Aktuelno

Redovni izvještaj Federalnog operativnog centra
24 Feb 2012

Izvještaj Federalnog operativnog centra o stanju na teritoriji Federacije BiH, za dane 23./24.02.2012.godine, do 10:00 sati.

I - Presjek rada i aktivnosti Federalnog štaba civilne zaštite u dane, 23.02.2012.godine

· Nastavljena je puna koordinacija nosilaca sistema zaštite i spašavanja, kao i drugih aktivnosti na ublažavanju posljedica trenutne situacije uzrokovane velikim snježnim padavinama i niskim temperaturama.

· U toku dana kontinuirano su prikupljane informacije o stanju na teritoriji Federacije BiH, kao i informacije Kantonalnih i Općinskih štabova CZ o provedbi Naredbi i Odluka Federalnog štaba CZ, te izvještaji članova Federalnog štaba CZ.

· U 09,09 sati, Agenciji za vodno područje Jadranskog mora – Mostar, dostavljeni su podaci o kontakt osobama ispred Federalnog štaba CZ, koji su zaduženi za međusobnu saradnju i realizaciju Zaključaka Vlade Federacije BiH od 15.02.2012.godine.

· U 10.11 sati, Općinski štab CZ Kalesija poslao je informaciju o stanju klizišta, koju smo proslijedili Federalnom zavodu za geologiju.

· U 11,02 sata, izvještaj o trenutnom stanju voda Jadranskog sliva – Mostar.

· U 11,12 sati, Ured Vlade Federacije BiH za odnose s javnošću dostavio je pregled pisanja dnevne štampe za dan, 23.02.2012.godine.

· U 11.25 sati, Kantonalni štab CZ HNK-a dostavio je izvještaje o stanju klizišta, na teritorijama općina: Prozor-Rama i Stolac, te Grada Mostara, koji su proslijeđeni Federalnom zavodu za geologiju.

· U 11,53 sati, općinski načelnik Općine Trnovo, dostavio zahtjev za obezbjeđenje finansijskih sredstava za pokriče troškova nastalih za vrijeme trajanja stanja prirodne nesreće u općini Trnovo. Odgvoreno je da se općinski načelnik sa zahtjevom očituje po procedurama prema Kantonalnom štabu CZ – Sarajevo.

· U 12:46 sati, Vlada Tuzlanskog kantona dostavila je Odluku o prestanku prirodne nesreće uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura na području TK-a, sa danom, 22.02.2012.godine u 14,00 sati.

· U 13,03 sati, Operativno-kominikacijski centar BiH – 112, dostavio je poruku – informaciju sljedećeg sadržaja:”Obzirom na Odluku Vlade FBiH o proglašenju prestanka stanja prirodne nesreće na podrućju Federacije Bosne i Hercegovine uzrokovanom velikim sniježnim padavinama i niskim temperaturama, trenutnu situaciju u Republici Srpskoj i period trajanja nepogoda vezanih za nedavne obilne sniježne padavine, molimo vas da zahtjeve za angažman vertikalnog transporta OS BiH te pripadnika OS BiH dostavljate u izuzetnim slučajevima kada su iscrpljeni svi općinski, kantonalni, regionalni i entitetski resursi, odnosno u slučaju potrebe hitnih medicinskih evakuacija te transporta u, na drugi način, nedostupna područja.”

· U 14,25 sati, iz kabineta dopremijera Federacije BiH i K-danta FŠCZ, proslijeđen je zahtjev građanina iz ul. Adema Buće, općina Novi Grad, za preduzimanje mjera o uklanjanju snijega sa objekta koji ugrožava okolne objekte i prohodnost ulicom. Zahtjev je proslijeđen Općinskom štabu CZ Novi Grad i Kantonalnom operativnom centru – Sarajevo, na daljnje postupanje.

· U 14:41 sati, općina Jablanica, dostavila je Odluku o prestanku prirodne nesreće uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura na području općine Jablanica, sa danom 23.02.2012.godine.

· U 15:09 sati, Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona dostavila je Odluku o prestanku prirodne nesreće uslijed velikih sniježnih padavina i niskih temperatura na području HNK-a, za sve općine i Grad Mostar, sa danom, 23.02.2012.godine.

· 15:41 sati, Crveni križ FBiH dostavio je Zbirni izvještaj od 04.02. do 23.02.2012.godine.

