79. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 26.11.2008.
Dnevni red

1. Verifikacija Zapisnika 78. sjednice Vlade Federacije BiH;
2. Nacrt zakona o obrtu i srodnim djelatnostima;
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na cijenu prirodnog gasa;
4. Prijedlog odluke o utvrđivanju prijedloga kandidata za člana Nadzornog odbora privrednog društva „Agrokomerc“ d.d. Velika Kladuša;
5. Izvještaj o radu Komisije za provedbu postupka nabave putem postupka – natječaj za izradu idejnog rješenja za objekat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru, sa prijedlogom najuspješnijih sudionika natječaja i Prijedlog odluke o izboru najuspješnijih sudionika natječaja za izradu idejnog rješenja za objekat Vlade Federacije Bosne i Hercegovine u Mostaru;
6.Plan aktivnosti za implementaciju Zakona o porezu na dohodak i Kumulativni plan nedostajućih sredstava za implementaciju Zakona o porezu na dohodak;
7.Informacija o poduzetim aktivnostima na izradi Programa za zapošljavanje boračkih populacija sa Prijedlogom zaključaka;
8.Informacija o reformi obrazovnog zakonodavstva sa Prijedlogom zaključaka;
9.Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izradu Strategije i Plana akcije u oblasti invalidnosti Federacije Bosne i Hercegovine (2008.-2013.);
10.Prijedlog zaključaka u vezi sa realizacijom Projekta informatizacije društva u Federaciji Bosne i Hercegovine;
11.Prijedlog odluke o prenosu vlasništva stalnih sredstava i sitnog inventara sa Federalne komisije za nestale osobe na Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine;
12.Prijedlog zaključka o Elaboratu izračuna troškova održavanja željezničke infrastrukture 2009.-2011. godine i Elaboratu o izračunu troškova prihoda i nepokrivenih troškova putničkog i kombinovanog saobraćaja za 2009. i 2010. godinu.
 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE