77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2008.
Saopćenje o radu

 


UTVRĐEN NACRT ZAKONA O IZMJENAMA
I DOPUNAMA ZAKONA O CESTOVNOM PRIJEVOZU

Vlada Federacije BiH danas je, na sjednici u Sarajevu, utvrdila i u parlamentarnu proceduru uputila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u FBiH čiji je jedan od ciljeva usuglašavanje pravnih rješenja s onima na razini BiH, odnosno u Zakonu o međunarodnom i međuentitetskom cestovnom prometu i Zakonu o osnovama sigurnosti na cestama. Uz to, novopredložena rješenja prilagođena su najnovijoj europskoj zakonodavnoj praksi.

Među konkretnim novinama u Nacrtu zakona je i propisivanje uvjeta što ih inozemni prijevoznici moraju ispunjavati kada obavljaju prijevoz na teritoriju FBiH.

Naime, oni su, koristeći nedorečenosti važećih propisa, dampinškim cijenama preuzimali robe i putnike u prijevozu unutar FBiH, umanjujući time prihod domaćim prijevoznicima. S druge strane, sami ostvaruju neoporezovani prihod, što su ponašanja kakva ne dopušta niti jedna europska država.

Među uvjetima koje prijevoznici u FBiH moraju ispunjavati žele li se baviti javnim prijevozom su posjedovanje, u slučaju linijskog prijevoza putnika, najmanje dva autobusa i uposlena najmanje dva vozača.

Novina je predviđena i u radu autobusnih postaja koje su, prema rješenjima u Nacrtu zakona, dužna najkasnije do 20. u svakom mjesecu prijevozniku uplatiti prihod od prodaje karata umanjen za troškove staničnih usluga.

Na ovaj način sprječava se mogućnost da, koristeći dugotrajnost sudskih sporova, autobusne postaje zadržavaju novac od prodatih karata.

Predložena su i nova rješenja kada je riječ o nadzoru nad provedbom Zakona, za što su sada, osim federalnih, nadležni i kantonalni inspektori cestovnog prometa.

Njima je data i mogućnost isključenja iz prometa vozila koja se bave nelegalnim prijevozom.

UTVRĐEN PRIJEDLOG ZAKONA O POMILOVANJU

Vlada FBiH je danas utvrdila i u parlamentarnu proceduru, po hitnom postupku, uputila Prijedlog zakona o pomilovanju. Ovaj federalni propis rezultat je potrebe usklađivanja sa Ustavom Federacije BiH i Zakonom na državnom nivou, a u vezi sa Odlukom Visokog predstavnika za BiH kojom je privremeno obustavljeno ovlaštenje za davanje pomilovanja za krivičnopravne sankcije.

Ovim zakonom se propisuju tijelo nadležno za davanje pomilovanja, krivična djela za koja se pomilovanje ne može dati, oblici pomilovanja i postupak u vezi s pomilovanjem za krivična djela iz nadležnosti Federacije BiH.

Za član 2. predloženog zakona (da pomilovanje daje predsjednik FBiH po obavljenim konsultacijama s potpredsjednicima FBiH), Vlada je predložila i alternativno rješenje da o pomilovanju odlučuje predsjednik FBiH, uz saglasnost potpredsjednika.

Pomilovanje se ne može dati za krivična djela ratnog, zločina protiv čovječnosti i genocida.

UTVRĐENI PRIJEDLOZI IZMJENA DVA ZAKONA O PRORAČUNIMA

Radi stvaranja mehanizama za uravnoteženje ovogodišnjeg proračuna, Vlada Federacije BiH danas je utvrdila i u parlamentarnu proceduru po skraćenom postupku uputila prijedloge izmjena dva zakona iz ove oblasti.

U prvom slučaju riječ je o Prijedlogu zakona o izmjeni Zakona o proračunima u FBiH, odnosno novoj formulacija članka XXXIII. kojim se sada propisuje kako se „sredstva raspoređena proračunom ne mogu preraspoređivati između proračunskih korisnika, osim kada je to izrijekom dopušteno zakonom kojim se utvrđuje izvršavanje proračuna, za što je nadležna Vlada na prijedlog Ministarstva financija“.

Sukladno ovome, predložena je i izmjena Zakona o izvršenju proračuna FBiH za 2008. godinu, kojom se propisuje kako Vlada može, ne prijedlog Federalnog ministarstva, odlučiti da se nedovoljno predviđeni izdatci korisnika podmire iz vlastitih ili sredstava drugih korisnika smanjenjem sredstava na njihovim pozicijama.

UTVRĐEN POSEBAN DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO
OSIGURANJE ZAPOSLENIKA NA RADU U INOSTRANSTVU

Federalna vlada je, u skladu sa izmjenama Zakona o doprinosima, donijela Odluku kojom se utvrđuje obaveza plaćanja posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje za zaposlenike koje poslodavac ili federalni organ vlasti upute na rad u inostranstvo.

Ovaj doprinos mjesečno iznosi 40 konvertibilnih maraka za vrijeme boravka na radu u državama bivše SFRJ, odnosno 70 KM za vrijeme boravka na radu u ostalim državama. Ako lica na koja se odnosi ova odluka borave u inostranstvu sa porodicom plaća se dodatnih 20 KM za područje bivše SFRJ, odnosno 30 KM za boravak u ostalim državama.

Za državnog službenika na funkciji diplomatskog ili konzularnog predstavnika ovaj doprinos iznosi 80 KM za vrijeme njegovog boravka u inostranstvu.

Obveznik plaćanja dopunskog doprinosa za zdravstveno osiguranje dužan je prvu tranšu platiti prije upućivanja radnika na rad u inostranstvo, a ostale se uplate vrše mjesečno zajedno sa isplatama plaća.

Doprinos se uplaćuje i za fizičko lice koje obavlja poslove za pravno ili fizičko lice rezidenta Federacije ili za međunarodnu organizaciju.

Ovako utvrđena visina doprinosa u prosjeku je za 30 posto niža u odnosu na sadašnje vrijednosti, a temelji se na analizi Federalnog zavoda za osiguranje i reosiguranje, urađenoj prema broju radnika i detašmana u prošloj godini.

USVOJEN STRATEŠKI PLAN ZA PREVENCIJU
NASILJA U PORODICI ZA FBiH - PERIOD 2009.-2010.

Izrada Strateškog plana za prevenciju nasilja u porodici izraz je odlučnosti Vlade FBiH da unaprijedi zaštitu od nasilja u porodici pružanjem podrške svim institucionalnim i vaninstitucionalnim subjektima na aktivnostima preveniranja i sprječavanja nasilja u porodici.

Danas usvojeni Strateški plan podstiče na primjenu međunarodnih i domaćih pravnih normi i standarda kojima se štite ljudska prava, promovira ravnopravnost spolova i zabranjuje svaki vid nasilja uključujući i nasilje u porodici, kao i stvaranje realnih pretpostavki na njegovoj efikasnoj prevenciji.

Kako se navodi u ovom dokumentu, prevencija nasilja u porodici bi trebalo da djeluje na različitim društvenim nivoima: na nivou države, zajednice i pojedinca, i podrazumijeva tri kategorije: primarna prevencija koja se odnosi na sprječavanje pojave nasilja (podizanje svijesti, kampanje, edukacije o ljudskim pravima, edukativni programi za djecu i adoloscente), zatim sekundarna prevencija koja podrazumijeva identifikaciju faktora rizika i rizičnih grupa, osiguravanje pomoći (otvaranje SOS telefona, pravno savjetovanje), te tercijarna prevencija koja podrazumijeva primjenu odredbi o sprječavaju pojava daljnjeg nasilja (direktna pomoć žrtvama nasilja, otvaranje skloništa, efikasne policijske intervencije, sudske procedure, rad sa nasilnicima). Dokument o prevenciji nasilja je koncipiran tako da u prvom redu zahtijeva od nadležnih federalnih i kantonalnih organa državne uprave realizaciju pojedinih aktivnosti u okviru njihovog zakonom utvrđenog okvira. Akcenat je na potrebi izrade specijalnih programa obuke koji bi se provodili na području čitave FBiH. Također je predviđeno da o realizaciji tih aktivnosti brine Gender Centar FBiH, koji je obavezan svakih šest mjeseci izvještavati Vladu FBiH.

NOVI ANEX NA SPORAZUM O RJEŠAVANJU OTVORENIH
PITANJA IZMEĐU VLADE FBiH I ALUMINIJA d.d. MOSTAR

Na prijedlog Povjerenstva za pripremu i prodaju 88 posto kapitala Aluminija d.d Mostar, Federalna vlada danas je dala suglasnost na Anex V. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade FBiH i ove mostarske kompanije.

Anexom je rok za realiziranje obveza iz Sporazuma, sa 08.11.2008. godine produljen do 08.05.2009. godine.

IZVJEŠTAJ O RADU UREDA ZA PRITUŽBE JAVNOSTI

U Izvještaju o radu Ureda za pritužbe javnosti Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koji je danas razmatrala i prihvatila Federalna vlada, ističe se da je u periodu od 1.7. do 30.9.2008.godine Ured na sedam redovnih sjednica razmotrio ukupno 143 žalbe i druga akta i donio odgovarajuće odluke.

