Aktuelno

Pojašnjenja o realizaciji vansudskih nagodbi
20 Aug 2019Ured premijera FBiH odgovorio je na nekoliko novih pitanja koja se odnose na provođenje Uputstva za zaključenje i izvršenje ugovora o vansudskoj nagodbi.
 
Rok zaključenje vansudske nagodbe teče od 16.8.2019. godine kada je Javni poziv za zaključenje vansudske nagodbe objavljen u jednoj, a tri dana kasnije o još tri dnevne novinee.
Kada je riječ o sudskim trškovima, oni mogu biti naplaćeni kao i sva druga potraživanja po pravosnažnim i izvršnim sudskim odlukama kroz zaključenje vansudske nagodbe, ali samo uz uvjet da se potražilac izvršenja odrekne zatezne kamate na ovu vrstu potraživanja i to u ukupnom iznosu. Naplatu sudskih troškova može potraživati tužilac ukoliko ih je snosio.
 
Međutim, praksa pokazuje da je najveći broj tužbi podnešen putem advokatskih kancelarija koje se, stoga, u tipskom ugovoru za zaključenje i izvršenje vanudske nagodbe pojavljuju kao potpisnik označen kao "treća strana", tj. potpisom potražuju naplatu sudskih troškova. Obzirom na broj pitanja koji je o ovome upućen Uredu premijera FBiH, rukovodioci organa i tijela FBiH moraju osigurati da iz bilo kojeg razloga ne dođe do naplate istih sudskih troškova više puta. Dakle, u slučajevima gdje se advokati pojavljuju kao tražioci izvršenja po osnovu naplate sudskih troškova po bilo kojoj vrsti pravosnažne i izvršne sudske odluke, potrebno je zaključiti poseban ugovor s njima koji bi se odnosio samo na naplatu sudskih troškova pod uvjetom da se odreknu naplate iznosa po osnovu zateznih kamata.
 
Ukoliko se radi o zajedničkoj tužbi, potrebno je zaključiti odvojene ugovore za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe, tj. sa sa svakim tražiocem izvršenja posebno. Ovim je izbjegnuto potpisivanje anexa na ugovor, ili kašnjenje u izvršenju ugovora u slučaju nepredviđenih situacija, ili više sile koja bi mogla nastupiti kod jednog ili više od potpisnika ugovora.
 
Podnošenje zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe i potpisivanje ugovora za zaključenje i izvršenje vansudske nagodbe je zasnovano na principu dobrovoljnosti, pa plaćanje bilo kakvih troškova koji tokom tog procesa mogu nastati su isključiva odgovornost tražioca izvršenja, tj. podnosioca zahtjeva za zaključenje vansudske nagodbe. Samim tim njihova naplata ne može biti potraživana niti se je mogu plaćati organi, upravne organizacije, ustanove i institucije FBiH.
 
Ured premijera FBiH i dalje stoji na raspolaganju da, u slučaju dostave više zahtjeva za pojašnjenjem u drugoj polovini septembra 2019. godine, bude održan sastanak za sve zainteresirane predstavnike organa i tijela FBiH kako bi dodatno bio pojašnjen proces zaključenja i izvršenja vansudske nagodbe. U međuvremenu, svi se mogu obratiti nadležnima za pojašnjenja u Uredu premijera FBiH. Ize Ureda preporučuju da u naredne dvije sedmice (do 10.9.2019. godine) svi zahtjevi ove vrste budu upućeni pisanim putem.
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE