Aktuelno

Registar zaštite na radu
06 Jul 2018Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, u skladu sa odredbom člana 21. Zakona o zaštiti na radu („Službeni list SRBiH“, broj: 22/90), nadležno je da donosi rješenja o ispunjavanju uslova u pogledu potrebnih kadrova i tehničke opreme organizacija koje vrše periodične preglede i ispitivanja sredstava rada i opreme, fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime u radnim i pomoćnim prostorijama, odnosno sredstava lične zaštite. Pored toga, a u skladu sa odredbom člana 24. ovog zakona, ovo ministarstvo je nadležno za vršenje nadzora nad zakonitošću rada organizacija koje su dobile rješenja iz člana 21., u dijelu koji se odnosi na obavljanje poslova pregleda, ispitivanje sredstava rada i opreme, radne sredine i sredstava lične zaštite.
 
U skladu sa propisanim ovlaštenjima ovo ministarstvo je od septembra 2017. godine provodilo aktivnosti u pogledu nadzora nad zakonitošću rada ovlaštenih organizacija iz oblasti zaštite na radu, te s tim u vezi vršilo neposredne preglede, prikupljalo potrebnu dokumentaciju koja se odnosi na uslove koje u pogledu kadrova i opreme moraju ispunjavati ovlaštene organizacije iz oblasti zaštite na radu, te u svakom pojedinačnom slučaju ukazivalo na određene nedostatke koje je bilo potrebno otkloniti. Pored toga, a obzirom da su ta ovlaštenja, od stupanja na snagu Zakona o zaštiti na radu, izdavali različiti organi, odnosno ministarstva koja su u međuvremenu promijenila nazive i sjedišta, a čiji je sljednik Federalno ministarstvo rada i socijalne politike, to je ovo ministarstvo u prethodnom periodu ažuriralo podatke o organizacijama koje vrše periodične preglede i ispitivanja iz oblasti zaštite na radu, odnosno podakte o onim organizacijama koje su prestale da postoje ili više ne obavljaju poslove za koje su ovlaštene.
 
Na osnovu provedenih aktivnosti, kao i onih koje su još u toku, Federalno ministarstvo rada i socijalne politike je sačinilo elektronski registar u kojem su evidentirana izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu s članom 21. zakona o zaštiti na radu. S tim u vezi, u registru su evidentirana je jedna organizacija kojoj je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, fizičkih hemijskih ili bioloških štetnosti i mikroklime, kao i ovlaštenje za procjenu opasnosti od štetnih uticaja na zdravlje odnosno radnu sposobnost radnika na radnim mjestima sa posebnim uvjetima rada.
 
Također, evidentirano je dest organizacija kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, kao i fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, te 24 organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja sredstava rada i opreme i sredstava lične zaštite, dvije organizacije kojima je izdato ovlaštenje za obavljanje periodičnih pregleda i ispitivanja fizičkih, hemijskih i bioloških štetnosti i mikroklime, kao i 12 organizacija kod kojih je još uvijek u toku postupak kontrolnog nadzora u skladu sa odredbom člana 24. Zakona o zaštiti na radu.
 
Federalno ministarstvo rada i socijalne politike će i u narednom periodu nastaviti sa aktivnostima koje proizilaze iz ovlaštenja propisanih Zakonom o zaštiti na radu, te će u skladu sa preduzetim aktivnostima vršiti i redovno ažuriranje elektronskog registra.
 
Uvid u elektronski registar, kaže se u saopćenju Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, kojim se evidentiraju izdata rješenja iz oblasti zaštite na radu u skladu s članom 21. zakona o zaštiti na radu može se izvršiti putem linka:
http://fmrsp.gov.ba/s/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=59
 
Četvrtak,
21. februar 2019.
ARHIVA