Zaprimljeno je ukupno 17 izvještaja Jedinice za profesionalne standarde o provedenim unutrašnjim istragama protiv policijskih službenika Federalne uprave policije sa mišljenjima načelnika JPS-a, a u 13 slučajeva žalbe su ocijenjene neosnovanim i oslobađajućim, dok je u 4 slučaja utvrđeno da postoje uvjeti za pokretanje disciplinskog postupka i spisi su dostavljeni direktoru radi pokretanja istog.

Ured je u 16 slučajeva zatražio od JPS-a da provede interni postupak ili unutrašnju istragu po žalbama koje je neposredno zaprimio ili koje su Uredu dostavljene od strane JPS-a radi zauzimanja stava i davanja mišljenja, a koje su se odnosile na policijske službenike Federalne uprave policije. U ukupno 101 slučaju, Ured je razmotrio žalbe i druge akte, te obavijestio JPS o ustupanju žalbi radi postupanja u nadležnim organima za čije rješavanje nije nadležno ministarstvo.

O STANJU RAZVIJENOSTI TEHNOLOŠKIH PARKOVA U FBiH

Tehnološki park predstavlja važan instrument u regionalnom razvoju i pomoći malim i srednjim preduzećima u njihovom procesu inovacija i korištenju najnovijih tehnologija potrebnih u svakodnevnim procesima.

O stanju naučno-tehnoloških parkova u Federaciji BiH, govori dovoljno podatak da se konkretne aktivnosti na njihovoj uspostavi jedino provode u Zenici i Mostaru. Ključni problemi koji su indicirani kao prepreke u osnivanju tehnoloških parkova u FBiH su nedostatak znanja iz ove oblasti, velika finansijska ulaganja koja su potrebna za osnivanje i rad TP, te nerazvijena univerzitetska i laboratorijska infrastruktura.

Iako je na području FBiH uspostavljen značajan broj formi koje pružaju podršku sektoru malih i srednjih preduzeća i koje treba da vode ka privrednoj, naučnoj i ekonomskoj tranziciji, neupitno je da TP imaju svoje mjesto u ovom kontekstu, prvenstveno kao forma koja će univerzitete dovesti u novu tržišnu ulogu kada je komercijalizacija i plasman naučno-istraživačkog i stručnog rada u pitanju.

Stoga je Vlada FBiH usvojila danas Zaključak kojim zadužuje Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da nastavi sa aktivnostima na potpori uspostave tehnoloških parkova u Federaciji BiH.

O DUGOVANJIMA PRIVATIZIRANIH PODUZEĆA ZA MiO

Agencija za privatizaciju u FBiH (APF) dostavila je za današnju sjednicu Vlade FBiH Informaciju o dugovanjima privatiziranih poduzeća iz njezine i nadležnosti kantonalnih agencija za privatizaciju spram Federalnog zavoda za mirovinsko i invalidsko osiguranje.

Kako je istaknuto, informacije o kompanijama iz kantonalnih nadležnosti nisu potpune, jer se pojedine agencije za privatizaciju nisu odazvale ni na ponovljene pozive APF-a za dostavom pokazatelja.

Konstatirano je kako 34 kompanije, odnosno 20,23 posto redovito uplaćuje doprinose za MiO. Pokazatelji nisu dostavljeni za 75 poduzeća (44,6 posto), a za njih 50 (29,7 posto) pokazatelji su prikupljeni, ali ne i ažurirani za sva poduzeća u traženom roku.

U Informaciji se zaključuje kako je utvrđeni iznos dugovanja za MiO od 20.596.845,27 konvertibilnih maraka u stvarnosti daleko veći. Ovo govori i o tome kako su znatnom broju uposlenih reducirana prava iz socijalnog osiguranja.

Vlada je zadužila Agenciju za privatizaciju u FBiH da, na temelju raspoloživih pokazatelja, analizira stanje i predloži Vladi postupanje za svakog subjekta pojedinačno ili skupinu subjekata koji su istoj poziciji, vodeći računa o interesima poduzeća.

U ovom poslu koji ima rok od tri tjedna trebaju aktivno sudjelovati i nadležna ministarstva.

SREDSTVA ZA NABAVKU REGISTARSKIH TABLICA I SAOBRAĆAJNIH DOZVOLA

Vlada FBiH je, polazeći od mišljenja Federalnog ministarstva finansija, dala saglasnost za unutrašnju preraspodjelu budžetskih sredstava Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, na koji način je obezbijeđeno 900.000 konvertibilnih maraka za nabavku nedostajućih registarskih tablica i saobraćajnih dozvola.

Ova preraspodjela unutar budžetskih pozicija FMUP-a privremenog je karaktera.

O RASPOREĐENIM SREDSTVIMA KOMISIJE ZA
IZBJEGLICE I RASELJENE OSOBE BiH ZA 2008. GODINU

Vlada FBiH je, nakon razmatranja, usvojila Informaciju Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica o Odluci Komisije za izbjeglice i raseljene osobe BiH o dodjeli sredstava za podršku procesa povratka u Bosni i Hercegovini u ovoj godini.

Odluka je donesena u skladu sa potpisanim Sporazumom o udruživanju i načinu realizacije ukupno 38,8 miliona konvertibilnih maraka sredstava za podršku procesa povratka u BiH u ovoj godini.

Od toga je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH osiguralo 30,15 miliona KM, entitetska resorna ministarstva po četiri miliona KM, a Brčko Distrikt 650 hiljada KM.

Nosilac ovog projekta je Fond za povratak, a sredstva će se doznačavati prema utvrđenom rasporedu, tako da je najveći dio u iznosu od 21,8 miliona KM namijenjen za potrebe rekonstrukcije individualnih stambenih jedinica potencijalnih povratnika u BiH. Sredstva su, kao kompromisno rješenje Komisije, podijeljena po nacionalnom principu opštinama u BiH prema stanju porušenih stambenih objekata, dosadašnjoj obnovi i izraženim potrebama za rekonstrukciju.

Ukupno četiri miliona KM su predviđena za rješavanje kolektivnih centara i alternativnog smještaja u BiH u sklopu zajedničkog projekta sa razvojnom bankom Vijeća Evrope.

Za rekonstrukciju objekata kolektivnog stanovanja (zgrade kondominiumi) izdvojiće se osam miliona KM, a iznos od pet miliona KM predviđen je za rješavanje održivosti povratka kroz rekonstrukciju i obnovu komunalne i socijalne infrastrukture i druge vidove podrške reintegraciji u mjestima realiziranog povratka.

STANJE RAZVIJENOSTI MALOG GOSPODARSTVA U FEDERACIJI BiH

Vlada Federacije BiH usvojila je danas Informaciju o stanju razvijenosti malog gospodarstva u Federaciji BiH. U Informaciji se navodi da sektor MSP-a u FBiH učestvuje sa oko 60 posto u ostvarivanju BDP-a. U Federaciji BiH je sjedište oko 60 posto kompanija BiH, većina njih su MSP-a (98 posto) od kojih se 93 posto kategorizira kao mikro preduzeća.

Mikro kompanije nude dobre mogućnosti za samo-zapošljavanje, kako u urbanim tako i u ruralnim područjima, i doprinose otvaranju novih radnih mjesta. Statistički podaci govore da je oko 19 posto radno sposobne populacije registrirano kao samozaposleno. Što se tiče vlasničke strukture oko 90 posto je u privatnom sektoru.

Međutim postoji nepovoljna struktura u pogledu zastupljenosti djelatnosti, jer je predominantno učešće trgovine i ugostiteljstva. Također, prisutna je neravnomjerna raspoređenost poduzeća po kantonima, najviše poduzeća na 1000 stanovnika se nalazi u Sarajevskom, a najmanje u Unskosanskom kantonu.

Prosječan broj registrovanih MPS-a je znatno ispod evropskog nivoa. Uz to sektor MSP susreće sa mnogim problemima: nedostatak sistemskog pristupa razvoju malog gospodarstva, nizak stepen znanja i vještina, nizak nivo poslovne i poduzetničke kulture, te nedostatak finansijskih sredstava što predstvalja slabo poslovno okruženje za razvoj malog i srednjeg poduzetništva u cjelini.

Imajući u vidu sve ovo, navodi se u Informaciji, od presudnog je značaja potreba da država pruži podršku malim i srednjim preduzećima koja sa malo kapitala mogu inicirati različite oblike privređivanja i imati ključnu ulogu u ekonomskom razvoju i otvaranju novih radnih mjesta.

Stoga je Vlada FBiH prihvaćajući ovu Informaciju zadužila Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta da radi na implementaciji mjera iz dokumenta „Stanje razvijenosti i prijedlog mjera za rast i razvoj MSP-a u FBiH 2007-2010“, te da nastavi aktivnosti na poboljšanju ambijenta za razvoj MSP-a u FBiH.

SUGLASNOST NA MEMORANDUM S IFC-jem

Federalna vlada dala je danas suglasnost na Memorandum o razumijevanju s Međunarodnom financijskom korporacijom (IFC), članicom skupine Svjetske banke, te ovlastila federalnog ministra pravde i direktora Federalne uprave za inspekcijske poslove na potpis ovog dokumenta.

Svrha Memoranduma je realiziranje Projekta regulatorne reforme u FBiH, čiji je jedan od ciljeva pomoć u unaprjeđenju klime za vođenje biznisa kroz smanjenje troškova i rizika poslovanja, te pojednostavljivanje i unaprjeđenje kvaliteta zakona koji se odnose na inspekciju u FBiH.

ANALIZIRATI PROPISE ZA OBLAST ORGANIZIRANOG KRIMINALA

Vlada Federacije BiH prihvatila je danas zajedničku informaciju Federalnog ministarstva unutarnjih poslova i Federalnog ministarstva pravde koja se odnosi na inicijativu dopredsjednika Federacije BiH Mirsada Kebe za donošenje seta „antimafijaških zakona“.

Zaključeno je kako će Federalna vlada osnovati radnu skupinu sa zadatkom da, u roku od 30 dana, analizira postojeće zakonske i podzakonske propise koji se odnose na oblast organiziranog kriminala.

Radna skupina će, nakon analize, predložiti izmjene i dopune postojećih propisa odnosno, u slučaju potrebe, donošenje novih.

PODRŠKA SPORAZUMU O NAČELIMA ENERGETSKE POLITIKE

Vlada FBiH je razmatrala i prihvatila Sporazum Federacije BiH i Republike Srpske o načelima energetske politike u cilju nezavisnosti i usaglašene energetske pouzdanosti na području Bosne i Hercegovine.

Sporazum definiše zajednička načela u oblasti prometa i distribucije nafte i naftnih derivata, prometa i distribucije gasa, proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije i ekološki čistih energenata i bio-dizela.

U prometu i distribuciji nafte usaglašeno je da se uvede regulacija cijena na principu maksimiziranja jediničnih cijena derivata, akciza od 10 feninga za razvoj mreže autocesta i brzih cesta, stvore uslovi za pokretanje proizvodnje nafte i derivata u domaćim kapacitetima, te uvedu pravila i standardi prema propisima EU.

U oblasti prometa i distribucije gasa uvodi se taksa od 5 američkih dolara na kubni metar gasa radi izmirenja duga BiH prema Gazpromu, uz saglasnost da se alocira obaveza prema ratnom dugu za gas u roku od tri mjeseca.

Zajednički će se raditi na razvoju gasne mreže i terminala. Entitetske vlade i Vijeće ministara BiH će usaglasiti i donijeti zakon o gasu BiH u skladu sa obavezom iz evropskog partnerstva.

Postignuta je saglasnost da se u oblasti proizvodnje i prijenosa eklektrične energije osigura funkcioniranje Elektroprenosa BiH, pokrene inicijativa za usaglašavanjem zakona i statuta kompanija i daljeg rada na niskonaponskoj mreži 110 KV. Nastaviće se razgovori o gradnji zajedničkih objekata za proizvodnju električne energije i definisati principi za izradu energetske strategije BiH nakon izrade entitetskih strategija i donijeti novi standardi u skladu sa pravilima i direktivama EU.

U prometu i distribuciji ekološki čistih energenata i bio-dizela donijeće se zakonske regulative, formirati institucije za praćenje i provođenje odredaba Kyoto protokola i donijeti novi standardi u skladu sa pravilima i direktivama EU.

SREDSTVA CRVENOM KRSTU/KRIŽU

Vlada FBiH je danas donijela Odluku kojom je, iz Budžeta FBiH, za aktivnosti Crvenog krsta/križa Federacije BiH u IV kvartalu ove godine odobrila 75.000 KM.

KADROVSKA PITANJA

Na današnjoj sjednici Vlada FiH je donijela Rješenje o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika i članova Nadzornog odbora BH Pošta d.o.o. Sarajevo. Na osnovu ovog rješenja Besim Halilović (predsjednik), Avdija Kovačević, Goran Mišić, Milan Petković, Adnan Aganagić i Jorgovan Begić (članovi) će dužnosti u Nadzornom odboru obavljati na period do dva mjeseca.

Vlada je danas izmijenila ranije Rješenje koje se odnosi na BH Telecom d.d. Sarajevo, te je Samira Čauševića nominirala za predsjednika, a Mirsada Huseinbašića za člana Nadzornog odbora.


* * *
Sjednica Vlade FBiH završena je u 12.00 sati.

Subota,
16. januar 2021.
VIŠE