Aktuelno

178. sjednica Vlade Federacije BiH
09 May 2019

Ukupni konsolidovani prihodi svih nivoa vlasti i vanbudžetskih fondova u Federaciji BiH su u 2018. godini iznosili 8.719,3 miliona KM, što je za 509,2 miliona KM ili 6,2 posto više u odnosu na prethodnu godinu, dok je ostvarenje u odnosu na plan 93,6 posto, navedeno je u konsolidovanom izvještaju o izvršenju budžeta FBiH, kantona, općina i finansijskih planova vanbudžetskih fondova koji je, na današnjoj sjednici u Sarajevu, usvojila Vlada Federacije BiH.
 
Vlada FBiH je prihvatila i Parlamentu FBiH uputila radi razmatranja i usvajanja Analitički izvještaj o radu Fonda za zaštitu okoliša FBiH za 2018. godinu. Ukupno naplaćeni prihodi i primici Fonda u 2018. godini iznose 33.991.238 KM i u odnosu na prethodnu godinu veći su za 5,01 posto.
 
Kako je navedeno u usvojenoj informaciji o transferima za poljoprivredu u 2018. godini, lani je kroz program poticaja bila planirana realizacija od 58.200.000 KM, a za izmirenje obaveza iz ranijeg perioda još 11.500.000 KM. Sredstva su utrošena u skladu s programima i ukupno je realizovano 69.513.992,31 KM ili 99,73 posto.
 
Vlada FBiH je prihvatila informaciju Federalne agencije za upravljanje oduzetom imovinom, sačinjenu na osnovu podataka nadležnih tužilaštava i sudova  u FBiH o predmetima u kojima je predložena i izrečena mjera oduzimanja imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom u 2018. godine. Između ostalog, navedeno je da su tužilaštva u FBiH lani imala 74 prijedloga upućena sudovima za određivanje privremenih mjera osiguranja ili za trajno oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, ukupne vrijednosti 12.865.718,62 KM.
 
Kada je u pitanju trajno oduzeta imovinska korist iz pojedinačnih postupaka u toku 2018. godine, riječ je, prema odgovorima nadležnih sudova, ali ne svih, o novčanoj protuvrijednosti od 173.922,98 KM. Međutim, prema podacima kojima raspolaže sama Agencije, riječ je o 495.000 KM, od čega je u budžet dosad transferirana vrijednost trajno oduzete imovine u iznosu od 235.000 KM.
 
Federalna vlada usvojila je danas tri programa utroška sredstava namijenjenih unaprjeđenju zračnog prometa u FBiH, u ukupnom iznosu od 10.605.000 KM. Aerodromima u Tuzli, Mostaru i Bihaću odobreno je po 3.535.000 KM, a u sva tri slučaja odlukama je detaljno određeno za koje projekte sredstva mogu biti utrošena. Za iste namjene je s pozicije subvencija javnim preduzećima odobreno po 430.000 KM JP Aerodrom Tuzla i JP Aerodrom Mostar.
 
NAPOMENA: Zbog obaveza premijera FBiH i pojedinih federalnih ministara, 178. sjednica Vlade FBiH je prekinuta. Preostale tačke dnevnog reda će biti razmatrane naknadno.
 
 
Nedjelja,
29. mart 2020.
VIŠE