78. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.11.2008.
Saopćenje o radu

O POSLOVANJU PRIVREDNIH SUBJEKATA IZ OBLASTI PROMETA I KOMUNIKACIJA U 2007. GODINI

Vlada FBiH je na današnjoj sjednici u Mostaru razmatrala Izvještaj Federalnog ministarstva prometa i komunikacija o poslovanju privrednih subjekata prometa i komunikacija u prošloj godini. Radi se o preduzećima u kojima, prema Zakonu o privrednim društvima, ovo ministarstvo vrši upravljanje i kontrolu poslovanja: Međunarodni aerodrom Sarajevo, Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar, Hrvatska pošta d.o.o. Mostar, „Ceste“ d.d. Mostar, BH Pošte Sarajevo, „Sarajevo putevi“ d.d. Sarajevo, BH Telecom d.d. Sarajevo i B&H Airlines d.o.o. Sarajevo.

Međunarodni aerodrom Sarajevo, koji je u 100 posto državnom vlasništvu, ostvario je rast prihoda za pet posto, a rashoda za šest posto u odnosu na prethodnu godinu. Ukupno ostvareni prihod iznosio je 31,9 miliona KM, uz neto dobit od šest miliona KM.

Hrvatske telekomunikacije d.o.o. Mostar (55,6 posto državno vlasništvo) imale su u prošloj godini rast ukupnog prihoda za 15 posto, a rashoda za 17 posto. Ostvaren je prihod od 243,06 miliona KM i neto dobit od 17,2 miliona KM.

Hrvatska pošta d.o.o. Mostar (62,76 posto državno vlasništvo) imala je smanjenje prihoda za četiri posto i rashoda za dva posto.Ukupno ostvareni prihod je iznosio 27,3 miliona KM i neto dobit od 1,032 miliona KM.

„Ceste“ d.d. Mostar (državni kapital 51 posto) imale su rast prihoda i rashoda za po 4 posto uz ostvarenih 11,3 miliona KM prihoda i bruto dobit od deset hiljada KM.

„Sarajevo putevi“ d.d. Sarajevo, sa 77,32 državnog kapitala, u prošloj su godini zabilježili smanjenje ukupnih prihoda i rashoda za po 10,7 posto. Ostvaren je prihod od 7,9 miliona KM i bruto dobit od 20 hiljada KM.

U BH Pošte Sarajevo, koje su, u potpunom državnom vlasništvu, prošla je godina okončana padom prihoda od 12 posto i rastom rashoda od jedan posto u odnosu na prethodnu godinu. Ostvaren je prihod od 83,9 miliona KM, a bruto dobit od 562 hiljade KM.

BH Telecom d.d. Sarajevo, sa 90 postotnim državnim vlasništvom, u prošloj je godini zabilježio rast ukupnih prihoda za šest posto i rashoda za jedan posto. Ukupno ostvareni prihod iznosi 612,4 miliona KM, a bruto dobit 162,5 miliona KM.

B&H Airlines d.o.o. Sarajevo, koji je u cijelosti u državnom vlasništvu, zabilježio je u 2007. godini rast ukupnih prihoda od 23,2 posto i rast rashoda za 11,72 posto. Ukupni je prihod iznosio 24,18 miliona KM uz gubitak od 125 hiljada KM.

Vlada je danas zadužila nadležno federalno ministarstvo da, u skladu sa zakonom, pripremi odluke o izdvajanju većeg dijela sredstava rezervi kompanija iz oblasti prometa i komunikacija na ime dividende koja pripada Vladi po osnovu državnog vlasništva.

O UTROŠKU SREDSTAVA IZ GSM LICENCE

Vlada Federacije BiH danas je prihvatila Treće izvješće o provedbi Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem GSM licence 2007. godine.

Od planiranih 25.600.000 konvertibilnih maraka, protekle godine je prikupljeno i na namjenski račun Direkcije cesta FBiH prebačeno 23.380.000 KM. Na ova sredstva ostvarena je i kamata od 25.370 KM, te je ukupno raspoloživi iznos bio 23.405.730 KM. Nakon dosadašnjih isplata, na namjenskom računu je ostalo 16.186.158,85 KM.

Nakon rasprave, Federalna vlada donijela je nekoliko odluka o prijenosu okončanog projekta iz Programa investiranja sredstava naplaćenih izdvajanjem iz GSM licence za 2007. godinu. Tako je općini Čelić na upravljanje i održavanje predata rekonstriurana cesta Drijenče-Tuzla (vrijednost 60.000 KM), a općini Trnovo pravac za Garež i Delijaš (150.000 KM). Općina Hadžići preuzima okončan 300.000 KM vrijedan projekt ceste za naselje Lokve i 200.000 KM vrijednu rekonstrukciju ceste za Lepenicu. Sarajevski kanton preuzima Sjevernu longitudinalu vrijednosti 500.000 KM, a nadležno lokalno ministarstvo dionicu Odžak-Prud (vrijednost 250.000 KM). Općina Odžak preuzima na upravljanje i održavanje općinske ceste (220.000 KM), a lokalna cesta za Jelaške (projekt vrijedan 59.998,25 KM) predaje se općini Olovo. Općina Kakanj preuzima tri projekta: cestu Vukanovići-Ivnica (699.994,95 KM), cestu za Bjelaviće (150.000 KM) i cestu Haljinići-Seoce-B. Polje (100.000 KM). Općini Novi Travnik predan je okončani projekt ceste za Ćakiće (100.000 KM).

NADOGRADNJA INFORMACIJSKOG SISTEMA OBRTNOG REGISTRA (ISOR)

U Informaciji o rekonstrukciji i nadogradnji Informacijskog sistema obrtnog registra (ISOR) Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta, koja je danas razmatrana na sjednici Federalne vlade, ističe se da je cilj izrade i implementacije ISOR-a smanjenje troškova uspostave i vođenja Obrtnog registra, povećanje kvalitete usluge građanima, uspostava fleksibilne strukture, te ubrzavanje i pojednostavljivanje procesa izdavanja odobrenja za obavljanje obrtničkih djelatnosti.

Do sada su izvršene 64 instalacije softwera, a takve aktivnosti predstoje u još 21 općini na području četiri kantona.

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Federalno ministarstvo trgovine zaduženi su danas da zajednički pristupe definisanju ciljeva i sačine plan aktivnosti za izradu i implementaciju informacionih sistema iz svojih nadležnosti, a u cilju unifikacije registracije fizičkih lica koja samostalno obavljaju privrednu djelatnost. To se prije svega odnosi na izradu i instaliranje Informacionog sistema Trgovačkog registra.

UGOVOR S MICROSOFTOM

S ciljem snaženja informatičke podrške, Vlada FBiH donijela je danas tri odluke bitne za nastavak suradnje s Microsoftom u sljedećoj godini.

Prvom odlukom data je suglasnost na Premier Support ugovora s Microsoftom u 2009. godini, a drugom je za potpis ovog dokumenta ovlašten premijer FBiH.

Treća odluka odnosi se na imenovanje Radnog tima za realiziranje Projekta e-Pisarnice. Ovim projektom osavremenjuje se rad Vlade FBiH.

O ANEKSIMA POTPISANIH UGOVORA U POSTUPKU PRIVATIZACIJE U FBiH

Vlada Federacije BiH je na 67. sjednici usvojila Izvješće o kontroli izvršenja obaveza iz kupoprodajnih ugovora u postupku privatizacije sa stanjem na dan 30.6.2008. godine. Tada je, Vlada zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da dopuni Izvješće informacijom o aneksima potpisanih ugovora, njihovim sadržajem i razlozima donošenja.

U danas prezentiranom dopunjenom Izvještaju se ističe da prikupljeni podaci govore o relativno malom broju aneksiranih kupoprodajnih ugovora iz privatizacije (103 ili sedam posto, od ukupnog broja potpisanih ugovora u maloj privatizaciji).

Kupoprodajni ugovori iz domena velike privatizacije - većinski dionički kapital poduzeća i poduzeća u cjelini - aneksirani su u 157 slučajeva, što predstavlja 35 posto od ukupnog broja ugovora potpisanih u velikoj privatizaciji. Najčešći razlog je preciziranje podataka o imovini radi uknjižbe vlasništva, a kod poduzeća izmjena obaveze investiranja - struktura i rokovi.

Izmjena temeljnih obaveza (cijena, zapošljavanje, investicije) kod privatizacije imovine poduzeća kao razlog aneksiranja javlja se u 21 slučaju ili 16 posto. Te su izmjene izvršene u 86 slučajeva privatizacije preduzeća (od ukupno 173), što je za očekivati, s obzirom na složenost privatizacije većinskog kapitala poduzeća, posebice njihovog tehničko-tehnološkog stupnja i kondicije postrojenja i opreme, finansijske situacije i tržišne pozicije u momentu privatizacije, ali i u postprivatizacijskom periodu.

