77. sjednica Vlade Federacije BiH

Sarajevo, 13.11.2008.
Dnevni red

1.Verifikacija zapisnika 75. i 76. sjednice Vlade Federacije BiH;

2.Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o cestovnom prijevozu u Federaciji Bosne i Hercegovine;

3.Nacrt zakona o pomilovanju;

4.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o budžetima u Federaciji Bosne i Hercegovine;

5.Nacrt zakona o izmjenama Zakona o izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu ;

6.Prijedlog odluke o preraspodjeli sredstava iz Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;

7.Prijedlog odluke o utvrđivanju posebnog doprinosa za zdravstveno osiguranje zaposlenika na radu u inostranstvu;

8.Prijedlog odluke o odobravanju izdvajanja sredstava utvrđenih Budžetom Federacije Bosne i Hercegovine za 2008. godinu za finansiranje Crvenog krsta/križa Federacije BiH za IV kvartal 2008. godine;

9.Prijedlog Strateškog plana za prevenciju nasilja u obitelji za Federaciju BiH – razdoblje 2009.-2010. sa Prijedlogom odluke o usvajanju Strateškog plana za prevenciju nasilja u obitelji za Federaciju BiH – razdoblje 2009.-2010.;

10.Izvještaj Komisije za pripremu i prodaju 88% kapitala Aluminija d.d. Mostar sa Nacrtom Aneksa 5. na Sporazum o rješavanju otvorenih pitanja između Vlade Federacije BiH i Aluminija d.d. Mostar;

11.Izvještaj o radu Ureda za pritužbe javnosti u Federalnom ministarstvu unutrašnjih poslova za period 1.7. – 30.09.2008. godine;

12. Informacija o stanju razvijenosti tehnoloških parkova u Federaciji BiH, sa Prijedlogom zaključka; 

13. Informacija o dugovanjima privatiziranih preduzeća iz nadležnosti Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH i kantonalnih agencija za privatizaciju;

14.Informacija u vezi sa rješavanjem nabavke registarskih tablica i saobraćajnih dozvola;

15.Informacija o raspoređenim sredstvima Komisije za izbjeglice i raseljena lica Bosne i Hercegovine za 2008. godinu;

16.Prijedlog rješenja o nominiranju za privremeno imenovanje predsjednika

i članova Nadzornog odbora BH Pošta d.o.o. Sarajevo;

17.Prijedlog rješenja o izmjeni rješenja o nominovanju članova Nadzornog odbora BH Telecom d.d. Sarajevo;

18.Informacija o potpisanom Sporazumu o načelima energetske politike ;

19.Informacija o stanju razvijenosti male privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Nedjelja,
17. januar 2021.
VIŠE