti za zaključivanje Supsidijarnog ugovora između BiH i Federacije BiH za kredit Export-import banke Koreje za Projekat modernizacije bolnica – Koreja II;
27. Izmjene i dopune Financijskog plana Agencije za privatizaciju u Federaciji Bosne i Hercegovine (Rebalans) za 2008. godinu;
28. Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu sa Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke na Federalnu upravu za civilnu zaštitu;
29. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje Memoranduma o sporazumijevanju za ostvarivanje međusobne suradnje i podrške na provedbi projekta „Izgradnje kolektora kanalizacije u općini Živinice“;
30. Prijedlog odluke o usvajanju Izvješća o realizaciji Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo – Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2007. godinu;
31. Prijedlog odluke o usvajanju Rebalansa Programa prihoda i rashoda Federalne direkcije za civilno zrakoplovstvo – Federalne direkcije za civilnu avijaciju za 2008. godinu;
32. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Aneks Sporazuma o strateškom povezivanju i poravnanju duga Bosne i Hercegovine prema Velikoj Socijalističkoj Narodnoj Libijskoj Arapskoj Džamahiriji zaključen u Sarajevu dana 17.03.2007. godine;
33. Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa Podračuna broj 338-690-22153273-40 evidentiranog na Jedinstvenom računu Riznice-Trezora Federalnog ministarsva financija – Federalnog ministarstva finansija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
34. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Federalnom agromediteranskom zavodu za zaključivanje Ugovora s najpovoljnijim ponuđačem;
35. Inovirana Informacija o stanju spisa po tužbama radi naplate potraživanja iz pasivnog podbilansa, sa Prijedlogom zaključaka;
36. Dopuna informacija o aneksima potpisanih ugovora u postupku privatizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine;
37. Prijedlog rješenja o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora „Ceste“ d.d. Mostar;
38. Prijedlog rješenja o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine;
39. Zahtjev Federalne uprave za inspekcijske poslove za harmonizacijom federalnih zakona;
40. Prijedlog rješenja o uvođenju u posjed nekretnina prije pravosnažnosti Rješenja o eksproprijaciji – Elektroprijenos BiH – Operativno područje Mostar;
41. Prednacrt zakona o krvi i krvnim sastojcima.
 

Četvrtak,
21. januar 2021.
VIŠE