79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2008.
Saopćenje o raduUTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O OBRTU I SRODNIM DJELATNOSTIMA

Nakon što je obavljena parlamentarna, kao i javna rasprava u kantonima o Nacrtu, Vlada FBiH je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Prijedlog zakona o obrtu i srodnim djelatnostima. Riječ je o novom zakonskom projektu, pošto bi još jedne izmjene postojećeg zakona obuhvatile više od njegove polovine, a izmijenjen je, u skladu sa materijom koju reguliše, i naziv zakona.

Prijedlogom zakona se u osam poglavlja uređuju uslovi, obavljanje obrtničke i srodnih djelatnosti, registracija, poslovanje, zajedničko obavljanje i prestanak obavljanja obrta i srodnih djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje za obavljanje obrta, organiziranje obrtnika i lica koja obavljaju srodne djelatnosti, te nadzor nad sprovođenjem zakona.

Obrtnik i lice koje obavlja srodnu djelatnost je fizičko lice koje obavlja djelatnost u svoje ime i za svoj račun, pri čemu se može koristiti i radom drugih lica sa kojima obavezno zaključuje ugovor o radu, u skladu sa Zakonom o radu i kolektivnim ugovorom.

Propisano je da se obrti dijele na vezane i posebne, te navedena neophodna stručna sprema za njihovo obavljanje. Tako se za obavljanje vezanih obrta traži odgovarajuća stručna sprema, a za obavljanje posebnih obrta i dodatno saglasnost za obavljanje posebnih obrta. Slično je propisano i za obavljanje srodnih djelatnosti, sa izuzetkom poljoprivrednih djelatnosti, gdje se ne traži stručna sprema iz razloga olakšavanja prijave ove djelatnosti od strane lica koja ih obavljaju. Inače, Prijedlogom zakona su pojednostavljene procedure registracije obrta i srodnih djelatnosti.

Za tradicionalne i stare zanate propisana je obaveza poznavanja zanatskih vještina i umijeća, kao i pretežan udio ručnog rada. Utvrđena je obaveza Vlade FBiH da, na prijedlog federalnog ministra razvoja, poduzetništva i obrta, a po prethodno pribavljenom mišljenju jedinice lokalne samouprave, napravi popis tradicionalnih i starih zanata. Pored toga, obaveza je Federalne i kantonalnih vlada, kao i jedinica lokalne samouprave da propišu posebne olakšice za obavljanje tradicionalnih i starih zanata, svako iz svoje nadležnosti.

 
NOVA CIJENA PRIRODNOG PLINA

Federalna vlada dala je danas suglasnost na Odluku Nadzornog odbora „BH-gasa“ d.o.o. Sarajevo kojom se utvrđuje veleprodajna cijena prirodnog plina za distributivna gospodarska društva u FBiH.

Sukladno Odluci, od 1.11.2008. godine cijena prirodnog plina će, bez PDV-a, iznositi 0,80 KM/m3.

Kao glavni razlozi poskupljenju navode se enorman rast ruske cijene prirodnog plina i povećanje transportnih troškova kroz Mađarsku i Srbiju.

 

O IZRADI PROGRAMA PLANSKOG ZAPOŠLJAVANJA BORAČKIH POPULACIJA

Federalna vlada je razmatrala Informaciju o aktivnostima koje su preduzete s ciljem izrade Programa planskog zapošljavanja boračke populacije.

Federalni zavod za zapošljavanje je zadužen da za Vladu pripremi informaciju o kvalifikacionoj, radnosposobnoj i starosnoj strukturi nezaposlenih u ovoj populaciji sa prijedlogom mjera za njihovo prekvalifikovanje i doškolovavanje.

Danas donesenim Rješenjem u interresornu grupu za izradu ovog programa imenovani su predstavnici Federalnog zavoda za zapošljavanje, Federalnog zavoda za programiranje razvoja i federalnih ministarstava rada i socijalne politike, za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, raseljenih osoba i izbjeglica, razvoja, poduzetništva i obrta, poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, energije, rudarstva i industrije, finansija, kao i predstavnici Razvojne banke Federacije BiH, JOB-a, Unije veterana BiH, Saveza demobilisanih boraca FBiH i Saveza ratnih vojnih invalida BiH koji su dužni posao završiti u roku od 90 dana.

