Aktuelno

Održana 148. sjednica Vlade Federacije BiH
28 Jun 2018

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici, koja je održana u Mostaru, utvrdila Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Predstavnički dom Parlamenta Federacije BiH zaključkom od 28.5.2018. godine s tematske sjednice održane 23.5.2018. godine, je zadužio Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata i Vladu Federacije BiH da dostavi Prijedlog zakona o pravima demobiliziranih branilaca i članova njihovih porodica.
 
Danas je utvrđen i Prijedlog zakona o dopuni Zakona o advokaturi Federacije BiH, kojim je propisano da visinu nagrada za rad advokata za odbrane po službenoj dužnosti, utvrđuje federalni ministar pravde, i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku. Razlog za donošenje zakona je utvrđivanje pravnog osnova za donošenje posebnog podzakonskog akta kojim bi bilo uređeno pitanje nagrade za rad advokata po službenoj dužnosti.
 
Federalna vlada utvrdila je Prijedlog zakona o finansijskoj konsolidaciji javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji BiH i uputila ga u parlamentarnu proceduru po hitnom postupku.
 
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je utvrdila Prijedlog programa javnih investicija Federacije BiH 2019.-2021. godina, trogodišnji dokument koji sadrži pregled ulaganja u projekte s podacima o ukupno potrebnim i utrošenim sredstvima i sredstvima planiranim za finansiranje projekata iz budžeta, kredita, donacija ili drugih izvora. Program obuhvata projekte u provedbi za čiju realizaciju su osigurani izvori finansiranja, ili je izvjesno da će biti osigurani i prioritetne projekte za koje nisu osigurani izvori finansiranja u momentu izrade programa javnih investicija (kandidovani projekti).
 
Usvojena je informacija Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva o gospodarenju šumama u Federaciji BiH u 2017. godini i planovima gospodarenja šumama za 2018. godinu. S ciljem prevazilaženja teškog stanja u oblasti šumarstva zbog nepostojanja zakona o šumama FBiH, Vlada FBiH je uputila urgenciju Parlamentu Federacije BiH da hitno razmatra Prijedlog zakona o šumama, koji je utvrdila na 110. sjednici, 7.7.2017. godine i uputila u parlamentarnu proceduru.
 
Prihvaćena je informacija istog ministarstva o stanju u prehrambenoj industriji u Federaciji BiH u 2017. godini s pregledom uvoza i izvoza prehrambenih proizvoda u i iz FBiH. U informaciji je navedeno da su kapaciteti prehrambenih pogona u FBiH u 2017. godini približno slični kapacitetima prethodnih godina. 
 
Vlada FBiH izmijenila je Odluku o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period 2014.-2018. godina. Izmjenom je previđeno da prikupljena sredstva po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata u 2018. godini budu utrošena u skladu s planom namjenskog utroška takse za ovu godinu.
 
 
Subota,
20. april 2019.
ARHIVA