Aktuelno

Održana 184. sjednica Vlade Federacije BiH
27 Jun 2019

Vlada Federacije BiH je, na današnjoj sjednici održanoj u Sarajevu, utvrdila i Parlamentu FBiH uputila Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Budžeta Federacije BiH, kako bi bila osigurana sredstva za provedbu Zakona o pravima demobilisanih branilaca i članova njihovih porodica u ukupnom iznosu od 25 miliona KM u 2019. godini.
 
U skladu sa zaključcima Vlade FBiH, planirano je da 15 od 40 miliona KM, predviđenih u Budžetu FBiH za 2019. godinu na ekonomskim kodovima s kojih se izvršavaju sudske presude i rješenja o izvršenju, kao i pripadajuće zatezne kamate i troškovi postupka, bude preraspodijeljeno na Federalno ministarstvo za pitanja branitelja i invalida Domovinskog rata. Nedostajućih 10 miliona KM osigurano je unutarnjom preraspodjelom u okviru ovog ministarstva.
 
U parlamentarnu proceduru danas je upućen i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Budžeta FBiH za 2019. godinu.
 
Federalna vlada danas je utvrdila nacrte tri zakona: o poticanju razvoja male privrede u FBiH, o zaštiti zraka, te o izmjenama Zakona o vraćanju, dodjeli i prodaji stanova.
 
Utvrđen je i Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o finansijskoj konsolidaciji privrednih društava u FBiH, kojim su produženi rokovi do kojeg ovi postupci moraju biti okončani. Novopredloženo rješenje je da zahtjev za finansijsku konsolidaciju privrednog društva s većinskim učešćem državnog kapitala odgovorna osoba podnosi u roku od šest, a ne kao sada pet mjeseci od stupanja Zakona na snagu. Također je, s dosadašnjeg 10.7.2019. godine, rok do kojeg maksimalno može trajati postupak finansijske konsolidacije produžen na 31.12.2021. godine.
 
Vlada je upoznata sa informacijama o poravnanjima između entiteta pri raspodjeli indirektnih poreza s Jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje za period 2005. - 2018. godina, te o provedbi Uredbe o poticanju zapošljavanja za 2018. godinu.
 
 
Petak,
24. januar 2020.
VIŠE