Aktuelno

Saradnjom federalnih institucija okončana procedura za zbrinjavanje 414 tona neopasnog otpada
06 Jan 2021Primarno zbog interesa građana Federacije BiH, ali i činjenice da Krom reciklaža d.o.o. Drvar nije izvršila rješenje federalnog inspektora, Vlada Federacije BiH je donijela zaključak kojim je stvorila pretpostavke za provođenje radnji s prioritetnim ciljem zaštite javnog interesa kada je riječ o prikupljanju i zbrinjavanju 414 tona neopasnog otpada deponovanog na području tri kantona.
 
Naime, Vlada Federacije FBIH je 28.8.2020. godine zadužila Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH da obezbijedi novčana sredstva, a Federalnu upravu za inspekcijske poslove (FUZIP) da pokrene proceduru zbrinjavanja na okolišno prihvatljiv način 414 tona otpada u roku od 30 dana od zaključka stupanja na snagu.
 
Zadužene federalne institucije su odmah pristupile realizaciji zaduženja, te je FUZIP pokrenula proceduru javnih nabavki za pribavljanje usluga. U otvorenom postupku javnih nabavki cijena ponuđača je bila značajno veća od procijenjene vrijednosti i neprihvatljiva, te su u pregovaračkom postupku bez objave obavještenja o nabavci ispoštovana zakonska procedura, uvjeti realizacije i najpovoljnija cijena.
 
Na osnovu toga je s ponuđačem zaključen Ugovor o zbrinjavanju na okolišno prihvatljiv način 414 tona neopasnog otpada, te je odmah pristupljeno njegovoj realizaciji po dinamičkom planu kojeg dostavlja izvođač. Aktivnosti na prikupljanju i zbrinjavanju otpada nastavljaju pratiti federalni inspektori, shodno tehnološkim i vremenskim uvjetima i u skladu sa odredbama predviđenim ugovorom.
 


Napominjemo, zbog pojave problema deponovanja uvezenog tekstilnog otpada na lokalitetima više općina, odnosno tri kantona u Federaciji BiH, federalni urbanističko-ekološki inspektori su po zahtjevima federalne ministrice okoliša i turizma i anonimnim prijavama građana od jula 2020. godine obavili niz inspekcijskih nadzora s ciljem utvrđivanja okolnosti i uvjeta deponovanja, porijekla, vrste i štetnosti otpada po lokalno stanovništvo, saopćeno je iz FUZIP-a.
 
Nadzorom je, o čemu je javnost od ranije pravovremeno informisana, utvrđeno da uvoznik tekstilnog otpada - privredni subjekt Krom reciklaža d.o.o. Drvar, posjeduje dozvolu za upravljanje otpadom koju je izdalo nadležno kantonalno ministarstvo, te da je 20 šlepera neopasnog tekstilnog otpada uvezeno i istovareno na teritoriji pet općina iz tri kantona.
 
Inspektori su konstatovali da otpad nije uskladišten na okolinski prihvatljiv način i da operator njime upravlja bez nadzora. Također je utvrđeno da pogon i lokacija navedeni u dozvoli ne odgovaraju stanju na terenu i da oprema i mašine za reciklažu ne postoje na lokaciji uskladištenja otpada.
 
Kad je riječ o vrsti i štetnosti, iz dokumentacije koja prati robu utvrđeno je da se radi o neopasnom otpadu iz proizvodnje tekstila. Inspektori su na licu mjesta izvršili uzorkovanje te je, nakon analize ovlaštene laboratorije, i potvrđeno da su uzorci neopasni otpad tekstila prema Pravilniku o katalogu otpada kojeg je izdalo Federalno ministarstvo okoliša i turizma.
 
Federalni inspektor je još krajem jula naložio Krom reciklaži da, u roku od 30 dana od dostavljanja rješenja, prikupi otpad i postupi u skladu s izdatom dozvolom, ili da otpad vrati pošiljaocu (izvozniku ili državi izvoznici), odnosno da ga zbrine na način predviđen važećim zakonskim aktima i propisima. Na koncu, zbog finansijskog stanja subjekta nadzora, izrečene upravne mjere nisu mogle biti prinudno izvršene.
 
Tako su, prvenstveno zbog interesa lokalnog stanovništva, zaštite okoliša i građana, ključnu ulogu u zbrinjavanju spornog otpada odgovorno preuzele federalne institucije, te svojom saradnjom osigurale finansijska sredstva i hitno pristupile njegovom prikupljanju i uklanjanju.
 
Također, u postupcima nadzora, inspektori nisu izrekli prekršajne naloge, kako ne bi ugrozili radnje nadležnog tužilaštva, odnosno mogućnost pokretanja i vođenja krivičnog postupka u ovom slučaju, saopćava Federalna uprava za inspekcijske poslove.
 
 
Nedjelja,
28. februar 2021.
VIŠE