II – Federalni izvještaji

U ovom periodu dostavljani redovni ili vanredni izvještaji, i to:

1.) BiHAMK

a) izvještaj o stanju prohodnosti na putevima u BiH u: 06,30; 10,22; 12,17; 13,22; 16,30 sati.

2. Federalni hidrometeorološki zavod

a) Dnevni bilten u 08,20 sati.

b) Vanredni bilten o vremenskoj prognozi za narednih sedam dana u 14,11 sati.

3.) Crveni križ Federacije BiH

a) Zbirni izvještaj od 04.02. do 23.02.2012.godine, u 15,41 sati.

4.) Agencija za vodno područje Jadranskog mora

a) Izvještaj o trenutnom stanju voda Jadranskog sliva u 11,02 sata.

5.) Sektor za organizaciju deminirnja i uništavanja NUS-a – FUCZ

Prema zahtjevima kantonalnih štabova i kantonalnih uprava civilne zaštite, deminerski timovi Federalne uprave civilne zaštite provodili su slijedeće aktivnosti:

Bosansko - podrinjski kanton: Prevoz televizijske ekipe u mjesto Žepa, općina Rogatica (RS).

Sarajevski kanton: Dežurni članovi tima angažovani u svojstvu vozača - podrška FŠCZ.

Tokom dana, 23.02.2012 godine, na zadacima angažovano 20 pripadnika Sektora deminiranja i deminerskih timova FUCZ sa 9 vozila. Ostali pripadnicima timova dežurali prema rasporedu u skladu sa potrebama kantonalnih štabova civilne zaštite.

III OSTALI DOGAĐAJI

2. SNJEŽNI NANOSI – LAVINE (LP- 4)

Hercegovačkoneretvanski kanton

Vlada hercegovačko-neretvanskog kantona je na izvanrednoj sjednici,održanoj 23.02.2012godine donijela Odluku o prestanku stanja prirodne nesreće od snijega i snježnih nanosa na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Sa danom 20.02.2012god. donesena je Odluka o prestanku stanja prirodne nepogode u općini Stolac, dana 22.02.2012god. u općini Čitluk, a 23.02.2012god. donesene su Odluke o prestanku stanja prirodne nepogode za općine Neum, Konjic i Jablanica.

Stanje u većem dijelu kantona se normalizuje dok je u sjevernim dijelovima još uvijek ima velikih snježnih nanosa i zametenih sela i zaseoka, uglavnom u općinama Konjic i Jablanica. Ekipe rade na mašinskom čišćenju snijega sa puteva u višim gorskim područjima.

Službe civilne zaštite prikupljaju podatke o štetama i posljedicama proteklog nevremena

Prema informaciji AAMKBiH svi putni pravci su prohodni, otežano je prometovanje na pojedinim dionicama u višim planinskim područjima.

Elektro i vodosnabdijevanje je uredno .

Kanton Sarajevo

Prema podacima koje je prikupio Kantonalni operativni centar civilne zaštite u toku dana na čišćenju saobraćajnica KJKP „Rad“ je angažovao sve raspoložive mašine i kamione, kao i dodatne mašine i kamione, koje su obezbijedili Štab civilne zaštite Kantona Sarajevo i općinski štabovi civilne zaštite.

Prema podacima općinskih operativnih centara civilne zaštite stanje na području općina u Kantonu Sarajevo je slijedeće:

Općina Stari Grad. Sve glavne saobraćajnice u svim MZ su prohodne. Većina sporednih ulica još uvijek nisu u potpunosti očišćene od snijega što otežava kretanje vozilima kao i pješacima. Veliku opasnost za građane predstavljaju ledenice sa krovova kao i obrušavanje snijega. Minibuske linije su djelimično uspostavljene. Služba CZ Stari Grad zaprimila je 10 dojava o urušavanju na objektima. Radilo se o 9 privatnih objekata i o jednom urušavanju dimnjaka. Pripadnici Službe CZ su izašli na teren i uradili poslove iz svoje nadležnosti.

Općina Centar. Tokom predhodnog dana mobilni tim angažovan je na raščišćavanju snijega iz dvorišta zgrade Općine Centar i puta u ulici Behudina Selmanovića (na Bjelavama) do glavne saobraćajnice u cilju transporta pacijentice do ljekarske ustanove. Također jedan broj ljudi vršio je obilježavanje lokacija i objekata na kojima je postojala opasnost od obrušavanja snijega i leda. S obzirom na prestanak trajanja stanja prirodne nesreće održan je sastanak sa komandantima štabova CZ po mjesnim zajednicama na kojem smo ih upoznali sa daljim aktivnostima. Potrebno je da do daljnjeg ostanu u stanju pripravnosti, da nas redovno izvještavaju o stanju na terenu i budu spremni na intervencije sve do potpune normalizacije života građana. Također potrebno je da nam što prije dostave izvještaje o poduzetim aktivnostima tokom trajanja stanja prirodne nesreće. Podjeljeni su im jednoobrazni obrasci za obračun i dostavu angažovanih radnika i vremena provedenog na radu. Na osnovu Odluke OŠ CZ dnevnica u trajanju od 8 radnih sati iznosit će 50 KM, odnosno 6,25 KM po satu angažovanja.

Općina Novo Sarajevo. U toku protekla 24 sata na poslovima čišćenja saobraćajnica na području Općine Novo Sarajevo angažovano je:13 mašina za čišćenje i 15 kamiona, te vatrogasno vozilo DVD „Novo Sarajevo 19345“ sa 4 vatrogasca.

Općina Novi Grad. U toku prethodnog dana nastavljene su redovne aktivnosti na čišćenju i odvozu snijega sa saobraćajnica.

Općina Ilidža. Firma „Grakop“ vrši redovno održavanje ulica na području općine Ilidža, a čišćene su pješačke staze ulicama Aleja bosne Srebrene, Bare kod Stupa, Bojnička i Rakovička cesta. U Mjesnim zajednicama Ilidža centar, Sokolović Kolonija i Otes vršeno je proširivanje putnih komunikacija radi uspostavljanja linija gradskog prevoza.

Općina Hadžići. Na području općine stanje je gotovo normalizovano. Sve saobraćajnice i trotoari su očišćeni kao i većina krovova na javnim objektima.

Općina Vogošća. U toku proteklog dana nastavljene su redovne aktivnosti na čišćenju snijega i odvozu istog.

Općina Ilijaš. Na području općine Ilijaš je redovno zimsko održavanje općine. Na ručnom čišćenju angažovano je 10 radnika. Saobraćajnice od kantonalnog značaja kao i saobraćajnice od općinskog značaja su prohodne, a u perifernim dijelovima općine otežano su prohodne Visojevica, Luka – Žorci.

Prema obdaništima, osnovnim i srednjim školama očišćeni su prilazni putevi, školska dvorišta, a sa krovova je očišćen snijeg i ledenice.

Općina Trnovo. U toku prethodnog dana pročišćeni su putni pravaci prema selima Ozimine i Milišići, tako da su sada svi putevi na području općine Trnovo prohodni.

Kanton 10.

Sve magistralne i regionalne ceste na području županije su prohodne. Zbog niskih temperatura tijekom noći na kolnicima dolazi do zaleđivanja kolničkog traka, zimske službe rade na proširivanju i posipanju kojlnika.

Općina Kupres. Cesta pravac Vukovsko - Bućevac će biti danas probijena i puštena u promet, također radi se na probijanju cestovnog pravcu Zvirnjača –Ravno – Mušići. Ekipe zimske službe rade na proširenju kolnika.

Općina Bosansko Grahovo. U općini B. Grahovo još nije u potpunosti prohodan Stožišta - Tiškovac. Na tom području živi oko 40 stanovnika. Ekipe zimske službe rade na čišćenju i proširenju kolnika gdje je to potrebno.

Općina Glamoč. U općini Glamoč nije probijen pravac lokalna cesta Dubrave –Pribelja, radi se na tom. Opskrba vodom je otežana zbog zamrznutih potoka i rezervoara.

Tuzlanski kanton

Vodostaj na brani HA Modrac u 07,00 sati iznosio je 196,45 m.n.m. (u odnosu na mjerenje jučer u 07,00 nivo je viši za 1 cm, tačka preljeva je 200 m.n.m.). Ispust kroz temeljne otvore je 13,7 m3/s.

Vodostaj rijeke Spreče je 142 cm. (mjerno mjesto, Karanovac,općina Gračanica, 300 cm kritična tačka) U odnosu na protekla 24 sata nivo rijeke Spreče veći je za 10 cm.

Vodotoci na području TK su u svojim koritima i trenutno nema opasnosti od pojave poplava i izlivanja vodotoka

3. POŽARI (LP- 3)

Zeničko-dobojski kanton

Općina Zenica. Zenički vatrogasci u ulici Smetovski put intervenisali su na gašenju požara putničkog motornog vozila (veća materijalna šteta).

4. NEEKSPLODIRANA UBOJNA SREDSTVA (LP- 19)

Hercegovačkoneretvanski kanton

Mostar. U 09,30 sat,i preko A-Tima za uništavanje NUS-a evidentirana prijava Ibrulj Ahmeta, koji je u Bišće Polju (servis „peaugeot“) prijavio postojanje ručne bombe 1 kom.

Općina Stolac. U 07,10 sati iz PU Stolac stigla je prijava da se u mj.Trijebanj, u garaži nalazi NUS-(PROM1). Obavješten A-Tim za uništavanje NUS-a.

BIHAMK (dana, 24.02.2012. godine, u 06:3.. sati)

Saobraćaj u BiH jutros se odvija po pretežno mokrim i mjestimično klizavim kolovozima. Zbog nižih temperatura kolovozi su poleđeni naročito u višim predjelima, te na prilazima mostovima i tunelima. Na području Krajine slaba magla mjestimično smanjuje vidljivost do 100m. I dalje je privremeno zabranjen saobraćaj teretnih i priključnih vozila ukupne mase preko 3,5 t i autobusa na magistralnim putevima M-18 Brod na Drini-Kula i M-20 Brod na Drini-Gacko. Zabrani ne podliježu vozila kojim se vrši prevoz hrane, energenata (nafta, naftni derivati, lož ulje, ugalj), lijekova i medicinske opreme, a koja mogu saobraćati uz policijsku pratnju. I na putnom pravcu Nevesinje-Gacko saobraćaju samo vozila do 3,5 tone. Za saobraćaj je zatvoren granični prijelaz Hum. Na ostalim graničnim prijelazima saobraća se bez dužih zastoja.

Federalni hidrometeorološki zavod (dana, 24.02.2012. godine, u 06,50 sati)

Jutros je u Bosni bilo pretežno oblačno vrijeme, sa samo ponegdje u sjeveroistočnim djelovima registrovana je kiša, a na planinama i slab snijeg, dok je u Hercegovini bilo malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Visina snijega u 07 sati: Bjelašnica 249 cm, Han Pijesak 116, Ivan Sedlo 112, Kupres 80, Sokolac 52, Livno 35, Srebrenica 31, Bugojno 30, Drvar 22, Mrkonjić Grad 21, Jajce 18, Zvornik 16, Goražde 15, Tuzla 14, Bileća 13, Doboj i Sanski Most 11, Bijeljina i Zenica 10, Derventa 9, Banja Luka 6, Bihać 4, Gradačac i Mostar 3 cm. Temperatura zraka u 7 satu: Bjelašnica -3 stupnja, Drvar -2, Ivan Sedlo, Livno i Sokolac -1, Bugojno 0, Sarajevo, Bihać, Jajce, Kupres, Goražde i Stolac 1, Banja Luka, Doboj, Prijedor, Sanski Most, Srebrenica, Tuzla, Zenica i Zvornik 2, Bijeljina i Gradačac 4, Trebinje 5, Mostar i Neum 6 stupnjeva.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 950 milibara, za 7 milibara je viši od normalnog i sporo raste.

PROGNOZA VREMENA ZA DANAS: Danas se Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili susnježicom, u istočnim i sjeveroistočnim djelovima, a na planinama sa slabim snijegom, uglavnom prije podne. Poslije podne se očekuje prestanak padavina i postupno smanjenje oblačnosti uz duža sunčana razdoblja. U Hercegovini malo do umjereno oblačno i sunčano vrijeme. Vjetar u Bosni slab do umjeren zapadnog i sjeverozapadnog smjera, a u Hercegovini slaba do umjerena bura. Najviša dnevna temperatura od 5 do 10, na jugu i sjeverozapu zemlje do 15 stupnjeva.

U Sarajevu prije podne pretežno oblačno vrijeme, mjestimično može pasti malo kiše ili susnježice, a tokom dana se očekuje smanjenje oblačnosti. Najviša dnevna temperatura oko 7 stupnjeva

 
Petak,
05. juni 2020.
VIŠE