To su: Ljubiša Đapan (koordoinator), Miralem Šarić (zamjenik koordinatora), te članovi Sabid Lipović, Jasmina Avdić, Zada Gabela, Jasmina Hercegovac, Đemail Ćibo, Zdenko Perić, Muhibija Delić, Saud Kulosman, Safet Redžić, Omer Helda i dr. Fuad Purišević.

Vlada će donijeti uredbu kojom se zadužuje jedno od resornih ministarstava da od svojih kapaciteta formira Sektor za realizaciju programa zapošljavanja, kao koordinatora aktivnosti vezanih za realizaciju Programa zapošljavanja boračke populacije.

Resorna ministarstva su zadužena da sačine pregled i efekte ranije odobrenih sredstava za ove namjene, te pregled povrata ovih sredstava ako ga je bilo.

 
REFORMAOBRAZOVNOGZAKONODAVSTVA
 
Vlada Federacije BiH prihvatila je danas Informaciju o reformi obrazovnog zakonodavstva i uputila je u parlamentarnu proceduru, te pozvala kantonalne vlade i skupštine da što hitnije pristupe harmonizaciji zakona iz oblasti obrazovanja sa zakonima na državnom nivou.
 
U Informaciji se navodi neophodnost reforme obrazovanja u BiH, za šta je potrebno upotpunosti implementirati Okvirni zakon o osnovnom i srednjem obrazovanju na način propisan obavezama koje je BiH preuzela pristupanjem Vijeću Evrope. Zatim, potrebno je implementirati savremeno zakonodavstvo i za visoko i za stručno obrazovanje i obuku, koje je u skladu sa najvišim evropskim standardima jednakosti i upravljanja, te koje ide u korak sa prioritetnim potrebama države. Savremeno zakonodavstvo neophodno je i u predškolskom obrazovanju, kao i obrazovanju odraslih, uz podršku cjeloživotnom učenju i usavršavanju.
 
U Informaciji su, kao njen sastavni dio, predstavljeni modeli Zakona o visokom obrazovanju, Okvirni zakon o udžbenicima i nastavnim sredstvima za osnovne i srednje škole, Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju, Zakon o studentskom organiziranju, te Zakon o naučno-istraživačkoj djelatnosti. Niži nivoi vlasti su, navodi se dalje u Informaciji, u obavezi da svoje zakone usklade sa ovim zakonima koji bi trebalo da im posluže kao stručni predlošci za izradu kantonalnih zakona.
 
O PROVEDBI ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
 
Odbor za nadzor nad provedbom Zakona o porezu na dohodak dostavio je Vladi Federacije BiH Izvješće o svojem tromjesečnom radu. Usvajajući ovaj dokument, Vlada je usvojila i Plan aktivnosti za provedbu Zakona o porezu na dohodak, te plan sredstava za provedbu za 2008., 2009. i 2010. godinu. Odbor je okončao nekoliko ključnih aktivnosti, kao što je informiranje poreznih obveznika o obvezi podnošenja zahtjeva za izdavanje poreznih kartica, te distribuiranje obrazaca zahtjeva za njihovo izdavanje.
 
Do konca prvog mjeseca sljedeće godine treba okončati educiranje službenika koji će primati i obrađivati zahtjeve, te idavati porezne kartice. Među poslovima koji predstoje je i formiranje radne skupine pri Poreznoj upravi FBiH koja će informirati porezne obveznike o pravu na uvećanje osobnih odbitaka putem godišnje prijave i potrebi čuvanja validne dokumentacije.
 

DALJNJI KORACI NA INFORMATIZACIJI DRUŠTVA U FBiH

U skladu sa zaključkom prošle sjednice Vlade FBiH povodom razmatranja Informacije o Projektu informatizacije društva, Federalno ministarstvo prometa i komunikacija je za današnju sjednicu predložilo, a Vlada FBiH usvojila zaključke kojima se definišu koraci ka poboljšanju stanja u oblasti informatičkog opismenjavanja. Zaključci seodnose na opšte ciljeve i oblasti djelovanja „Koncepta informatizacijedruštva uFederaciji BiH“, te imenovanje odgovornog lica sa odgovarajućimovlaštenjima urangu ministra zarealizaciju Koncepta.

Zaključeno je, također, da se formira vladin stručni savjet za informatizaciju naprijedlog odgovornog lica imenovanog od strane Vlade Federacije BiH. Vlada je dala i punu podršku i odgovarajuću pomoć urealizaciji kampanje „KONEKTUJ SE“ koju jeinicirala markentiškaagencija VIA-MEDIA, uz definisanje međusobnih prava i obaveza.

 
ELABORATI O ŽELJEZNICAMA

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, prihvatila Elaborat za izračun troškova održavanja željezničke infrastrukture od 2009. do 2011. godine i Elaborat za izračun troškova prihoda i nepokrivenih troškova putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2009. i 2010. godinu.

Zaključeno je da elaborati, koje su izradile Željeznice FBiH d.o.o. Sarajevo, predstavljaju dokumentacionu osnovu za planiranje učešća željezničkog sektora u Budžetu FBiH i zaključivanje godišnjih ugovora sa JP Željeznice Federacije BiH d.o.o. Sarajevo o finansiranju održavanja željezničke infrastrukture i sufinansiranju obavljanja usluga željezničkog putničkog i kombinovanog saobraćaja.

Provođenje svih mjera vezanih za realizaciju ovog zaključka je u nadležnosti Federalnog ministarstva prometa i komunikacija.

 
KADROVSKA PITANJA
 
Vlada FBiH je na današnjoj sjednici donijela Odluku kojom je za kandidata za člana Nadzornog odbora “ Agrokomerca” predložila Mehu Sadikovića.
 
Danas je imenovana Komisija za izradu Strategije i Plana akcije u oblasti invalidnosti FBiH (2008.-2013.). U Komisiju su imenovani: Dobrica Jonjić, Asim Zečević, Ivica Marinović, Esma Pajić, Fani Majkić, Mustafa Demir, Samira Demirović, Enisa Teskeredžić, Filip Šarić, Nervin Dacić, Nikolina Radovan, Fikret Zuko, Safet Redžić i Mustafa Karabašić.

Federalna vlada donijela je Rješenje kojim je u Komisiju za kontrolu izvršenja obaveza iz Ugovora o zajedničkom ulaganju između IP „Krivaja“ d.o.o. Zavidovići i „Ferimpeks“ d.o.o. Zavidovići i Ugovora o osnivanju zajedničkog društva i rješavanje svih otvorenih pitanja iz Ugovora o zajedničkom ulaganju imenovala Muhibiju Delića (predsjednik), Senada Makića (zamjenik predsjednika), Dragu Vrbića, Muzafera Kapetana, Hakiju Osmića, Ferida Mujanovića, Nuriju Prijića i Vladu Soldu.

U Radnu grupu za analizu postojećih propisa iz oblasti organiziranog kriminala, njihovu eventualnu izmjenu i dopunu, odnosno eventualno donošenje novih propisa iz ove oblasti, Vlada FBiH danas je imenovala Hajradina Mekića (Federalno ministarstvo unutarnjih poslova), Gorana Šimića (Federalno ministarstvo pravde), Filipa Ujevića (Federalno ministarstvo financija), Ćamila Kresu (Federalna uprava policije), Zufera Derviševića (Financijska policija), Midhata Arifovića (Porezna uprava FBiH), Ignjacija Dodika (Vrhovni sud FBiH) i Vladu Miškovića (Tužilaštvo FBiH).

 
* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.30 sati.

 

Nedjelja,
24. januar 2021.
VIŠE