78. sjednica Vlade Federacije BiH

Mostar, 19.11.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija Zapisnika 77. sjednice Vlade Federacije BiH;
2..Prijedlog odluke o odobravanju utroška sredstava sa podračuna broj 338-690-22465784-12 evidentiranog na jedinstvenom računu trezora – riznice Federalnog ministarstva finansija – financija Federalnom ministarstvu okoliša i turizma;
3. Prijedlog odluke o davanju saglasnosti na Premier support ugovora sa
Microsoft-om za 2009. godinu;
4.Prijedlog odluke o davanju ovlašćenja za potpisivanje Premier support
ugovora sa Microsoft-om za 2009. godinu;
5.Prijedlog rješenja o imenovanju Radnog tima za realizaciju Projekta
e-pisarnica u skladu sa Premier support ugovora sa Microsoft-om za
2009. godinu;
6.Prijedlog odluke o davanju saglasnosti za privremeno zaključivanje Okvirnog sporazuma o uvjetima i načinu izvođenja radova redovnog održavanja magistralnih cesta na teritoriji Federacije BiH i dodjeli ugovora o izvođenju radova redovnog zimskog održavanja magistralnih cesta na području Federacije BiH za LOT 1;
7.Izvještaj o poslovanju privrednih subjekata iz oblasti prometa i komunikacija za period od 01.01.2007. godine do 31.12.2007. godine sa Prijedlogom zaključaka;
8.III Izvještaj o implementaciji programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence 2007. godine sa Prijedlozima odluka i Prijedlogom zaključka;
9.Izvještaj o realizaciji izvršenja dospjelih obaveza iz ugovora o kupoprodaji državnog kapitala (preduzeća) koje je zaključila Agencija za privatizaciju u Federaciji BiH;
10.Informacija o ostvarenim i raspoređenim javnim prihodima sa tabelarnim pregledom za period januar/siječanj – septembar/rujan 2008. godine;
11.Informacija o realizaciji projekta informatizacije društva u Federaciji Bosne i Hercegovine sa Prijedlogom zaključaka;
12.Informacija o rekonstrukciji i nadogradnji Informacijskog sistema obrtnog registra (ISOR) sa Prijedlogm zaključka;
13.Prijedlog rješenja o imenovanju Nadzornog odbora Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje;
14.Prijedlog rješenja o imenovanju međuresorne radne grupe za izradu izmjena i dopuna Standardne klasifikacije zanimanja u Federaciji Bosne i Hercegovine;
15.Prijedlog zaključka u vezi sa osiguranjem nedostajećih količina električne energije za snabdijevanje kupaca električnom energijom u 2009. godini na području djelovanja JP „Elektroprivreda HZ HB“ d.d. Mostar;
16.Prijedlog uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o kriterijima i načinu vođenja nadzora nad poslovanjem Razvojne banke FBiH.
 

Petak,
22. januar 2021.
VIŠE