Vlada je danas zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da za svako preduzeće iz njene nadležnosti pojedinačno predloži mjere ili postupke koje će Vlada poduzeti u cilju izvršavanja obaveza iz ugovora o privatizaciji, te da za preduzeća iz kantonalne nadležnosti prezentira cjelokupne podatke, s naglaskom na izmjenu temeljnih obaveza iz kupoprodajnih ugovora.

DEVETOMJESEČNO OSTVARENJE JAVNIH PRIHODA

U periodu od januara/siječnja do septembra/rujna ove godine na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine po osnovi svih javnih prihoda, to jest poreza, taksi, doprinosa, naknada i ostalih javnih prihoda, prikupljeno je ukupno 4.697 miliona konvertibilnih maraka, što predstavlja povećanje od 12 posto u odnosu na ukupno prikupljene javne prihode u istom periodu prethodne godine. Izraženo u apsolutnom iznosu, to predstavlja povećanje od 507,4 miliona KM.

Iako je ukupno povećanje prihoda veoma značajno, njegovo ostvarenje je različito u odnosu na nive vlasti.

Najveći dio pripao je vanproračunskim fondovima (PIO/MIO i zavodima zdravstvenog osiguranja i upošljavanja) - 37 posto, zatim kantonalnim proračunima 32 posto, federalnom proračunu 20 posto, općinskim proračunima devet posto, dok se na ostale korisnike odnosi dva posto.

Prihodi Proračuna FBiH, bez prihoda od indirektnih poreza na ime finansiranja vanjskog duga i bez sredstava finansiranja, ostvareni su sa 918 miliona KM, što je za sedam posto ili za 49,2 miliona KM više u odnosu na isti izvještajni period prethodne godine.

Ukupni prihodi federalnog proračuna izvršeni su sa 60 posto. Porezni prihodi su u procentualnom iznosu izvršeni 63 posto, dok su neporezni prihodi zabilježili izvršenje od 61 posto.

Ukupno ostvareni javni prihodi u kantonima, uključujući i općine, za ovaj izvještajni period iznose 1.974 miliona KM, što predstavlja povećanje za devet posto, odnosno za 170,6 miliona KM u odnosu na prvih devet mjeseci 2007. godine. Analizirajući strukturu ostvarenih prihoda, vidljivo je da su javni prihodi po svim osnovama na nivou kantona, uključujući i općine, imali rast koji se kreće od tri posto, koliko je zabilježeno u Posavskom, pa do 30 posto u Livanjskom kantonu.

Prihodi vanproračunskih fondova po osnovi doprinosa za mirovinsko, zdravstveno i osiguranje od nezaposlenosti u ovom periodu porasli su za 19 posto, odnosno za 284,9 miliona KM. Od ovog iznosa mirovinski fond ostvario je 158,2 miliona KM ili 19 posto više, fondovi zdravstvenog osiguranja ostvarili su 111,7 miliona KM ili 20 posto više i po osnovi doprinosa od nezaposlenosti ostvareno je 15 miliona KM ili 19 posto više. Ostale naknade imaju rast od 14 posto i naplaćene su u iznosu od 102,5 miliona KM. Prihodi od indirektnih poreza predstavljaju najznačajnije u proračunima svih nivoa vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine. U periodu januar/siječanj – septembar/rujan 2008. godine, raspoloživa sredstva Federacije BiH sa Jedinstvenog računa iznosila su nešto više od 1.959 miliona KM, što predstavlja povećanje od pet posto.

Dakle, vidljivo je da u ovom izvještajnom periodu javni prihodi u Federaciji Bosne i Hercegovine pokazuju umjereniji rast, pogotovo kad su u pitanju prihodi od indirektnih poreza.

PROJEKAT INFORMATIZACIJE DRUŠTVA U FBiH

Analiza pokazatelja u danas usvojenoj Informaciji o realizaciji ovog projekta ukazuje na činjenicu da je veći dio populacije Federacije BiH „informatički nepismen“, te da tri puta zaostajemo za ostalim zemljama Evropske unije.

Na osnovu podataka dostavljenih od internet provajdera na kraju 2007. godine u BiH je bilo ukupno 273.752 Internet pretplatnika. Poređenja radi, procenat korištenja Interenta u BiH je 20,9 posto, a prosječan broj Internet korisnika u zemljama EU 59,9 posto.

Prihvatajući Informaciju, Vlada FBiH je zadužila Federalno ministarstvo prometa i komunikacija da, na osnovu današnje rasprave, pripremi zaključke kojima će se odrediti koraci ka poboljšanju stanja u oblasti informatičkog opismenjavanja.

