Aktuelno

Premijer o Prijedlogu budžeta FBiH za 2018. godinu: Kvalitetan i realan dokument
17 Jan 2018


 
Premijer Federacije BiH Fadil Novalić obrazložio je danas poslanicima predloženi Budžet FBiH za 2018. godinu na vanrednoj sjednici Predstavničkog doma Parlamenta FBiH, koja je u toku u Sarajevu.
 
Budžet od 2,88 milijardi KM predložila je aktuelna vlada u najvećem dosadašnjem nominalnom iznosu, a premijer je naveo da je značajno više novca nego prije, gotovo deset posto cjelokupnog iznosa (262 miliona KM), predviđeno za kapitalne investicije. Dosad je za te namjene izdvajano varijabilnih šest posto, dodao je.
 
Budžet je rezultat dosadašnjeg rada Vlade Federacije BiH, između ostalog, na poboljšanju poslovnog ambijenta i restriktivnijoj fiskalnoj politici kad je riječ o troškovima.
 
- Pred vama je više nego kvalitetan, ali i realan dokument. Prihodi od indirektnih poreza su u odnosu na budžet 2017. povećani za pet posto odnosno za 84 miliona KM, a od neporeznih ubiranja 193,7 miliona KM. Budžetski rashodi povećani su za 166,2 miliona KM, međutim, posmatrajući pojedinačno, naglašavam da će i tokom 2018. godine naglasak biti stavljen na restriktivnu budžetsku politiku i ograničavanje rasta tekuće potrošnje - kazao je Novalić.
 
Tekući rashodi smanjeni su za 22 miliona maraka jer Vlada, pojasnio je premijer, namjerava i dalje provoditi politiku ograničenja povećanja broja uposlenih u federalnim organima uprave, osim kod tri institucije, a to su Vrhovni sud, Federalno tužilaštvo i sudska policija. U ove tri institucije povećan je broj uposlenih za 65 (plus 13 novouposlenih u Vrhovnom sudu koji su planirani Rebalansom budžeta FBiH za 2017. godinu), a razlog je početak rada posebnih odjela pri Vrhovnom sudu i Tužilaštvu Federacije BiH, odnosno implementacija seta antikoruptivnih zakona. Ovo je isključivi razlog zašto je došlo do blagog porasta izdvajanja novca za plaće i naknade u 2018. godini.
 
 - Jedan od najvažnijih prioriteta Vlade Federacije BiH u narednom periodu je jačanje vladavine prava - zaključio je Novalić.
 
Kako je kazao, nepromijenjeni su ostali materijalni budžetski troškovi neophodni za funkcionisanje federalnih organa uprave.
 
Kad je u pitanju razvojna komponenta Budžeta za 2018., ulaganja u putnu infrastrukturu, odnosno izgradnju brzih cesta, planirana su u iznosu od 183 miliona KM, a Vlada je izvore za ovaj projekat pronašla u akumuliranoj dobiti javnih preduzeća.
 
S ciljem privlačanja investicija u pojedine lokalne zajednice, planirano je pet miliona maraka za izgradnju industrijskih zona u jedinicama lokalne samouprave, a osim navedenih sredstava koja će biti usmjerena nižim nivoima vlasti, planirano je povećanje ukupnog iznosa koji se svake godine izdvaja za niže nivoe vlasti i on za 2018. godini iznosi 18 miliona KM. Namjena je budžetska podrška kantonima i jedinicama lokalne samouprave.
 
Nastavak aktivnosti usmjerenih ka povećanju zaposlenosti u Federaciji BiH planirana je kroz projekat Programa podrške zapošljavanju koji finansira Svjetska banka u iznosu od 12,7 miliona KM, čime će biti omogućen kontinuitet u provođenju aktivnih mjera zapošljavanja različitih kategorija stanovništva koje je Vlada Federacije BiH započela prvobitno donošenjem Uredbe o prvom zaposlenju i samozaposlenju, čija se implementacija završava u ovom mjesecu 2018. godine.
 
Cilj pojačanog ulaganja u željezničku infrastrukturu je nastavak pozitivnih pomaka u finansijskim, ali i drugim parametrima koji se bilježe u poslovanju Željeznica Federacije BiH.
 
Pozitivni pomaci u namjenskoj industriji su više nego evidentni, pa Vlada Federacije BiH, kaže premijer, namjerava nastaviti finansirati razvojne projekte u ovom području u iznosu od četiri miliona KM, kao i 2,3 miliona KM za Trajni revolving fond Federalnog ministarstva energije, industrije i rudarstva, koji je uspostavljen pri Union banci.
 
S ciljem poboljšanja statusa mlađih kategorija stanovništva i potrebe rješavanja njihovih osnovnih egzistencijalnih pitanja, Vlada planira putem Union banke formirati posebnu kreditnu liniju s kamatnim stopama maksimalno do tri posto, koja će biti usmjerena za rješavanje stambenog pitanja mlađih kategorija stanovništva. Planirano je da sredstva u iznosu od deset miliona KM kao subordinirani dug prema Union banci, budu udružena sa sredstvima banke kako bi bila obezbijeđena kreditna linija od oko 20 miliona KM.
 
Kad je riječ o socijalnoj komponenti Budžeta, transferi za socijalne, boračke i kategoriju neratnih invalida ostaju u dosadašnjem nivou.
 
Ukupni transferi Zavodu PIO planirani su u iznosu od 258 miliona KM, što je pet  miliona KM više nego u 2017. godini.
 
Transfer drugim nivoima vlasti i fondovima za štete nastale usljed poplava i klizišta planiran je u iznosu od 1,8 miliona KM, odnosno za milion više nego prethodne godine.
 
Federalni premijer je konstatirao da je aktuelna Vlada FBiH pristupila jako oprezno i konzervativno kad je riječ o finansiranju Budžeta Federacije BiH za 2018. godinu te da je finansiranje najvećim dijelom bazirala na domaće izvore, prvenstveno obveznice koje su planirane u iznosu od 150 miliona KM.
 
- Naglašavam da se od ovog iznosa vrši refinansiranje 120 miliona KM obveznica koje nam dospijevaju u toku 2018. godine. Planirana je prodaja potraživanja u iznosu od 60 miliona KM i emisija trezorskih zapisa u iznosu od 360 miliona KM. Naglašavam da se i kod trezorskih zapisa radi o refinansiranju dospjelih obaveza i nema povećanja neto duga po ovom osnovu u odnosu na 2017. godinu - rekao je Novalić.
 
Vanjsko zaduživanje planirano je u iznosu od 43 miliona KM i najvećim dijelom se odnosi na doznačavanje novca od Svjetske banke.
 
- Planirane projekcije rasta GDP za 2018. godinu iznose 3,4 posto za BiH, odnosno 4,5 posto za Federaciju BiH. Finansijska stabilnost Budžeta jedan je od nultih prioriteta, a dokaz tome je i činjenica da je Vlada u potpunosti sanirala akumulirani budžetski deficit koji smo zatekli u iznosu od 175 miliona KM te planiramo izmiriti i obaveze prema poljoprivrednicima koji nisu bile ni evidentirane, niti su, uopšte bile u finansijskim izvještajima - kazao je.
 
- Odgovorna fiskalna politika koju provodi Vlada FBiH ogleda se u konstantnom umanjenju vanjskog i unutrašnjeg duga Federacije BiH, budući da se posljednjih godina vrši značajno veći servis duga nego što se zadužuje. To se može vidjeti i u Budžetu za 2018., gdje je planiran servis duga, zajedno s kamatama, u iznosu od 1.241,3 miliona KM, dok je zaduživanje, domaće i vanjsko, planirano u iznosu od 613,33, dakle u dvoasstruko manjem iznosu - zaključio je premijer Federacije BiH Fadil Novalić obrazlažući poslanicima Predstavničkog doma planirani Budžet FBiH za ovu godinu.
 
Ponedjeljak,
25. mart 2019.
ARHIVA