Aktuelno

Rok za podnošenje poreznih prijava 1. april 2019. godine
22 Mar 2019Porezna uprava Federacije BiH podsjeća porezne obveznike i građane da je krajnji rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (obrasca GPD-1051) i prijave poreza na dobit za 2018. godinu 1. april 2019. godine.
 
Godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. godinu obavezno podnosi fizička osoba - rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, ili obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, te direktno iz inostranstva.
 
Obaveza se odnosi i na dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrt i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sličnno, kao i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, te dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.
 
Osim u ovim slučajevima, porezni obveznici mogu podnijeti Godišnju prijavu poreza na dohodak, i po osnovu neiskorištenih osnovnih ličnih odbitaka u toku poreznog perioda na osnovu važeće porezne kartice. Naprimjer, ako je poslodavac obračunao porez na dohodak koji je izuzet od oporezivanja (kao što je naknada za bolovanje duže od 42 dana koja je predmet refundacije) ili koristio manji faktor ličnog odbitka od iznosa na poreznoj kartici obveznika, ili ako je porezni obveznik u toku poreznog perioda ostvarivao samo dohodak po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (kao što je angažman po ugovoru o djelu) i sločno. Ovo se odnosi i na korištenja dodatnih ličnih odbitaka po godišnjoj poreznoj prijavi po osnovu troškova liječenja, nabavki lijekova na recept i ortopedskih pomagala i plaćene kamate na kredit kojim se prvi put rješava stambeno pitanje.
 
Godišnju prijavu poreza na dohodak porezni obveznici podnose nadležnoj ispostavi Porezne uprave prema mjestu prebivališta. Ovo se ne odnosi na obveznike koji je ostvario samo dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti srodnih obrtu, koji obrazac GPD-1051 predaje prema mjestu registracije samostalne djelatnosti, te na fizičku osobu s prebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko Distriktu BiH koje ostvaruje dohodak od nesamostalne djelatnosti kod poslodavaca koji imaju sjedište na području FBiH, u kom slučaju obrazac GPD-1051 treba predati nadležnoj poreznoj ispostavi prema mjestu sjedišta poslodavca.
 
Za nepodnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku za fizičku osobu propisana je kazna od 300 do 3.000 KM.
 
Poreznu prijavu koja uključuje Prijavu poreza na dobit, Porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom podnose privredna društva i druge pravne osobe - rezidenti FBiH, podružnice iz RS ili Brčko Distrikta BiH za dobit koju ostvare u FBiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osobe, zatim pravne osobe registrovane u skladu s posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, te matično privredno društvo (koje ima odobreno porezno konsolidovanje).
 
Za nepodnošenje propisane porezne prijave poreza na dobit propisana je kazna u od 3.000 KM do 100.000 KM.
 
Porezne prijave moguće je podnijeti i elektronski, korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH - E-usluge/servisi.
 
Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH http://www.pufbih.ba
 
Porezna uprava Federacije BiH podsjeća da je svaku prijavu koju ona mora sačiniti u ime poreznog obveznika propisana kazna od 500 do 50.000 KM.
 
Subota,
29. februar 2020.
VIŠE