Aktuelno

U Mostaru održana sjednica Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti u FBiH
24 Apr 2018Na desetoj sjednici Koordinacije ministara obrazovanja i nauke/znanosti koja je održana u Mostaru, razgovarano je o izradi Okvirnog nastavnog plana i programa za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine.

Razmatrajući upit Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona svi kantonalni ministri obrazovanja i članovi Koordinacije, iskazali su punu opredijeljenost da budu otpočete zajedničke aktivnosti na izradi ovog plana i programa baziranog na ishodima učenja.

Na zahtjev kantonalnih ministara obrazovanja, zaključeno je da Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke/znanosti bude nosilac i koordinator ovog projekta. Također, Koordinacija ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH će formirati Stručnu komisiju za izradu Kurikuluma devetogodišnjeg osnovnog obrazovanja baziranog na ishodima učenja, a njene članove kandidirat će kantonalni ministri obrazovanja u narednih 15 dana.

Kako je Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH završila dokumente o zajedničkoj jezgri baziranoj na ishodima učenja, ocijenjeno je da su stečeni preduvjeti za početak izrade Okvirnog kurikuluma za devetogodišnju osnovnu školu u Federaciji Bosne i Hercegovine utemeljenoj na ishodima učenja, pa će upravo ti dokumenti na državnom nivou biti polazište Stručnoj komisiji za izradu kurikuluma.

Koordinacija ministara obrazovanja i nauke/znanosti u Federaciji BiH će uskoro održati tematsku sjednicu na kojoj će biti detaljno razmatrani svi aspekti izrade Kurikuluma, formirana Stručna komisija, definirani zadaci i utvrđene smjernice za daljni rad, saopćeno je iz Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke.
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE