Aktuelno

Press-konferencija nakon sjednice Vlade FBiH
10 Nov 2017

Vlada FBiH utvrdila je na današnjoj sjednici u Sarajevu Prijedlog zakona o turizmu, kojeg je Ustavni sud FBiH proglasio neustavnim 2014. godine, i Prijedlog zakona o boravišnoj taksi FBiH.

Na današnjoj press-konferenciji, održanoj nakon sjednice Vlade FBiH, federalna ministrica okoliša i turizma Edita Đapo pojasnila je da je nakon detaljne analize donesena odluka da se Zakon o turizmu može spojiti sa Zakonom o turističkoj djelatnosti, koji regulira rad turističkih agencija i turističkih vodiča.

Kako je kazala, novi zakon regulira tri oblasti. To su turističke zajednice, koje se sada nazivaju turističkim organizacijama, rad turističkih agencija i rad turističkih vodiča koji je djelomično usklađen s direktivama Evropske unije i Reformskom agendom čiji je cilj povećanje zapošljavanja i smanjenje sive ekonomije.

Ministrica je istaknula da se ovim zakonom rasterećuje privreda, jer se njime ukida turistička članarina, što znači da privatni subjekti neće više plaćati članarinu jer je to prepoznato kao parafiskalni namet, a smanjuju se i procedure registracije turističkih agencija.

- Uz konsultaciju s turističkim vodičima, odlučeno je da će oni koji su do sada mogli raditi jedino kao obrtnici i imati fiskalnu kasu, od sada moći raditi kao samostalna, pravna lica ili uposlenici agencije, što do sada nisu mogli, ili će moći ostati obrtnici. Moći će raditi vikendom, sezonski ili godišnje - naglasila je Đapo.

Također, planirano je uvođenje elektronskog registra koji će biti u Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, gdje će biti evidencija svih agencija i vodiča koji će polagati ispit općeg znanja na federalnom i posebnog znanja na nivou kantona.
Definirane su, kako je istakla, i nove oblasti iz destinacijskog mendžmenta, tako da će sada biti definirana turistička organizacija, turistički proizvod i turistički lokalitet i da će Federacija, kanton ili općina moći proglasiti određeni lokalitet ili destinaciju od značaja za razvoju turizma.

- Propisani su i različiti oblici turističke ponude, što do sada nije bio slučaj, tako da je reguliran zakonski okvir za poslovni, zdravstveni, vjerski turizam i slično. Također, svaki nivo vlasti će moći osnovati svoju organizaciju, te smo ovim zakonom definirali reguliranje Federalne turističke organizacije, a kantoni i općine će moći organizirati svoje - zaključila je federalna ministrica.

Govoreći o Zakonu o boravišnoj taksi, pojasnila je da se pristupilo izradi ovog zakona jer je to praksa iz okruženja. Njime je regulirano da svaki turista, domaći ili strani, koji boravi na određenom lokalitetu plaća boravišnu taksu, kao i da su od plaćanja izuzeta djeca, osobe sa invaliditetom, penzioneri koji se liječe u banjama i slično.

Zakon predviđa raspodjelu takse tako da će 10 posto ići za nivo Federacije, 10 posto kantonima i 80 posto lokalnoj zajednici, jer Svjetska turistička organizacija Ujedinjenih nacija, s čijim preporukama je zakon i usklađen, predviđa da je turizam lokalna industrija i da novac ostaje tamo gdje se generira.

- Posmatrajući zakonska rješenja u okruženju, Srbija 100 posto ostavlja lokalnoj zajednici, Crna Gora 80 posto, Hrvatska 65, ali će Hrvatska uskoro krenuti u izmjenu tog propisa te će početi ostavljati 100 posto lokalnoj zajednici - kazala je Đapo.

Boravišna taksa sada iznosi dvije KM i pretpostavlja se da će tako i ostati, iako nije isključena mogućnost njenog povećanja jer će Vlada svake godine u oktobru predlagati iznos boravišne takse za sljedeću godinu. Na ovaj način ubire se oko 800.000 KM.

Vrhovni sud i Tužilaštvo FBiH pripremili su informaciju o formiranju posebnih odjela ovih pravosudnih tijela koja bi se bavila suzbijanjem korupcije i organiziranog kriminala, a na današnjoj sjednici Vlade FBiH usvojeni su zaključci kojima su stvoreni formalno-pravni uvjeti za formiranje tih odjela.

Ovi posebni odjeli trebali bi implementirati odredbe Zakona o suzbijanju korupcije i organiziranog kriminala u FBiH koji je usvojen 2014. godine, a protekao je i rok za početak njegove primjene jer nisu stvoreni prostorni, kadrovski i budžetski uvjeti za početak primjene zakona.

Glavni tužilac Federalnog tužilaštva Zdravko Knežević kazao je danas da su se do sada ovim slučajevima bavili kantonalni sudovi i tužilaštva i izrazio nadu da će uskoro početi intenzivan rad na stvaranju prostornih uvjeta, kao limitirajući faktor za smještaj budućih sudija i tužilaca, državnih službenika i namještenika.

Rebalansom budžeta za 2017. godinu bit će osigurano 116.200 KM za ove namjene, a u budžetu za 2018. godinu planirana su sredstava za Vrhovni sud 2.655.152 KM i za Federalno tužilaštvo 1.830.000 KM. Zatraženo da se ove dvije institucije izuzmu od moratorija za zapošljavanje.

U Federalnom tužilaštvu u 2018. godini bit će potrebno zaposliti 10 federalnih tužilaca, 15 državnih službenika i deset namještenika, dok bi u Vrhovnom sudu ove godine trebalo izabrati troje sudija i zaposliti po pet državnih službenika (sudskih stručnih savjetnika) i namještenika, i u 2018. godini deset sudija, pet državnih službenika (sudskih stručnih savjetnika), deset namještenika i 15 sudskih policajaca. 

Knežević smatra da će svi ovi procesi trajati određeni vremenski period, te nije mogao predvidjeli kada će početi s radom, ali je ponovio da je ključan faktor za početak rada ovih važnih odjela osiguranje prostora koji bi trebao imati dvije savremene sudnice, budući da je Vrhovni sud FBiH jedini u regionu vrhovni sud koji nema adekvatne sudnice.

Imenovanje sudija i tužilaca provodit će Visoko sudsko i tužilačko vijeće (VSTV), Služba za zajedničke poslove trebala bi biti angažirana na osiguranju prostora u saradnju s VSTV-om jer u tom prostoru moraju biti osigurani visoki standardi pravosudnih zgrada i stvoreni informaciono-komunikacijski uvjeti.

Pomoćnik federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Marinko Bošnjak rekao je da je Vlada razmatrala sveobuhvatnu informaciju o stanju u „Željezari“ Zenica čiji radnici osam mjeseci nisu primili platu.

- Jedan od zaključaka je i da je Vlada zadužila menadžment i Nadzorni odbor ove firme da razmotre mogućnost formiranja nove firme uvažavajući postojeće stanje, koje je složeno budući da su već tri mjeseca blokirani računi firme i da im je isključena struja - dodao je Bošnjak.

Podsjetio je da postoje od 2004. godine, kada je bilo oko 1.500 radnika, te da im je oduzeto stanje postojećeg rada, a da je rezultat njihovog sadašnjeg rada što su se organizirali kroz sektor ishrane koji je u funkciji ishrane Arcelor Mittala.

Kako je kazao, imali su i građevinski sektor koji je bio u funkciji izrade skela za Arcelor Mittal, a kako je došlo do raskida ugovora s Arcelor Mittalom dalje nisu mogli raditi. Naglasio je da je ovu firmu neophodno reorganizirati kako bi bila samo u funkciji ishrane Arcelor Mittala.

- U tom smislu, pokazao je elaborat, može raditi oko 120 radnika. Trenutno u „Željezari“ Zenica radi 346 radnika, od čega je tehnološki višak 97 radnika, a ostali će biti predmet elaborata i programa o zbrinjavanju - istaknuo je Bošnjak.
 
Četvrtak,
18. oktobar 2018.
ARHIVA