OSIGURANJE NEDOSTAJUĆIH KOLIČINA STRUJE ZA KUPCE U 2009. GODINI

Federalna vlada je danas donijela Zaključak kojim je zadužila elektroprivredna preduzeća u Federaciji BiH da, svako u okviru svojih nadležnosti, osiguraju snabdijevanje svih nekvalificiranih (tarifnih) kupaca/potrošača električne energije u Federaciji BiH, uključujući i kvalificirane kupce koji su se opredijelili da budu snabdijevani kao tarifni kupci.

Prema tome, obje elektroprivrede u Federaciji BiH su dužne iz vlastitih kapaciteta zajednički osigurati dio nedostajuće količine električne energije za potrebe snabdijevanja kupaca na području djelovanja JP Elektroprivreda HZ HB d.d. Mostar.

To će biti urađeno tako što će JP Elektroprivreda BiH komercijalno isporučiti vlastite bilansne viškove od 400 GWh JP Elektroprivredi HZ HB Mostar, po međusobno dogovorenoj cijeni.

Osim toga, JP Elektroprivreda HZ HB Mostar dužna je da za potrebe snabdijevanja kupaca električnom energijom sa svog područja djelovanja osigura još 438 GWh. Dio nedostajuće električne energije u iznosu od 372 GWh dužan je osigurati Aluminij d.d. Mostar, a 70 GWh treba osigurati B.S.I Jajce, svaki za svoje potrebe, a putem tržišta električne enrgije.

PODRŠKA TURISTIČKOJ MANIFESTACIJI

Vlada FBiH je, današnjim zaključcima, u potpunosti podržala napore Federalnog ministarstva okoliša i turizma usmjerene ka promociji zimskog turizma u BiH. Stoga je Vlada zadužila ovo ministarstvo da, kroz sufinanciranje, podrži središnju tradicionalnu manifestaciju “Otvaranje zimske turističke sezone u BiH”, koja će biti održana od 12. do 14.12.2008. godine.

IZMJENE I DOPUNE UREDBE O KRITERIJIMA I NAČINU
VOĐENJA NADZORA NAD POSLOVANJEM RAZVOJNE BANKE FBiH

Pored toga što je u postojećoj Uredbi predviđeno da se kao kolateral, jemstvo, smatraju između ostalog i vrijednosni papiri izdani od strane Federacije BiH, sada je Uredba dopunjena i odredbom prema kojoj se kolateralom mogu smatrati i vrijednosni papiri izdani od kantona, gradova i općina.

Uvjet za to je da su obaveze po izdatoj bezuslovnoj garanciji i mjenici planirane kao proračunski izdatak u periodu trajanja kreditne obaveze, a u skladu sa važećim zakonima.

FINANSIJSKE ODLUKE

Danas donesenom Odlukom Vlada FBiH je Federalnom ministarstvu turizma i okoliša odobrila utrošak sredstava u iznosu 9.727,26 KM sa namjenski otvorenog podračuna u okviru JRT. Sredstva su namijenjena za Projekat “Uvodna analiza za razvoj i uspostavljanje sistema upravljanja mazivim uljima” koji implementira ovo ministarstvo i o čijem toku je dužno podnositi polugodišnje odnosno godišnje izvještaje.

KADROVSKA PITANJA

Vlada FBiH danas je razriješila dosadašnji i imenovala novi Upravni odbor (u nepotpunom sastavu) Federalnog zavoda za penzijsko-invalidsko osiguranje. Nakon zakonom propisane procedure, danas su imenovani: Marinko Petrić (predsjedavajući), Bojan Domić, Joso Damjanović, Mustafa Imširović, Asim Aljić, Davor Brnić i Šefkija Elezović (članovi). Ostale članove UO-a Vlada će imenovati nakon pristizanja prijedloga kandidata iz preostalih kantona.

Vlada FBiH je danas donijela Rješenje o imenovanju međuresorne grupe za izradu izmjena i dopuna standardne klasifikacije zanimanja u FBiH. U grupu koja ovaj posao treba da završi u roku od 90 dana imenovani su: Drago Vrbić (predsjednik), Jasmina Khechan Babić, Zenan Šabanac, Ivan Čuljak, Galiba Karačić, Hidajeta Čolović, Velida Draško i Fadil Suljić (članovi).

* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.20 sati.

Ponedjeljak,
18. januar 2021.
VIŠE