Aktuelno

Održana 171. sjednica Vlade Federacije BiH
07 Feb 2019

Vlada Federacije BiH je, na danas održanoj sjednici u Sarajevu, izmijenila Uredbu o kriterijima za utvrđivanje liste eksperata s koje se imenuju članovi komisije za izbor državnih službenika.
 
Također je izmijenjena i Uredba o uslovima, načinu i programu polaganja stručnog i ispita općeg znanja za kandidate za državnu službu u FBiH. Cilj je što efikasnije i ekonomičnije provođenje ovih ispita, u interesu organa državne službe koji, putem javnog konkursa, popunjavaju upražnjena radna mjesta državnih službenika, kao i kandidata koji se na javni konkurs prijavljuju.
 
Danas je usvojen izvještaj o radu Antikorupcionog tima Vlade Federacije BiH za 2018. godinu, koji je zadužen da nastavi aktivnosti u skladu sa zadacima iz Rješenja o njegovom formiranju.
 
Izvještaj predstavlja sublimirani pregled aktivnosti koje su provedene i realizirane tokom izvještajnog perioda, s naglaskom na uspostavu antikoruptivne mreže i fokusnih tačaka i izradu planova integriteta kao preventivnog antikorupcionog alata. Istaknute su aktivnosti oko promoviranja Strategije za borbu protiv korupcije (SBPK), definisanje uloge koordinatora antikorupcijskih aktivnosti, edukacija koordinatora antikorupcijskih aktivnosti, iniciranje realizacije aktivnosti institucija nadležnih za provođenje pojedinih mjera iz Akcionog plana za provedbu SBPK.
 
Federalna vlada dala je saglasnost za potpisivanje ugovora o provedbi projekata i pratećih operativnih priručnika iz Programa utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim poduzećima - transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta”, u ukupnom iznosu od 153.000.000 KM, utvrđenih Budžetom Federacije BiH za 2018. godinu Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija.
 
Danas je usvojen izvještaj o inspekcijskim nadzorima iz oblasti zaštite od požara za 2018. godinu za koje je nadležno Federalno ministarstvo unutrašnjih poslova. Lani je obavljeno  ukupno 200 nadzora (redovni, kontrolni i vanredni), s ciljem utvrđivanja da li pravni subjekti provode propisane mjere zaštite od požara. Pored usmenih preventivnih upozorenja, izdata su i rješenja o zabranama i upozorenjima o opasnosti zbog nepoduzimanja mjera zaštite, što može dovesti do požara i eksplozija.
 
Vlada Federacije BiH podržala je inicijativu Živinica, Kladanj i Banovića da kreditnim zaduženjem kod Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) budu osigurana sredstva za izgradnju sanitarne deponije Centar za upravljanje otpadom Separacije 1 na području ovih općina, u iznosu do 6.000.000 eura. Prihvaćena je informacija o kreditnom zaduženju, o čemu će konačna odluka biti donesena nakon pregovora sa EBRD-om.
 
Federalna vlada usvojila je informaciju o realizaciji aktivnosti u okviru Projekta unapređenja poslovnog okruženja, temeljenog na ugovoru o savjetovanju Vlade Federacije BiH i Grupacije Svjetske banke/Međunarodne finansijske korporacije - digitalizacija sudske arhive kao sastavnog dijela projekta registracije poslovnih subjekata u FBiH elektronskim putem (on-line). Federalnog ministra pravde Vlada je ovlastila da sa općinskim sudovima u Federaciji BiH, nadležnim za registraciju poslovnih subjekata u skladu sa Zakonom o sudovima u FBiH, zaključi pojedinačne sporazume o zajedničkim aktivnostima vezanim za ovaj posao.
 
 
Ponedjeljak,
17. februar 2020.
VIŠE