Aktuelno

Održana 110. hitna sjednica Vlade Federacije BiH
05 Apr 2018

Vlada Federacije BiH je na današnjoj 110. hitnoj sjednici, koja je održana u Sarajevu, razmatrala Prednacrt zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica i dala punu podršku što hitnijem sistemskom rješavanju ovog važnog društvenog problema.
 
Kako je riječ o pitanju u čijem rješavanju svoje obaveze imaju i drugi nivoi vlasti u Federaciji BiH, u što kraćem roku će biti zatraženo mišljenje svih kantona, Saveza gradova i općina i MMF-a.
 
Federalna vlada će odmah početi da radi na rješavanju pitanja koja su, prema razmatranom tekstu Prednacrta zakona, nesporno u njenoj nadležnosti. Tako je danas Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida odbrambeno- oslobodilačkog rata zaduženo da, za narednu sjednicu, pripremi prijedlog Uredbe o pravu na osnovno osiguranje demobilisanih branilaca odbrambeno-oslobodilačkog rata.
 
Hitna obaveza, po današnjem zaključku, je da resorno federalno ministarstvo pripremi prijedloge odluka o utvrđivanju osnovice o obračunu mjesečnih naknada za invalidnine u 2018. godini i usklađivanje isplatnog koeficijenta s troškovima života, što bi trebalo dovesti do prvog povećanja invalidnina u posljednjih pet godina.
 
Još jednom je, kao potpuno opravdan, podržan zahtjev demobilisanih branilaca za uspostavu i objavu Jedinstvenog registra branilaca i korisnika boračko invalidske zašitite i naložila Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, da do slijedeće sjednice, predloži modele objave ovog dokumenta. Istovremeno, još jednom je  Federalna vlada pozvala kantone, koji to nisu uradili, da u što kraćem roku završe unošenje podataka u Jedinstveni registar.
 
Federalna vlada prihvatila je izvještaj o radu Federanog zavoda za zapošljavanje za 2017. godinu, koji će biti upućen Parlamentu Federacije BiH radi razmatranja.
 
U skladu sa zakonskim prioritetima u 2017.godini, navedeno je u ovom izvještaju, Federalni zavod za zapošljavanje je značajna finansijska sredstva usmjerio kantonalnim službama za zapošljavanje za materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba (novčana naknada, zdravstveno osiguranje i penzijsko-invalidsko osiguranje nezaposlenih osoba).
 
Federalni zavod je, u skladu s raspoloživim planiranim finansijskim sredstvima, nakon odobrenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike, uplatio nedostajuća sredstva kantonalnim službama za zapošljavanje u iznosu od 10.701.380 KM.
 
Prema statističkim pokazateljima, u 2017. godini je sa evidencija službi za zapošljavanje u Federaciji BiH zaposleno 98.877 osoba, a na evidenciju nezaposlenih po prestanku radnog odnosa prijavilo se 75.911 osoba.
 
Utvrđen je i Nacrt zakona o zastupanju u osiguranju i posredovanju u osiguranju i reosiguranju. Ovaj federalni propis uređuje poslove i djelatnost zastupanja i posredovanja u osiguranju i reosiguranju, uvjete za izdavanje i prestanak važenja ovlaštenja, odnosno dozvole, poslovanje i pravila poslovanja, kao i nadzor nad ovom djelatnošću.
 
Federalna vlada donijela je Odluku o uspostavi web portala E-uprava Federacije BiH na internet adresi www.eupravafbih.gov.ba. Cilj je da javno i transparentno, na jednom mjestu, tj. na zasebnoj internet stranici Vlade Federacije BiH, bude osigurana komunikacija zainteresirane javnosti sa organima federalne uprave i time povećan stepen transparentnosti rada organa uprave u pružanju javnih usluga.
 
Na današnjoj sjednici je usvojen i Parlamentu FBiH na razmatranje upućen izvještaj o radu Vlade Federacije BiH za 2017. godinu, rađen na osnovu priloga koje su federalna ministarstva dostavila na obradu Federalnom zavodu za programiranje razvoja.
 
Vlada FBiH je usvojila izvještaj o realizaciji Programa rada i Finansijski izvještaj Agencije za privatizaciju u Federaciji BiH (APF) za 2017. godinu.
 
Nakon što je danas razmotrila i prihvatila informaciju Agencije za nadzor osiguranja FBiH o Zaštitnom fondu FBiH, Vlada Federacije BiH je zadužila Finansijsku policiju FBiH i Federalnu uprava za inspekcijske poslove da hitno i u skladu s nadležnostima, izvrše inspekcijski nadzor u ovom fondu.
 
 
Subota,
06. juni 2020.
VIŠE